Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Ocak 2015 – Aralık 2017 ( 3 Yıl )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Ocak 2015 – Aralık 2017 ( 3 Yıl )"— Sunum transkripti:

1 Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Ocak 2015 – Aralık 2017 ( 3 Yıl )

2 2

3 ODAK Projenin Genel Amacı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitime erişim oranı, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Projenin Genel Hedefi: 2015-2018 yılları arasında Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 1642 kurum ve 23746 öğretmenin performanslarını artırarak; eğitime erişim oranı, eğitimde kalite ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında stratejik plan hedeflerine ulaşmak. 3

4 ODAK Projenin Hedef Kitlesi: İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi eğitim kurumları çalışan öğretmen/yönetici personeller. Projenin Uygulama Alanı: Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren tüm resmi eğitim kurumları. 4

5 ODAK Projenin Özel Hedefleri: Eğitime yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması, Eğitime erişim sorunlarının giderilmesi. Eğitimde kalitenin artırılması, Okul/kurum kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, Eğitime yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması, Öğretmenlik mesleği genel/özel alan yeterliklerinin geliştirilmesi, Yöneticilik becerileri ve yeterliklerinin geliştirilmesi, 5

6 ODAK Projenin Özel Hedefleri: Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun sağlanması, Okulun, kendisini benzer okullarla karşılaştırmasına ve kendini sınamasına zemin hazırlamak, Kurum içinde öğrenci, öğretmen, yönetici, veli bakımından verimliliğinin, takım ruhu, iletişimin geliştirilerek ve iş paylaşımının verimli hale getirilerek memnuniyetinin sağlanması, Kurumu sahiplenme duygusunun yaygınlaşması ve gelişmesini sağlamak, 6

7 ODAK Projenin Özel Hedefleri: Kurum/kuruluşların sosyal sorumluluk çalışmalarına alan hazırlanması, Okul/kurum ve kuruluş/paydaşlar arasında sürdürülebilir ve karşılıklı bir etkileşim ekosistemi oluşturulması. 7

8 Okul Akreditasyon Sistemi LiDER ODAK

9 Akreditasyon Okul İşbirliği Ağları Başarı Analiz Sistemi Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Programı Değişim Liderliği Öğrenme Liderliği Öğretmen Adayı Gelişim Programı

10 OKUL AKREDİTASYON SİSTEMİ 10 Okul Akreditasyon Sistemi Akreditasyon Okul İşbirliği Ağları Başarı Analiz Sistemi Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Programı

11 OASOAS “Okul Akreditasyon Sistemi” Projesi; Akreditasyon, Okul İşbirliği Ağları, Başarı Analiz Sistemi ve Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Programı projelerinin ortak amaç ve hedeflerle bir araya getirilerek sarmal bir yapıda uygulanması esasına dayanmaktadır. Okul/Kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve öğrenci başarılarının artırılmasına odaklanılmıştır. 11

12 AKREDİTASYONAKREDİTASYON Okul/Kurumlarımızın fiziki altyapı, yönetim ve organizasyon, eğitim-öğretim kalitesi, projeler, vb. alanlarda mevcut durumlarının belirlenerek gelişimlerine zemin hazırlamak amacıyla hazırlanmıştır. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulacak komisyonlarca okul/kurumların 6 aylık dönemlerde “Okul/Kurum Değerlendirme Formu” ile değerlendirilerek performans ve kalite seviyelerinin belirlenmesi, gelişimlerinin takip edilmesi öngörülmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda güçlü ve zayıf yönlerini gören okul/kurumlarımızın hazırlayacakları performans programlarında başarısız/zayıf görüldükleri alanları geliştirme/iyileştirme yönünde çalışmalar yaparak bunları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine raporlamaları ve sonraki değerlendirmelerde kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir. 12

13 AKREDİTASYONAKREDİTASYON 13

14 AKREDİTASYONAKREDİTASYON 14 Okul Değerlendirme Formu’na göre yapılan değerlendirmeler sonucunda formun genelinden ve/veya ilgili alanlardan alınabilecek maksimum puanların % kaçının alındığına göre değişen seviye tanımlayıcıları; %00 – %49 “Yetersiz” %50 – %74 “Geliştirilmeli” %75 – %94 “İyi” %95 – %100 “Çok İyi” şeklinde belirlenmiştir.

15 AKREDİTASYONAKREDİTASYON 15 Örnek: A Okulu değerlendirme formu ile yapılan değerlendirme neticesinde; Fiziki Altyapı alanında 30 üzerinden 14 Tuvalet ve Lavabolar alanında 15 üzerinden 15 Yönetim ve Organizasyon alanında 25 üzerinden 19 Eğitim ve Öğretim Alanında 15 üzerinden 12 Yabancı Dil-Hareketlilik alanında 15 üzerinden 15 puan olmak üzere toplamda 75 puan almıştır. Yönergeye göre akredite yapıldığında; Genel Puanlamada; «İyi», Fiziki Altyapı alanında; «Yetersiz», Tuvalet ve Lavabolar alanında; «Çok İyi», Yönetim ve Organizasyon alanında; «İyi», Eğitim ve Öğretim alanında; «İyi», Yabancı Dil-Hareketlilik alanında ise «Çok İyi» olarak akredite edilir.

16 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 16 Okul/Kurumlarımızın çevre işbirliği kapasitelerinin kullanımı ve gelişimi hedeflenmiştir. Okulların birbiri ile ve kuruluşlarla yapacakları stratejik işbirlikleri olmak üzere 2 farklı başlıkta kurgulanmıştır.

17 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 17 1. Okul-Okul Stratejik İşbirliği: Okul/kurumlarımız türlerine göre ve stratejik amaç/hedeflerini göz önünde tutarak belirleyecekleri en az 1 (Bir) okul/kurum ile stratejik işbirliği sağlayacaklardır. Okul/kurumlarımız burada ihtiyaç/durum/sorun analizleri sonuçlarını ve Stratejik Planlarında yer alan vizyon, amaç, hedef, faaliyet vb. planlamalarını göz önünde tutarak hareket etmelidirler. Kurulan işbirliği ağı ile okul/kurumlarımızın tecrübe, potansiyel ve kaynak paylaşımı sağlamaları beklenmektedir.

18 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 18

19 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 19 2. Okul-Kurum Stratejik İşbirliği: Okul/kurumlarımız verdikleri hizmet, stratejik amaç ve hedefleri, ihtiyaç/sorun/durum analizi sonuçlarını göz önünde tutarak en 1 (bir) kuruluş/paydaş ile stratejik işbirliği ağı kuracaklardır. Kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, odalar, sendikalar, bankalar, şirketler, özel sektör kuruluşları, hayırseverler, yerel yönetimler, organize sanayi, fabrikalar, vb. tüm kuruluşlar paydaş olarak stratejik işbirliği yapılabilecek kuruluşlardandır. Okul/kurumlarımızın gerçekleştireceği ön görüşmeler sonrasında İl Millî Eğitim Müdürlüğüne iletilecek işbirliği teklifleri neticesinde valilik onayıyla protokol imzalama süreci yürütülecektir.

20 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 20

21 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 21 Stratejik işbirliği kapsamında okul/kurumlarımız ile kuruluş/paydaşların; karşılıklı kurum ziyaretleri, sağlanacak katkıların karşılıklı olarak belirlenmesi, eylem ve faaliyet planlarının hazırlanması/uygulanması, özel gün ve haftalarda işbirliği, seminer, konferans, panel, çalıştay, sergi, vb. etkinliklerin düzenlenmesi, mesleki ve sektörel bilgilendirme çalışmalarının yapılması, vb. faaliyetlerin yapılması öngörülmektedir. Stratejik işbirliği anlayışı ile okul/kurum-kuruluş/paydaş arasında karşılıklı katkı sağlama amaçlanmaktadır. Okul/kurumlarımız bu işbirliği ağını tek taraflı bir eşleştirme olarak algılamamalı, toplumun tüm paydaşlarının katkılarını okul/kurumlarımıza sunmalarının yanında okul/kurumlarımızın da toplumun tüm paydaşlarına eğitim alanında katkı sunmaları gerektiği unutulmamalıdır.

22 OKUL İŞBİRLİĞİ AĞLARI 22 İşleyiş: Okul Yönetimi; En az 1(Bir) Okul ve en az 1(Bir) Kurum, Kuruluş, STK, vb. ile ön görüşme yapar. İşbirliği noktasında anlaşmaya vardığı en az 1(bir) okul ve en az 1(bir) kuruluşun bilgilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayına sunulmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; bünyesindeki tüm resmi okulların en az 1 okul ve en az 1 kuruluş ile yapmak istedikleri işbirliği taleplerini toplayarak eksiksiz olarak tamamlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü; ilçelerden gelen talep listelerini inceleyerek uygun olanları Valilik onayı/İl Onayı için sunar. Valilik; uygun olan Okul-Kurum İşbirliği talepleri için protokol belgelerini imzalar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü; uygun olan Okul-Okul İşbirliği talepleri için protokol belgelerini imzalar. Protokol imzaları atıldıktan sonra okullar 3 yıllık işbirliği planı yaparak, işbirliği kapsamında hangi faaliyetleri yapacaklarını belirler ve faaliyetlere başlarlar. Gerektiğinde hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ilgili makamlara raporlar.

23 Okul İşbirliği Ağları Örneği 23 Kürkçüler E Tipi Açık Cezaevi Müdürlüğü Sarıçam Halk Eğitim Merkezi Tutuklu ve hükümlülerin meslek ve beceri edindirmeye yönelik eğitimleri sağlanacak, Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek isteyen gönüllü tutuklu ve hükümlüler ile okulların bakım, onarım vb. işgücü ihtiyacı karşılanacak.

24 Okul İşbirliği Ağları Örneği 24 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümleri Okullarımız Eğitim fakültesi bünyesindeki her bir bilim dalı ile bir okulumuz eşleşecek, Bölüm uygulama sahası olarak okul ve okul imkanlarından faydalanırken; okul akademik destek görecek.

25 BAŞARI ANALİZ SİSTEMİ 25 Okul/kurumlarımız öğrenci başarılarına yönelik olarak merkezi ve yerel sınavlardaki durum analizlerini ilgili sistemlerden alarak kendilerine ait “Başarı Analizlerini” oluşturacaklardır. Okul Öncesi ve İlkokul türü okul/kurumlarımız öğrencilerinin temel değerler ve temel yeterlikler ekseninde başarılarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yaparak başarı analizlerini bunların ışığında oluşturacaklardır. Diğer okul/kurumlarımız ise e-okul üzerinde bulunan veriler(TEOG, Ders Başarı Durumları, vb.) ve/veya ÖSYM Okul modülü üzerinde bulunan verileri(LYS, YGS, Ortaöğretim Başarı Puanı, Yerleştirme Oranları, vb.) de kullanarak başarı analizlerini oluşturabileceklerdir. Sonrasında tüm okul başarı analizleri ilçelerin koordinesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne iletilerek “İl Başarı Analizi”, “Kazanım Değerlendirme Sınavı” sonuçları ile birlikte ele alınarak ortaya çıkarılacaktır.

26 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME DESTEK PROGRAMI 26 Okul/kurumlarımız başarı analizleri ve yaptıkları diğer çalışmalar neticesinde tespit ettikleri ders/ünite/kazanım bazlı eksiklikleri gidermek üzere “Bireyselleştirilmiş Öğrenme Destek Planları” hazırlayarak; akademik başarılarının ve eğitim kalitelerinin artırılmasına yönelik bu planları hayata geçireceklerdir. Hazırlanacak planlarda öğrencilerin bireysel farklılıkları öncelikli olarak göz önünde tutulmalıdır. Planlar sınav odaklı bir eğitim anlayışı ile değil, öğrencilerin merak ve öğrenme motivasyonlarını gözeten bir anlayış ile tam ve kalıcı öğrenme sağlamak amacı ile geliştirilecektir.

27 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME DESTEK PROGRAMI 27 Planlar hazırlanırken öğrenme stilleri, harmanlanmış öğrenme, ters-yüz edilmiş sınıflar, Z kuşağı, vb. gibi konuların dikkate alınması önemlidir. “Eğitimde Fırsat Adaleti” gözetilerek; destek ihtiyacı daha yüksek olan öğrenci/okul/bölgelere, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ek kaynak ve çözümler getirilmesi projenin başarıya ulaşabilmesi için önemlidir. Aynı şekilde okul içerisinde destek ihtiyacı daha fazla olan öğrencilere yönelik destek programları daha kapsamlı olarak ele alınmalıdır.

28 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME DESTEK PROGRAMI 28 Öğrenci/Sınıf/Okul bazlı olarak yapılan analizlerde öğrencilerin her biri için yetersiz olduğu görülen kazanımlara yönelik olarak ders içi ve/veya ders dışı zamanlarda gerçekleştirilecek destek programları Okul Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu kararı ile hazırlanarak yürürlüğe konulabilecektir. Öğrenmenin bireyselliğinden ismini alan projemiz, her öğrencinin kendine has bir öğrenme süreci yaşadığı ve her öğrencinin yine kendine özgü öğrenme ihtiyaçları olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilmiştir.

29 LİYAKATLİ, İNOVATİF, DEĞİŞİME AYAK UYDURAN, ETİK, ROL MODELLER PROJESİ 29 LiDER Değişim Liderliği Programı Öğrenme Liderliği Programı Öğretmen Adayı Gelişim Programı

30 LiDERLiDER 30 “Liyakatli, İnovatif, Değişime Ayak Uyduran, Etik, Rol Modeller” Projesi; Değişim Liderliği Programı, Öğrenme Liderliği Programı ve Öğretmen Adayı Gelişimi Programı isimli projelerin ortak amaç ve hedefler doğrultusunda sarmal bir yapıda birleştirilmesi ile ortaya çıkan bir projedir. Yönetici, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi projenin odak noktasını oluşturmaktadır.

31 LiDERLiDER 31 Değişim Liderliği Programı: Günümüzde özellikle yöneticilerin sahip olması gereken beceriler ve yeterlikler değişim göstermektedir. Artık kurumlarımızı idare etmekten çok kurumlarımıza kimlik kazandıracak değişim ve dönüşüm liderlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. 2014 yılı yönetici görevlendirme politikalarında yaşanan yenilenme ile birlikte ilimizdeki kurumların çoğunluğu bu anlamda değişim yaşamıştır. Kurum kültürünü oluşturacak, değişime ve dönüşüme liderlik edecek yöneticilerin yetiştirilmesi amacı ile 2015 yılı sömestr tatilinden itibaren sistematik olarak her yıl yönetici kadrolarına gerekli beceri ve yeterliklerin kazandırılması için “Değişim Liderliği Programı” planlanmıştır. Programın ilk ayağı 2-6 Şubat 2015 tarihleri arasında 500 okul müdürüne Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında projelendirilerek uygulanmıştır. Diğer eğitimler 2015 yılı Ağustos ayında 3 hafta olarak planlanmıştır.

32 LiDERLiDER 32 Öğrenme Liderliği Programı: Öğretmenlerimizin sınıf yönetimi, öğrenme süreci ve ortamı tasarlama becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlik mesleği genel alan yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri seviyelerinin artırılması amacıyla “Öğrenme Liderliği Programı” hazırlanmıştır. Bakanlığımız ve TÜBİTAK işbirliği ile yenilenen öğretim programları incelendiğinde yapılandırmacı yaklaşımın etkilerini iyice artırdığı görülmektedir. Öğretmenlerimizin müfredat kalıplarını daha ileriye taşımaları, öğrenme süreçlerini tasarlamaları ve etkinlik üretecek donanıma sahip olmaları artık birer gereklilik halini almıştır. Öğrenciye bilgi aktarma rolünden öte, öğrenciye öğrenme sürecinde danışmanlık, mentorluk ve rehberlik eden öğretmenlerimiz sanılanın aksine öğrenci ile birlikte öğrenmenin merkezinde yer almak zorundadır. Bu nedenle ki tüm öğretmenlerimizin bireysel analizlerine göre “Öğrenme Liderliği Programı”na ihtiyaçları bulunmaktadır. “Geleceğin Sınıfı Öğretmenleri” projesi ile birlikte ele alınacak program ile birlikte ilimizde görev yapan tüm öğretmenlerin 3 yıl içerisinde program dâhilinde eğitimden geçirilmesi hedeflenmiştir.

33 LiDERLiDER 33 Öğretmen Adayı Gelişim Programı: İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile ilgili Üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri arasında imzalanacak protokolle birlikte; Eğitim Fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının okullarımızda gönüllülük esasına dayalı olarak ders dışı zamanlarda öğrencilerimize yönelik kurs, seminer, ders, etüt vb. çalışmalar yapmaları planlanmaktadır. Böylelikle hem öğretmen adaylarımızın öğrenimleri esnasında öğretmenlik mesleği yeterliklerini geliştirmeleri sağlanacak hem de okullarımızdaki özellikle dezavantajlı öğrencilerimize destek eğitimleri temin edilmiş olacaktır.

34 İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 34 Projenin okul/kurumlarımızda ilçe genelinde yürütülmesinde birinci derece sorumlu kurumdur. Proje dâhilinde yapılacak faaliyet, iş ve işlemler için komisyon kurma, izleme ve değerlendirme ziyaretleri, raporlama, ihtiyaç duyan okullara destek verme, vb. tüm çalışmaların koordine edileceği kurumlardır. İşbirliği çalışmalarında okullara yardımcı olunması, ilçe geneli başarı analizlerinin çıkarılarak bunlara yönelik destek eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi gibi görevler ile de yükümlüdürler.

35 YÜRÜTME – DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI 35 15 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde; İlçe Millî Eğitim Müdürü(Komisyon Başkanı) En az 1(bir) İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, En az 1(bir) Okul Müdürü, En az 1(bir) Rehber Öğretmen olmak üzere toplamda en az 3(üç) kişiden oluşan(Başkan sayıya dâhil değildir) bir veya birden fazla yürütme / değerlendirme komisyonu kurulacaktır.

36 YÜRÜTME – DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI 36 Okulların kendi bünyesinde; Yönetmelik, Yönerge vb. ile okul yönetimlerince kurulması zorunlu olan kurul, ekip vb. ODAK çalışmalarının okulda yürütülmesinden sorumludurlar. Ayrıca bir ekip, takım, kurul vb. kurulması okul öğretmenler kurulunun yetkisindedir. Okul, ODAK çalışmaları için var olan ekipleri kullanabileceği gibi karar alması halinde ek ekip ve takımlar kurabilirler.

37 ODAK UYGULAMA TAKVİMİ 37

38 ODAK UYGULAMA TAKVİMİ 38 Okul/Kurum değerlendirmeleri, eğitim-öğretim yılının birinci dönemi için 31 Aralık’a, ikinci dönemi için 31 Mayıs’a kadar tamamlanır. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; değerlendirmeler sonucunda okulların almış oldukları toplam puanı, her altı ayda bir okul/kurum puan çizelgesine işleyerek eğitim-öğretim yılının birinci dönemi için Ocak ayının en geç ikinci haftasına kadar, ikinci dönemi için en geç haziran ayının ikinci haftasına kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Okul/Kurum her altı ayda bir yaptığı çalışmaları ve sonuçları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi amacıyla değerlendirme komisyonuna sunmak üzere dosyalar. 2017 yılı sonuna kadar tüm faaliyetler döngüsel olarak sürdürülür.

39 ODAK GEREKLİ BELGELER 39 EK 1 – Odak Yönerge EK 1 – Odak Yönerge EK 2 – Okul Değerlendirme Formu EK 2 – Okul Değerlendirme Formu EK 3 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bildirim Formu EK 3 – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bildirim Formu EK 4 – Okul-Okul Stratejik İşbirliği Protokol Belgesi EK 4 – Okul-Okul Stratejik İşbirliği Protokol Belgesi EK 5 – Okul-Kurum Stratejik İşbirliği Protokol Belgesi EK 5 – Okul-Kurum Stratejik İşbirliği Protokol Belgesi EK 6 – Okul İşbirliği Ağları Çizelgeler EK 6 – Okul İşbirliği Ağları Çizelgeler ODAK Proje Dosyası ODAK Proje Dosyası ODAK Duyuru Yazısı ODAK Duyuru Yazısı ODAK Onay Yazısı ODAK Onay Yazısı

40 PROJE YÖNETİM KURULU Turan AKPINAR- İl Milli Eğitim Müdürü Ersan YAŞKEÇELİ- İl Maarif Müfettişleri Başkanı Hayati KOCA- İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Kazım BARAN- İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Mehmet ÇALIŞKAN- İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Murat BİLAL- İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Mustafa YAYLACI- İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Ömer OFLAZ- İl Milli Eğitim Müdür Yrd. 40

41 ODAK PROJE EKİBİ 41 Turan AKPINARYasal Temsilci Mehmet ÇALIŞKANKoordinatör Müdür Yardımcısı Mustafa ZİNCİRKIRANKoordinatör Şube Müdürü Hazım İŞCANProje Koordinatörü0 532 402 19 67ASKE Türker GÜMÜŞAYProje Ekibi0 542 312 76 92ASKE Mahmut KÖKProje Ekibi0 533 959 37 41ASKE Fatma KUTLUCAProje EkibiASKE Mehmet Akif ÖZDEMİRProje Ekibi0 505 716 59 73ASKE Alper YÜKSELProje EkibiASKE Nevzat GÜLERProje Ekibi0 505 689 72 89PEK Egemen CEYLANProje Ekibi0 507 796 72 18PEK Can SERDARProje Danışmanı0 551 207 70 79PEK

42 ODAK DANIŞMA 42 ODAK Belgeleri, ODAK Yönergesi ve Odak Proje Dosyası’nı incelemenize rağmen ODAK faaliyetleri ile ilgili cevabını bulamadığınız sorularınızı, elektronik ortamda AR-GE birimimizin e-posta adresine 7/24 iletebilirsiniz. arge01@meb.gov.tr

43 SON SÖZ 43 İlimizde eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak faaliyetlerin birbirini desteklemesi, birbirleri ile gerek sonuç odaklı gerek süreç olarak ilişkili olmaları, her okul/bölge/ilçe ve hatta sınıf düzeyinde bile farklı ihtiyaçların bulunması gibi gerekçelerle ODAK oluşturulmuştur. Müdürlüğümüzce ADABİS portalında yer alan “Proje Modülü” güncellenmiştir. Bu güncelleme ile birlikte tüm okul/kurumlarımızın kendi hazırladıkları ve iyi örnek olarak gösterebilecekleri projelerinde kurumlarımız arasında transferi mümkün olacaktır. Buradan hareketle 2015 yılında resmen uygulamaya konulan projelerimiz eğitimin kalitesini artırmaya, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ve eğitime erişim oranlarının yükselmesine yönelik olarak tasarlanmıştır.

44 OKULLARIN BAŞVURMASI GEREKEN PROJELER 44 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı (TÜBİTAK – Ortaokul ve Liseler) TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Bu Benim Eserim (MEB – Fen Bilimleri ve Matematik) Bu Benim Eserim Şimdi Düşünme Zamanı (MEB – Teknoloji ve Tasarım) Şimdi Düşünme Zamanı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması (TÜBİTAK) TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması TÜBİTAK Enerji Verimliliği Proje Yarışması (TÜBİTAK – Lise) TÜBİTAK Enerji Verimliliği Proje Yarışması Google Bilim Fuarı (Google – 13-18 Yaş Arası) Google Bilim Fuarı Samsung Geleceğin Mucitleri (Yaratıcı Çocuklar Derneği – Ortaokullar) Samsung Geleceğin Mucitleri Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (OAİB – İlkokul-Ortaokul-Lise) Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Etwinning (AB – Tüm Okul Türleri) Etwinning Erasmus + (AB – Tüm Okul Türleri) Erasmus +

45 FAYDALI LİNKLER 45 ADABİS (Proje modülü güncellenmiştir. Okul/Kurumların 2014 ve 2015 yılı proje verilerini girmeleri gerekmektedir. Modül 02.03.2015 tarihinde kullanıma açılacaktır.) ADABİS AR-GE Birimi Proje Ekibi Facebook Grubu (Tüm öğretmen ve yöneticilerin üye olarak anlık bilgi, paylaşım, soru-cevap imkanına kavuşmaları mümkündür.) AR-GE Birimi Proje Ekibi Facebook Grubu AR-GE Birimi ASKE Facebook Grubu (Tüm öğretmen ve yöneticilerin üye olarak anlık bilgi, paylaşım, soru- cevap imkanına kavuşmaları mümkündür.) AR-GE Birimi ASKE Facebook Grubu AR-GE Web Sitesi AR-GE Web Sitesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Facebook Grubu (Bilim fuarı sorularınız için.) TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Facebook Grubu Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri (Teknoloji ve Tasarım) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri TEDxTepebağED (TED.COM Lisanslı Konferans Dizisi) TEDxTepebağED Çukurova Kalkınma Ajansı (2015 yılı için özellikle Meslek Liseleri acilen incelemeli) Çukurova Kalkınma Ajansı

46 ODAK Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi arge01@meb.gov.tr


"Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Ocak 2015 – Aralık 2017 ( 3 Yıl )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları