Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFETLER ve AFET YÖNETİMİ (SAU-026) Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (UDSEP 2012-2023) Prof. Dr. Levent Gülen Ofis: M-1 No:1303.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFETLER ve AFET YÖNETİMİ (SAU-026) Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (UDSEP 2012-2023) Prof. Dr. Levent Gülen Ofis: M-1 No:1303."— Sunum transkripti:

1 AFETLER ve AFET YÖNETİMİ (SAU-026) Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (UDSEP 2012-2023) Prof. Dr. Levent Gülen lgulen@sakarya.edu.tr Ofis: M-1 No:1303 Tel: 0264 295-5711 Ders - 4

2 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP): Etkili ve verimli bir afet y ö netim yapısının oluşturulması amacıyla ç ok akt ö rl ü ve disiplinler arası afet y ö netimi sistemi i ç erisinde t ü m paydaşların g ö rev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ü zere hazırlanacak ulusal planların, birbirleriyle uyumunu sağlayacak ü st d ü zey nitelikte bir strateji hazırlanması ö ng ö r ü lm ü şt ü r. Bu kapsamda Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 2012- 2023 AFAD koordinat ö rl ü ğ ü nde hazırlanmıştır.

3 Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı ’ nın Amacı D epremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, ç evresel ve politik zarar ve kayıpları ö nlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme diren ç li, g ü venli, hazırlıklı ve s ü rd ü r ü lebilir yeni yaşam ç evreleri oluşturmaktır.

4 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın (UDSEP) Hedef, Strateji ve Eylemleri üç ana EKSEN’de guruplandırılmıştır.

5 Hedef A.1: Deprem Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi Hedef A.2: Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi

6 Hedef B.1. Deprem G ü venli Yerleşme ve Depreme Dayanıklı Yapılaşmanın Sağlanması Hedef B.2: Tarih ve K ü lt ü r Mirasının Depremlerden Korunması

7 Hedef C.1: Depremlere ve Diğer Afetlere İlişkin Eğitim ve Halkın Bilin ç lendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Hedef C.2: Deprem Stratejisinin B ü t ü nc ü l ve Etkin Bir Hale Getirilmesi İ ç in Mevzuat D ü zenlemelerinin Ger ç ekleştirilmesi Hedef C.3: Depremlere ve Diğer Afetlere Zamanında Hızlı ve Etkili Olarak M ü dahale Edilebilmesinin Sağlanması

8 Eksen A: Depremleri Ö ğrenmek Hedef A.1: Deprem Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi STRATEJİ A.1.1. Deprem bilgi altyapısı konusundaki AR-GE çalışmalarının koordinasyonu sağlanacak ve öncelikli AR-GE alanları belirlenerek desteklenecektir. STRATEJİ A.1.2. Deprem Bilgi Bankası kurulacak ve işlevi sürekli kılınacaktır. STRATEJİ A.1.3. Deprem gözlem ağları geliştirilecektir. STRATEJİ A.1.4. Ulusal deprem ön hasar tahmini ve erken uyarı sistemi geliştirilecektir. STRATEJİ A.1.5. Deprem etkinliği değerlendirilerek yönetimler ile kamu otoriteleri tek merkezden bilgilendirilecektir. STRATEJİ A.1.6. Başta depremler olmak üzere tüm afetler öncesi ve sonrasında yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi ve toplumun doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır. STRATEJİ A.1.7. Tsunami erken uyarı sistemi kurulacak ve diğer ülkelerdeki sistemlerle uyumu sağlanacaktır.

9 Eksen A: Depremleri Ö ğrenmek Hedef A.2: Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi STRATEJİ A.2.1. Bölgesel ve yerel deprem tehlike haritaları için altlık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve tehlike haritaları hazırlanacaktır. STRATEJİ A.2.2. Deprem risk analizleri ve deprem senaryolarının esasları belirlenecektir.

10 Eksen B: Deprem G ü venli Yerleşme ve Yapılaşma Hedef B.1. Deprem G ü venli Yerleşme ve Depreme Dayanıklı Yapılaşmanın Sağlanması STRATEJİ B.1.1. Planlama, çevre ve şehircilik çalışmalarında deprem tehlike ve risklerini esas alan yöntemlere önem ve öncelik verilecektir. STRATEJİ B.1.2. Başta okul ve hastaneler olmak üzere, Türkiyeʼdeki bina envanteri çıkarılacak ve mevcut yapılar hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılacaktır. STRATEJİ B.1.3. Depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren çalışmalar desteklenecektir. STRATEJİ B.1.4. Mevcut deprem mühendisliği laboratuvarlarının daha etkin ve herkese açık şekilde hizmet verebilmesi için koordineli bir sistem kurulacaktır. STRATEJİ B.1.5. Mevcut deprem yönetmeliği Eurocode’da gözetilerek güncelleştirilecek ve geliştirilecektir. STRATEJİ B.1.6. Köprü, viyadük ve ulaşım sistemlerinin yanı sıra, hayati öneme sahip gömülü ve yüzey dağıtım sistemleri (boru, doğal gaz hattı, elektrik, iletişim vd.) ile ilgili olarak Türkiyeʼdeki inşaat teknolojisini ve uygulamalarını esas alan deprem güvenliğini belirleme ve yapıları güçlendirme yöntemleri geliştirilecek, standart hale getirilecek ve uygulaması sağlanacaktır. STRATEJİ B.1.7. İnşaat sektöründe çalışan personelin hizmet içi eğitimi sağlanacaktır.

11 Eksen B: Deprem G ü venli Yerleşme ve Yapılaşma Hedef B.2: Tarih ve K ü lt ü r Mirasının Depremlerden Korunması STRATEJİ B.2.1. Tarihi yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine ve güçlendirilmelerine yönelik teknik bilgilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

12 Eksen C: Depremlerin Etkileriyle Baş Edebilmek Hedef C.1: Depremlere ve Diğer Afetlere İlişkin Eğitim ve Halkın Bilin ç lendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi STRATEJİ C.1.1. Afet ve Acil Durum yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin fikir ve dil birliğine varması sağlanacaktır. STRATEJİ C.1.2. Uzman afet yöneticilerinin sayısının arttırılması ve afet yönetimi eğitiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. STRATEJİ C.1.3. Büyük depremlere maruz kalan illerde deprem müzelerinin kurulması sağlanacaktır. STRATEJİ C.1.4. Afet Gönüllülük Sistemi kurulacaktır.

13 Eksen C: Depremlerin Etkileriyle Baş Edebilmek Hedef C.2: Deprem Stratejisinin B ü t ü nc ü l ve Etkin Bir Hale Getirilmesi İ ç in Mevzuat D ü zenlemelerinin Ger ç ekleştirilmesi STRATEJİ C.2.1. Afetlerle ilgili yeni yasa tasarısı hazırlanırken depremle ilgili mevcut yasaların ve yönetmeliklerin etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır. STRATEJİ C.2.2. Ulusal Afet Stratejisi ve Eylem Planıʼnın hazırlanması sağlanacaktır. STRATEJİ C.2.3. Riskli birey grupları için özel düzenleme yapılması sağlanacaktır. STRATEJİ C.2.4. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. STRATEJİ C.2.5. Yeni bir finansman modelinin oluşturulması için çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

14 Eksen C: Depremlerin Etkileriyle Baş Edebilmek Hedef C.3: Depremlere ve Diğer Afetlere Zamanında Hızlı ve Etkili Olarak M ü dahale Edilebilmesinin Sağlanması STRATEJİ C.3.1. Afet sonrası müdahale sistemi geliştirilecektir. STRATEJİ C.3.2. Afetlerde sağlık organizasyonu güçlendirilecektir. STRATEJİ C.3.3. Hasar tespitlerinde bilgi paylaşımı ve işbirliği geliştirilecektir.

15 EKSEN A,B,C Hedef 1,2,3 Strateji 1,2,3 Eylemler 1,2,3,4,5 Örneğin B 2.1.2: B ekseninin, 2. Hedefinin, 1. Stratejisinin, 2. Eylemini ifade eder.

16 Eylemlerin ger ç ekleşme d ö nemleri olarak: Kısa Vadeli (2012 – 2013), Orta Vadeli (2012-2017) ve Uzun Vadeli (2012-2023) kavramları esas alınmıştır. Eylem t ü rleri de İşbirliği ve Koordinasyon (İK), Mevzuat D ü zenlenmesi (MD), Kurumsal Yapılanma (KY) ve Kapasite Geliştirme (KG) şeklinde d ö rt başlık altında değerlendirilerek, bunların kısaltmaları strateji ve eylem planı tablosunda belirtilmiştir.

17 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 2012-2023 Kitabının pdf kopyasını: https://www.afad.gov.tr/UserFiles/File/udsep_1402013_kitap.pdf Web adresinden indirebilirsiniz.

18


"AFETLER ve AFET YÖNETİMİ (SAU-026) Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (UDSEP 2012-2023) Prof. Dr. Levent Gülen Ofis: M-1 No:1303." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları