Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN 1."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN 1

2 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Bir işletme doğru kararları almak ve bunları başarı ile uygulamak, pazarlama dış çevresini tanımak ve kendi güçlü ve zayıf yönleri ile pazardaki mevcut fırsat ve tehditleri kendine en çok faydayı sağlayacak şekilde ilişkilendirebilmek için yeterli derecede pazarlama bilgisine sahip olmalıdır 2

3 İŞLETMELERİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ BİLGİ İHTİYACINI ARTTIRAN ETKENLER  Firmaların ulusal ya da uluslar arası ölçeğe ulaşmaları  Alıcıların artan gelirleri bu doğrultuda seçici olmaları  Satıcıların daha karmaşık pazarlama teknikleri uygulamaları  Karşı karşıya oldukları artan rekabet  Günümüzün çabuk değişen çevresel dinamikleri 3

4 Pazarlama bilgi sistemi İ çsel bilgi kaynakları sistemi Pazarlama soruşturma sistemi Pazarlama araştırması sistemi 4

5 1. İçsel Bilgi Kaynakları  Turizm işletmesinin veya bölgesinin geçmiş dönemlere ilişkin derledi ğ i verilerdir.  Müşterilerin ortalama konaklama gün sayısı,  Rezervasyon yaptırma şekilleri,  Tesise gelme nedenleri,  Tesise geldikleri günler,  Yararlandıkları veya satın aldıkları turizm ürünleri gibi bilgiler.. 5

6 1. İçsel Bilgi Kaynakları Sistemi 6  İ çsel bilgi kaynakları sistemi, üç alt bileşenden oluşmaktadır;  A. Müşterilere ait bilgiler,  B. Rezervasyon bilgileri,  C. Kredi kartlarından derlenen bilgiler.

7 A. Müşterilere Ait Bilgiler  Müşterilerin demografik verilerini,  Geldikleri ülke veya illeri,  Konaklanan gün sayısını,  Gelir ve harcama tutarlarını,  Rezervasyon şeklini,  Geliş gününü,  Kaç kişinin geldi ğ ini,  Konaklama amacını,  Konaklama şeklini içerir. 7

8 B. Rezervasyon Bilgileri  Bu sayede;  Müşterilerin hangi rezervasyon kanallarını kullandıkları,  Hangi aracıları kullanarak rezervasyon yaptırdıkları,  Rezervasyon yaptırma tarihleri,  Rezervasyon sayıları,  Kaç gün öncesinden rezervasyon yaptırdıkları gibi bilgilere ulaşılabilir. 8

9 C. Kredi Kartlarından Derlenen Veriler  Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler esnasında müşteriler ile ilgili derlenebilen verilere örnek olarak;  Çalışılan kurum,  Cinsiyet,  Sürekli yaşanılan yer,  Adres,  Gelir durumu,  Çalışma durumu,  Satın alma zamanı,  Satın alma tutarı verilebilir. 9

10 2. Pazarlama Soruşturma Sistemi  Bunlar arasında daha önce hazırlanmış makale, tez, kitap, araştırma gibi bilgi kaynakları yer almaktadır.  İ kincil verilerin, kullanılmadan önce ne denli güvenli oldukları, hatalı olup olmadıkları, eksik olup olmama durumları araştırılmalıdır. 10

11 3. Pazarlama Araştırması Sistemi  Mal ve hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin sorunların belirlenmesi,  çözümlenmesi için gerekli olan verilerin sistemli ve tarafsız bir şekilde toplanması,  kaydedilmesi,  analiz edilmesi işlemlerini kapsayan bir süreçtir. 11

12 Pazarlama Araştırmasının Yararları  Pazarlama araştırmasının, turizm işletmelerinin ve turizm bölgelerinin yöneticilerine sa ğ ladı ğ ı yararlar şunlardır:  Turistlerin ürün ve hizmetleri hangi fiyatlardan talep ettikleri ö ğ renilebilir.  Pazarlama kararlarının etkinli ğ ini ölçmek suretiyle, pazarlama masraflarından tasarruf sa ğ lanır.  Yeni pazarlar yaratılabilir ve mevcut pazarlar büyütülebilir. Turistlerin beklentileri ve eksik buldukları konular ö ğ renilebilir. 12

13 Pazarlama Araştırmasının Yararları  De ğ işen turist tercihleri önceden belirlenebilir.  İ şletme yöneticilerinin rasyonel pazarlama kararları almalarına yardımcı olur.  Çalışanlar, pazarlama etkinliklerinin bilimsel yöntemlerle yürütüldü ğ ünü bilirlerse, işletmeye olan güvenleri artacaktır.  Tüketici istek ve beklentilerine uygun pazarlama politikalarının belirlenmesine yardımcı olur. 13

14 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI PAZARLAMA ARAŞTIRMASINI ETKİLEYEN ETKENLER Sınırlı bütçeler Bilgi teknolojilerinin gelişimi İşletmelerin pazarlama araştırmasına bakış açıları 14

15 Pazarlama Araştırmasının Uygulama Alanları  1. Pazarlama araştırması, turizm ürünleriyle ilgilenir: Tüketicinin ürünle ilgili istek ve beklentilerinin ürünle uyumlu kılınmasını sa ğ lar. 15

16 Pazarlama Araştırmasının Uygulama Alanları  2. Pazarlama araştırması pazarlarla ilgilenir: Tüketicileri, tüketicilerin davranışlarını, davranış nedenlerini, reklam çabalarının etkisini ortaya koyar. 16

17 Pazarlama Araştırmasının Uygulama Alanları  3. Pazarlama araştırması satış ve da ğ ıtım işlemleriyle ilgilenir: Tüketicilerin kimler oldukları, nerede yaşadıkları, sayıları ve bunlara nasıl ve ne zaman ulaşılabilece ğ i, kimlerden etkilendikleri tespit edilebilir. 17

18 Pazarlama araştırmalarının sınıflandırılması Turizm ürünü araştırması Da ğ ıtım kanalları araştırması Reklam araştırması Satış araştırması Fiyatlama araştırması Güdü araştırması Dış Pazar araştırması Tüketici araştırması 18

19  1.Turizm ürünü araştırması: Hangi ürünlerin üretilece ğ inin, mevcut ürünlerde ne gibi de ğ işiklikler yapılaca ğ ının, hangi ürünlerin üretiminden vazgeçilece ğ inin ve tüketici tercihlerine uyacak ürün özelliklerinin belirlenmesi gibi çalışmalar yapılır.  2.Da ğ ıtım kanalları araştırması: Alternatif da ğ ıtım kanalları, alternatif kar marjları, komisyonlar, pazar bölümleri için kanal alternatifleri ve bunların rekabet üstünlü ğ üne yapaca ğ ı katkılar araştırılır. 19

20  3.Reklam araştırması: Reklam işlerini planlamak ve reklamın etkisini ölçmek amacıyla yapılan araştırmalardır.  4.Satış araştırması: Satış faaliyetlerinin analizi, satış etkinli ğ inin belirlenmesi, satış personelinin seçimi, e ğ itilmesi, satış bölgelerinin saptanması gibi konularda araştırmalar yapılır. 20

21  5.Fiyatlama araştırması: Çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilecek miktarların belirlenmesi, maliyetlerin analizi, isabetli fiyatların belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmalardır.  6.Güdü araştırması: Tüketici arzularını, niyetleri ve duygularını ortaya çıkarmayı amaçlar. Psikolojik ölçme yöntemlerinin kullanılmasıyla kişilerin bilinçleri incelenir ve belirli mal ve hizmetlerle ilgili gerçek düşünceleri tespit edilmeye çalışılır. 21

22  7.Dış pazar araştırması: Herhangi bir dış pazarda bir mal ya da hizmeti pazarlarken alınacak kararlarla ilgili yol gösterici niteliktedir.  8.Tüketici araştırması: Üreticiye; tüketicinin yaşı, cinsiyeti, dini, ırkı, aile büyüklü ğ ü, mesle ğ i, e ğ itim düzeyi, sosyo-ekonomik özellikleri hakkında bilgiler verir. 22

23 Pazarlama Araştırmasının Sınırlılıkları  Yöntem: Pazarlama araştırmalarında halen nasıl yapılaca ğ ı bilinemeyen birçok konu bulunmaktadır.  Zaman ve para: Araştırmacı için güncel ve birinci elden veri toplamanın maliyeti zaman ve para açısından yüksektir. 23

24 Pazarlama Araştırmasının Sınırlılıkları  Araştırma elemanları: Araştırmada görev alacak kişilerin iyi yetişmiş, sorumluluk bilincine sahip kişiler olması gerekmektedir.  Nesnellik: Araştırmacı, gerek verilerin toplanmasında gerekse analizinde nesnel olmak zorundadır. 24

25 Pazarlama Araştırmasının Sınırlılıkları  Örgütsel iletişim: Yönetici ve araştırmacı birbirini anlayamadı ğ ı taktirde, araştırma sonuçları işe yaramayacaktır.  Yaratıcılık: Araştırmalar genellikle, var olanı de ğ erlendirmeye yönelik olmaktadır. Yenilik yapmaya, yaratıcılı ğ ı ön plana çıkarmaya meyilli araştırmaların sayısı azdır. 25

26 Pazarlama Araştırması Süreci  Pazarlama araştırmasına başlanmadan önce araştırma tasarımı ortaya konulmalıdır. 26

27 27

28 1. Sorunun ve Konunun Belirlenmesi  İ lk olarak, pazarlama araştırmasını gerekli kılan soru ve sorunların neler oldu ğ u ortaya konulur.  Sorun, açık ve ayrıntılı olarak tanımlanır. 28

29 2. Sorunun ve Konunun Formüle Edilmesi  Araştırma sorunu çözmek için mi yoksa sorunun niteli ğ ini ortaya çıkarmak (sorunu tanımlamak) için mi gerçekleştirilmektedir?  Sorunun saptanması için eldeki mevcut veriler yeterli midir?  Veriler yeterli de ğ ilse, ne tür verilere gereksinim duyulacaktır? 29

30 3. Araştırma Tasarımının Belirlenmesi  Pazarlama araştırmasının hangi aşamalardan geçilerek gerçekleştirilece ğ i ortaya konur.  Hipotezler belirlenir.  Hipotezlerin test edilmesinde kullanılacak test türleri belirlenir.  Verilerin hangi veri derleme teknikleri ile derlenece ğ i belirlenir. 30

31 4. Veri Toplama Düzeninin ve Yönteminin Belirlenmesi  Hangi tür veri toplama aracı, yöntemi ve hangi tür soruların kullanılaca ğ ına ilişkin kararlar verilir.  Hangi konuların ölçülece ğ i belirlenir.  Veri toplama sırasında dikkat edilmesi gereken kültürel veriler ve yasal düzenlemeler var mıdır?  Araştırmacının elinde konu ile ilgili veri mevcut mudur?  Araştırma soruları, yanıtlayıcılara nasıl ulaştırılacaktır? 31

32 5. Örnekleme Düzeni  Araştırmada örneklemeye gidilmesine gerek olup olmadı ğ ına bu aşamada karar verilir.  Örnek büyüklü ğ ü ve örneklemin hangi yolla seçilece ğ i belirlenir.  Verilerin kimler tarafından derlenece ğ i, anketöre gerek olup olmadı ğ ı saptanır. 32

33 6. Analiz  Veri analizinde hangi yol izlenecektir?  İ statistiksel paket programlar kullanılacak mıdır?  Paket programların içeri ğ i araştırma verilerinin analizi için uygun mudur?  Veriler kimler tarafından kodlanacaktır?  Analize en uygun istatistiksel testler nelerdir? 33

34 7. Bulguların Yorumlanması  Bulgulara ilişkin açıklamalar raporda ne şekilde yer alacaktır? Özet olarak mı? Ayrıntılı olarak mı?  Bulgular tablolar halinde mi yoksa grafik ve şekillerle mi raporda yer alacaktır? 34

35 8. Araştırma Raporunun Düzenlenmesi  Raporun düzenlenmesinde araştırma raporunu kimin/kimlerin okuyaca ğ ı önemlidir.  Raporu okuyacak kişinin bilgi düzeyi ve yönetimin pazarlama araştırmasından beklentileri belirleyici olmaktadır.  Tercih edilecek olan yazım formatı (hangi büyüklük ve hangi yazı karakteri) belirlenir. 35

36 Veri Derleme Teknikleri  Pazarlama araştırmalarında birincil bilgi derleme yolu, alandan do ğ rudan veri toplamak anlamına gelmektedir.  Alan araştırması: birincil elden veri toplamak için araştırma alanında gerçekleştirilen çalışmalardır. 36

37 Veri Derleme Teknikleri 37

38 1.Görüşme  Görüşmede veri toplama; araştırmacının kendisi ya da bir anketör yardımıyla yürütülür.  Araştırma önceden hazırlanmış sorularla yürütülebilece ğ i gibi karşılıklı görüşme şeklinde de veri derlenebilir.  Araştırmacı ya da anketörün görüşmeye önceden hazırlanması gerekmektedir. 38

39 1.Görüşme  Görüşme; yanıtlayıcının evinde ya da kamusal alanda gerçekleştirilebilir.  Evde görüşme: Yanıtlayıcının evine önceden haber verilip izin alınarak gidilmelidir. Nüfus sayımları buna örnek verilebilir.  Kamusal alanda görüşme: Halkın toplu olarak bulundu ğ u mekanlarda gerçekleştirilen görüşmedir. Yanıtlayıcı, kimli ğ inin gizli kalmasını istiyorsa, kamusal alanda görüşme daha uygundur. İ şyerinde yürütülen çalışmalar, buna örnek gösterilebilir. 39

40 2. Posta Yoluyla Anket  En etkin veri derleme araçlarından birisidir.  Geniş örnekleme dayalı ve büyük bir co ğ rafi alana yayılmış çalışmalar için posta tekni ğ i avantajlıdır.  Anket sorularının ço ğ altılması, zarf ve postalama giderlerinden başka bir gider söz konusu olmadı ğ ından, kişisel görüşme ve telefon gibi tekniklere oranla daha az maliyetlidir. 40

41 3. Telefon ile Araştırma  İ ki grupta incelenebilir:  Klasik telefonla yürütülen araştırmalar,  Bilgisayar destekli telefonla yürütülen araştırmalar: Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri, uzak mesafelerle daha ucuza ya da ücretsiz olarak konuşabilme imkanı sunmaktadır. 41

42 4. Elektronik Teknikler  İ ki yoldan birisi tercih edilmektedir;  Yanıtlayıcılara web sayfası adresi şeklinde bildirilen anket formları oluşturulabilir. Di ğ er bir deyişle, anket soru formunun yer aldı ğ ı web adresi, yanıtlayıcılara e- posta ile bildirilebilir.  Anket soru formları yanıtlayıcıların e-posta adreslerine ekli dosya olarak gönderilebilir. 42

43 5. Gözlem  Kendili ğ inden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayların, ortaya çıktıkları ve geliştikleri sırada sistematik ve amaçlı bir şekilde incelenmesi yöntemidir. 43

44 5. Gözlem  Olgular arasındaki ilişkilerin kurulmasını sa ğ lar,  Hipotezlerin sınanmasında başvurulan bir araçtır,  Do ğ rulanmamış hipotezlerden yararlanılarak yapılan çıkarımların geçerlenmesi de gözlem ile mümkün olmaktadır.  Gözlenen kişi gözlemlendi ğ inin farkına varmadı ğ ı için, bu yöntemde daha nesnel veriler toplamak mümkündür. 44


"PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları