Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-Türkiye’nin paralel ve meridyen derecelerini yazınız?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-Türkiye’nin paralel ve meridyen derecelerini yazınız?"— Sunum transkripti:

1

2

3 1-Türkiye’nin paralel ve meridyen derecelerini yazınız?

4 CEVAP 26-45 DOĞU MERİDYENLERİ 36-42 KUZEY PARALELLERİ

5 2-Haritalarda belirli oranlarda yapılan küçültme işlemine ne denir?

6 CEVAP ÖLÇEK

7 3-Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne ad verilir?

8 CEVAP MEZOPOTAMYA

9 4-Tarihte İlk anayasayı yapan uygarlık hangisidir?

10 CEVAP BABİLLER

11 5-Hangi uygarlığın kanunlarında göze göz dişe diş ifadesi yer alır?

12 CEVAP BABİLLER

13

14 CEVAP ASURLAR

15 7-İlk tarafsız tarih yazıcılığını hangi uygarlık başlatmıştır?

16 CEVAP HİTİTLER

17 8-Hititler tanrılarına hesap vermek için….…Adı verilen yıllıkları tuttular.

18 CEVAP ANNALLAR

19 9-Lidyalıların Sard şehrinden Asurların başkenti Ninova’ya kadar uzanan ticaret Yoluna…...…….denir.

20 CEVAP KRAL YOLU

21 10-Tarihte ilk kütüphaneyi kuran uygarlık hangisidir?

22 CEVAP ASURLAR

23 11- Gılgamış - Yaratılış ve Tufan destanları hangi ilkçağ uygarlığına aittir?

24 CEVAP SÜMERLER

25 12-Tapates isimli halıları dokuyan uygarlık……………dir

26 CEVAP FİRİGYALILAR

27 13- Ülkelerine bütün uygarlıkların tanrılarına inandıkları için bin tanrılı il denilen uygarlık…………………….dir.

28 CEVAP HİTİTLER

29 14-Bir ülkenin, bir bölgenin etrafındaki ülkelere,denizlere,ulaşım yollarına göre konumuna…………………denir.

30 CEVAP ÖZEL KONUM

31 15-Dağların güneş ışıklarını almasına……………denir

32 CEVAP BAKI

33 16-Babillerin önemli mimari eserlerinden ikisini yazınız?

34 CEVAP *BABİLİN ASMA BAHÇELERİ *BABİL KULESİ

35 17-Sosyal bilgiler dersi, bireylere aşağıdakilerden hangisini kazandırmayı hedeflemez? A )Demokratik değerleri B )Kişi haklarına saygılı olmayı C )Hukukun üstünlüğünü tanımamayı D )Çevreye duyarlı olmayı

36 CEVAP C

37 18-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-)Olgu kişiden kişiye değişebilir. b-)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz c-Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir. d-)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

38 CEVAP A

39 19-Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İkisi de batı boylamlarındadır. B) İkisi de Kuzey Yarımküre'dedir. C) Aralarında 90° lik meridyen farkı vardır. D) İkisinin de güneşe uzaklığı aynıdır.

40 CEVAP D

41 20- Bir çizimin harita sayılabilmesi için; I. Ölçeğinin olması II. Geniş alanları göstermesi III. Kuşbakışı çizilmesi IV. Ayrıntılı olması gibi özelliklerinden hangileri gerekli değildir? A) I-II B) II-IV C) III-IV D) I-III

42 CEVAP D

43 21-Tales,Diyojen,Pisagor,Hipokrat,Heredot gibi ünlü bilim ve fikir adamlarının İyonya’dan çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)İyonya’da hür düşüncenin gelişmesi B)Kralların bilimi teşvik için ödül vermeleri C)Yazının ilk kez İyonya’da kullanılmış olması D)Topraklarının tarıma elverişli olması

44 CEVAP A

45 Yeraltında yapılan kazılar sonucu elde edilen buluntular,tarih öncesi devirler hakkında önemli bilgiler verir. 22-Aşağıdakilerden hangisi Tarih öncesi döneme ait buluntular arasında yer almaz? A)Mağara resimleri B)Kitabeler C)Tarım aletleri D)Süs eşyaları

46 CEVAP B

47 23-Orta Asya Türk Devletleri, kendi ana yurtlarında genelde kalıcı eser bırakamamışlardır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)Sürekli savaşların olması, B)Ekonomik yapıların el vermemesi, C)Göçebe bir hayat sürmeleri, D)Ticarete önem vermemeleri

48 CEVAP C

49 24-Orta Asya Türk Tarihi’ni daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak isteyen bir tarihçi, aşağıdaki ülkelerden hangisinin kaynaklarından yararlanmak zorundadır? a)Çin b)Hindistan c)İran d)Rusya

50 CEVAP A

51 25-Hunların (Kuzey Hunları) Avrupa’ya göç etmeleri sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmiştir? A)Rönesans Hareketleri, B)Reform Hareketleri, C)Kavimler Göçü, D)Coğrafi Keşifler,

52 CEVAP C

53 Sayın SABUNCU’nun memlekitine giden tek yol vardır. Yolun üzerinde Kavimler Göçü’nden en çok etkilenen devletin adı yazılıdır. 26-Buna göre S. SABUNCU’nun memleketine dönebilmek için kaç numaralı yolu kullanmak zorundadır? a)I b)II c)III d)IV

54 CEVAP A

55 27-Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi için Orhun’da anıt dikilmemiştir? a)Tonyokuk b)Metehan c)Kültegin d)Bilge Kağan

56 CEVAP B

57 A)Köktürk devletinin kuruluşu ile ilgili olaylar anlatılmıştır B)Bilge kağanın yaşamı anlatılmıştır C)Çinlilerin Türlerle ilgili ilişkileri anlatılmıştır D)Orhun yazıtları Anadolu ‘da bulunmuştur 28-Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

58 CEVAP D

59 Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı. 29-Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir? A. Taht kavgalarının yaşanmasına B. Yerleşik kültürün yayılmasına C. Sınırların hızla genişlemesine D. Çin ile olan ilişkilerin artmasına

60 CEVAP A

61 30-Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi? a)Örs b)Toy c)Kut d)Kurultay

62 CEVAP C

63 31-Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer Türk topluluklarından ayıran özelliklerden biri değildir? A-Yerleşik hayata geçmeleri. B-İslamiyet’i kabul etmeleri C-Ticaretle uğraşmaları D-Kendilerine ait alfabeleri olması

64 CEVAP B

65 I. İslamiyet'in yayılmak istenmesi II. Hızlı nüfus artışı karşısında otlakların yetersiz kalması III. Türk boyları arasında hakimiyet mücadelesinin yaşanması 32-Gelişmelerindenhangileri,Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin nedenlerindendir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

66 CEVAP D

67 I.Türklerin İslamiyet'i yaymaya çalışması II. İpek Yolu üzerinde denetim kurma isteği III. Çinlilerin Mani dinini yaymak istemesi 33-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Orta Asya Türk devletleri ile Çinliler arasında sorun olmuştur? A)Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) II ve III

68 CEVAP B

69 34- Manas Destanı, aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisine aittir ? A) Kırgızlar B) Hazarlar C) Uygurlar D) Hunlar

70 CEVAP A

71 35-Mete, Tung-Huların ıslarla toprak istemesi karşısında, “Toprak milletindir. Onu kimse veremez.” Demiştir. Bu durum Mete’de aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini kanıtlar ? A)Siyasal Gücün B) Askeri Gücün C) Ekonomik Gücün D) Vatan ve millet sevgisinin

72 CEVAP D

73 36-Aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur ? A) Eski Türklerde dil Türkçe idi. B) Eski Türklerde Göktanrı inancı çok yaygındı. C) Eski Türkler daima yerleşik hayat sürmüşlerdir. D) Eski Türklerde din törenlerine Yuğ denirdi.

74 CEVAP C

75 37-Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından birisi değildir ? A) Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. B)İlkçağ başlamıştır. C)Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kalmıştır. D)Barbar kavimler arasında Hıristiyanlık yayılmıştır.

76 CEVAP B

77 38-Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ Anadolu uygarlıklarından biri değildir? A)Lidyalılar B) Sümerler C) Hititler D) Urartular

78 CEVAP B

79 39-İlk çağ Anadolu uygarlıklar içinde demokrasi örneğinin görüldüğü tek uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? A)Urartular B) Lidyalılar C) Hititler D) iyonlar

80 CEVAP D

81 40-Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin “demokratik” nitelikte olduğuna kanıttır ? A) Toprak alımının hızlı olması B) Türkler ile yakın ilişkiler kurulması C) Halkın ekonomik etkinliğine karışılmaması D) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

82 CEVAP D

83 I. Mekke’nin Fethi II. Bedir Savaşı III. Tebük Seferi IV. Uhud Savaşı 41-Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) II-IV-I-III B) IV-II-I-III C) IV-I-III-II D) II-III-IV-I

84 CEVAP A

85 42-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir ? A) Mekke’nin alınması B) Hudeybiye Antlaşması C) Cemel Olayı D) Tebük Seferi

86 CEVAP C

87 43-Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonuçlarından biri değildir ? A) Müslümanlar Mekke’nin baskısından kurtuldu. B) İlk mezhepler oluşmaya başladı. C) İslam Devleti’nin temelleri atıldı. D) Medine şehri önem kazanmaya başladı.

88 CEVAP B

89 44- Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biridir ? A) Mekke’nin alınması B) Suriye’nin alınması C) İstanbul’un kuşatılması D) Hayber’in alınması

90 CEVAP B

91 45- Bir kazı yerinde tarih öncesine ait olarak en alt katmanda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi tarihsel sıralamaya daha uygundur ? A) Taş Baltalar B) Altın Sikkeler C) Saban D) Ticaret Tabletleri

92 CEVAP A

93 46- Tarihin çağlara ayrılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? A)Tarihi gelişmeleri önemine göre sıralamak B)Takvimin başlangıcını belirtmek C)Toplumsal gelişmeleri ayırmak D)Tarihin kolay incelenmesini sağlamak

94 CEVAP D

95 47-Türk Tarihi genel olarak düşünüldüğünde, hangi çağın başlamasında etkili olduğu söylenebilir ? A) İlk Çağ B) Orta Çağ C) Yeni Çağ D) Yakın Çağ

96 CEVAP B

97 48-Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri özelliklerinden birisi değildir ? A)Hayvanların evcilleştirilmesi B)İlk imparatorlukların kurulması C)Toprağın işlenmesi D)Yerleşik hayata geçilmesi

98 CEVAP B

99 49-Tarih öncesi dönemlerden kalma bir kazı yerinde, aşağıdakilerden hangisinin bulunması mümkün değildir? A) Kil Tabletler B)Hayvan Fosilleri C) Taş Baltalar D) Kesici Aletler

100 CEVAP A

101 50- İnsanlığın ilk kullandığı maden hangisidir ? A) Bakır B) Tunç C) Demir D) Çelik

102 CEVAP A

103 51-Urartuların başkenti aşağıdakilerden hangisidir ? A) Gordion B) Tuşpa C) Hattuşaş D) Sard

104 CEVAP B

105 52- 375, 1453, 1789 yıllarının sırasıyla kaçıncı yüzyıllara ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)4-15-19 B) 4-15-18 C) 2-13-16 D) 4-16-18

106 CEVAP B

107 53-Aşağıdakilerden Hangisi Sosyal Bilimler arasında Gösterilemez? A)Coğrafya B)Tarih C)Arkeoloji D)Biyoloji

108 CEVAP D

109 54-13° Kuzey Paralelinden yola çıkan bir uçak 21° Güney Paraleline ulaştığında kaç km. yol almış olur? A) 1332 B)3774 C)3714 D) 4774

110 CEVAP B

111


"1-Türkiye’nin paralel ve meridyen derecelerini yazınız?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları