Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ R KAHRAMAN DO Ğ UYOR KONU KAZANIP TEST İ -2014-2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ R KAHRAMAN DO Ğ UYOR KONU KAZANIP TEST İ -2014-2015."— Sunum transkripti:

1 B İ R KAHRAMAN DO Ğ UYOR KONU KAZANIP TEST İ -2014-2015

2 Mustafa Kemal’in dünyaya geldi ğ i 19. yüzyılın son çeyre ğ inde Osmanlı İ mparatorlu ğ u Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki egemenlik alanlarının güvenli ğ ini sa ğ lamanın yanı sıra, siyasal sınırlarını korumak ve iç ayaklanmalarla başa çıkmak ile u ğ raşıyordu. Buna göre yaşanılan durum ile ilgili, I.Osmanlı Devleti da ğ ılma sürecine girmiştir. II.Mustafa Kemal, siyasi sorunların yaşandı ğ ı bir dönemde dünyaya gelmiştir. III.Osmanlı merkezi otoritesi sarsılmıştır. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız I B- I ve II C- II ve III D- I, II ve III Buna göre yaşanılan durum ile ilgili, I.Osmanlı Devleti da ğ ılma sürecine girmiştir. II.Mustafa Kemal, siyasi sorunların yaşandı ğ ı bir dönemde dünyaya gelmiştir. III.Osmanlı merkezi otoritesi sarsılmıştır. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız I B- I ve II C- II ve III D- I, II ve III

3  Numaralanmış şehirlerin hangisinde Mustafa Kemal’in ö ğ renim gördü ğ ü söylenemez?  A- I B- II C- III D- IV SELAN İ K I SELAN İ K I SOFYA III SOFYA III İ STANBUL IV İ STANBUL IV

4 1-Milli Mücadele hareketini organize ettim. 2. Milli egemenli ğ in gerçekleşmesi için çalıştım. 3. Türkiye’nin ça ğ daşlaşmasına öncülük ettim. 4.Yurtta sulh, dünyada sulh ilkesini savundum. 1-Milli Mücadele hareketini organize ettim. 2. Milli egemenli ğ in gerçekleşmesi için çalıştım. 3. Türkiye’nin ça ğ daşlaşmasına öncülük ettim. 4.Yurtta sulh, dünyada sulh ilkesini savundum. Atatürk’ün bu tutum ve faaliyetlerinin, onun kişisel özellikleri ile ilişki aşa ğ ıdaki seçeneklerin hangisinde en uygun şekilde gösterilmiştir? 1234 A L İ DERL İ K DEMOKRATLIK İ NKILAPÇILIK BARIŞÇILIK BDEMOKRATLIK L İ DERL İ K BARIŞÇILIK İ NKILAPÇILIK C BARIŞÇILIK DEMOKRAT İ KL İ DERL İ K DBARIŞÇILIK İ NKILAPÇILIKL İ DERL İ K DEMOKRATLIK

5 Atatürk’ün fikri zenginli ğ inin ve ufkunun gelişmesinde dünyaya geldi ğ i ve çocuklu ğ unu geçirdi ğ i Selanik şehrinin önemli katkıları olmuştur. Bu durum Selanik’in, I.Türk, Sırp, Bulgar, Yahudi, Ermeni ve Rumların birlikte yaşadı ğ ı bir şehir olması II.Avrupa ve İ stanbul ile kolay iletişim kurabilecek bir konumda olması. III.Meşrutiyet düşüncesini savunan aydınların örgütlendi ğ i bir bölge olması Özelliklerinden hangilerinin katkı sa ğ ladı ğ ı ileri sürülebilir? A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- I, II ve III Bu durum Selanik’in, I.Türk, Sırp, Bulgar, Yahudi, Ermeni ve Rumların birlikte yaşadı ğ ı bir şehir olması II.Avrupa ve İ stanbul ile kolay iletişim kurabilecek bir konumda olması. III.Meşrutiyet düşüncesini savunan aydınların örgütlendi ğ i bir bölge olması Özelliklerinden hangilerinin katkı sa ğ ladı ğ ı ileri sürülebilir? A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- I, II ve III

6  Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde e ğ itim gördü ğ ü dönemde aydın bir subay olarak tanınmıştır.  Mustafa Kemal’in aşa ğ ıdaki özelliklerinden hangisinin bu nitelemenin yapılmasında daha etkili oldu ğ u savunulabilir?  A- Askerlik bilgisinin ve yetene ğ inin  B-Birleştirme ve bütünleştirme gücünün.  C-Vatan ve millet sevgisiyle dolu olmasının  D-Ülke sorunları ile ilgilenip düşüncelerini cesaretle ifade etmesinin

7 Mustafa Kemal Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında çeşitli görevler üstlenmiştir. Bu durum öncelikle aşa ğ ıdaki nitelemelerden hangisi ile ifade edilebilir? A- ASKER İ DEHA MUSTAFA KEMAL B- B İ R KAHRAMAN DO Ğ UYOR. C- CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL. D-YA İ ST İ KLAL YA ÖLÜM ! A- ASKER İ DEHA MUSTAFA KEMAL B- B İ R KAHRAMAN DO Ğ UYOR. C- CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL. D-YA İ ST İ KLAL YA ÖLÜM !

8 Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nda …………….,………….ve ……………………cephelerde görev yapmıştır. A- H İ CAZ B- SUR İ YE C-ÇANAKKALE D-KAFKASYA Ö ğ rencinin konuşmasında boş bırakılan yerlere Aşa ğ ıdakilerden hangisi getirilemez?

9 31 Mart Olayı adı verilen meşrutiyete yönelik ayaklanmayı bastırmıştır. Görev aldı ğ ı tüm cephelerde önemli başarılar kazanmıştır. Gönüllü olarak katıldı ğ ı Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı İ talyanlara karşı başarıyla örgütlemiştir. Ö ğ rencilerin verdi ğ i bilgiler do ğ rultusunda Mustafa Kemal’in aşa ğ ıdaki özelliklerinden Hangisi ilişkilendirilemez? A- Lider ve teşkilatçı olması B- İ leri görüşlü olması C- Askerlik bilgi ve yetene ğ ine sahip olması D- Ülkesini karşılıksız sevmesi Ö ğ rencilerin verdi ğ i bilgiler do ğ rultusunda Mustafa Kemal’in aşa ğ ıdaki özelliklerinden Hangisi ilişkilendirilemez? A- Lider ve teşkilatçı olması B- İ leri görüşlü olması C- Askerlik bilgi ve yetene ğ ine sahip olması D- Ülkesini karşılıksız sevmesi

10 MUSTAFA KEMAL’ İ N E Ğİ T İ M GÖRDÜ Ğ Ü OKULLAR Şemsi Efendi Okulu Manastır Askeri İ dadisi İ stanbul Harp Okulu İ stanbul Harp Okulu ? ? Verilen şemada « ? « ile gösterilen bölüme aşa ğ ıdakilerden hangisi getirilemez? A- MAHALLE MEKTEB İ B- SELAN İ K ASKER İ RÜŞTÜYES İ C -M İ LLET MEKTEPLER İ D- İ STANBUL HARP AKADEM İ S İ

11 Fransız İ htilali Balkanlarda ayrılıkçı fikirlerin yayılmasına yol açınca Osmanlı aydınları Batıcılık, Osmanlıcılık, İ slamcılık ve Türkçülük gibi düşünce akımlarını savunmaya başladılar. Bu gelişmeler aşa ğ ıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A- Düşünce akımlarının hedefe ulaştı ğ ına. B- Osmanlı ülkesinde toplumsal ba ğ ların zayıfladı ğ ına. C- Fransız İ htilali’nin Osmanlı toplumunu etkiledi ğ ine D- Osmanlı aydınlarının devletin parçalanmasını engellemek için çareler aradıklarına.

12 Yabancı yazarları,Fransız gazeteleri takip etmesi Ö ğ renim hayatı boyunca bir çok eser okuması Askeri ve siyasi görevlerde başarılı olması Dünyadaki gelişmeleri yakından izlemesi Akıl ve bilimi esas alan bir bakış açısı kazanması ? Mustafa Kemal’in faaliyetleri ve bunların sonuçları ile ilgili eşleştirme tablosunda « ? « İ le gösterilen yere aşa ğ ıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? A- E ğ itimini askeri okullarda tamamlaması B- Olumsuz koşullar altında dahi Türk milleti arasında birlik ve beraberli ğ i sa ğ laması C- Milli Mücadelenin lideri olarak kabul edilmesi D- Türk milletinin haklarını başarıyla koruyabilmesi Mustafa Kemal’in faaliyetleri ve bunların sonuçları ile ilgili eşleştirme tablosunda « ? « İ le gösterilen yere aşa ğ ıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? A- E ğ itimini askeri okullarda tamamlaması B- Olumsuz koşullar altında dahi Türk milleti arasında birlik ve beraberli ğ i sa ğ laması C- Milli Mücadelenin lideri olarak kabul edilmesi D- Türk milletinin haklarını başarıyla koruyabilmesi

13 HAZIRLAYAN; M.Bekir Cankara İ LET İ Ş İ M; b.cankara@hotmail.com TW İ TTER; @CankaraBekir FACEBOOK; Bekr Muhammed Bekir Cankr


"B İ R KAHRAMAN DO Ğ UYOR KONU KAZANIP TEST İ -2014-2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları