Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTO720 – UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI Öğrenci: Zehra SAYIN N13244611 ANKARA – 2015 GÜZ DÖNEMI Öğretmen: Doç. Dr. Hakan TÜZÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTO720 – UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI Öğrenci: Zehra SAYIN N13244611 ANKARA – 2015 GÜZ DÖNEMI Öğretmen: Doç. Dr. Hakan TÜZÜN."— Sunum transkripti:

1 BTO720 – UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI Öğrenci: Zehra SAYIN N13244611 ANKARA – 2015 GÜZ DÖNEMI Öğretmen: Doç. Dr. Hakan TÜZÜN

2 GİRİŞ  Bu sunuda A Designer’s Log Case Studies in Instructional Desgin adlı kitabın 10 bölümü Güz 2015 döneminde BTÖ720 – Uzaktan E ğ itimde Ders Tasarımı Dersi kapsamında özetlenmiştir. 2

3 CASE STUDY 10 Integrating Technology 3

4 VAKA KARAKTERİSTİĞİ 4 CinsiyetAkademik derecesi Tasarım sürecine katılım nedeni Teslim zamanı DurumuOturum sayısı Ö ğ retim tasarım bilgisi Uzaktan e ğ itim bilgi düzeyleri Genel amaçlar ve özel hedefler gelişmişlik düzeyi: KadınÖ ğ retim üyesi Kişisel3= En fazla 4 ayda başlayan 2= 16 ve 30 saat arası 71 = acemi düzeyde 1 = UE hakkında bilgisi yok 3 = genel hedefler ve özel hedefler (limitli özel hedefler) üç veya daha fazla UE dersinde

5 GIRIŞ  Profesör;  kariyerinin ortasında ve kursun tasarımını sürecine kişisel nedenlerle katılıyor,  kendini online bir kursta ö ğ retim yapmaya hazır hissetmiyor,  kurs tasarımı hakkında çok az şey biliyor,  ö ğ retim tasarım sürecine katıldı ğ ı kursta daha önce e ğ itim yapmamış,  di ğ er katılımcılardan daha fazla genel ve özel hedefler geliştirmiştir,  4 aylık bir sürede haftalık 1-2 saatini tasarım sürecine ayırabilece ğ ini söylemiştir, 5

6 GIRIŞ  Uzman;  Tasarım öncesi kurs içeri ğ ini profesör uzmana göndermiştir,  Profesör ilk kez böyle bir çalışma yapaca ğ ı için uzman tarafından akış şeması, etkinlik örnekleri, her birinin ne kadar zaman aldı ğ ı, sırası ve her etkinlikten ne beklendi ğ i ile ilgili örnekler sunmuştur.  Uzman profesörün kendisini tehdide u ğ ramış hissetmemişine özen göstermiştir. 6

7 GIRIŞ  Çalışılan profesörler için dikkat edilmesi gereken bir husus:  Uzmana önceki kurslarda çalışılan bir profesörün üretim yapılmadan geçilen bir dönemden sonra yapılacak daha çok işin oldu ğ u söylemiştir.  Bu durum profların e ğ itsel materyalleri kolayca üretememelerinden kaynaklanmakta.  Tasarımın çerçevesini çizmeden önce hedeflerin tanımlanması, aktivitelerin tasarlanması gerekmektedir.  Bu durum profların kendilerini baskı altında hissetmelerine neden olmakta.  Bir an önce ne yapılaca ğ ını kesin olarak bilmek istemektedirler.  Normalde prof bir projeyi tamamlama sürecindeyken tasarımcının yeni bir projeye başlamış olması gerekir. Bu durum tasarım sürecinin sürekli yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. 7

8 1. OTURUM  Uzman;  İ lk önce kendisini ve süreçteki rolünü tanıtmıştır,  Proftan kursunu ve kursun programdaki yerini tanımlamasını istemiştir,  Çalışma boyunca ılımlı bir ortam sa ğ lamak için güven duygusu oluşturmaya çalışılmıştır,  Çalışmaya karşı aidiyet duygusu oluşturmaya çalışmıştır,  Profun konunun uzmanı oldu ğ unu tasarımcının ise teknik açıdan uzman oldu ğ unu belirtmiştir. Bu açıklamanın aradaki güvensizli ğ i ve olası anlaşmazlıkları, yanlış anlamaları ortadan kaldırarak daha verimli ve üretken bir çalışma gerçekleştirece ğ ini düşünmektedir. 8

9 1. OTURUM Prof;  bu kursu 10 yıldır vermektedir ve di ğ er kurslar için bir temel oluşturdu ğ unu,  mezunların katıldı ğ ı ilk kurslardan biri oldu ğ unu  kullandı ğ ı e ğ itsel kaynakların da bu süre içinde de ğ işti ğ ini söylemiştir. İ çerikte;  Haftalık aktivitelere ve detaylara baktı ğ ımız zaman içeri ğ in di ğ erlerininkine göre daha iyi yapılandırılmıştır,  Fakat spesifik hedefleri yoktur ve planın daha genel bir teması vardır Prof planın genel olmasının onu daha kolay şekillendirmesine yardımcı oldu ğ unu, spesifik bir planın çok katı olmasından dolayı farklı durumlarda uygulanmasının zor oldu ğ unu söylemiştir. Bu durum uzmana ö ğ renci aktivitelerini planlama konusunda esneklik sa ğ layan yapılandırmacı pedagojiyi hatırlatmıştır. 9

10 1. OTURUM  Oturum sonunda;  Prof bu oturumdan memnun kaldı ğ ını ifade etse de oturum sonunda biraz endişeli görünmüştür. Çünkü prof pedagojik yaklaşımı üzerinde tartışılmasından dolayı kendini hazırlıksız yakalanmış hissetmiştir.  Her ne kadar alanında deneyimli ve ö ğ renciler tarafından benimsenmiş bir prof olsa da uzman tarafından ona daha ilk baştan yöntemini de ğ iştirmesinin önerilmiş olması bu duruma sebep oldu ğ u belirtilmiştir. 10

11 2. OTURUM  Profun içeri ğ i uzmanla beraber incelenmiştir ve bileşenleri HCP’ ye transfer edilmiştir.  Prof genel hedeflerin tamamını henüz tasarlamadı ğ ı için zamanın büyük bir bölümünü bu hedefleri tasarlamak için kullanacaktır.  Proflar genel olarak kursların genel hedeflerini belirlemeye gerek duymamaktadırlar. Proflar ya detaya inmeden taslak olarak hazırlamaya e ğ ilimlilerdir ya da genel ve özel hedefleri birbirinden ayıramamaktadırlar.  Özel hedeflerin hangi aktiviteler için yazıldı ğ ının belirlenmesi önemlidir. 11

12 2. OTURUM  Kurs süresi 15 haftadır.  Sürenin başından final sınavına kadar hangi hedeflerin tanımlanması gerekti ğ i, hangi etkinliklerin planlanması gerekti ğ i belirlenmelidir.  Genel hedeflerin belirlenmesi ve 2. haftadan 14. haftaya kadar 12 haftalık bir süre için dikey olarak da ğ ıtılmıştır.  Daha sonra özel hedeflere geçilmiştir. 1. ve 2. haftalar arasındaki ö ğ rencilerin tamamlaması istenen aktiviteler belirlenmişitr. 12

13 2. OTURUM  3 ve 4. haftaya kadar aktiviteler belirlenmedi ğ i ve yalnızca okumaların bitirilmesi istendi ğ i için ö ğ rencilerin;  okudukları parçaların anahtar kavramlarını belirlemelerini,  kavramları mantıksal olarak sıralamalarını,  kavramlar arası ba ğ lantıları açıklamalarını istenmesi tavsiye edilmiştir. 13

14 3. OTURUM  Kurs içeri ğ ine göre planlama yapmak çok zaman alaca ğ ı için prof bir an önce multimedya sunumlar yapmayı istemiştir. Uzman ise öncelikle hedeflerin tasarımının en önemli iş oldu ğ unu söylemiştir. Çünkü bu di ğ er tüm işlerin temelini oluşturmaktadır.  Prof öneriyi kabul etmiştir fakat yapılacakların daha somut olmasını istemiştir. prof kursun bir bölümünde ö ğ rencilerin bilgisayar yazılım ile yapılabilecek bir etkinlik seçmiştir böylece çalışma daha somut hale gelmiştir. Ö ğ rencilerin temel düzeyde beceriler kazanabilmeleri için internetten yazılımlar araştırılmış ve biri seçilmiştir. Bu yazılıma odaklanıp kursun tamamının göz ardı edilmemesi için ö ğ rencilerin beli kazanımları edinip belli bölümleri tamamladıktan sonra yazılımı kullanmalarına izin verilmiştir. 14

15 4. OTURUM  Yazılım yani teknolojinin kurs içeri ğ ine entegre edilmesi bu oturumun konusu olmuştur.  İ lk önce ö ğ rencileri yazılımın kullanımı ile ilgili yönergeler verilecektir.  Kursun ilk 5 haftasını kapsayan mevcut içerik ve plandaki yapılması gereken etkinlikler, genel ve özel hedefler bu yazılım ile gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 15

16 5 – 6 – 7. OTURUMLAR  Haftalık etkinlikler üzerinde çalışılmaya devam edilmiştir.  Profun ders notlarının haftalık olarak bireysel ve grup görevleri olarak planlı ve düzenli bir şekilde uzaktan e ğ itim ortamına aktarımına devam edilmiştir.  Prof bu haftalar boyunca grup etkinlikleri geliştirmeye yönelik hala şüphe sahibidir. 16

17 8. OTURUM  HCS tamamlanmıştır.  Hedefler tasarlanmıştır.  E ğ itsel materyaller toplanmıştır,  Bireysel ve grup etkinliklerinin tasarımı bitmiştir,  Haftalık oturumların planlanmasına ve dikkatlice hazırlanmasına başlanılmıştır.  Prof ö ğ rencilerinin kurstaki motivasyonlarına odaklanmaya karar vermiştir ve bunun için e ğ itsel online oyun kullanmak istemiştiştir. 17

18 9 VE 10. OTURUMLAR  Haftaların ve aktivitelerin genel olarak planlamasına devam edilmiştir. Planlı bir yaklaşım izlenmiştir.  Her haftanın görevleri (bireysel ve grup) gözden geçirilmiştir. Bu esnada ana problemler dikkate alınmıştır. Bireysel ve grup sorunları cevaplanarak bir sonraki haftaya geçilmiştir. 18

19 GÖRÜŞME NOTLARı  Görüşme üzerine profun görüşleri şu başlıklar altında ayrıca özetlenmiştir: 19  Takım ve bireysel de ğ erlendirmeler  Uzmanın kendi dokümanlarının webte yayınlanması  Pedagojik yöntemin de ğ işimi  Zaman kısıtı  Gelecek üzerine  Yüz yüze e ğ itim  Uzaktan e ğ itimi keşfetmek için motivasyon  Uzmanın kurs izlencesinin analizi  Hedeflerin yazılması  Yatay ders izlencesi  Kurs nasıl organize ediliyor  Takım ve bireysel çalışmalar

20 KAYNAKÇA  Power, M. (2009). Case Study 10: Integrating Technology. In A designer's log case studies in instructional design. Edmonton: AU Press. 20

21 TEŞEKKÜRLER 21


"BTO720 – UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI Öğrenci: Zehra SAYIN N13244611 ANKARA – 2015 GÜZ DÖNEMI Öğretmen: Doç. Dr. Hakan TÜZÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları