Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KTMÜ ARAMA KONFERANSI ÇALIŞMA GRUPLARI SUNUMLARI Tarih: 20 Ocak 2016 Saat, 10:00 Yer: KTMÜ Sosyal Tesisler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KTMÜ ARAMA KONFERANSI ÇALIŞMA GRUPLARI SUNUMLARI Tarih: 20 Ocak 2016 Saat, 10:00 Yer: KTMÜ Sosyal Tesisler."— Sunum transkripti:

1 KTMÜ ARAMA KONFERANSI ÇALIŞMA GRUPLARI SUNUMLARI Tarih: 20 Ocak 2016 Saat, 10:00 Yer: KTMÜ Sosyal Tesisler

2 KTMÜ ARAMA KONFERANSI KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON Çalışma Grubu Tarih: 20 Ocak 2016 Saat, 10:00 Yer: KTMÜ Sosyal Tesisler

3 1. Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Seçilen öğrenci niteliğinin artırılması Özellikle Türkiye ve Kırgızistan’da liselerde tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve içerik geliştirilmesi Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde akredite programlarının sayısının artırılması Mezun yeterliklerinin sektör beklentilerine uygunluğunun sağlanması Üniversitemizde eğitim-öğretimde bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı Özgün ders materyallerinin geliştirilmesi Öğrencileri öğrenmeye motive edici öğrenci merkezli eğitim-öğretim tekniklerinin geliştirilmesi Uluslararası öğrenci sayısının artırılması Öğrenci değişimi programlarının etkin kullanımı Üniversitemiz lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları üzerindeki sınırlayıcı faktörlerin azaltılması (Bologna sürecine uyumun artırılması) Yaşamboyu öğrenme kapsamında çalışanlara, öğrencilere ve topluma yönelik faaliyetlerin niteliğinin artırılması Mezun görüşlerinin alınması ve kalite sürecinde değerlendirilmesi KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 3

4 2. İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Nitelikli personel temini Mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması Bireysel gelişim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması Öğretim Üyesi Yetiştirme Programlarının (ÖYEP) etkin bir biçimde uygulanması Personelin yurt dışı tecrübesinin artırılması Ünvan ve kadro yükseltmelerinin özendirilmesi Personel yeterliliklerinin tanımlanması KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 4

5 3. Yaşam Alanları ve Sunulan Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Mevcut bina ve tesisler içerisinde kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilikçi dinlenme ve sosyal alanlar oluşturulması, Kampüs içerisinde öğrenci, idari ve akademik personele yönelik kalıcı sosyal alan, bina ve tesislerin kullanıcı görüşleri ile projelendirilmesi ve inşaa edilmesi Stratejik plana uygun nitelikli proje çalışmaları yapılarak, kalıcı, özgün, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, işletme ve yapım maliyeti düşük, akıllı bina, tesis ve alanların inşaa edilmesi Ödüllü proje yarışmaları düzenlenmesi KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 5

6 4. Araştırma ve Yayım Faaliyetlerinin kalitesinin Artırılması Akademik personele yönelik bilimsel makale yazımı, yayımı, araştırma yöntemleri, proje döngüsü yönetimi, sertifikalı e ğ itim programlarının düzenlenmesi Uluslararası projelerin sayısının artırılması Bilimse çalışmaların sayı ve niteli ğ ini artırmak Bölgesel nitelikli çalışmaları artırmak Akademik makalelerin hazırlanmasında dil deste ğ i verilmesi KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 6

7 5. Yönetim Süreçlerinin Kalitesinin Artırılması Kalite bilincinin arttırılması Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması Akademik ve idari birimlerimizin kendi kalite hedeflerini belirlemesi Ö ğ retim elemanlarının araştırmacı (researcher) ve e ğ itimci (lecturer) özelliklerinden en iyi şekilde yararlanılması Tüm birimlerin kendi SWOT analizlerini hazırlaması KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 7

8 6. Topluma Hizmet Kalitesinin Artırılması Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda sertifikalı yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi Öğrenci klüplerinin topluma yönelik faaliyetlerinin artırılıp desteklenmesi Üniversite ile STK, meslek kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği anlaşmalarının artırılması Kariyer günlerinin takviminin belirlenmesi Akredite laboratuvar ve diğer hizmetlerin topluma sunulması KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 8

9 7. Donanım, Bilişim ve Teknolojinin Kullanımı Üniversitemizde kullanılmakta olan yazılım sistemlerinin entegrasyonunun sa ğ lanması Bürokrasinin azaltılması ve elektronik bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi KAL İ TE GEL İ ŞT İ RME VE AKRED İ TASYON GRUBU Kalite İ yileştirme Alanları 9

10 Çalışma Grubu 1.Ali İrfan İlbaş 2.Hayati Beşirli 3.Vehbi Başkapan 4.Mustafa Ceviz 5.Şenol Çavuş 6.Mehmet Karadeniz 7.Erdem Ekinci 8.Burul Sagınbayeva 9.Yusuf Doğan 10.Baktıbek İsakov 11.Meerim Uuçbek Kızı Çekirdek Ekip 1.Ali İrfan İlbaş 2.Hayati Beşirli 3.Vehbi Başkapan 4.Mustafa Ceviz 5.Şenol Çavuş 10 Kurulması Önerilen Birimler Akreditasyon Birimi Patent Tescili ve Ticarileştirme Birimi Akademik Gelişim Birimi İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER…

11 KTMÜ ARAMA KONFERANSI E ğ itim ve Ö ğ retim Çalışma Grubu

12 E Ğİ T İ M-Ö Ğ RET İ M ÇALIŞMA GRUBU Anvarbek Mokeev Anarkül Urdaletova Tamara Karaşeva Hakan Dündar Meerim İ maş Kızı Roza Abdıkulova Abdıraşit Babataev Murat Gökalp Kayrat Belek Gülden Sa ğ ol Yüksekkaya Gülzada Stanaliyava İ rfan Arık Rufia Hanım

13 1. Lisans ve lisansüstünde benzer ders isim ve içeriklerinin kontrol edilerek tekrardan kurtarılması. 2. Ö ğ renme-ö ğ retme süreci ile ilgili akademisyenlere seminerlerin verilmesi. 3. Lisansüstü e ğ itimde disiplinler arası e ğ itim programlarının açılması. 4. Seçmeli derslerin zorunlu seçmeli ders kapsamından çıkarılarak ders açılmasındaki ö ğ renci sayısının tekrar gözden geçirilmesi.

14 5. Ö ğ rencilerin bölüm tercihlerinde sözel ya da sayısal bölümler olmak koşuluyla bölüm tercihinin 3 ile sınırlandırılması. İ kinci tercih bölümünün kaldırılarak boş kontenjanların yedek listeden sırasıyla doldurulması. 6. Ö ğ renci seçme sınavının ORT sınav takviminden önce tamamlanması.

15 7. Tüm bölümlerde yan dal ve çift anadal uygulamalarının aktif hale getirilmesi. 8. Dikey geçiş kontenjanlarının artırılması ve takviminin daha uygun zamana getirilmesi. 9. Yeniden yapılandırma kapsamında bazı bölümlerin gözden geçirilmesi, yeni bölümlerin gerekli kriterleri sa ğ ladı ğ ı takdirde açılması. 10. Lisansüstü derslerde ingilizce ve Rusça programların açılması.

16 11. E ğ itim-ö ğ retim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesinde bölüm başkanlıklarının daha duyarlı çalışması. 12. Tüm bölümlerde olan servis derslerinin (Matematik- İ statistik) takibi için ayrı bir birimin oluşturulması. 13 Bir dersten tekrar alma durumunun 4 ten 3 e indirilerek son sınavda komisyonun oluşturulması.

17 154 Bütünleme sınavının kaldırılarak final sınav süresinin uzatılması. 15. İ dari görevleri olan hocaların da derslere girmeleri. 16. Ders yüklerinin hesaplanmasında ö ğ renci sayılarının dikkate alınması. 17. Birinci sınıf ö ğ rencilerine oryantasyon (ö ğ renci işleri, bölüm faaliyetleri, web sitesi, RPD vb) e ğ itiminin verilmesi.

18 18. Hazırlık ö ğ rencilerine verilecek olan materyallerin ve ücretlerinin yeniden planlanması. 19. Ö ğ retim elemanı de ğ erlendirme formunun yeniden gözden geçirilmesi. 20. Üniversitemizdeki kültürel faaliyetlerin ders saatleri dışında yapılması. 21. 2019-2020 çerçeve programı için bölümlerin hazırlıklarını yapmaları.

19 21. Yıllık izinlerin 40 güne çıkarılması (Di ğ er Komisyonlara teklif). 22. Performans de ğ erlendirme kriterlerinin yeniden güncellenmesi. 23. Aday ve mevcut ö ğ rencilerin kalitesinin artırılmasında temel derslere yönelik e ders içerik uygulamalarına yer verilmesi. 24. Lisansüstü derslerin, bölümler bazında belirlenecek iki güne yerleştirilmesi.

20 Çekirdek Ekip Hakan Dündar Meerim İ maş Kızı Abdıraşit Babataev Murat Gökalp Gülden Sa ğ ol Yüksekkaya İ rfan Arık 20

21 Teşekkürler.

22 KTMÜ ARAMA KONFERANSI Topluma Hizmet ve İ dari İ şler Çalışma Grubu

23 TOPLANTI GÜNDEM İ 1. Kırgız el sanatlarının ö ğ retilebilece ğ i kursların açılması 2. Halka açık konserlerin ve sanatsal gösterilerin yapılması 3. Üniversite dış paydaşlarının tanımlanması 4. Manas Radyosunun etkin kullanımı 5. Üniversitelerarası yarışmalara ve olimpiyatlara sporcu hazırlanması

24 TOPLANTI GÜNDEM İ 6. İ ş anlaşmalarının daha uzun süreli yapılması 7. Kampüs kart sisteminin geliştirilmesi 8. Oryantasyon 9. Mevcut basın, halkla ilişkiler bürosunun yeniden yapılandırılması 10. Topluma yönelik faaliyetler

25 KOM İ SYON ÜYELER İ 1.Suat Cebeci 2.Ali Bahadır 3.Hakan Çetintaş 4.Kanat Canuzakov 5.Ziya Arpalı 6.Salih Şenozan 7.Yunus Emre Gürbüz 8.Azat Akmatbeliyeva 9.Bektaş Bulut

26 TOPLANTI KARARLARI 1. Kırgızistan’da istihdamın geliştirilmesine katkı sağlamak üzere çeşitli alanlarda el sanatları, el becerileri ve meslek kurslarının açılmasına öncülük edilmesi. 2. Kültür ve sanat konularında topluma açık faaliyetlerin planlanıp yürütülmesi. 3. Halka açık konserlerin ve sanat gösterilerinin düzenlenmesi. 4. Üniversitemizin amaçları ve hedefleri doğrultusunda dış paydaşları ile ilişki ve işbirliklerinin geliştirilmesi.

27 TOPLANTI KARARLARI 5. Manas Radyo ve Televizyonunun etkin kullanımının güçlendirilmesi bakımından; Radyo ve televizyonun “gençlik ve eğitim kanalı” haline getirilmesi, dijital yayına geçilmesi, uydu yayınına geçilmesi, Türk dünyasındaki radyo ve televizyon kanallarıyla ortak yayın imkanlarının geliştirilmesi. 6. Ulusal ve uluslararası düzeyde spor müsabakalarına etkin katılımın sağlanması ve öğrencilerin bu yönde performanslarının geliştirilmesi.

28 TOPLANTI KARARLARI 7. Kampus iş ve işlemleriyle ilgili kontrol ve güvenlik sisteminin uluslararası düzeyde geliştirilmesi. 8. Üniversitemiz oryantasyon çalışmalarında, ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlar çerçevesinde hızlı tedbir alabilme kapasite ve kabiliyetinin geliştirilmesi. 9. Üniversitemizin halkla bütünleşmesini sağlamak üzere öğretim yılı sonunda geniş katılımlı Yaz Şenlikleri haftası düzenlenmesi.

29 TOPLANTI KARARLARI 10. Üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde toplumla kaynaşmasını sağlamak üzere mevcut Basın, Halkla İlişkiler Bürosunun güçlendirilmesi. 11. Üniversitemiz genelinde işleyişin kontrollü, hızlı ve güvenilir olması bakımından, bürokrasiyi azaltma, idari birimler arasındaki işleyişte karar verme ve hızlı hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi.

30 ÇEK İ RDEK EK İ P 1. Suat Cebeci 2. Ali Bahadır 3. Kanat Canuzakov 4. Ziya Arpalı 5. Yunus Emre Gürbüz

31 TEŞEKKÜRLER

32 ARAŞTIRMA FAAL İ YETLER İ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

33 Araştırma Faaliyetleri Çalışma Grubu Üyeleri Ali Osman Solak Ella Abılayeva Ulan BrimkulovTinatin Döölötkeldiyeva Kürşat Altay İ lhan Do ğ an Coşkan IlıcalıEmil Ömürzak İ lker Kepenekçi Moldoseyit Mambetakunov Zeki Severo ğ lu Bakıtbek Orunbekov Erdo ğ an Akman Osman Tutkun Rita İ smailova

34 Süreli/Süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyonu Komisyonun çalışma konusu Kürşat Altay (Başkan) İlhan Doğan Rita İsmailova Erdoğan Akman Bakıtbek Orunbekov  Üniversitemizde yayınlanan veya yanınlanacak dergilerin yeniden gözden geçirilmesi ve yönetim organizasyonu. Kitap ve dergilerin redaksiyonu için birim oluşturulması ve dilde standartlaşmanın sağlanması.  Bütün dergilerin müşterek veya ayrı ayrı yayın bürolarının oluşturulması.  Dergi Yayın Komisyonlarının oluşturulması.  Web of Science veri tabanlarına abone olunması

35 Araştırma Ve Projelendirme Faaliyetleri Alt Komisyonu Komisyonun çalışma konusu Coşkan Ilıcalı (Başkan) Tinatin Dööletkeldieva Emil Ömürzak Uulu Zeki Severoğlu Osman Tutkun  Araştırma Uygulama merkezlerinin sabit kadrolarının olması ve organizasyonu konusu  Bölümler arası işbirliklerinin yapılması ve araştırma önceliklerinin belirlenmesi, spesifik araştırma alanlarının teşvik edilmesi  Proje koordinasyon ve danışmanlık ofisinin kurulması  Mevzuatın gözden geçirilmesi

36 Proje Yazım Süreçleri Alt Komisyonu Komisyonun çalışma konusu Coşkan Ilıcalı (Başkan) Kürşat Altay İlker Kepenekçi İlhan Doğan Emil Ömürzak Uulu  Proje yürüten akademik personelin ders yüklerinin ayarlanması  Özel ve kamu sektörü ile ortak projelerin yapılması  Öğretim elemanlarına proje yazım eğitim programlarının hazırlanması

37 Yayın Teşviki Alt Komisyonu Alt başlıklar ve komisyonlarKomisyonun çalışma konusu Ali Osman Solak (Başkan) Coşkan Ilıcalı Ulan Brimkulov  SCI, SSCI, AHCI yayınlarına maddi destek sağlanması  Bütçeden yayın teşviki ödenmesi  Döner Sermaye faaliyetlerinin geliştirilmesi  Makale yayınlayan öğretim elemanlarının WEB sayfasında duyurulması ve rektörlükçe ilgili kişiye bir mektup gönderilmesi

38 Ö ğ retim Elemanı Yetiştirme Programı Alt Komisyonu Komisyonun çalışma konusu Ali Osman Solak (Başkan) Ulan Brimkulov Kürşat Altay Rita İsmailova Ella Abılaeva  Araştırma görevlisi kadrolarının arttırılması  Uluslararası Lisansüstü öğrenci kongrelerinin yapılması  Bazı bölümlere özgü kısa dönemli yüksek lisans programlarının açılması

39 Teknoloji, Inovasyon ve Yaratıcılık Alt Komisyonu Komisyonun çalışma konusu Tinatin Döölötkeldieva (Başkan) Emil Ömürzak Uulu İlhan Doğan Moldoseyit Mambetakunov  Teknoparkın faaliyete geçirilmesi için gerekli alt yapı ve mevzuat çalışmalarının yapılması  Üniversite sanayı işbirliği  Üniversitemiz birimlerinin multidisipliner çalışmalara yönlendirilmesi  Teknoloji transferi

40 Süreli/süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyon Raporu Üniversitemiz tarafından yayınlanan bilimsel dergilerinde editorial board/yayın kurulunun organizasyonunda işlevselli ğ i etkileyen sorunların varlı ğ ı ifade edilmektedir.

41 …………………..Dergisi Editorial Board /……. Dergisi Yayın Kurulu Owner/Sahibi Editor: 1 veya daha fazla olabilir. Associate Editors/Yardımci Editorler ----- Field Editors Editorial Board/Yayın Kurulu ----- Field Editorsler burada olabilir Technical Assistants/Teknik Destek (Dergi Dizaynı) Advisory Board /Hakem Kurulu Redaksiyon grubu---- dil editörü (aktif olarak çalışmalıdır).

42 Süreli/süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyon Raporu Dergi Koordinasyon Üst Kurulunun oluşturulması Üniversitemiz dergilerinden Tarım ve Yaşam Bilimleri Dergisinin durumu Dergilerimizin web sayfalarının dil ile ilgili (4 dil) durumlarını gözden geçirmeleri

43 Süreli/süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyon Raporu Araştırma ve Yayın Destek Birimi oluşturulması  özellikle genç akademisyenlere proje - yayın hazırlama, yayın yazma, dergi seçimi süreçlerinde destek vermesi, proje-yayın hazırlama e ğ itim programları gibi faaliyetleri üniversitemiz proje-yayın nicelik ve niteli ğ ini artıracaktır.

44 Süreli/süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyon Raporu Alt komisyonumuzun di ğ er çalışma konusu olan bilimsel dergilere yayın bürolarının oluşturulması konusundaki görüşü dergilerimizin yayın politikası dikkate alındı ğ ında teknik personel deste ğ i sa ğ lanması yönünde oluşmuştur.

45 Süreli/süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyon Raporu Alt komisyonumuzun di ğ er bir konusu, Web of Science, Scopus gibi bilimsel dergi-makale portallarına aboneli ğ i konusudur.  Akademik personelin SCI, SSCI, AHCI alanlarında yayınlanan makalelere erişimi ile her alanda yüksek nitelikli, güncel ve yeni teknolojik metotlarla yapılan çalışmalara ulaşması proje-yayın nicelik ve niteli ğ ine olumlu etki yapacak di ğ er bir unsurdur. Ayrıca personelimizin çalışma sonuçlarını yayınlayabilece ğ i dergilere de ulaşım kolaylı ğ ı oluşturacaktır.

46 Süreli/süreli Olmayan Yayınlar Alt Komisyon Raporu Üniversite performans de ğ erlendirilmesinde Üniversitemiz dergilerinde personelimiz tarafından yapılan yayınlara dengi dergilere göre daha fazla puan verilmesi önerilmektedir.

47 Araştırma ve Projelendirme Faaliyetleri Alt Komisyonu Raporu Bilindi ğ i üzere Üniversitemizde Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi, Orta Asya Araştırmaları Merkezi, ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 3 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.  Bu merkezlerle ilgili Fakülte ve Bölümlerin imkanlarına göre merkezlere, münhasıran bu merkezlerde görev yapacak personel tahsisi işlerli ğ i arttıracaktır. Bilimsel araştırma merkezlerinin mevcut durumunu geliştirici önlemler alınmalı, bu merkezlerin öncelikli araştırma alanları belirlenmelidir. Merkez sayılarının artırılmasına yönelik Üniversitemiz genelinde bir de ğ erlendirme yapılması ve gerekli görülen merkezlerin açılmasına yönelik çalışmalırın yapılması önerilmektedir (Nanoteknoloji Merkezi gibi)

48 Araştırma ve Projelendirme Faaliyetleri Alt Komisyonu Raporu Projelerle ilgili mevzuatların gözden geçirilmesi;edinilen tecrübeler ışı ğ ında BAP mevzuatı gözden geçirilmeli, proje çeşitlili ğ i arttırılmalıdır. Projelerin yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının daha sıkı izlenmesi sa ğ lanmalıdır.

49 Proje yazım süreçleri Alt Komisyonu Raporu BAP bünyesin oluşturulacak; proje uzmanlar kurulu birime başvuran projelerin detaylı incelenmesi ve düzeltmelerinin yapılmasını sa ğ layacaktır. Uluslarası projelerin yürütülmesi hakkında proje uzmanlar kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılması  e ğ itim programları, Üniversitemizde devam eden proje deneyimlerinin paylaşılması proje planlama sürçleri gibi Proje uzmanlar kurulu tarafından proje yazım seminerleri /e ğ itimleri verilmeli

50 Proje yazım süreçleri Alt Komisyonu Raporu Ulusal ve Uluslarası proje deste ğ i sa ğ layan kuruluşların davet edilerek seminerler ver melerinin sa ğ lanması. Projelerde görev yapan ö ğ retim elemanlarının ders yüklerinin belirlenecek kriterlere ba ğ lı olarak azaltılması ö ğ retim elemanı planlama temin ve seçme komisyonu tarafında Bap ile koordineli bir şekilde çalışmalırı önerilmektedir. Sanayi kuruluşlarıyla ortak projeler oluşturulması do ğ rultusunda çalışmalar yapılması.

51 Yayın Teşviki Alt Komisyonu Raporu “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Araştırma Faalietlerini Destekleme Yönetmeli ğ i” Makalelere bütçe imkanları dahilinde destek verilmesinin Döner sermaye işletmesi açılması için gerekli mevzuat, bigilendirme ve alt yapı hizmetlerinin tamamlanması için gerekli akademik ve idari mekanizmanın harekete geçirilmesi gerekmektedir.

52 Yayın Teşviki Alt Komisyonu Raporu Bu maddi deste ğ in yanında makale yayınlayan her ö ğ retim elemanına Rektörlükçe bir teşekkür yazısının yazılması. WEB sayfamızda ilan edilmesi. Ö ğ retim elemanlarının bir kısmı çeşitli WEB sayfaları tarafından “Kırgızistanda en çok yayın yapan araştırmacı”, “en çok atıf yapılan araştırmacı” vb. alanlardaki başarılı faaliyetleri ilan edilmektedir. Bu hususların WEB sayfamızda da ilan edilmesinin de önemli bir teşvik unsuru olaca ğ ını düşünmekteyiz.

53 Yayın Teşviki Alt Komisyonu Raporu Üniversite personelimizin bilimsel faaliyetleri dikkate alınarak içinde bulunan yılın en fazla. (proje- yayın- kitap- makale yapan ö ğ retim üyesi olarak ilan edilmesi teşvik edici di ğ er bir unsur olarak önem taşımaktadır (bu konuda üniversitemiz ilgili birimlerinin çalışması ile bir tören yapılması).

54 Yayın Teşviki Alt Komisyonu Raporu Uluslararası kongrelere katılan ö ğ retim üyelerine yapılan deste ğ in yılda bir defa olması koşulunun, aynı yıl içerisinde kongrede sundu ğ u bildirinin SCI, SSCI ya da AHCI ve expanded indekslerce taranan dergilerde yayınlanmış olma şartıyla kaldırılmasının bilimsel faaliyetleri ve indeksere giren makaleri artıraca ğ ı düşünülmektedir.

55 Ö ğ retim Elemanı Yetiştirme Programı Alt Komisyon Raporu “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ö ğ retim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeli ğ i” (2012) 2016 yılından itibaren yönetmelik çerçevesinde bölümlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve Ö ğ retim Üyesi Yetiştirme Programını başlatmak üzere “ÖYEP Koordinasyon, İ zleme ve De ğ erlendirme Komisyonu” en kısa zamanda toplanarak gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Ö ğ retim Elemanı Yetiştirme Programının yürütülmesinde üniversitemizin geçmiş yıllarda yapmış oldu ğ u denemeler ve tecrübeler ışı ğ ında aşa ğ ıdaki hususların göz önüne alınması önem arz etmektedir.

56 Teknoloji, Inovasyon ve Yaratıcılık Alt Komisyonu Raporu Teknopark Yasa Tasarı Tasla ğ ı; Türkiye başta olmak üzere Guney Kore gibi ileri teknoljiye sahip ülke deneyimlerinden yararlanılarak Kırgız yetkili makamları ile de iş birli ğ i içerisinde hazırlanmış, Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosuna sunulmuştur. Üniversitemiz teknoparkının aktivasyonu adı geçen yasa tasarısının onaylanmasına ba ğ lı olsa da, bu sürenin kısa vade olaca ğ ı beklentisi teknopark alt yapı ve di ğ er mevzuat çalışmalarına hazırlıkların yapılması gereklili ğ ini do ğ urmaktadır.

57 Teknoloji, Inovasyon ve Yaratıcılık Alt Komisyonu Raporu Sanayinin inovasyon, ÜRGE, teknoloji yönetimi, proje yönetimi, teşvikler, proje başvuruları konusunda bilinçlendirilmesi Üniversitemiz içinde inovasyon ile ilgili çeşitli konu ve seviyelerde farkındalık çalışmalarının yapılması Kampüsteki inovasyon yetene ğ inin ve güncel gelişmelerin firmalar ile paylaşılması Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması. Akademik yükseltme kriterlerinde yada performans de ğ erlendirmesinde patent alma faaliyetinin a ğ ırlı ğ ının artırılması

58 Teknoloji, Inovasyon ve yaratıcılık Alt Komisyonu Raporu Karmaşık teknolojik problemlere çok yönlü bakış getirebilecek “disiplinler arası/ çok disiplinli” çalışmaların özendirilmesi ve bu yetene ğ in geliştirilmesi Kurumsal İ şbirliklerinin çeşitlendirilerek, yakın belediyeler ve STK’ları da içine alacak şekilde genişletilmesi, işbirliklerinin derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi Üniversitemizin inovatif faaliyetlerinin halkla ilişkiler aya ğ ının güçlendirilmesi Teknoloji ve inovasyon yönetiminde, insan ve organizasyon faktörünü de dikkate alan bir bakış açısının akademik olarak da inceleyecek bir oluşumun sa ğ lanması İ novasyon faaliyetleri ile ilgili bilgi-veri altyapısı deste ğ inin kurulması KTMÜ teknoloji geliştirme birimin kurulması ve yukarıda belirtilen faaliyetlerin bu birim altında yürütülmesi

59 Çekirdek Ekip Ali Osman Solak Kürşat Altay Tinatin Döölötkeldiyeva Ulan Birimkulov Coşkan Ilıcalı İ lhan Do ğ an 59

60 TEŞEKKÜRLER...

61 61 KTMÜ ARAMA KONFERANSI İ nsan Kayna ğ ını Geliştirme Çalışma Grubu

62 Ö ğ renci Seçimi Ve Sınavları ◦ Başarılı ö ğ rencilerin tercihlerinin üniversitemiz yönünde teşvik edilmesi.  Türkiye’den gelecek ö ğ rencilerden üniversitemizi ilk üç sırada tercih edenlere yüksek miktarda burs ve ö ğ renci evlerinde hazırlık ö ğ renimi süresince ücretsiz veya indirimli yurt imkânının sa ğ lanması.  Aynı şekilde Kırgızistan’dan kabul edilecek ö ğ rencilerden ORT’de ilk elliye manas ÖSYM’den ise ilk yüze giren ö ğ rencilerin burs miktarının yükseltilmesi.  Türk cumhuriyetleri ve akraba toplulukları ö ğ rencilerinin mevcut sistemle seçilmelerinin yanı sıra geldikleri ülkelerdeki özellikle tüzel kişilerden oluşturulmak üzere irtibat birimlerinin oluşturulması. 62

63  Hazırlık sınıfında başarılı olan belirli sayıda Kırgız ve Türk dünyası ö ğ rencilerin yaz aylarında ödül amaçlı pratik yapmak üzere Türkiye’ye gönderilmesi, Türk vatandaşlarının ise aynı amaçla Kırgızistan’da de ğ erlendirilmesi.  Üniversitemizde lisans, yüksek lisans bölümleri programlarında Yurtdışı Türkler Kurumu Başkanlı ğ ıyla temasa geçerek Türkiye’de bu imkanın sa ğ lanması ve bunun tanıtımda kullanılması  Ö ğ rencilerin üniversitemizi tercih etmelerinde Rusça ve İ ngilizce dil ö ğ retiminin de ön plana çıkarılması. Daha başarılı ö ğ rencilerin Üniversitemize kayıt olmaları için orta ö ğ retimde başarısıyla tanınmış liselerdeki ö ğ rencilerle ve aileleriyle do ğ rudan iletişim kurulmalı, bu okuldaki temsilcilerin üniversitemizin etkinliklerine davet edilmesi, gezdirilmesi, tanıtılması, yemek davetleri ve benzeri etkinliklere davet edilmesi. 63

64  Manas ÖSYM sınavı öncesi nisan ve mayıs aylarında en az iki kez deneme sınavının yapılması faydalı olacaktır.  Kariyer merkezinin aktif hale getirilmesi.  En yüksek puanlarla üniversitemizi kazanan ilk on ö ğ renciye bilgisayar, sonraki on ö ğ renciye ise tablet gibi hediyeler düşünülebilir.  Üniversitemizi kazanan ö ğ rencilere kayıt esnasında Kırgızistan genelinde oldu ğ u gibi sözleşme yapılması ve üniversiteyi bitirinceye kadar keyfi olarak ayrılmamasının sa ğ lanması, ısrar edenlerden maddi tazminat alınması. 64

65  Çok başarılı lise son sınıf ö ğ rencilerinin ailelerine veya adreslerine üniversitemizi tanıtan broşür ve CD’leri ile davet mektubunun gönderilmesi, bu amaçla bazı komitelerin oluşturulması.  Tanıtımın Türkiye aya ğ ında Ankara irtibat bürosunun aktif kullanılması, sınavlar öncesi üniversite yetkililerinin televizyon programlarına soru cevap tarzı katılımlarının sa ğ lanması. 65

66 Türk Dünyası Ö ğ rencileri ve Tanıtım Faaliyetleri. ◦ Hedef ülke ve Türk dünyası ve akraba topluluklarının net bir şekilde belirlenmesi ve tanımlanması. ◦ Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının ülkelerinde basın, televizyon ve sosyal medya tanıtımlarının daha etkin olarak yapılması. ◦ Üniversitemizin, diesel.elcat.kg ve benzeri web sitelerinin takibi, gelen soruların cevaplandırılması için görevli tahsisi ve üniversitemizin faaliyetlerinin kısa filmlerinin bu sitelerden yayınlanması. 66

67 ◦ Üniversitemizdeki tanınmış hocalarımızın ilgi alanlarıyla ilişkli olarak sık sık gazete televizyon ve sosyal medyada ön plana çıkarılması. ◦ PR ofisinin açılmasının sa ğ lanması. ◦ Mevcut ö ğ renimlerini sürdüren Türk dünyası ö ğ rencilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, problemlerinin çözümü amacıyla sosyal faaliyetlerinin artırılması, memnuniyetlerinin sa ğ lanması, danışmanlarının gönüllü hocalardan seçilmesi. ◦ Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında yapılacak reklam ve tanıtımda ücretsiz üniversite, burs, staj ve yurt imkanlarının iyi anlatılması. ◦ Tanıtımda uygun sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçmek ve onların deste ğ ini almak faydalı olacaktır. 67

68 ◦ Türk dünyası ve akraba topluluklarında tanıtım imkanlarının sa ğ lanması ve bilim fuarlarına bu amaçla temsilci gönderilmesi. Bu suretle ö ğ renci seçiminin sa ğ lanması. ◦ Kırgızistan’da yapılan bilim ve benzeri olimpiyatlarının üniversitemizin ev sahipli ğ inde yada sponsorlu ğ unda yapılarak tanıtım sa ğ lanması. ◦ Üniversitemizin bazı spor oyunlarına ev sahipli ğ i yapması, örne ğ in basketbol turnuvası düzenleyerek 61, 26, 5, 69, 12, 67, 70,9, 29, 13, 6, 10 numaralı liseler gibi başarılı okullar arası turnava etkinliklerinin düzenlenmesi. ◦ Kampüs içerisinde ö ğ rencilerimize yönelik sosyal (kantin, e ğ lence, alışveriş, kafeterya v.b.) imkanların artılması. 68

69 Mezun takip sistemi ◦ Mezun arşiv sisteminin iyi tutulması. ◦ Sosyal medya üzerinden mezunlarla devamlı iletişimin sa ğ lanması. ◦ Çeşitli zamanlarda yapılacak üniversite etkinliklerine davet edilmeleri. ◦ Mezunlar derne ğ inin aktifleştirme etkinlikleri kapsamında Mentor ve Mente (usta – çırak) projesinin hayata geçirilmesi ve bu yöndeki çalışmaların düzenli takibiyle kariyer sahibi mezunlarımızın sonraki kuşaklara profesyonel ve empati destek sa ğ lanması. 69

70 ◦ Mezunlardan mevcut ö ğ rencilerin özellikle stajlarında ve daha sonra iş bulmalarında yardımlarının sa ğ lanması. ◦ Mezun ö ğ rencilerin tavsiyesi tanıtım için önem arz etmektedir. Bu amaçla mezunlar derne ğ inin web sayfasının güçlendirilmesi ve güncelli ğ inin sürdürülmesi gerekmektedir. ◦ Mezun ö ğ rencilerimizden başarılı olanlardan örnek olarak seçilerek, hayatları dergilerimizde ve sosyal medyada işlenebilir. Ayrıca evlenme, do ğ um, ölüm, terfi ve benzeri haberlerin bu kanal yoluyla duyurulması. ◦ Mezunlar derne ğ inin Türkiye temsilcili ğ inin kurulması. 70

71 Çekirdek Ekip Bülent Bayraktar Muhittin Gümüş Maksatbek Inakbekov Günhan Kayhan Şamil Sefergil Atilla Güven 71

72 ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMA GRUBU ÖN ÇALIŞMA RAPORU 72

73 Kırgızistan-Türkiye Manas U ̈ niversitesi’nin 2016-2020 yılları arasında Uluslararasılas ̧ ma konusunda hedefleri “U ̈ niversite hayatının her alanında ve her kesim ic ̧ in uluslararasılas ̧ ma’’ fikri dog ̆ rultusunda olus ̧ turulacaktır. Kırgızistan-Türkiye Manas U ̈ niversitesi, faaliyet go ̈ sterdi ğ i bu ̈ tu ̈ n alanlarda ve her kesimde uluslararasılas ̧ ma politikasını planlı, sistemli ve su ̈ rdürülebilir bir şekilde belirleyip uygulayacak, bu konuda belirledi ğ i hedeflerin gerc ̧ ekles ̧ tirilmesi ic ̧ in tu ̈ m U ̈ niversite paydaşlarının uluslararasılas ̧ mayı benimsemesi ic ̧ in c ̧ aba go ̈ sterecektir. Bu amac ̧ dog ̆ rultusunda, yu ̈ ksek o ̈ g ̆ retim alanında uluslararası du ̈ zeyde etkin rol oynayan, kendisine ait uluslararası akademik is ̧ birlig ̆ i ag ̆ ını olus ̧ turmus ̧, gu ̈ c ̧ lu ̈ ve c ̧ evresinde lider bir U ̈ niversite olmaya çalışacaktır. Manas Üniversitesi stratejik planında yer alacak uluslararasılaşma politikasına ilişkin alt başlıkların aşa ğ ıdaki şekilde olması önerilmektedir: 73

74 1. EG ̆ I ̇ TI ̇ MI ̇ N ULUSLARARASILAS ̧ MASI (E ğ itim dili, ö ğ retim üyesi ve uluslararası projeler) ANA HEDEF: Manas Üniversitesi e ğ itim programlarının uluslararası düzeyde tanınmasını ve gec ̧ erli olmasını sag ̆ lamak Fakülteler ve bölümler düzeyinde akreditasyon çalışmaları yapılması Lisans ve Lisansüstü düzeyde belirli bölümlerde % 30 oranında İ ngilizce ve Rusça dersler konulması, Lisans ve Lisansüstü düzeyde belirli bölümler için İ ngilizce ve Rusça ücretli programların açılması ve bu ba ğ lamda İ ngilizce ve Rusça dil hazırlık sınıflarının zorunlu hale getirilmesi, Lisans ve Lisansüstü düzeyde İ ngilizce ve Rusça yabancı dil ders saatlerinin arttırılması, 74

75 Bologna su ̈ reci go ̈ z o ̈ nu ̈ ne alınarak mu ̈ fredat ic ̧ erig ̆ inin gelis ̧ tirilmesi, E ğ itimin uluslararasılaşması hedeflerine ulaşılabilmesine yönelik ö ğ retim üyesi istihdamı, Lisansüstü düzeyde I ̇ ngilizce tez yazımının teşvik edilmesi Lisansüstü düzeyde dünya çapında alanında yetkin ö ğ retim üyelerinin es ̧ danıs ̧ man ve ju ̈ ri üyesi olarak davet edilmeleri Bölüm bazında uluslararası staj imkanlarının arttırılması Dünya çapında tanınmış üniversitelerle ortak diploma programlarının açılması 75

76 2. ULUSLARARASI O ̈ G ̆ RENCI ̇, AKADEM İ K VE İ DAR İ PERSONEL HAREKETLI ̇ LI ̇ G ̆ I ̇ (De ğ işim programları) ANA HEDEF: Manas Üniversitesini yetenekli ve nitelikli uluslararası o ̈ g ̆ renciler ile alanında uzman akademik ve idari personelin de ğ işimi ic ̧ in cazibe merkezi haline getirmek Manas De ğ işim Programı’nın kapsamının genişletilmesi Erasmus kapsamında ö ğ renci, akademik ve idari personel hareketlili ğ inin işler hale getirilmesi Spesifik konularda uluslararası karşılıklı anlaşmalarla yaz ve kış okullarının açılması 76

77 3. ARAS ̧ TIRMALARIN ULUSLARARASILAS ̧ MASI (Uluslararası projeler) ANA HEDEF: Manas Üniversitesinde uluslararası standartlarda bilimsel araştırma üretmek Uluslararası aras ̧ tırma fonlarından destek alınması için gerekli çalışmaların yapılması Bölüm bazında dünya çapındaki üniversitelerle disiplinlerarası aras ̧ tırmaların başlatılması Ög ̆ retim elemanlarına akademik çalışmaları için Akademik Destek Ofisi’nin kurulması 77

78 4. ULUSLARARASI BI ̇ LI ̇ MSEL ORTAKLIKLAR (Dış ilişkiler) ANA HEDEF: Uluslararası düzeyde öncelikli alan ve konularda bilimsel stratejik ittifaklar kurmak Bölüm ve araştırma uygulama merkezleri bazında öncelikli konu ve alanlarda, uluslararası stratejik ittifakların kurulması, çalışma gruplarının oluşturulması 78

79 5. ULUSLARARASI GO ̈ RU ̈ NU ̈ RLU ̈ K VE MARKALAS ̧ MA (Dış ilişkiler, tanıtım faaliyetleri) ANA HEDEF: Manas Üniversitesini eg ̆ itim ve aras ̧ tırma konularında uluslarası düzeyde go ̈ ru ̈ nu ̈ r kılmak, dünya çapında rekabet edebilecek bir marka haline getirmek Uluslararası görünürlük ve markalaşma için Basın ve Halkla İ lişkiler Bürosu’nun kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi U ̈ niversite sıralaması (Ranking) c ̧ alıs ̧ malarına ilişkin bir yapı kurulması Uluslararası kurum ve kuruluşlarla is ̧ birlig ̆ inin güçlendirilmesi 79

80 Fen ve sosyal bilimler alanındaki dergilerimizin uluslararası indekslere (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) girmesinin sa ğ lanması ve etki puanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Uluslararası etkinliklere ev sahipli ğ i yapılması Üniversite faaliyetlerinin yaygın dillerde sosyal a ğ lar üzerinden düzenli olarak aktarılması Tanınmış bilim, kültür ve sanat insanlarının üniversiteye davet edilmesi Dünya çapında belirli merkezlerde (Yunus Emre Enstitüsü gibi) “Manas Üniversitesi Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri düzenlenmesi Uluslararası fuar, festival, yarışma gibi etkinliklerde üniversitemizin düzenli olarak yer alması Manas Üniversitesinin uluslararası kurulus ̧ lardaki üyeliklerinin artırılması Ulusal ve uluslararası ortaklara eg ̆ itimde ve aras ̧ tırmada danıs ̧ manlık hizmeti verilmesi 80

81 Danıs ̧ ma kurullarında alanında tanınmış bilim, sanat ve iş dünyasından temsilcilere yer verilmesi U ̈ st du ̈ zey devlet adamlarına ve iş dünyasından önemli kuruluşlara ziyaretler yapılması Üniversite Web Sitesinin Kırgızca, Türkçe, İ ngilizce ve Rusça hazırlanması ve içeri ğ inin sürekli güncellenmesi 81

82 Çalışma Grubu Prof. Dr. Mehmet BAŞBU Ğ Prof. Dr. Murat Sadullah ÇEB İ Doç. Dr. Barış ERDEM Doç. Dr. Taalaybek ABD İ YE Yrd. Doç. Dr. Serdar GER İ Ö ğ r. Gör. Dr. Elena COLOMANOVA Şadi ÇAPAR Ö ğ r. Gör. Dr. Nurzat TOTUBAYEVA Ö ğ r. Gör. Dr. Gökçe YO Ğ URTÇU Arş. Gör. Niyazi AYHAN 82

83 Çekirdek Ekip Barış Erdem Güner Özkan Mahmut Erdo ğ an Serdar Geri Gökçe Yo ğ urtçu Emil Ömürzak 83


"KTMÜ ARAMA KONFERANSI ÇALIŞMA GRUPLARI SUNUMLARI Tarih: 20 Ocak 2016 Saat, 10:00 Yer: KTMÜ Sosyal Tesisler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları