Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik Ekonomisi 1. hafta. İktisat Nedir? İktisadın inceleme alanı, insan davranışlarının iktisadi yönüdür. Sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik Ekonomisi 1. hafta. İktisat Nedir? İktisadın inceleme alanı, insan davranışlarının iktisadi yönüdür. Sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının."— Sunum transkripti:

1 Mühendislik Ekonomisi 1. hafta

2 İktisat Nedir? İktisadın inceleme alanı, insan davranışlarının iktisadi yönüdür. Sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasının yollarını arayan bir tercihler bilimi Bir diğer bakış açısıyla iktisat, bir toplumda hangi malların, nasıl ve kimler için üretileceği sorularının cevabını araştıran bir bilimdir.

3 İktisat Mikro İktisat; birey, hane halkı ve firma gibi küçük ölçekli birimlerin seçme ve karar alma süreçlerini analiz eden bir alt daldır. Makro İktisat; tekil birimlerle değil toplam büyüklerle ilgilenir. Milli gelir, enflasyon, istihdam-işsizlik oranı, toplam talep, ödemeler bilançosu gibi konulardır. Bir çok alt disiplin mevcuttur. İktisadi büyüme, ekonometri, çalışma ekonomisi, finans, uluslararası iktisat….

4 Temel Kavramlar - 1. İhtiyaç Karşılandığı zaman insanlara haz ve zevk veren, karşılanmadığı zaman ise acı ve üzüntü veren duygulara ihtiyaç denir.

5 İhtiyacın Özellikleri İhtiyaçlar sonsuzdur. İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir. İhtiyaçlar karşılandıkça onlara duyulan şiddet değişir. İhtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılayan araçlar birbirinin yerine ikame edilebilir. İhtiyaçların ahlaki yönü dikkate alınmaz.

6 İhtiyaçların Çeşitleri İhtiyaçların Ekonomik Olup Olmama Yönü İle Sınıflandırılması İhtiyaçları Karşılayan Malların Ekonomik Olup Olmamasına Göre Sınıflandırılması İhtiyaçların Giderilmesindeki Zorluk Derecesine Göre Sınıflandırma

7 Temel Kavramlar – 2. Mal ve Hizmet İnsan ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip ve bu amaçla kullanılmaya hazır olan fiziksel varlıklara mal denir. İhtiyaçları karşılamasına rağmen fiziksel varlık özelliği olmayan şeylere ise hizmet denir.

8 Malların Sınıflandırılması Serbest ve ekonomik mal ayırımı Üretim ve tüketim malı ayırımı Dayanıklı ve dayanıksız mal ayırımı İkame ve tamamlayıcı mal ayırımı Çoğaltılabilen ve çoğaltılamayan mal ayırımı Normal ve fakir mal ayırımı

9 Temel Kavramlar – 3. Fayda Bireyin herhangi bir malın tüketiminden elde ettiği duyumdur. Susuzluk bir ihtiyaç, su da bu ihtiyacı karşıladığı için faydaya sahiptir. Fayda kavramı sübjektiftir. Bir malın faydası kişiden kişiye ve duruma göre değişir.

10 Temel Kavramlar – 4. Değer Ekonomik mal ve hizmetlere verilen nispi öneme değer denir. Fayda mutlak, değer nispi bir büyüklüktür. Değer kavramında bir karşılaştırma olgusu saklıdır. Bir malın başka bir mal ile faydası ya da maliyeti bakımından karşılaştırılması yapılabilir. Eğer dünya da tek bir mal olsa, onun faydasından bahsedilebilir. Ancak karşılaştırılması mümkün olmadığından değerinden bahsedilemez.

11 Temel Kavramlar – 4. Değer Bir malın bireylere sağladığı faydanın başka bir malın faydası ile karşılaştırılması ile elde edilen nispi önem kullanım değerini belirler. Kullanım değeri sübjektiftir.

12 Temel Kavramlar – 5. Üretim Sınırsız olan insan ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktarı ya da faydasını artırmayı amaçlayan çabalardır. Mal ve hizmetlerin faydası, şekil, zaman, yer ve mülkiyet olmak üzere 4 şekilde artırılabilir.

13 Temel Kavramlar – 6. Üretim faktörleri Malların miktar ve faydalarının artırılabilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklara üretim faktörleri denir. Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbis olmak üzere 4 grupta toplanırlar.  Emek: Üretimin en önemli unsuru olan emek, beşeri sermaye olarak adlandırılır. Üretimde kullanılan kişinin tüm fiziksel ve zihinsel yeteneklerini içine alır. Emeğin getirisine ücret denir.

14 Temel Kavramlar – 6. Üretim faktörleri  Emeğin verimliliğinin artırılmasında katkıda bulunan her çeşit alet, teçhizat, makine, bina gibi daha önce insanlar tarafından üretilmiş olan üretim araçlarına sermaye denir. Sermayenin üretime katılmasıyla elde edilen getiriye faiz denir.  Doğal kaynaklar: Dar anlamda toprak, geniş anlamda ise yer altı ve yer üstü zenginliklerdir. Doğal kaynakların üretime katılmasıyla elde ettiği getiriye rant denir.

15 Temel Kavramlar – 6. Üretim faktörleri  Müteşebbis: Emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek üretimde bulunan kişilere denir. Birey ya da kuruluş olabilir. Müteşebbis(girişimci)diğer faktörleri kullanması karşılığında ücret, faiz ve rant ödemesi yapar. Geriye kalan paraya kar denir.

16 Temel Kavramlar – 6. Tüketim Mal ve hizmetlerin nihai kullanımına tüketim denir. Tüketimin olması için mal ve faydanın direkt olması gerekir. Elektriğin evde kullanılması tüketim, fabrikada üretimde kullanılması ise ara kullanımdır.

17 Temel Kavramlar – 7. Ekonomik Etkinlik Kıt kaynakların toplumun refahını maksimize edecek şekilde üretime konulması ve üretilen mal ve hizmetlerin bireyler arasında adaletli olarak dağıtımının yapılması durumu ekonomik etkinlik olarak adlandırılır. Üretimde etkinlik, mevcut kaynakların en yüksek üretim düzeyine ulaşmasını ifade eder. Bölüşümde etkinlik ise mal ve hizmetlerin üretime katılanlar arasında adaletli dağıtılmasını ifade eder. Bu ülkede gelir dağılımı adaletsiz ise bölüşümde etkinlik sağlanmamış demektir.

18 Temel Kavramlar – 8. Ekonomik Birimler Bir ülkede ekonomik faaliyetler içinde yer alan birimlere ekonomik birimler denir. Ekonomik birimler hane halkı, firmalar ve devlet olmak üzere 3 grupta toplanırlar.

19 Temel Kavramlar – 8. Ekonomik Birimler Hane Halkı: Aynı evde yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm aile bireyleri olarak tanımlanabilir. Hane ekonomide birden çok fonksiyona sahiptir. Hane halkı hem üretici, hem tüketici hem de kaynak sahibi olabilir. Firmalar: Üretim faktörlerini kullanarak tüketicilerin istekleri doğrultusunda nelerin üretileceğini karar veren üretim birimleridir. Ürettikleri mal ve hizmetleri hane halkı devlet ve diğer firmalara satarlar. Devlet: Ekonomik faaliyetler sürecinde piyasalarla ilgili düzenleme yapan, mülkiyet haklarını koruma altına alan, vergi toplayan, bazı mal ve hizmetlerin üretimi yapan birimdir.


"Mühendislik Ekonomisi 1. hafta. İktisat Nedir? İktisadın inceleme alanı, insan davranışlarının iktisadi yönüdür. Sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları