Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

2 Konu Örüntüsü Konunun Örüntüsü Yaşam Boyu Öğrenme
Serbest Zaman Eğitimi Yaratıcı Drama Probleme Dayalı Öğrenme İşbirliğine Dayalı Öğrenme Beyin Temelli Öğrenme Çoklu Zeka Kuramı

3 Konu Örüntüsü Yaratıcı Düşünme Eleştirel Düşünme Yansıtıcı Düşünme
Medya Eğitimi Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenen Okul Web Tabanlı Eğitim Uzaktan Eğitim E Öğrenme

4 YAŞAMBOYU ÖĞRENME Yaşam boyu öğrenme dünyayı ve kendini anlama demektir. Yeni bilgi beceri ve güç kazanma asla kaybetmeyeceğin gerçek değer demektir. Yaşam boyu öğrenme bir şeyler yaratma ve dünyadaki yeni güzelliklerin farkına varma demektir. Yaşam boyu öğrenme bir öğrenme alışkanlığı, davranış biçimidir Bireylerin yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleri için şu becerileri geliştirmeleri gerekir.

5 Kendi öğrenmesini nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl güdeleyebileceğini bilme
Değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme Etkili öğrenme ve bireylerle iletişim kurmak için geniş bir strateji repertuarına sahip olma Öğrendiklerini uygulama ve belleğini geliştirme Geriye dönerek düzeltme ve geliştirme

6 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ Serbest zaman eğitimi kişinin bireysel tatminini sağlayan ve bireyi zenginleştiren, serbest zaman fırsatları sunan, toplum üzerinde serbest zamanın etkisini anlamayı gerektiren ve serbest zaman davranışlarını göz önünde bulundurmayı amaçlayan eğitim olarak tanımlanmıştır

7 YARATICI DRAMA Yaratıcı drama şu aşamalardan oluşur: Kendini tanıma, karşısındakini ve giderek grubu tanıma, karşılıklı iletişim, doğaçlamalar, karşılıklı iletişimden etkileşime geçme ve rol oynama, gösterim aşaması ve bütün aşamaların tartışılması. Eğitimde drama, bir sözcüğü bir kavramı bir davranışı, bir tümceyi, bir düşünceyi; bir yaşantıyı ya da bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır.

8 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
Probleme dayalı öğrenme gerçek yaşam problemleri üzerine kurulmuştur. PDÖ öğrencinin hem içeriği hem de eleştirel düşünme becerilerini öğrendiği gerçek problemlerden oluşan bir çabalama sürecidir.

9 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararlar
PDÖ öğrenciyi merkeze alır PDÖ de öğrenciye gerçek yaşam durumları problem olarak sunulur PDÖ öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir PDÖ öğrencinin keşfetme duygusunu geliştirir PDÖ yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinir PDÖ problemlerin seçiminde gerçek yaşam kullanılmaktadır PDÖ de öğrencilerin işbirlikli bir yaşam biçimi geliştirmeleri sağlanır

10 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Aktif öğrenme öğrenenin öğrenme sorumluluğu taşıdığı öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatların verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir

11 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
İşbirliğiyle öğrenmen başlıca özellikleri Pozitif Bağımlılık Yüz-yüze İlişki Bireysel Sorumluluk Kişisel ve Küçük Grup Becerileri Grup Süreci

12 BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME Beyin bağlantılar, örüntüler ve sosyal kültürel açıdan bakan, insan beyninin yapısı ve fonksiyonları üzerine temellendirilmiş bütüncül bir yaklaşımdır. Beyin temelli öğrenmenin felsefesi normal beyin süreçleri ile ilgili tutarlı öğrenme olanakları sunmasıdır

13 ELEŞTİREL DÜŞÜNME Eleştirel düşünme becerilerinin eğitimiyle ilgili çalışmalar incelendiğinde bu konuda farklı yaklaşımların varlığı göze çarpmaktadır. Örneğin, Brandt (1985) düşünme becerileri eğitiminin "düşünme öğretimi", "düşünmeyi öğretme" ve "düşünmeyle ilgili öğretim" olmak üzere üç temel öğesinin bulunduğunu belirtmektedir

14 ÇOKLU ZEKA KURAMI Çok yönlü zeka teorisi ile sadece dil ve matematik zekasını göz önünde bulunduran okullardaki klasik eğitim sistemi, buna dayalı klasik zeka testi ve zekanın eski tanımı tarihe karıştığı söylenebilir. Gardner, 8 tip zekayı, dilsel zeka, görsel zeka, matematik zekası, harekete dayalı (bedensel) zeka, müzik zekası, kişiler arası (sosyal) zeka ve kişinin kendine dönük,doğa zekası olarak adlandırıyordu.

15 YARATICI DÜŞÜNME Yaratıcı düşünme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.
Hazırlık aşaması: Sorun, gereksinim ya da gerçekleştirilmek istenen şey saptanır, tanımlanır. Kuluçka aşaması: Sorundan çıkarak geriye gidilir, sorun zihin irdelemesine, incelemesine bırakılır. Aydınlanma aşaması: Fikirler yaratıcılığa bir temel oluşturmak üzere zihinden doğarlar. Değerlendirme dönemi: Bilinçli ve mantıksal düşünmenin ağırlıklı olduğu dönemdir.

16 YANSITICI DÜŞÜNME Herhangi bir düşünce ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünmedir

17 MEDYA EĞİTİMİ Medya eğitimi medyanın nasıl çalıştığı, medyanın hangi yollarla bizim gerçeği algılamamızı ve davranışlarımızı etkilediği, medyanın verdiği iletilerin uygunluğunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği, sağlıklı olmayan önerilerin nasıl geri çevrileceği gibi konuları kapsamaktadır.

18 YAPILANDIRMACILIK Yapılandırmacı öğrenmede temele alınanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Bilgiyi araştırma yorumlama ve analiz etme. Bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme. Geçmişteki yaşantılarla yeni yaşantıları bütünleştirme.

19 ÖĞRENEN OKUL Öncül “herkese uyan öğretme ve öğrenme yaklaşımı”, büyüyen öğrenci mevcudu için fayda sağlamaz ve öğreten merkezli yaklaşımdan öğrenen merkezli yaklaşıma geçiş için neyin gerekli olduğunu incelemek gerekir. Öğrenen merkezli okulda, öğretmenleri içerik ve metodolojiyle öğrencilerin etkileşimi üzerine tecrübelerini paylaşır.

20 WEB TABANLI EĞİTİM İnsanların bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, saklama ve üretme ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve giderek büyüyen bir iletişim ağı olan internet,sunduğu bilgiye erişim ve iletişim hizmetleri ile eğitim başta olmak üzere, sağlık, savunma, endüstri, kamu sektörü gibi pek çok alanda kullanılır hale gelmiştir, internet aracılığıyla, her geçen gün değişen ve gelişen bilgiye "herkesin, her yerde ve her zaman" ulaşabilmesi mümkün olmaktadır.

21 UZAKTAN EĞİTİM Eğitim teknolojisi bir yandan çağdaş teknolojilerden; diğer yandan davranış bilimlerinin bulgularından yararlanarak öğrenmenin doğasına uygun bireysel koşulların nasıl oluşturulabileceğine odaklanmakta; böylelikle fizik ve davranış bilimlerini sistem yaklaşımı anlayışıyla belirli bir tabanda buluşturarak sentezlemektedir. UE sisteminin ise, eğitim teknolojisinin söz konusu gelişim yönüyle paralel ilerleyen bir uygulama boyutu olarak değerlendirildiği görülmektedir.

22 ÖZET Günümüzde özellikle bilimsel ve sosyal yaşamda çok hızlı değişmeler meydana gelmektedir. Bu hızlı değişim toplumu, bireyi ve kurumları değişime zorlamaktadır. Özellikle bilimsel bulgulara göre yapısal değişimleri zamanında yapamayan eğitim kurumları birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların kaynağında daha çok geleneksel öğretim ve yönetim olduğu düşünülmektedir.

23 Bu yeni anlayışın adı öğrenme öğretme süreçlerinde yeni yaklaşımların uygulanmasıdır özgürce ortaya koyabildikleri, problem çözebilen öğrenen ve öğretenin işbirliği içinde birlikte araştırma rolünü üstlendikleri bir yapıyı oluşturmak. Bu yeni yaklaşım, öğrenciler ve öğretenlerin birlikte öğrendiği, bireyin birden fazla zeka alanına sahip olduğu ve geliştirilmesinin gerektirdiği başarıyla yürütüldüğü, öğrenen ve öğretenlerin yaratıcılıklarını zorundadır.

24 Eğitim sistemi çağın gereklerine uygun, dünyanın diğer coğrafyalarındaki bireylerle çalışabilme becerisini kazandırmak için öğrenciye birlikte iş yapma başkasının farklı olduğu bilincini kazandırma, yaşama eleştirisel düşünme becerisiyle bakma, öğrendiklerini sorgulama, öğrendiklerini yapılandırma sürecini nasıl gerçekleştirdiğini kazandırmak zorundadır. Kuşkusuz geleneksel ilişkilerde, internetin hızlı bir şekilde insanların yaşamlarına girmesinden iş yaşamından meydana gelen değişimlerden dolayı bireylerin yaşam boyu öğrenmelerini zorunlu kılmaktadır.

25 Yukarıda vurguladığım tüm nedenlerden dolayı eğitimde geleneksel değil yeni yaklaşımların eğitimde geleneksel değil yeni yaklaşımların eğitimde yeni yaklaşımların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Öğretim yöntemleri ve konu merkezli yaklaşımlarla öğrenilen bilgiler yanlış bilgiler değildir. Fakat elde edilen bilgiler bir yaşam boyu kullanılabilirliklerinin yaşandığı bir dönemden geçilmektedir.


"EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları