Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Doç. Dr. Alper AYTEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Doç. Dr. Alper AYTEKİN."— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Doç. Dr. Alper AYTEKİN

2 • Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Konusu Seçimi • Eleştirisel Kaynak İncelemesi • Bilimsel Araştırmada Veri • Araştırmada Ölçme ve Ölçekler • Araştırma Evreni ve Örnekleme Doç. Dr. Alper AYTEKİN 2

3 • Bu bölümde; – Bilimsel araştırma süreci, – Bilimsel araştırmalarda kullanılacak temel kavramlar, – Araştırma probleminin/konularının seçiminde dikkate alınması gereken ölçütler, – Bir konuyu araştırılabilir hale getirmenin yolları • Hakkında bilgi verilecektir. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ VE ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİ

4 • Araştırma; bir şeyin/deneğin eleştirisel bir biçimde incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri keşfetmek ve yeni ilişkiler ve sonuçlara ulaşmak adına yapılan arayış ve sorgulamalar bütünüdür. • Bilimsel araştırmalar, ya kuramsal bir katkı ya da uygulamada karşılaşılan bir probleme çözüm aramak amacıyla yapılır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 4 Giriş

5 • Hipotez; Ortaya çıkmış yada çıkacak belirli davranışlar, olgular veya olaylar hakkında varsayım niteliğindeki açıklamalaradır. • Değişken; herhangi bir deneğe/şeye ait ve birden çok değer alabilen bir özellik/kavram demektir. (örn, yaş, eğitim durumu, cinsiyet) – Bağımlı değişken – Bağımsız değişken Doç. Dr. Alper AYTEKİN 5 Bilimsel Araştırmalarda Temel Kavramlar

6 • Örnek, eğitim seviyesinin ile kişilerin gelir düzeyleri üzerindeki etkileri araştırılmak istendiğinde, • Buradaki gelir seviyesi eğitim düzeyine bağlı olduğu için, belir düzeyi bağımlı değişken (Y), • Eğitim düzeyi ise gelir düzeyini belirlediği için bağımsız değişkendir (X). Doç. Dr. Alper AYTEKİN 6

7 • Tümevarım; sınırlı sayıda örneğe bakarak genel hakkında kanaat sahibi olmak, – İMF politikaları Türkiye’de başarısız oldu. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. O halde İMF programları gelişmekte olan ülkelerde başarısızdır. • Tümdengelim; genele bakarak, özel hakkında fikir sahibi olmak, – Bütün araştırma yöntemleri kitaplarında örnekleme ile ilgili bir bölüm vardır, elimdeki araştırma yöntemleri kitabında da örnekleme ile ilgili bir bölüm vardır. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 7

8 • Bilimsel araştırma sürecinde aşamalar; • Araştırma probleminin seçimi ve araştırma önerisinin oluşturulması • Eleştirisel kaynak incelemesi yaparak araştırma stratejisi ve hipotezlerinin belirlenmesi • Araştırmanın konu aldığı ana kütlenin ve örnek kütlenin belirlenmesi • Araştırma sorularının veya hipotezlerinin sınanabileceği verilerin toplanması • Verilerin analizi • Araştırma bulgularının raporlanması/yazılması Doç. Dr. Alper AYTEKİN 8 Bilimsel Araştırma Süreci

9 • Araştırma konusunun seçimi en önemli konudur. (ilgi alanı, verilere ulaşma) • Araştırmalar makul bir hedefe ulaşmak için yapılırlar. – Bir gerçeği açığa çıkarmak, – Var olan problemlere çözüm aramak, – Akademisyenler ve uygulamacılar için yeni ufuklar anlamına gelebilecek konuları gündeme taşımak. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 9 Araştırma konusunun/problemin seçimi

10 Genel Konu Belirleme Konunun Daraltılması Doç. Dr. Alper AYTEKİN 10 Muhtemel araştırma konularının belirlenmesi

11 • Genel araştırma konusu hangi yöntemlerle belirlenir? – Kuram ve uygulamalardan yola çıkarak – Güçlü ve zayıf yönleri devreye sokarak – Daha önce yapılan tezleri inceleyerek – Tartışarak – Kaynak incelemesi yaparak Doç. Dr. Alper AYTEKİN 11 Genel araştırma konularının belirlenmesi

12 • Genel konu başlıkları – Satın alma kararını etkileyen faktörler – Teknolojinin işgörenler üzerindeki etkileri – Yönetici-sendika ilişkileri – Türkiye’deki yabancı sermayeli firmaların faaliyetleri vb. gibi Doç. Dr. Alper AYTEKİN 12

13 • Daraltma yöntemleri; – Sektör ayırımı (hizmet, imalat, tarım) – Coğrafi alan – Yaş durumu – Cinsiyet – Zaman vb. • Genel araştırma sorusu: “Performans değerlemenin verimlilik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi” • Daraltılmış araştırma konusu: “Yıllık performans değerlemelerinin banka çalışanlarının verimlilikleri üzerindeki etkisi: Ankara örneği” Doç. Dr. Alper AYTEKİN 13 Araştırma konusunun özelleştirilmesi/daraltılması

14 • Araştırılabilir olmalı • Uygulama veya kuramsal açıdan katkı niteliği olmalı • Özgün olmalı • Jürinin/ değerlendirmecilerin beklentilerine uygun olmalı • Araştırmacının Kişisel yeteneklerine ve imkanlarına uygun olmalı Doç. Dr. Alper AYTEKİN 14 İyi bir konunun belirleyicileri

15 – Araştırma konusu araştırılabilir nitelikte mi? – Konu değerlendirmeyi yapacak jürinin beklentilerini karşılıyor mu? – Konu ilginizi çekiyor mu? – Konu kuram/uygulama açısından anlamlı mı? – Konuyu araştırabilecek niteliklere sahip misiniz? – Araştırmayı belirlenen zamanda yapabilecek misiniz? – Araştırmayı yapmak için gerekli finansal kaynaklara sahip misiniz? – Araştırma için gerekli veriyi toplayabilecek misiniz? – Araştırma hakkında daha önce yapılmış çalışmalardan haberdar mısınız? – Araştırma problemlerini ve hedeflerini açıkça ifade edebiliyor musunuz? Doç. Dr. Alper AYTEKİN 15 Araştırma konusunu belirlemeye ilişkin kontrol listesi

16 • Araştırma sorularının ve amaçlarının ifade edilmesi • Araştırma soruları “ne” ve “niçin” şeklinde dir. • Ne sorularına daha kolay cevap bulunurken “niçin” soruları daha detaylı araştırma gerektirir. • Ne? Sorusuna örnekler: – İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı nedir? – Çalışanlar arasında sendikalaşma oranı nedir? • Niçin? Sorusuna örnekler; – Niçin Polonya Türkiye’den daha fazla yabancı yatırım alıyor? – Niçin Bartın yatırım açıcından başarılı olamamıştır? Doç. Dr. Alper AYTEKİN 16 Araştırma fikrinin projeye dönüştürülmesi

17 • Araştırmacı neden böyle bir çalışmayı yapmak istediğini açıklayan bir teklif hazırlamalıdır? • Araştırma teklifinin amacı; – Fikirlerin organize edilmesi, – İlgilileri ikna etmek, Doç. Dr. Alper AYTEKİN 17 Araştırma teklifinin yazılması

18 • Araştırma teklifinin içeriği; – Araştırmanın başlığı (sonradan değiştirilebilir) – Arka plan (teklifi okuyana, araştırmanın niçin yapıldığını anlatır) – Araştırma soruları ve amaçları – Yöntem (veri toplamada hangi yöntem yada yöntemlerden yararlanılacağı, örnek kütlenin seçimi, deneklere nasıl ulaşılacağı- anket, gözlem-telefon) – Zaman planı – Maddi kaynaklar – Kaynakça Doç. Dr. Alper AYTEKİN 18

19 • Ancak unutmamak gerekir ki eğer araştırma bir tez konusu ise, bir iddiayı da taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla bu iddiayı destekleyici soru ve yanıtların bulunması gerekmektedir. Doç. Dr. Alper AYTEKİN 19

20 • Her araştırmada araştırma sorusunun sonucuna bağlı olarak bir amaç olması gerekmektedir. • Amaçların belirlenmesinde; – Araştırmacı, çok genel bir konu tespit eder – İkinci aşamada bu konu araştırılabilecek şekle getirilir, yani daraltılır – Sonra bu konuda nelerin tartışılacağına dair gelen araştırma soruları ifade edilir – En son aşamada ise araştırmanın amaçları belirlenir Doç. Dr. Alper AYTEKİN 20 Araştırma amaçlarının yazılması

21 Ders Bitti. Dinlediğiniz için Teşekkürler… Doç. Dr. Alper AYTEKİN21


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Doç. Dr. Alper AYTEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları