Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ Doç. Dr. Meki Bilici. ANAMNEZ Gestasyonel ve natal öykü Enfeksiyon (Rubella, CMV, herpes virus) İlaç (amfetaminler, antikonvulzanlar)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ Doç. Dr. Meki Bilici. ANAMNEZ Gestasyonel ve natal öykü Enfeksiyon (Rubella, CMV, herpes virus) İlaç (amfetaminler, antikonvulzanlar)"— Sunum transkripti:

1 DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ Doç. Dr. Meki Bilici

2 ANAMNEZ Gestasyonel ve natal öykü Enfeksiyon (Rubella, CMV, herpes virus) İlaç (amfetaminler, antikonvulzanlar) Alkol Maternal Hastalıklar (SLE, KKH) Doğum Kilosu

3 ANAMNEZ Postnatal Kilo alımı, gelişme, beslenme öyküsü Siyanoz, siyanotik spell, çömelme Takipne, dispne, göz kapaklarında şişme Sık solunum yolu enfeksiyonu Ekzersiz intoleransı Çarpıntı Eklem şikayetleri Nörolojik bulgular

4 ANAMNEZ Aile Öyküsü Herediter Hastalıklar Konjenital Kalp Hastalığı Akut Eklem Romatizması Hipertansiyon, Aterosklerotik Kalp Hastalığı

5 ANAMNEZ Kalp hastalıkları ile ilişkili herediter hastalıklar Apert send …....... …. OD…VSD, FT (kraniyosonostoz, sindaktili) Ehler-Danlos send……OD…Aort anevrizmasi Friedrich ataksisi……… OR…..Kardiyomiyopati Glikojen depo hast tip II….OR…Kardiyomiyopati Holt Oram sendromu…… OD…VSD, ASD Kartegener sendromu……OR….Dekstrokardi Marfan sendromu……… OD…Aort anevrizmasi Homosistinuri……………OR…Aorta ve karotislerde medial dejen. Duchenne muskuler dist…XR….Kardiyomiyopati

6 ANAMNEZ Kalp hastalıkları ile ilişkili herediter hastalıklar Mukopolisakkaridozlar…………MY, AY, koroner arter hast Norofibromatozis…….....OD….AK, PS, feokromositoma Noonan send……….. OR…..PS Tuberoskleroz…………OD……Rabdomiyom Williams sendromu…… OD…Supravalvuler AS, PS

7

8

9 FİZİK MUAYENE İNSPEKSİYON Genel görünüm ve beslenme durumu Kromozomal sendromlara ait bulgular Herediter ve non herediter sendromlar Siyanoz Çomak parmak (Clubbing) Solunum hızı, dispne, retraksiyon Göğüs deformitesi

10

11 FİZİK MUAYENE PALPASYON Periferik nabızlar Göğüs Apikal vuru Thrill Hiperaktif prekordiyum Kan basıncı ölçümü

12 FİZİK MUAYENE OSKÜLTASYON Kalp hızı Kalp sesleri (S1, S2) Sistolik ve diastolik sesler Ekstrakardiyak sesler

13 KALP ODAKLARI

14 FİZİK MUAYENE OSKÜLTASYON Üfürümler Sistolik Diastolik Devamlı üfürümler

15 S2’de Çiftleşme Normalde tüm çocuklarda A2 ve P2 komponenti duyulabilir. İnspiryumda intratorasik basıncın azalması sonucu oluşur

16 S2’de çiftleşme

17 S2’de Çiftleşme ANORMAL ÇİFTLEŞME Sabit Volüm yüklenmesi (ASD, PAPVD) Basınç yüklenmesi (PS) Sağ dal bloğu Aortik kapağın erken kapanması (MY)

18 S2’de Çiftleşme ANORMAL ÇİFTLEŞME Dar ve çift S2 Pulmoner hipertansiyon Aort Stenozu Nadiren normal çocukta

19 S2’de Çiftleşme ANORMAL ÇİFTLEŞME Tek S2 Pulmoner Hipertansiyon Tek semiluner kapak (PA, Aortik atrezi) P2 duyulmaması (FT, TGA, Ağır PS) Paradoksal Çiftleşme Ağır AS Sol dal bloğu

20 S2 Şiddetinde Artma S2 şiddetinde artma Pulmoner Hipertansiyon S2 şiddetinde azalma Pulmoner Stenoz Fallot Tetralojisi Trikuspit Stenozu

21 S3 Normal çocuklarda ve atletlerde düşük frekanslı duyulabilir Güçlü duyulması patolojiktir Apeks ve sternum sol alt kenarında daha iyi duyulur Düşük frekanslı Erken diyastolik Ventrikülün hızlı doluşu ile ilişkili Ventriküllerin dilate olduğu ve kompliyansın azaldığı geniş VSD, kalp yetmezliğinde duyulabilir Taşikardi ile beraber gallo ritmini oluşturur

22 S4 Düşük frekanslı Patolojik Geç diastolik Ventriküler kompliansın azaldığı durumlarda veya kalp yetmezliğinde duyulur

23 HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni, Namussuza, halden bilmeze, Kahpe yalana. Ard- arda kaç zemheri, Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu Dışarda gürül- gürül akan bir dünya... Bir ben uyumadım, Kaç leylim bahar, Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, Bir o yana Bir bu yana... Seni bağırabilsem seni, Dipsiz kuyulara. Akan yıldıza. Bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına Düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, Yitirmiş öpücükleri, Payı yok, apansız inen akşamdan, Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene, Seni anlatabilsem seni... Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır Üşüyorum, kapama gözlerini...

24

25 SİSTOLİK VE DİASTOLİK SESLER Ejeksiyon kliği Ventrikül ejeksiyonunun hemen başında En iyi sternumun üst kenarında duyulur Pulmoner klik sol 2-3. ICA Aortik klik sağ 2.ICA -Ejeksiyon klikleri semiluner kapak darlıkları (PS, AS), büyük arterlerde dilatasyon durumlarında duyulabilir -Apikal midsistolik klik ± geç sistolik üfürüm- MVP

26 Mitral açılma sesi-Opening snap: Mitral darlığında (MD) kalın ve fibrotik kapağın açılırken çıkardığı bir sestir. Eni iyi sternumun sol alt kenarı ve apekste duyulur Diyastolün başlarında duyulur ve henüz mitral kapağın hareketli olduğunu gösterir. MD arttıkça opening snap’i takiben diyastolik rulman da duyulmaya başlanır. Ağır MD’de opening snap duyulamaz.

27 SİSTOLİK VE DİASTOLİK SESLER

28 Ekstrakardiyak Sesler Frotman (perikardiyal sürtünme sesi) Sesin şiddeti solunumdan çok kalp siklusu ile ilişkili Hasta öne doğru eğildiğinde artar Perikarditi düşündürür Perikardiyal vuru Çocuklarda nadiren duyulur Konstriktif perikarditi düşündürür

29 ÜFÜRÜMLER Üfürümler kalp ve damarlardaki yapısal ve hemodinamik değişikliklerin oluşturduğu turbulasyon sonucu oluşan titreşimlerdir 1. Organik üfürümler: Kalp ve damarlardaki organik bir olay sonucu oluşan patolojik üfürümlerdir. VSD, ASD, AS, PDA ve MY üfürümleri örnek verilebilir 2. Fonksiyonel (fizyolojik) üfürümler: Kalp ve damarlarda hiç bir patoloji olmamasına karşın kalp dışı sistemlerdeki değişiklikler sonucu üfürüm duyulmasıdır. Anemi, hipertiroidi ve gebelik gibi kardiyak debinin arttığı durumlar buna örnektir. 3. Masum üfürümler: Ne kalpte ne de kalp dışı sistemlerde herhangi bir patoloji olmadan da duyulabilen üfürümlerdir.

30 ÜFÜRÜMLER Üfürümlerin; a) Zamanı (sistolik, diyastolik, sistolodiyastolik vb) b) Niteliği (haşin, ejeksiyon, yumuşak, kreşendo, dekreşendo) c) Şiddeti (1/6 ile 6/6 arası) d) Yeri (apikal, aort odağı vb) e) Yayılma yönü f) Solunum, efor ve postürle değişip değişmediği gibi özelliklerine dikkat edilmelidir

31 ÜFÜRÜMLER (Sistolik Ejeksiyon Üfürümleri)

32 ÜFÜRÜMLER (Regürjitan Sistolik Üfürümler)

33 ÜFÜRÜMLER Üfürümün zamanı: Birinci ve ikinci kalp sesine göre zamanlandırılır. Üç gurupta incelenirler: 1. Sistolik üfürümler: Birinci sesle veya daha sonra başlarlar ve 2. sesle veya daha önce biterler. a-Erken sistolik (masum üfürüm): kısa sürer, dekreşendo özelliğindedir. b-Midsistolik~ ejeksiyon (PS, ASD ve AS): Birinci sesten sonra başlar ve 2. sesten önce biter. Kreşendo-dekreşendo özelliğindedir. Genellikle semilüner (arteriyel) kapaklarda darlık veya akım artışı veya ventrikül çıkış yollarında darlık (İHSS, infundibuler stenoz) halinde duyulur

34 ÜFÜRÜMLER c-Pansistolik :Birinci sesle başlar ve tüm sistolü doldurur. S1 ve S2 üfürüm nedeniyle pek duyulmaz. Yüksek basınçlı bir bölgeden düşük basınçlı bir yere kan tüm sistol boyunca geçer (VSD, MY, TY). d-Geç Midsistolik: Genellikle önce midsistolik klik duyulur ve 2. sesle biter (MVP).

35 ÜFÜRÜMLER II-DİYASTOLİK ÜFÜRÜMLER (RULMAN) Frekansları sistolik üfürümlere göre daha düşüktür. Daha zor duyulurlar Erken diyastolik: Genellikle AY ve PY gibi semilüner kapakların yetersizliklerinde duyulur. 2. sesle birlikte başlar ve giderek azalarak 1.sesten önce kaybolur. Middiyastolik: Mitral veya triküspid kapaktan olması gerekenden fazla kan akımı olursa, bu kapaklarda relatif darlık görülür ve middiyastolde rulman duyulur (ASD de relatif TD;VSD, MY ve PDA da relatif MD). Geç diyastolik= presistolik: Mitral veya çok daha seyrek olarak triküspid darlığında middiyastolde genellikle bir opening snap’i izleyerek 1. sese kadar süren bir rulman duyulur.

36 ÜFÜRÜMLER

37 III-DEVAMLI ÜFÜRÜMLER Yüksek basınçlı bir yerden, düşük basınçlı bir yere hem sistolde hemde diyastolde sürekli kan geçişi ve buna bağlı olarak devamlı üfürüm oluşur Sistolde üfürüm artar, diyastolde nispeten hafifler (makine üfürümü) PDA, Arteriyo-Venöz fistül, Aorto-Pulmoner kollateraller ve Sinüs Valsalva Rüptürü

38 Üfürümün Niteliği Frekansı düşük olan üfürümler yumuşak üfürümlerdir. Masum ve diyastolik üfürümler buna örnektir. Yüksek frekanslı üfürümler ise haşindir (VSD, MY, TY). Kreşendo dekreşendo olan üfürümler ise sistolik ejeksiyon tipindedir Bazı masum üfürümler ise tınlayıcı karekterdedir. Bunlara müzikal üfürümler de denir

39 Üfürümün Şiddeti 1/6 şiddetindeki üfürümler çok zor duyulurlar. Ancak sessiz bir odada dikkatle dinlemekle, alışkın bir kulak tarafından farkedilirler. 2/6 üfürümler daha kolay duyulurlar, şiddetli değildir. 3/6 üfürümler oldukça şiddetli üfürümlerdir. Steteskopu prekordiyuma koyar koymaz duyulur, fakat birlikte tril alınmaz. 4/6 üfürümler de çok şiddetli üfürümlerdir. Bunlarla birlikte belirgin tril alınır. 5/6 üfürümler çok şiddetlidir. Kulağı rahatsız eder, belirgin trille birliktedir. Steteskop prekordiyuma yan olarak konulduğunda bile rahatlıkla duyulur; fakat steteskop göğüs duvarına değmedikçe üfürüm duyulmaz. 6/6 üfürümde steteskopu göğüs duvarına değdirmeden de üfürüm duyulabilir.

40 Üfürümün Yeri Kuvvetli üfürümler bir çok yerden duyulabilirler. Üfürümün en iyi duyulduğu yer önemlidir. Üfürümler turbulasyona yol açan patolojinin göğüs duvarına projeksiyonuna göre farklı yerlerde duyulabilir. Örneğin VSD’de üfürüm mezokardiyak odakta, MY’de mitral odakta duyulurken AY’de mezokardiyak odakta hatta apekste duyulur. Aort koarktasyonunda ise sırtta, midskapuler bölgede en iyi duyulur.

41 Üfürümün yeri Apekste duyulan üfürümler: pansistolik:MY, geç sistolik: MVP, diyastolik: MD, AY, relatif MD Triküspid odakta : sistolik: TY, diyastolik: TD Mezokardiyak odakta: sistolik: VSD, infundibuler PS, subvalvüler AS, İHSS, masum, diyastolik: AY, PY Aort odağında : AS, fonksiyonel üfürüm, sistemik hipertansiyon Pulmoner odakta: sistolik: PS, ASD, fonksiyonel, masum, diyastolik: PY, PH, devamlı: PDA Sırttan duyulan üfürümler: sistolik: Aort koarktasyonu (AK)

42 Üfürümün Yeri

43 Yayılma Yönü Üfürümler genellikle kanın turbulasyon yaparak akış yönüne doğru yayılırlar Bu bize altta yatan patoloji hakkında ipucu verir Örneğin VSD’de üfürüm mezokardiyak odaktan sternum sağına doğru yayılırken, aort stenozunda kanın akış yönüne göre boyna doğru, PS’de sol omuza doğru, AY’de mezokardiyak odağa ve apekse doğru, MY’de apeksten koltuk altına doğru yayılır

44 Solunum, Postür ve Eforla ilgisi Solunum: Bazı masum üfürümler inspiriyumda azalır veya kaybolur. Genellikle sol kalple ilgili üfürümler inspiriyumla azalır, ekspiriyumla artar. Sağ kalple ilgili üfürümler ise tersine inspiriyumla artar, ekspiriyumla azalır. Postür: Masum üfürümler postürle değişkenlik gösterir. Genellikle yatarken artar, otururken azalır. MY ve MD sola yatmakla belirginleşir. AY ise otururken artar. Efor: Masum üfürümler eforla artar

45 Masum üfürüm (fonksiyonel) Çocukluk çağında %30-40 oranında duyulabilir. Genellikle 2-7 yaş arası çocuklarda sıklıkla duyulmasına karşın her yaşta duyulabilir. Genellikle mezokardiyak odakta, daha az olarak da pulmoner odakta duyulurlar. Kısa, erken sistolik, dekreşendo, genellikle 1-2/6, seyrek olarak en çok 3/6 şiddetindedirler. Bazan müzikal vasıftadır. 3-S bulgusu ile tanınabilir (Short, Soft, Sistolik) Genellikle ateş, efor ve heyecan gibi kardiyak debi artışına yol açan durumlarda üfürüm şiddeti artar, bu nedenler ortadan kalktığında üfürüm azalır veya kaybolur. Ayrıca postürle ve solunumla da değişebilir. Tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, kalp hastalıkları ile ayırıcı tanısının yapılması gereklidir.

46 Masum Üfürüm (fonksiyonel) Hastanın semptomu Kardiyomegali Anormal EKG Diastolik üfürüm 3/6 ve üzeri üfürüm Siyanoz Nabızların zayıf veya kuvvetli alınması Anormal kalp sesleri varsa masum üfürüm düşünme!

47 Masum üfürüm (fonksiyonel) Klasik vibratuar üfürüm (Stil üfürümü) (sistolik) Pulmoner Ejeksiyon üfürümü (sistolik) Venöz hum (devamlı) Carotid bruit (sistolik)

48 Pulmoner Ejeksiyon Üfürümü 8-14 yaş arası çocuklarda yaygındır Sıklıkla sternum sol üst kenarında duyulur Ejeksiyon üfürümü-midsistolik 1-3/6 S2 normal

49 Yenidoğanın Geçici Pulmoner Arter Üfürümü Yenidoğanlarda ilk bir kaç ay, sternumun her iki üst tarafında 1-2/6 şiddetinde sistolik ejeksiyon üfürümü duyulabilir. Nedeni, fetal hayatta sağ ve sol pulmoner arterler kullanılmadığı için relatif olarak dar olmasıdır. En geç 3-4 ay içinde kaybolur.

50 Venöz Uğultu (Venous hum) Daha çok klavikula üstünde, bazan altında, boyunda tek taraflı veya iki taraflı, oturmakla artan, yatmakla, juguler vene bastırmakla ve boynu çevirmekle azalan veya kaybolan üfürümlerdir. Sistolo-diyastolik olduğu için PDA ile karıştırılabilir.

51 Masum üfürüm (fonksiyonel)

52 Karotis Üfürümü (Carotid Uğultu) Erken ejeksiyon üfürümü Supraklavikuler bölgede en iyi duyulur. Brakiosefalik arterler ve karotis arterlerden kaynaklanan turbulansa bağlı 2-3/6 Aort Stenozu üfürümü ile karıştırma!


"DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ Doç. Dr. Meki Bilici. ANAMNEZ Gestasyonel ve natal öykü Enfeksiyon (Rubella, CMV, herpes virus) İlaç (amfetaminler, antikonvulzanlar)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları