Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S İ STEMAT İ K YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI VE YÖNTEMLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S İ STEMAT İ K YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI VE YÖNTEMLER İ."— Sunum transkripti:

1 S İ STEMAT İ K YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI VE YÖNTEMLER İ

2 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ İ nsano ğ lunun yabancı bir dili ö ğ renmek için ö ğ renen-ö ğ reten ilişkisine dayanan ilk kullandı ğ ı yöntem olarak bilinir. Geçmişten günümüze hala kullanılan yöntemin dil ö ğ retimine önemli katkıları olmuştur. Bugün kullanılan yöntemler de bir bakıma dilbilgisi çeviri yöntemiyle ba ğ lantılı olarak ortaya çıkmıştır. Dilbilgisi-çeviri yöntemi, yabancı dillerin tümevarım yoluyla ö ğ retimini ve do ğ ru çeviri becerisi kazandırmayı geçmişte oldu ğ u gibi bugün de sürdürmektedir. Johann Meidinger (1849- 1860), Karl Plötz(1819- 1881), Johann Seiden Stücker ve H.S. Ollendorf gibi isimlerce sistemleştirilmeye başlamıştır.

3 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı ◦ Genelde dilbilgisi – çeviri yöntemi dilin yapı ve anlam kalıplarını çok iyi ö ğ reterek hata yapmayı önleme düşüncesiyle disipline edilmiş bir sistemdir. ◦ Dilbilgisi kurallarını ö ğ retim aracı olarak de ğ il de amaç olarak görür. ◦ Yöntem dili, kelimelerin dilbilgisel dizilimini ve cümlede birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen bir dizi kurallar sistemi olarak tanımlar. ◦ Cümle düzeyinde çözümlemelerle ilgilenir. Cümlenin nasıl oluşması gerekti ğ ine dair kuralları tarif eder. ◦ Dilbilgisi ö ğ retiminde ö ğ rencilere kuralları nasıl içselleştirecekleri de ö ğ retilir çünkü içselleştirilmeyen dilbilgisi kuralları ö ğ renilmiş sayılmaz.

4 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Dilbilgisi-çeviri yöntemi, hedef dilin dilbilgisi yapı sistemini kavratarak iki dil arasında çeviri çalışmaları ile do ğ ru okuma ve yazma becerileri edinip geliştirmelerini hedefler. Ö ğ renciye en kapsamlı dilbilgisi konuları hatta ço ğ u gereksiz ayrıntı bilgiler ve zayıf kullanımları içeren edebi terim bilgileri gibi tüm ayrıntılar ö ğ retilir. Okuma ve anlamaya yönelik olması hasebiyle konuşma beceri edinimi önemsenmez. Telaffuz ve anlama becerilerine gereken özen gösterilmedi ğ inden neredeyse anadil sistemi ile aynı okunur. Dilbilgisi kuralları metinlerden çıkarım yapılarak ana dil ile açıklanmak suretiyle ö ğ retilir. Çeviriler tam cümle yerine kelime düzeyinde kalır. Dilbilgisi ö ğ retimi yabancı dil ö ğ retiminin ayarlayıcı ve betimlemeli tüm alanlarında yerini alır ve kuralları olabildi ğ ince basitleştirir.

5 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Öncelikle dilbilgisi kurallarını ö ğ retme ve onları kullanarak edebi ürünlerin okunup çok iyi anlaşılmasını sa ğ lamayı hedefler. Hedef dilin yapısal ve anlamsal sistemleri incelenerek yapısal sistem edindirilmeye çalışılır. Dilbilgisi kurallarının ezberletilmesi ile sistemin içselleştirilmesi hedeflenir. Okuma, anlama, tercüme ö ğ renimi temel ö ğ retim araçları olarak kabul eder. Kelimeler metinlerle sınırlı tutulur ve karşılaştırmalı listeler olarak ezberletilir. Cümle tercüme ve tahlilleri ile kuralların daha iyi ö ğ retilmesi amaçlanır. Dilde do ğ ruluk ve kesinli ğ im hedefleyerek ö ğ renciden ola ğ anüstü başarı bekler.

6 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Hedef dil ile hedef kültür de odak noktası halindedir. Anadil ile hedef dil arasında karşılıklı olarak çeviriye izin verilir. Hedef dilin iletişimde kullanımı önemsenmez. Konuşma ve dinleme becerileri önemsenmezken, okuma ve yazma becerileri önemsenir. Klasik eserler okutularak yazı dili ö ğ retilmeye çalışılır. Eserlerin içeriklerinden ziyade dilbilgisi yapıları önemlidir. Dilbilgisi kuralları tümdengelim ve tümevarım yöntemleri kullanılarak anlatılır. Daha çok tümdengelim uygulanır. Telaffuz mühmel tutuldu ğ u için yazı ve nutk problemleri görülür. Anadil ile hdef dil arasında yapılan ayrımsal çözümleme benzer yapıların hedef dile aktarımının önlenmesi için önemlidir. Zihinsel dilbilgisi ö ğ renimi sonucu dilbilgisi becerileri kazanılmış olur.

7 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Ö ğ retmen vermek istedi ğ i yapı ve kelimelere uygun yapıda bir metini hedef dilin edebiyatından seçer. Okudu ğ unu anlama soruları  Metin içinde geçen bilgi ile ilgili;  Ö ğ rencilerin metinden çıkarımları ile ilgili,  Ö ğ rencilerin metni kendilerine göre de ğ erlendirmesiyle gelen sorular.  Zıt anlamlı eş anlamlı kelimeler çıkarılarak,kelime veya kavramların hedef dilde açıklanması istenebilir.  Aynı kökten gelen kelimeler kullanılarak hedef dilin kelime türetme sistemi ö ğ retilmeye çalışılır.  İ kili veya grup çalışmaları  Boşluk doldurma etkinlikleri  Ezber çalışmaları Hedef dilin kelimeleri, kuralları, fiil çekimleri ö ğ rencilere ezberletilir.  Cümledeki kelimelerle yeni cümleler kurma  Kompozisyon yazımı  Neredeyse hiç ba ğ lam içren bir metin yazımı yapılmazken, başlangıç aşamasında okuma parçasının fikrini açıklama gibi yazı çalışmaları yapılır.

8 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Hedef dili kullanmaksızın kuralları açıklamak Kelimeleri ve kavramları hedef dili kullanmadan ö ğ renmek Tercüme yetene ğ inin gelişmesine yo ğ unlaşır. Telaffuz ihmal edilir. Kuralları ezberler

9 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Ö ğ retmenin Görevleri Dilbilgisi kuralları basitten karmaşı ğ a do ğ ru bir sıra izleyerek anlatır. Kuralları işletebilme fırsatı verir ve hataları davranışa dönüşmeden düzeltmeye gider. Ö ğ retmen tek otoritedir. İ taat söz konusudur. Ö ğ renciler arası etkileşimi gerektiren etkinlikler düzenleyerek ö ğ rencileri teşvik eder. D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ

10 Üstünlükleri Güçlü bir okuma becerisi kazandırır. Kullanılabilecek kitap bakımından zengin bir alana sahiptir. Edebiyat e ğ itimi ruhsal ve entelektüel gelişim sa ğ lar. Anadilde bilinçlim kullanım sa ğ lar.

11 D İ LB İ LG İ S İ ÇEV İ R İ YÖNTEM İ Eleştiriler Yalnızca kurallar ö ğ retilerek dil ö ğ retim çalışmasının günümüz dil ö ğ retim anlayış ve hedeflerine uygun olmaması. Plan ve otorite merkezli olması Dilin iletişimsel işlevlerinin ihmal edilmesi Anadil kullanımının hedef dil kullanımını ve kelime da ğ arcı ğ ını kısıtlaması Konuşma ve dinleme becerilerinin ihmal edilmesi Dilsel bütünlükten kopuk yapay cümleler ile örneklemeler yapılması İ ki dilli kelime listeleri ile kelime ö ğ retimi yapılmaya çalışılması Kitapların renksiz ve ilgiyi cezb etmeyecek nitelikte olmaları

12 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Do ğ al yöntem ihtiyaç odaklı ve kendili ğ indene ortaya çıkan, hedef toplum içinde yaşamak zorunda olanlar ve bir kısım ö ğ retmen tarafından bilinçsizce kullanılmaya başlanmış olan bir yöntemdir. Tarihte hedef dili anadil olarak konuşan mürebbiyeler tarafından kullanılagelmiş olan yöntemin ilk kurumsallaşması, İ stanbul'da Venedik Cumhuriyetinin elçilik bünyesinde 1551 yılında açtı ğ ı ve küçük yaştaki vatandaşlarına Türkçe ö ğ reterek tercümanlar yetiştirmeyi hedefledi ğ i Do ğ u Dilleri Dil O ğ lanları okulu ile başlar. Osmanlı’da 1821 de mütercim-tercüman yetiştirmek üzere açılan Tercüme Odası ile do ğ al dil yöntemi kullanılmaya başlar.

13 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Dili, dilbilgisel yapıları ve anlamsal mesajları taşıma sistemi olarak tanımlar. Mesajın iletimi birinci dereceden önemlidir. Do ğ al yaklaşım dilin yapısal mucizevi bir sistem oldu ğ una dikkat çeker. Ö ğ retilecek anlam ve buna karşılık gelen kavram ile çok açık bir şekilde, dolaysız ba ğ lantı kurar. Ö ğ retmenin anadili olarak hedef dili konuşmasıyla ö ğ renci anlamasa bile taklit ve tekrar ederek ö ğ renir. Kelime bilgisini önemserken, dilbilgisini yalnızca cümleler üretmek için söz varlı ğ ını kullanım aracı olarak görür.

14 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Öncelikle “ edinim “ ile “ö ğ renim “ arasındaki farktan bahsetmek gerekir. ◦ Do ğ al dil ö ğ retim yöntemi edinimi; dili iletişimde kullanarak sistemin do ğ al olarak bellenmesi olarak tanımlar. ◦ Hedef dilin ö ğ renimini ; dilin kurallarını akademik şartlara uygun, bilinçli ö ğ renmeye çalışma süreci olarak görür. Hedef dili ö ğ renmeyi, o dili anadil olarak kullananlar gibi tepkide bulunma olarak görür. Ö ğ retimde başka bir dilin kullanımına gerek duymaz. Anadil düzeyinde konuşmayı hedeflemesi hasebiyle ö ğ retimde çocuklar ile yetişkinler arasında ayrım gözetmez. Ö ğ renilen sonraki bilgi ile önceki ba ğ lantı kurularak ilişkilendirilir. Derslerde anadil kullanımı yerine konu bir hikayenin kısa bir diyalogun içine alınarak anlatılır. Her zaman ( girdi+1 ) formülü uygulanır. Ö ğ retmen rol model olarak bulunur. Konuşma becerisi yeterli düzeye erişen ö ğ renci hedef dilin yazılı biçimini ö ğ renmeye başlar.

15 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Denetim Yaklaşımı Ö ğ retim, hedef dilde en sık kullanılan kelimelr seçilerek bunların ö ğ retimi ile aşamalı olarak bir düzen içinde denetimli olarak ilerler. Do ğ al Denetimli Kelime Ö ğ retim Teorisi, hedef dilde ö ğ renilenlerin iletişimsel düzenlemesini güvenli bir biçimde yapar.  Bu teoriye göre; bilinçli ö ğ renmeyle anadil sistemi hdef dilde üretilenleri denetleyen ve hataları düzelten bir gözlemci veya denetleyici konumundadır.

16 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Girdi Yaklaşımı ◦ Bu teoriye göre çocuk, anadilini kendi hazır anlama düzeyine uygun basit konuşma örnekleri ile edinir. ◦ Yetişkinlere de onların snırlı dil müktesebatına uygun düzeyde konuşmalarla ö ğ retilmelidir. Anadil yabancı dil etkileşimi Müktesebatın bir adım ötesi Konuşma yeten ğ i doyumla gelişir Konuşma anlamlı müktesebatla gerçekleşir.

17 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Duygusal Filtre Yaklaşımı Duygusal Filtre : ö ğ renci ile ö ğ retim sistemi verileri arasında oluşan bir tür ruhsal uyarlama ve süzme işlemidir. Hedef dile karşı hiçbir olumsuz tutum geliştirmeyen Saf Hissiyat Teorisi ◦ Ö ğ rencinin hedef dil ve topluma karşı tutumu, kendine güveni, inancı, ö ğ renme merakı gibi etkenler duygusal filtrenin oluşum biçimini etkiler.  Nedenlilik  Özgüven  Heyecan

18 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Do ğ al Yöntemin hedef kitlesi başlangıç seviyesinde dil ö ğ renenlerdir. Başlangıç seviyesinden orta seviyeye ö ğ renciyi aktarmak üzere sistemleşmiştir. Gayretli bir ö ğ renci, hedef dilde konuşulanları anlar ve kendi isteklerini belirtebilir. Ö ğ renciye düzeyine uygun tartışma yapabilme becerisi kazandırır. İ letişim odaklı olmakla birlikte dilin denetleyicisi olarak gördü ğ ü dil bilgisini de ihmal etmez.

19 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları İ lk dersten itibaren hedef dilde kavranabilecek nitelikte girdi verilir. Ö ğ renci kendisini hazır hissedinceye kadar bir şey söylenmesi beklenmez. Anlaşılır nitelikte yavaşça sorulan sorulara tek kelimelik cevaplar alınır. ◦ Kullanılan bazı etkinlikler şöyledir;  Dinleme  Kavrama  Tekrarlama  Aktif hafıza oluşturma  Yo ğ un İ letişim  Ö ğ renme süresi  Ö ğ renme Yöntemi

20 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Bir ders uygulamasında yapılabilecekler ◦ Do ğ al yöntem çeviriye izin vermez dolayısıyla ö ğ retim görseller yardımıyla anlamların verilmesiyle yapılır. 1.Konuya ilişkin pasajı yükses sesle okurlar 1.Anadilde konuşma dinlemenin ürünü, yabancı dilde ise okumanın ürünüdür. 2.Cümleleri ö ğ retmen görseller yardımıyla açıklar 3.Sorulara hedef dilde cevap verilir, basit sorular sorularak cevaplar alınır. 4.Gerekirse çizim veya başka yollar denenerek kelime anlatılır ama anadil kullanılmaz. 5.Konuya ilişkin sorular sorulup cevaplar alınabilir 1. Böylece hedef dilde hızlı düşünebilme yetene ğ i kazanır Telaffuz hataları hemen düzeltilir ve pekişmesi önlenir.

21 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Do ğ al yaklaşı ders araçlarını ve etkinlikleri do ğ al dil ortamı oluşturmak için kullanır. Düzeye uygun kitaplar, tanıtım broşürleri, kitaplar, tarifler, haritalar ders malzemesi olarak kullanılabilir. Kitaplar dilin hem pratik hem de teorik yönünü yansıtacak şekilde hazırlanır.  Derslerde kendine özgü şu yöntemleri kullanır.  Sesli okuma  Soru cevap pratüiü  Komnuşma alıştımaları  Hataları bulma alıştırmaları  Boşlujk doldurma  Konuşma alıştırması  Yazdırma  harita çizme  Paragraf yazma  Anahtar kelimeleir kullanma  Görsel araçlar kullnma

22 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renci düzeyine göre ne hakkında konuşaca ğ ına dair kendisi karar verir. Üretim öncesi dil etkinliklerine katılabilirler. Fiziksel komutları yerine getirir. Gösterilen esimlerde istenilenleri yapar. Kısa cümlelerle hikayeler anlatır. Önceden belirlenmiş konuşma kalıplarını kullanabilir. Konuşmaya başlama zamanını kendisi belirler. Dilbilgisi gibi etkinliklere ne kadar zaman ayrılaca ğ ına ö ğ retmenle birlikte karar verir. Di ğ er ö ğ rencilerle etkileşim içinde olur. Do ğ ala Kın bir ortam oluşturularak iletişim açısından kendine güven kazanır.

23 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmenin Görevleri Ö ğ retim düzenlemeleri ö ğ retmen sorumludur. Zengin bir etkinlik da ğ arcı ğ ına sahip olmalıdır. Ö ğ rencilerin ihtiyaçlarının farkında olmalıdır. Yöntemin gerektirdi ğ i araçları temin ve hatta üretim açısından gerekenleri yapmalıdır. Hedefleri ö ğ rencilerine benimsetir. Etkinlikleri düzenler ve gelişimleri izler, gereken önlemleri alır ve bunları plan ve programlarına yansıtır. Sevecen, hoşgörülü,sabırlı olmalıdır.

24 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Dili, yaşayan bir dil olarak ö ğ retir. Yalın ve benzetimden uzak anlatım biçimi; Kelime – anlam ilişkileri kurularak ö ğ retim yapılıyor olması hatırda tutulması açısından yardımcıdır ve ö ğ renilenlerin yeni formlarda kullanımına izin verir.

25 DO Ğ AL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştirileri Dilbilgisi ihmal edildi ğ inden ö ğ rencilerin kural bilgisi zayıftır. Metin çözümleme hususunda zayıftır. Sınıfta anadil şartları oluşturmanın zor olmasından kaynaklanan sıkıntılar yaşanır. Gereken nitelikte ö ğ retmen bulunamaması Ö ğ retmen etkinlik düzenleyici olarak ortamda bulundu ğ u için kitap işlevsiz kalır. Anadil kullanmama gayreti uzun ve karmaşık kelime veya ifade tariflerine yol açar. Ö ğ rencinin yaşı ve konumu dikkate alınmaksızın aynı yöntemler izlenir.

26 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Kulak dil alışkanlı ğ ı yöntemi olarak da bilinir. Dinleme, anlama, konuşma becerilerinin kullanımıyla yabancı dili ö ğ retmeye çalışır. Ordu yöntemi olarak da bilinmektedir. Psikolog Frederic Scinner in “ dil bir alışkanlık kazanmaktır” ilkesinden hareketle biçimlenmiştir. Yabancı dili diyaloglar yoluyla belirlenmiş plana uygun olarak hazır kalıplar yoluyla ö ğ retmeye çalışır. Dinleme ile başlar sonrasında konuşma, okuma, yazma sırasını takip eder.

27 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Dil ö ğ renimi kelime ö ğ renimi de ğ il, konuşma ö ğ renimidir. Dil ö ğ renimi alışkanlıklar edinmektir. Dil teorileri de ğ il, dilin kullanımı ö ğ retilir. Dil, kurallara uygun olan de ğ il, anadilde konuşulandır. Dillerin yapıbilim, sesbilgisi, sözdizimi, anlambilimi farklıdır. Dilbilgisi sistemleri benzeştirilerek ö ğ retilir. Dilin iç sistemi tümevarımlı örgü alıştırmaları ile ö ğ retilir. Dil ö ğ retimi etki-tepki ilişkisinin gücüdür.

28 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Anadil ile hedef dil arasında benzetim yaparak ö ğ renimin etkileşimi sa ğ lanır. Anadil kullanımı karşılıklı çeviriler yapılarak devam eder. Anadil kullanımı tamamen kısıtlanmamıştır. Yöntem taklit, tekrar ve pekiştirmeler üzerine kuruludur. Dilin her bir kuralını yapılardan oluşan bir ba ğ lam içinde ö ğ retir. Diller arasındaki benzerlik ve zıtlıkların karşılaştırılması yerine oldukları gibi kabul esası üzerine kurulurudur. Belli sayıda dilbilgisi kuralının ö ğ renimiyle sınırsız sayıda yapı üretilebilece ğ inden hareket eder. Telaffuzun anadil olarak hedef dili konuşanlarınki gibi olması gerekir. Taklit, ezber ve ikili veya daha kalabalık gruplar halinde alıştırmaların yapılması yönünde odaklanarak ö ğ retimi düzenler.

29 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Düşünmeye gerek duymaksızın tepki verebilme becerisini geliştirmeyi hedefler. Dilbilgisi kurallarının ö ğ retilmesine vurgu yapmasa da dilbilgisini tümüyle de ihmal etmez.

30 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim uygulamaları Başlangıçta mekanik, biçimsel etkinlik ve alıştırmaları kullanır. Dinle –söyle, tekrarla- ezberle, toplu tekrar gibi temel dil becerileri örgü alıştırmaları yapılır. Ba ğ lama uygun diyalog konuşmaları alıştırma modellerinin esas yapısını oluşturur. Hedef dilin toplumuyla ilgili kültürel bilgiler ba ğ lam içinde diyaloglarla verilir.  Önce modern bir diyalog dinletilir.  Ö ğ renciler her bir satırı koro halinde söyler  anahtar yapılar üzerinde durulur.  Dilbilgisi yapısı üzerinde meleke kazanımı için cümlede kelime de ğ işiklikleri de yapılarak yeni yapılar oluşturulur.  Özgün cümleler oluşturmaları istenir.

31 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Dersler diyalog ile başlar. Dilbilgisi yapıları üzerinde durulur ve ardından ba ğ lam içinde bu yapılar ö ğ retilir. Diyaloglar taklit ve ezber yoluyla kullanılır. Önce tüm ö ğ renciler ardından küme küme tekrarlar yapılır. Diyaloglar günlük do ğ al konuşmalara uygun olmalıdır. De ğ iştirme, dönüştürme, tamamlama ve cevaplama alıştırmalı sırasıyla yapılmalıdır. Bu yolla birikim kazanan ö ğ rencinin yapısal sistemi kendi kendine çıkarabilece ğ i varsayılır. İ lk haftadan sonra okuma çalışmaları ö ğ renilen kelimeler etrafında gerçekleşir. Yazı çalışmaları ilk aşamadan itibaren güdümlü ve ö ğ renilen kelimelerin çeşitli kullanımlarda taklit edilmeli ile yapılır.

32 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Taklit ve ezber çalışmalarında beden dili ile destekleme tekniklerini kullanır. Mekanik alıştırmalar ile hedef dili bilinçaltına yerleştirir. Kuralları mantıklı bir gerekçeye dayandırmadan alışkanlık edinerek ve şartlanma yoluyla ö ğ renir. Çok dinleyerek duydu ğ unu anlama yetene ğ i geliştirir. Hedef dili yaşayarak ö ğ renir, anlamları ba ğ lamdan çıkarmakta güçlük çeken çocuklar bu yöntemle daha başarılı olabilirler.

33 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Öncelikle ö ğ retmen gereken özel e ğ itimi almış olalıdır. Teknik araçların kullanımında uzman biri olmalıdır. Dilin kullanımını ö ğ retmeli, hedef dil ile ilgili teorileri ö ğ retmemelidir. Yeri geldikçe anadili de kullanarak, anadil ile hedef dil arasındaki benzerliklerden de yararlanır. Anadilden hedef dile veya hedef dilden anadile çeviriler yapar. Çeviri esnasında kelime kelime çeviri yerine aynı anlamı taşıyan anadil de ğ işlerini kullanarak anlam denkli ğ ini korur. Ö ğ retimi alışkanlık kazanma olarak görmesi hasebiyle etki – tepki ba ğ lamı içinde kalarak ö ğ retim yapar.

34 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Sözlü iletişim becerisi kazandırmak hususunda di ğ erlerinden iyidir. Yo ğ un sözlü alıştırmalar, ö ğ rencilerin ifade farklılıklarını görmesine ve kendi anlatımlarını oluşturmalarını sa ğ lar. Dil- kültür ilişkisine ba ğ lı kalınarak ö ğ retim yapılması ça ğ daş e ğ itime uygundur. Normal ve akıcı hızda konuşulmasını önemser. İ letişim ihtiyaçlarına uygun bir ö ğ retim sırası izler. Ö ğ rencinin aktif katılımını sa ğ lar. Dili iletişim ba ğ lamında kullandırarak ö ğ retir. Düşünme ve de ğ erlendirme ihtiyacı gütmeksizin mekanik beceriler edinimi üzerine kurulmuş olan sistem her düzede yabancı dil ö ğ rencisine uygundur. Dilbilgisini ihmal etmeden araç olarak ö ğ retir.

35 İ Ş İ TSEL-D İ LSEL Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Ö ğ rencilerin fiziki ve çevresel şartları farklı olması dolayısıyla her yerde aynı sonucu vermesi beklenemez. Yetişkinler okuma a ğ ırlıklı ö ğ rendikleri için onlara uygun gelmez. Anadil kullanılmamsı istenen sonuçların alınmasını engeller. Sürekli konuşma kalıplarının ezberlenmesi ö ğ renciyi usandırır. Ba ğ ımsız düşünme ve üretim yeteneklerinin gelişimini engeller. Uzun ve bıktırıcı tekrarlar başarılı ö ğ rencilerin sıkılmalarına sebep olur. Başlangıçta kitap kullanılmıyor olması kitaptan çalışamaya alışık olan ö ğ rencilere pek hoş gelmez. Okumaya az önem verilmesi yetişkin ö ğ renciler için uygun olmaz. Sadece duymaya dönük çalışılıyor olması, ö ğ rencileri gizli ve yanlış notlar almaya iter. Ö ğ retmenin derse aşırı hazırlık yapması gerekir ve bu yorucudur. Etkinlikler çeşitlilik arz etmedi ğ inden ö ğ renciyi sıkar. Kelimeleri sözdiziminden daha önemli sayması dil ö ğ retiminin bütünlük ilkesine aykırıdır. Alıştırma cümleleri genelde yapaydır. Problem çözme gibi işlemleri kullanmadı ğ ından dilbilgisi-çeviri yönteminden daha başarısızdır.

36 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Dil Yaklaşımı Yabancı dil ö ğ retiminde en önemli rolü kelimelerin oynadı ğ ı görüşüne dayanır. Ö ğ renme şartları yanında pozisyon, durum ve konumların hepsine birden yönelik olarak işler. Dilbilgisi ö ğ retiminde tümevarım yöntemini kullanır. Kelime ve yapıların anlamlarını anadilde ve hedef dilde açıklar. Kelime ve kalıpların anlamı iletişim ba ğ lamı içindeki anlamından çıkarılır. Sosyal hayatta işine yarayacak olan kısmı ö ğ retim hedefi olarak algılar. Kelime bilgisi kazanımı okuma bilgisinden daha önemlidir. Hedef dilde sık kullanılan kelimelerden ö ğ retimde öncelikli olarak kullanılacak olanlar seçilerek programa alınır. Kelimeleri yabancı dil ö ğ retiminin en önemli unsuru olarak görür ve sık kullanılan 2000 kelime çekirdek alınarak bunların kullanımıyla ö ğ retimi düzenler. Konum ve durumları “ kırtasiyede, istasyonda, okulda “ gibi geleneksel şekilde düzenlemek yerine, katılımcılar, söylenmek istenenler ve iletişim ortamları gibi yeni bir yaklaşımla düzenler.

37 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Yaklaşımı Bir tür davranışçı alışkanlık teorisine dayanır. Dil ö ğ renme alışkanlık oluşturma davranışıdır. Gerçek hayatta dil ö ğ renme sınıftakinden farklıdır. Gerçek hayatta bir meleke edinmek şeklinde olan dil ö ğ renme sınıf içinde okuma-yazma becerilerinin gelişimi şekline dönüşür. Yapılması gereken ikisi arasındaki farkın en aza indirilmesidir. Sınıfta do ğ al ö ğ renim ilkeleri kullanılmalıdır. Ö ğ retmenin sınıfta dili kullanarak ve kullanılmasını teşvik ederek çalışması gerekir. Dil konuşama kalıplarının melekeleştirilmesiyle ö ğ retilmelidir. yeterli tekrarlar ile kullanıma alışılan ifadelerin yerinde ve zamanında kullanımını hedefleyen anlayış

38 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Hedefleri Dört temel becerinin paralel ve uygulanabilir düzeyde ö ğ renimini hedefler. İ lk aşamadan itibaren sesletim ve dilbilgisi becerilerinin ö ğ renimini önemser. Ö ğ retime hedef dilin do ğ rudan konuşulmasıyla başlar. E ğ itim dili hedef dildir. Gerçek hayatta kullanılan iletişim biçimleri, durum ve konumlara göre kullanılacak kelimeleri cümle içinde ba ğ lama göre hazırlayarak verir. Kelimeler veya ifadeler asla cümleden koparılarak kendi başına ba ğ lamdan uzak olarak verilmez. Çekirdek kelime da ğ arcı ğ ı oluşturur ve bunları ö ğ retimde kullanır. Dilbilgisini basitten karmaşı ğ a şeklinde sıralı verir. Telaffuz ve dilbilgisi do ğ rulu ğ u çok önemsenir. Okuma ve yazma becerileri konuşma becerisinden sonraya bırakılır.

39 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim uygulamaları Ö ğ renci seviyesi ve kullanım alanına uygun olacak şekilde seçilen uygulamalar önce kontrollü ve serbest alıştırmalar ile ö ğ retilmeye başlanır. Önce ö ğ renci ö ğ retmeni dinler ve basit kullanım çabalarıyla ö ğ renmeye başlar. Toplu taklit ve tekrar çalışmaları yapılır. Ö ğ retmen telaffuz kontrolü için bazı ö ğ rencilere bireysel tekrar yaptırabilir. Solular sorarak cevaplarından tanıtıcı kalıplar oluşturabilir. Ö ğ retmen jest ve mimikler gibi anlamlandırma araçlarını kullanır. Alıştırma içine yerleştirilen resimlere kelime ile karşılık verme çalışması yapılabilir. Bir ö ğ renciye soru sorar di ğ erlerinden cevap tahmini ister ve cevap bulununcaya kadar ö ğ rencilere söz hakkı verir. Bazen cevap söylenerek sorunun tahmin edilmesi istenebilir. Yanlış kurulmuş bir cümlenin düzeltilmesini talep edebilir.

40 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Kitaplar ö ğ retilecek dilsel yapıları, kelimeleri sunmakla birlikte di ğ er ö ğ retim araçlarının kullanımına da rehberlik eder nitelikte olabilmektedir. Genellikle işitsel ve görsel araçlar kullanılır.

41 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ renci Görevleri Sebep-sonuç ilişkilerini çözmeye çalışırlar. Ders konuları dışındaki iletişimsel durumlar yönelik cümleler üretebilme yetene ğ i kazanırlar. Çeşitli alanlardan bilgi edinme ve bu bilgilerin do ğ rulu ğ unu denetleme becerisi geliştirirler. Ö ğ renme iste ğ i ile ö ğ renme cesareti kazanırlar. Grup çalışmalarına her zaman hazır olmalıdır. Planlı ve düzenli olmalı ve her zaman ders katılmaya hazır olmalıdır. Yaptı ğ ı hatayı tespit mekanizması geliştirme, daha iyi ve do ğ ru olması için yapılması gerekenler için çalışma hususunda sorumluluk alır.

42 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ rencileri içinde bulundukları duruma alıştırmanın ardından ö ğ retilecek dil alanını belirler. Hedef dilin beceri olarak kazanımını sa ğ layacak alıştırmaları ba ğ lam içinde sunmak. Sözel tabanlı yo ğ un okuma, yazma ve taklit çalışmaları ile hedef dilde iletişim becerisini geliştirmeye çalışmak. Sosyal ihtiyaçlarına göre ö ğ rencilere dili nerede ve ne zaman kullanaca ğ ına dair maharet kazandırmaya yönelik çalışmalar hazırlamak.

43 DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Üstünlükleri Sözel kalıpları ö ğ retip bunları hayatta pratik uygulama haline getirir. İ letişimin ba ğ lamla ilişkisini kullanarak planlamalar yapar. Zengin uygulama ve başvuru kitapları vardır. Ö ğ retmen gerçek hayattan araçlarını seçer ve yöntemin eksiklikleri do ğ rudan düzeltilmeye çalışılarak geliştirilir.

44 Eleştiriler Dilbilgisi temelli bir yaklaşıma dayandı ğ ı için iletişimde eksik kalır. İ şitsel ve dilsel uygulamaları çocuklara uygun olsa da yetişkinlerde başarı elde edemez. DURUMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI

45 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Yabancı dil ö ğ renimini bir “iletişimsel meleke “kazanma olarak görür. İ letişim becerisi kazanmayı hedefler. İ letişimsel meleke teorisi, dilin iletişimsel kapsamının ö ğ retilmesini esas alır.

46 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Hymes'e göre anadili iletişimde olarak ö ğ renen çocuklarda dedi ğ in temel işlevleri şöyledir: Vasıta işlevi : bireylere ulaşmakta vasıta olarak kullanıldı ğ ı temel işlevi Düzenleme işlevi: iletişimde bulunan kişilerin davranışlarını etkilemekte kullanılan bir araçtır. Diyalog işlevi: çevreyle ilişkiler kurmamız sa ğ layan araçtır. Sosyalleşme işlevi : bireyin iç dünyasında gelişen kişisel duygularını anlamlandıran ve gerekti ğ inde bunları iletileri çeviren araçtır. İ catçılık işlevi: insanın bilgiyi ö ğ renme ve evreni keşfetmek için kullandı ğ ı bir araçtır. İ ç konuşma işlevi : insanın hayal gücüne dayalı bir dünya kurmasını sa ğ lar. İ letişim işlevi: her nevi bilginin iletimi için kullanılan araçtır.

47 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ İ letişime dil ö ğ retim yaklaşımının yaklaşımın şu görevleri kapsar: Dil anlamaları ifade etmek için kendine özgü işleyen bir sistemdir. Dilin temel işlevi karşılıklı diyalog ve iletişim kurmaktır Dilin yapısı onun işlevsel ve iletişimde kullanımlarını yansıtır. Dilin temel birimleri arasında sözdizimi ve yapısal özelliklerinin dışında işlevsel ve iletişime anlam kategorileri de vardır.

48 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı İ letişimsel yeterlilik edinimini esas alan bir yöntemdir. Dili; problem çözme, etkileşim ve icat etme etkinliklerim olmak üzere üç farklı türdeki işlevin yerine getirilmesi için kullanır. Dil ö ğ retimini şu prensiplere uygun olarak biçimlendirir.  İ letişim prensibi : iletişim aracı olan dil ö ğ renilirken sözlü-yazılı alım – iletim yoluyla bilgi ve düşünce aktarımı gerçekleşmelidir.  Görev Prensibi: Anlam ve kavramların iletimi ile iletişimsel kullanım gerçekleştirilmiş olur.  Anlamlılık Prensibi : kullanılan bilgi, kaynak ve araçlar ne kadar anlamlı ise ö ğ renme de o kadar kolay olacaktır.

49 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Hedef dilde anlamların tam ifadesi ve iletilerin tam anlaşılabilmesi için ö ğ rencinin bütünleyici bir içerik düzeyine ulaşması sa ğ lanır. Dil bir iletişim aracıdır. Dil işlevsel bir araçtır. Dil bir uygulamadır; dilsel bir yapıyı sadece ö ğ renmek için araç düzeyinde ö ğ retir. İ leri düzey mesaj iletimi bundan farklıdır. Dil anlamlandırmadır:hedef dili ö ğ renci anlamlı maksatlar için kullanarak ö ğ renir. Dil gerçek bir olgudur : gerçek konum ve durumlara göre aktif iletişim ö ğ retimini hedefler. Hatalar normaldir: Sürekli düzeltme yapılmaz. Bilgiler sınırsızdır: Ö ğ retim belirli yapı ve kelime grupları ile sınırlandırılmaz. Dil kişiselleşir: Ö ğ rencilerin ilgisini çekebilmek için dil kişiselleştirilir. Dil do ğ aldır: Araç odaklı ö ğ renim yerine günlük hayatın bir parçası olarak ifade ve deyimlerin irticalen kullanımı ö ğ rencilerin özgüven içinde ö ğ renimini sa ğ lar.

50 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Neredeyse sınırsız denecek kadar çok alıştırma türü bulunur. Yeni konular diyaloglarla sunulur. Diyalogdan sonra temel dilbilgisi kalıplarının denetimi sa ğ lanır. İ letişim rolleri üstlenme ve serbest alıştırma türleri kullanılır. Otoriter ders biçimi yerine grupla veya ikili çalışmalar yaparak, proje çalışmaları, rol üstlenme, gösteri gibi sosyal hayatı konu alan etkinlikler önemsenir. Yöntem her düzey ve her beceriye uygun etkinlik geliştirebilir. Do ğ al ba ğ lamda ö ğ retim yapılır. Bu da ö ğ renciye gerçek hayatta iletişim cesareti kazandırır. Resim ve haritalarda eksik olan yerleri belirtme ve tamamlama etkinlikleri Verilen bilgiye göre resim çizme, çizilenleri anlatma, anlatılanları canlandırma gibi etkinlikler yapılabilir.

51 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Bunların dışında sözdizimi ve dilsel iletişim ö ğ retiminde şu etkinliklere başvurulur. ◦ Rol üstlenme ◦ Ropörtajlar ◦ Bilgi boşlukları ◦ Oyunlar ◦ Dil de ğ işimleri ◦ İ ncelemeler ◦ İ kili çalışmalar ◦ Ö ğ reterek ö ğ renme Dilbilgisi ö ğ retiminde konular ön plana çıkarılmadan daha serbest bir biçimde denetimli alıştırmalar ile ö ğ retilir

52 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Araçlar üçe ayrılır;  Kitaba dayalı  İ letişimsel yönteme uygun hazırlanmış basılı malzemedir.  Göreve dayalı  İ letişim oyunları,rol yapma, rol kartları etkinlikleri,ikili gruplar..  Özgün  Gerçek hayatta kullanılan dil kaynaklı araçlardır. Bunlar dil ö ğ retimi için hazırlanmış olmadıkları halde do ğ al ortamdan alınan malzemelerdir.

53 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renci merkezli bir yöntemdir. Ö ğ renci özellikleri uygulamalara yansıtılır. Etkinlikleri ö ğ renciler yapar. Ortak çalışma ve sorumluluk alma bilinci kazanılır. Grubu düzenleme, bilgiye ulaşma ve sorun çözme becerileri kazanır. Dil formunda ustalık kazanmak yerine iletişim süreci ve edinimine yo ğ unlaşır. Hedef toplumun kültürünü tanır. Meraklıdır. Dilbilgisini kural açıklamalarına gerek kalmadan tümevarım yoluyla kavrar. Ö ğ renci kendi ö ğ renme sorumlulu ğ unu üstlenir.

54 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ retmen bir danışmandır. Ö ğ retmen etkin iletişim ortamı hazırlar Ö ğ retmen ihtiyaç belirleyicidir. Ö ğ retmen danışmandır. Ö ğ retmen süreci yönetendir.

55 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Ö ğ renciye do ğ ru sistem becerisi kazandırır. Kapsamlı dilbilgisi ö ğ retimi yerine sa ğ lıklı iletişim kurmayı ö ğ retmeyi hedefler. Duruma uygun ifadeyi kullanmasını ö ğ retir. Dil ö ğ renmeyi dilsel yapıları ö ğ renmekten fazlası olarak görür ve sınıf içi ile gerçek hayattaki iletişim arasında dengeyi sa ğ lar. Ö ğ renciyi merkeze alır, kullanıma dayalı uygulama şeklini benimser.

56 İ LET İ Ş İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Ö ğ rencinin beklentisi dışındaki gelişmeler ö ğ retme-ö ğ renmeye karşı set oluşturabilir. Belli bir kitabın bulunmayışı problem oluşturabilir. Sınıf düzeninin alışılmışın dışında olması engel oluşturabilir. Yöntemin dayanışma –bireysellik çelişkisi göstermesi ö ğ rencilerin bir ço ğ unda sorun oluşturabilir. Akıcı iletişimi hedefleyen yöntem, ö ğ rencisini sınava hazırlayan ö ğ retmen için hata düzeltme seansına dönüşebilir. Ö ğ retmen grup çalışmalarında hatalı bir model oluşturma endişesi taşır. Ö ğ renciler gerekil müdahaleyi seri olarak yapamayan ö ğ retmen güven duymazlar. Ö ğ retmenden önce kendi aralarında iletişim kurmaları durumunda hata düzeltme yetersiz kalaca ğ ından ö ğ retim verimsizleşir.

57 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil yaklaşımı Kelimeleri bir dilin yapıtaşları olarak görür. Yo ğ un okuma yoluyla ba ğ lam içinde kelim ö ğ retim esası üzerine kuruludur. Kelime ve anlamların ö ğ renilmesi, bilinçaltında dil sisteminin oluşturulabilmesinin yo ğ un okumayla gerçekleştirilebilece ğ ini savunur. Kelimeleri iletinin anlamını taşıyıcılar olarak görür. Kelime da ğ arcı ğ ına yönelik okuma alışmalarının ardından dilbilgisi becerileri kazanmak için yo ğ un okumalar yapılarak çalışılır. Anadil ile hedef dil arasında çeviriler yapılarak ö ğ rencinin anlam aktarım becerisi geliştirilmeye çalışılır.

58 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Yapılandırıcı etkinlik anlayışıyla ö ğ retim içeri ğ ini hazırlar. Ses temelli cümle yöntemi ile dili ö ğ retir. Seslerin ö ğ retimi ile başlar, kelimelerin ö ğ retimine sonrasında cümlelerin ö ğ retimine geçerek okuma becerisini geliştirir. Öncelikli olarak kazanılan okuma yetene ğ idir. Hedef dilde okudu ğ unu anlayacak akıcılı ğ ı temin edecek kadar dilbilgisi ö ğ retimine ihtiyaç duyar. Kelime da ğ arcı ğ ını geliştirmek öncelikli hedeftir.

59 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Hedef dilin yazılı kaynaklarını okuyup anlamak hedefi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Dilbilgisi ö ğ retimi de yine okudu ğ unun anlama hedefine yönelik olarak ö ğ retilir. Yazı ö ğ retiminde esnek bir yol izlenir Hedef dilde kelime da ğ arcı ğ ının üst düzeye erişmesi ve okuma çalışmaları ile bilinçaltında dil sisteminin gelişece ğ ine inanır. Hedef dili konuşan halkın kültürü, yaşam biçimi gibi unsurlar okumalardan ö ğ renilir.

60 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Öncelikle kendi düzeyine uygun anlaşılması kolay metinler okunur. Metinler kolaydan zora do ğ ru sıralanmıştır. Metinlerde geçen kelimeler, ibareler hesaplanarak hazırlanır. Ö ğ renci ö ğ retmenin tavsiye etti ğ i kitapları okur ve müzakereler yapılarak kelimeler pekiştirilir. Okuma hızı arttıkça daha üst düzey metinler de okunmaya başlar. Sesli okuma, sesli okuma, söz korosu, grup halinde okuma, anlamı okuma, serbest okuma şeklinde maksada uygun okuma türlerini ilk aşamadan itibaren kullanır. İ leri düzeyde göz atarak okuma,soru sorarak okuma, özetleyerek okuma, işaretleyerek okuma, tahmin ederek okuma, eleştirel okuma, okuma tiyatrosu … gibi etkinlikler ihtiyaca göre seçilerek kullanılır. Yazı ve imla çalışmaları okunan metinlerin do ğ ru anlaşılmasına yöneliktir. Yazılı anlatım çalışması neredeyse hiç yapılmaz.

61 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Özelikle okuma gelişim aşamalarına göre hazırlanmış kitaplar kullanılır. Metin içerikleri kelime ve ibareler bakımından ö ğ retimi kolaylaştıracak şekilde hesaplanmış ve hazırlanmıştır. Cümleler bütün olarak ele alınıp dilbilgisi açısından çözümlenir. Bilinmeyen kelimelerin anlamlarının ba ğ lamdan çıkarılması beklenir. Okunanların resimlenmesi ve sonra izah çalışmaları yapılarak anlam pekişmesi sa ğ lanır.

62 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renci neyi neden okudu ğ unun bilincinde olmalıdır. Kelime da ğ arcı ğ ını aktif tutmak için gerekli tekrarları yapmalı Ö ğ renimi engelleyici kültür çatışmalarından uzak durur. Her durumda okuma şartlarına uygun davranmalıdır.

63 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmenin Görevleri Yeni bilgileri öncekilerle ba ğ lantılı olarak verir. Ses, kelime, cümle ö ğ retim sırasına uyar Sınıf ortamını hedef dilin sesletimine uygun hale getirir.

64 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Hedef dilde iyi bir okuma becerisi elde etmeyi sa ğ lar. Okuma becerisi geniş bilgi kaynaklarına ulaşabilme gücü sa ğ lar Ö ğ renim için hedef dil ile do ğ rudan ba ğ lantı kurmaya gerek kalmadan ö ğ renim sa ğ lar.

65 OKUMALI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Dilin temel becerilerini ö ğ renme çabası içinde olmaz. Edebi metinleri anlama aşamasına gelmek çok zaman alır. Yo ğ un ve uzun süreli sözlük kullanımları gerekebilir. Kelimeler her şeyin önüne geçti ğ inden hedef dilde anlama becerisi geri kalır. Anadilde okuması zayıf ya da bilgisi az olan ö ğ renciye fazladan külfet olur.

66 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Chomsky’nin tüm dillerin dayandı ğ ı evresel ortak kuralların oldu ğ u prensibine dayanır. Her dilde sınırlı sayıda dilbilgisi kuralı ile sınırsız sayıda cümle kurulabilir. Dil üretimsel-iletişimsel bir sistemdir. Ö ğ renilen dil aynı ö ğ renme yolları farklıdır.  Aynı dili ö ğ renen ö ğ rencilerin farklı ö ğ renme biçimleri vardır.

67 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Bilişsel yaklaşım ö ğ renmeyi bütüncül bir eylem olarak görür. Sistem parçalarının bütünle ba ğ lantısının kurulmasıyla ö ğ renme olayı gerçekleşir. Anadilde ö ğ renim sistemi yabancı dil ö ğ renimine aktarılır. Kalıpların ö ğ renilmesi yerine yeni iletişim durumuna uygun cümlelerin üretildi ğ i bir sistemin ö ğ renilmesiyle hedef dile hakimiyet sa ğ lanması hedeflenir. Bilinçli olarak yabancı dilin kurallarını araştırma ve inceleme odaklı olarak çalışır. Dilbilgisi kurallarının tam bir bilinçle ö ğ renilmesi sa ğ lanır.

68 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Ö ğ retilmesi gereken kural güdümlü bir sistem olan dilin üretim sistemidir. Ö ğ renmede dikkat, algılama,hafızaya alma, unutma ve geri hatırlama süreçlerinin işleyişini denetlemek üzere çalışır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belle ğ e aktarılan bilgilerin kalıcılı ğ ının temini için çalışmalar yapılır. Ö ğ renci ö ğ renim aşamaları ve ö ğ renece ğ i dil ile ilgili her konuda bilgilendirilerek bilinçli katılımın sa ğ lanması hedeflenir.

69 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Dinleme,konuşma,okuma,yazma becerilerinin kazanımı ve telaffuz ö ğ retimi için faklı araçların kullanımı gerekir. Dilbilgisi kuralları sistemin işleticileri olduklarından dilbilgisi olmadan dil düşünülemez. Dil-kural bütünlü ğ ü, dilin görünen yüzey yapıdan Ders şu esaslara dayalıdır.  Dersin Hedefi : Tümdengelim tekni ğ i ile günün kuralı ö ğ retilir.  Dersin Kazanımı: Dersin sonunda ö ğ renci verilen kuralı işletebilir duruma gelir.  Ö ğ retim Araçları: Ders kitabı, resimli kartlar vb araçlar  Kullanımı: Verilen kuralın kullanımı gruplarla ve teker teker yapılarak devam edilir.  Faaliyet: Ö ğ renilen kuralı kapsayan oyunlar etkinlikler düzenlenir.

70 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Kurallar karşılaştırmalı metinler içinde verilir ve ö ğ rencilerin kuralları ba ğ lamdan çıkarmaları beklenir Kuralın ba ğ lamdan çıkarılmasından sonra örneklerle pekiştirilir. Cümle yapılarının çözümlenmesiyle genel prensipleri çıkarma ( tümevarım) ardından genel prensiplere dayanarak yapılan araştırmayı açıklama ( tümdengelim) tekniklerini uygular.

71 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Tümdengelim Tekni ğ i Dilbilgisi kurallarını tümdengelim tekni ğ i ile ö ğ retir. Kurallar örnek anlam ba ğ lamında kullanımdan önce açıkça anlatılır. Akıl yürütme yoluyla örneklerden kesinlik ifade eden dilbilgisi kuralları tümelden tikele, genelden özele bir çıkarım yolu izlenerek ortak kümeler oluşturulur. Tümdengelim yöntemi ikiye ayrılır.  Do ğ rudan tümdengelim: Öncül ile sonuç arasında do ğ rudan ba ğ kurar.  Dolaylı tümdengelim: Kıyas ve benzetme yolları kullanılarak akıl yürütme şeklidir.

72 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Tümevarım Tekni ğ i Tek tek örnekleri inceleyip bunlardan genel kurallar çıkaran bir tekniktir. Bilişsel dil ö ğ renme yönteminin dilbilgisi ö ğ retiminde kullandı ğ ı tümevarım tekni ğ i iki ana dalda incelenir. Tam Tümevarım : Aynı özellikleri taşıyan tüm dil kurallarının incelenmesiyle çıkarılan genel kurallardır. Eksik Tümevarım : Aynı türden bütün kuralların incelenmesini mümkün görmedi ğ inden imkan dahilindeki zorunlu en çok sayıdaki çözümlemeyle temel kurallara ulaşma tekni ğ idir.

73 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Sistem ö ğ rencinin ö ğ renmesi üzerine kuruludur. Dilbilgisine uygun ve anlamlı cümle kurmayı ö ğ renmeye çalışır. Çünkü dil sonsuz sayıda cümle oluşturabilme kapasitesine sahiptir. Dilbilgisi bakımından do ğ ru olup da hedef dilde anlamsız olan cümleler kurulabilece ğ inin farkında olmalıdır. Cümleleri inceleyerek hedef dilin kurallarını üretici sistemle ö ğ renir. Dili sınıfta ö ğ rendi ğ i halde gerçek hayatta kullanılabilecek nitelikte ö ğ renmelidir. Hedef kültürü benimsemeli ve olumlu ilişkiler geliştirmeye çalışmalıdır.

74 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ retmen ö ğ retim araçlarını geliştrir. Hedef dil ile anadil arasında evrensel ortak derin yapıyı keşfeder ve ö ğ rencilere aktarır. Ö ğ renci hatalarını ö ğ renme fırsatlarına dönüştürmeye çalışır. Tümevarımlı mantık sistemini kullanarak kuralları çıkarsama işlemini ö ğ rencilerin kendi bünyelerinde sistemleştirmelerini sa ğ lar.

75 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Ö ğ retimi psikolojik ve dilsel çerçeveye oturtur. Öncekilerle ba ğ lantılı olarak yeni bilgiler verilir. Ö ğ renim öncesi danışmanlık önemsenir. Dilbilgisi açıklamaları anadilde yapılır. Etkinlikler tümevarım yoluyla bilgiyi elde etmeye uygun nitelikte hazırlanır.

76 B İ L İ ŞSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Dilbilgisi-çeviri yönteminin bir başka versiyonu olarak görülür. Dilbilgisi ö ğ retilerek dil ö ğ retilemeyece ğ i yolunda eleştirilir. Sınıf içinde kullanılan teknikler bakımından pek yeni bir şey getirmemiştir.

77 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Dil Yaklaşımı Hedef dil kurallarının kavrama yoluyla ö ğ retilmesinin ö ğ renimi kolaylaştıraca ğ ı üzerinde durur. Beynin eksik bilgiyi tamamlama fonksiyonundan yararlanarak her şeyi anlamlı hale getirerek beynin verimli kullanımını arttırır. Dili soyut olarak ö ğ retmektense görsel ve işitsel materyaller ile onu somutlaştırmayı savunur.

78 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Yaklaşımı Ö ğ renim tek dilli yapılır. Konuşma becerisi ön planda olarak başlanır ve okuma yazma becerileri ile ilgilenmekte gecikir. Görseller dilin sosyal kullanım alanlarının canlandırılması için kullanılır. Anadil ö ğ renim ve kullanımına eşde ğ er iletişim ba ğ lamı oluşturulur. Dilbilgisi kuralları ahenk ve ritim içinde kalıplar semantik parçalara bölünmeden verilir.

79 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Hedefleri İ lk aşamada günlük dil kullanımına hakim olması beklenir İ kinci aşamada genel konular hakkında uzun konuşmalar yapabilmesi beklenir. Üçüncü aşamada mesleki alan ve özel kültür alanları ile ilgili gere ğ ince konuşabilmesi beklenir. Ne var ki bu yöntem başlangıç aşamasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

80 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Uygulamaları Dersler genelde bir film sahnesiyle başlar. Her sahne bir cümleye denk gelecek şekilde hazırlanmıştır. Diyalogların ö ğ retimde yeri önemlidir. Diyalogların konusu bir yapı, dilbilgisi ya da tekrarı içerir şekilde olabilir. Dilbilgisi açıklamaları yapılır ama ö ğ retimin hedefi bu de ğ ildir.

81 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Bir cümle ya da cümlenin bir bölümünü karşılayan resimler ya da filmler kullanılır. Dil yapılarının anadil hedef dil karşılaştırmalı olarak verir. Her seferinde sadece bir ö ğ e ö ğ retilir. Yapısal dilbilgisi konuları ve önemsenen bazı ifadeler tekrarlatılarak ezber yoluyla ö ğ retilir. Dil görsel ve işitsel materyalleri sıklıkla kullanılır. Ö ğ retim dili neredeyse tamamen hedef dildir. Foknksiyonel olarak araçlar üçe ayrılır. İ şitsel araçlar Görsel araçlar İ şitsel-görsel araçlar

82 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Ö ğ renci Görevleri dinleme ve tekrarlama çalışmalarını yo ğ un olarak yapmalıdır. Uygulama gereklerini her zaman yerine getirmeli, ödev bilinci geliştirmelidir. Ö ğ retmen karşı olumlu bir tavır geliştirmelidir Verilen ö ğ retim ortamı ve materyallerini en yo ğ un ve en verimli olacak şekilde kullanmalıdır.

83 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retmen Görevleri İ şitsel-dilsel yöntemin özelliklerini ve araçlarının farklarını bilmelidir. Hedefe uygun ortam ve araç-gereci tesis etmelidir. Her zaman aynı ciddiyet ve titizlikle çalışmalıdır. Dersleri banda kaydedip dinleterek ö ğ rencilerin kendilerini de ğ erlendirmelerini sa ğ lar. Somut bilgileri görsel araçlarla vererek kalıcılı ğ ını sa ğ lar.

84 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Üstünlükleri Odaklanma sıkıntısı yaşayan çocukların ö ğ retiminde etkili ö ğ renme sa ğ lar. Deyimleri görsel ba ğ lam içinde anlamlandırarak verir. Ö ğ retmeni kullandı ğ ı teknikler ile aktif tutarak başarıyı destekler. Ba ğ lam içinde görsel araçlar ile verilen ders hem ö ğ retmen hem de ö ğ renci için anlamlı hale gelir.

85 İ Ş İ TSEL-GÖRSEL D İ L E Ğİ T İ M YAKLAŞIMI Eleştiriler Cümle ile görsel arasında eşitlik kurma teoride kalmış uygulamada sıkıntılar yaşanmıştır. Açıklamaların dolaylı yapılması sorunlara yol açmıştır. Ö ğ renciye çok az özgürlük tanıdı ğ ı için kendini harekete geçirme gibi ihtiyaçları tatmin etmez. Yazılı materyal azlı ğ ı sözlü ö ğ retimin desteksiz kalmasına yol açar. Yazma becerisi başlangıçta mühmel kaldı ğ ından ileri aşamada da istenen düzeye gelmez. Ö ğ renci bir süre sonra alışageldi ğ i ifadeleri bilinçsiz tekrara başlar. Teknik donanıma hakim olmayan ö ğ retmenin bunları kullanımı zaman ve disiplin sorunları yaşanmasına sebep olmaktadır. Dil laboratuarı bulunmayan ortamlarda kasetçalar aracılı ğ ıyla bir sistemin işini yapmaya çalışmak külfeti yanında başarısızlık getirir.

86 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Adından da anlaşılaca ğ ı gibi kendine has bir dil ö ğ renim ve ö ğ retim yaklaşımı yoktur. Bu durum uygulamada sıkıntılara yol açmıştır. Ö ğ rencilerin düzeyi ve şartlara uygun olan her yöntemin harmanlanarak uyarlanmasına dayalı bir sistemdir. Ö ğ retmenin hemen her yönteme dair bilgi sahibi olmaları ve gereken sentezlemeyi yaparak uygun yöntem uyarlamalarını yapmaları beklenir.

87 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Seçmece yöntem ö ğ rencilerin, yaşları sınıfların büyüklü ğ ü,ö ğ retmen ve ö ğ rencilerin motivasyon durumları,ö ğ retmenlerin e ğ itim ve mesleklerine karşı sorumlulukları gibi çok sayıda kontrol edilmesi zor olan de ğ işkene ba ğ lı bir ö ğ retim yaklaşımı geliştirir. Dilin do ğ ru kullanım aracı olarak dil bilgisinin kullanıldı ğ ını düşünür

88 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Dilin anlam bilgisinin eksiksiz hakkıyla ö ğ retilmesi Dilbilgisinin işlevsel olarak eksiksiz ö ğ retilmesi Hedef dilin anlam ve dilbilgisi analizlerini hakkıyla yapabilme Anadilden hedef dile çeviri ve hedef dilde düşünme becerisi kazandırmaya çalışır. Başarıları ödüllendirerek ö ğ renmeyi pekiştirir. Ö ğ rencinin özerkli ğ inin tesisi için tekrarlar ve di ğ er pekiştirici etkinlikler sempatik düzeyde olmalıdır. İ letişimsel ö ğ retimi esas alır ve her zaman iletişim ö ğ retiminde akıcılı ğ ı sa ğ lamayın önemser.

89 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Sözlü alıştırmalar, sesli okumalar, soru-cevap şeklinde klasik alıştırma türleri sıklıkla kullandıkları etkinlik türleridir. Belli oranda çeviri çalışmaları da yapar En iyi araç seçicisi ö ğ retmendir ve temel dil becerilerinin hepsini birlikte ele alır. Dilbilgisi ile anlam ö ğ retimi arasında seçim yapmaksızın her ikisini de ö ğ retimin oda ğ ına alır.

90 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Ö ğ retim için rahat bir ortam hazırlanması Ö ğ rencilerin motive olmalarının sa ğ lanması Ö ğ retmen dersin genel hedefini açıklayarak ö ğ rencilerin mantıklı ba ğ lantı kurmalarını sa ğ lar Ders müktesebata uygun seçilir. Yeni bilgilerin ö ğ retiminde konuya dikkat çekilerek odaklanma sa ğ lanır. Ö ğ retilen konuya dair alıştırmalar yaptırılır. Konu sonunda konu özeti yapılır. Konunun anlaşılıp anlaşılmadı ğ ı ölçülür. Ö ğ rencilere ev ödevi verilir.

91 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ retmenle sorumluluk paylaşımı esasını ö ğ retime ilk getiren yöntemdir. Ö ğ renci ö ğ renme ortamının sunduklarından en üst düzeyde faydalanmayı bilir.

92 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmenin Görevleri Ö ğ retmenin hedef dilde ileri düzeyde dil becerisine sahip olması gerekir. Dilbilim e ğ itimi almış ve di ğ er dil ö ğ retmenlerinin tüm yöntem ve bilgilerine sahip olmalıdır. Sınıfın,ö ğ rencinin ve konunu durumuna göre gerekli de ğ işiklikleri yapabilecek maharette olmalıdır. Dört temel beceriyi eşit düzeyde ele almalıdır.

93 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Ö ğ retimi gerçek hayattaki iletişime dönük ve uygulamalın olarak yapar. Yo ğ un olarak hedef dil kullanımı yanında gereken durumlar da anadil kullanımı ile ö ğ retim yapılır. Mekanik tekrarlar yerine anlamlı ve iletişime hizmet eder nitelikte çalışmalar tercih eder. Dört temel dil becerisine aynı özeni ilk aşamadan itibaren gösterir.

94 SEÇMEC İ D İ L E Ğİ T İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Her zaman ortam, konu ve ö ğ renciye uygun seçimler yerinde ve zamanında yapılamayabilir. Sürekli de ğ işen ö ğ retim yöntemleri karşısında bir kısım ö ğ renciler adapte olma sorunları yaşayarak başarısız olabilirler. De ğ işikliklerin süreklim olması istikrarsızlık yaratabilir. Ö ğ retmenin gerekli seçimleri yapabilecek nitelikte olmaması durumunda ö ğ retim sekteye u ğ rar.

95 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Ö ğ retimi işlev-kavram düzleminde yapar. Ö ğ retimde dil şu beş işlev-kavram kategorisine ayrılır.  Dilin kişisel işlevleri  Dilin toplumsal işlevleri  Dilin talimat verme işlevleri  Dilin gönderimsel işlevleri  Dilin üretkenlik işlevleri

96 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dilsel bileşenler şu özellikler esas alınarak belirlenir. 1. Dil ba ğ lama göre de ğ işebilir. Söylenenler durum yer ve duygulara göre de ğ işebilir. 2. Dil eylemsel bir etkinliktir.dil bir etkinlik aracı, konuşma da onun bir ürünüdür. 3. Dil özel işlevine uygun bir sistemdir. Dilin işlevine uygun olarak kullanımlar üretimine uygun olması onun bu özelli ğ ini gösterir.

97 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim yaklaşımı İ çerikten çok yöntemi önemser. Dili etkili kullanma ve prolem çözebilmeyi önemser. Dili iletişim amaçlı kullanım yolunda ö ğ retir. Dilin do ğ ru kullanımının dilbilgisinin do ğ ru ö ğ retimi ile mümkün oldu ğ unu öne sürer. Dilin sosyal hayatta kullanımını öne çıkarır.

98 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Dil kullanımının vazgeçilmezli ğ i yanında toplumsal hayatta nasıl kullanılaca ğ ının üzerinde duran bir yöntemdir. Neyin nerede nasıl söylenece ğ ine yönelik ö ğ retimle sosyal hayatta dilin uygun kullanımı hedeflenmektedir Yapıları ba ğ lam içinde ö ğ retmek zor oldu ğ undan ba ğ lamdan kopuk olarak ö ğ retim yapılır. İ letişimi hedefledi ğ inden dilbilgisi ö ğ retimi geri planda kalır. Kitaplarında dilbilgisine ayrıca yer verilmez. Gereken dilbilgisi kuralları tablolarla ve anadille karşılaştırmalı olarak açıklanır.

99 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Üretim odaklı bir ö ğ retim programı izler. Ö ğ renci ihtiyaçları, motivasyon ve özelliklerini, kısıtlılıkları ve kaynaklarını kullanımın esas alır. Metinler yerine tek cümleler kullanılır. Akıcılık ve işlevsellik biçimsel do ğ ruluktan daha önemlidir. Konuşma-dinleme becerileri sınıfta ö ğ retilir. Dilbilgisine verilen önem iletişim hedefini gölgelemeyecek niteliktedir. Sınavlar her ö ğ rencinin özel karakteri de düşünülerek esnek ve daha kontrollü de ğ erlendirilir. İ letişimci yaklaşımın tekniklerini kullanır, ö ğ renmeyi anlama ve kavramaya dayandırır. Ders programı “hayati”, “iş görme “, “ eşik” olarak üç farklı özellik göz önüne alınarak hazırlanır.

100 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim uygulama adımları ;  Talimat verme  Dinleme öncesi etkinlikleri  Dinleme esnasındaki etkinlikler  Etkinlikler sonrası dinleme  Yönlendirmeli iletişim  Özgür iletişim

101 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim araç ve Teknikleri Ö ğ renciyi merkeze alan bir sistemdir Ö ğ renciye konu, metin, etkinlik seçme fırsatı tanır. Edinilebilir düzeyde dil girdisi yazılı, seslendirilmiş veya kayıtlı her seviyedeki özgün metinlerden sa ğ lanabilir. Dili sosyal-kültürel ba ğ lamda sunabilecek materyaller kullanır. Gerçe ğ e uygun olmayan anlam ve yapıdaki metin, diyalog gibi parçalar ve alıştırmaları e ğ itsel de ğ er taşımadı ğ ından kullanılmaz.

102 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri İ htiyaç duydu ğ u dilsel alanı geliştirmeye çalışmalıdır. Uygulanan programın kendi maksadına uygunlu ğ unu denetlemelidir. Ö ğ renci katılımcı ve dersi yönlendiren konumundadır. Dil maddesine karşı her zaman bilinçli uyarılmaya hazır olmalıdır. Okuma öncesi ve sonrasında metinden iletişim bilgilerini çıkarır.

103 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Hedef dile ö ğ retmene ve arkadaşlarına karşı ö ğ rencinin uygun tavrı geliştirmesi için gerekli ortamı hazırlar. Zihinsel ve duygusal farklılıkları gözeterek çeşitlilik arz eden etkinlikler ortaya koymak Dilin üretken kullanımını hedefleyen etkinlikler üzerinden ö ğ retim yapar. Yöntem, ö ğ retim sorumlulu ğ unun ö ğ retmene yüklemektedir. Ö ğ retmenin hedef dile hakim olması gerekir.

104 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Gerçek iletişim maksatlı ve hedef dilin kullanımını hedefleyen sistematik bir ö ğ retim yolu izler. Ö ğ renci hedef ve istekleri do ğ rultusunda çalışılması ö ğ renciyi motive eder. Ders programı esnek oldu ğ undan ö ğ renci istekleri adına eklemeler yapılabilir. Her iletişimsel işlev için seçenekli ifadeler ve dilbilgisi kalıplarını yerinde kullanabilme serbestli ğ i tanır.

105 İ ŞLEVSEL-KAVRAMSAL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Ders program modelinin uygulanabilirli ğ i düşüktür. Ö ğ retim listelerinin tam hassasiyetli olarak hazırlanmaması mühmel alanlar kalmasına sebep olmuştur. Farklı üslupların aynı anda kullanımı başlangıç düzeyindeki ö ğ rencilerde yetersizlik duygusu yaratabilir. Ö ğ renciye kendi cümlelerini üretme becerisi verip veremeyece ğ i meçhuldür. Erken dönemde dilsel üretime zorlanan ö ğ renciler kalıcılaşan hatalı kullanımlar edinirler.

106 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil yaklaşımı Dili anlamların kodlanması için birbiri ile yapısal ilişkiyle kurulan bir sistem olarak görür. Dil ö ğ renim hedefini sistemin unsurlarında ustalık kazanmak olarak tanımlar. Dilbilgisi ve dilbilgisel do ğ ruluk çok önemlidir. Temelde kelime ve dilbilgisine ba ğ ımlı bir yöntemdir. Jest ve mimikleri yabancı dil ö ğ retiminde etkin bir araç olarak kullanır. Anadilde anlama becerisinin konuşma gelişiminden önce olması prensibini yabancı dil ö ğ retimine uygular.

107 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Emir ve yerine getirme döngüsü ile olan do ğ al dil ö ğ renme ortamını yabancı dil ö ğ retim alnına taşır. Ö ğ rencilerin verilen emirlere karşılık olarak gereken hareketi yapmaları ya da yapmamaları üzerine kurulurdur. Hedef dil dışında bir dil kullanılmaz ama söz hareket ve mimiklerle desteklenerek kalıcılı ğ ı ve anlaşılırlı ğ ı sa ğ lanır.

108 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Başlangıç düzeyinde sözel yeterlilik kazandırmayı hedefler. Hedef dili en hızlı ve en az stres ile konuşmalarını sa ğ lamak Verilen komutların anadile çevrilmeden uygulamaları yapılması

109 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Sistem ö ğ rencilerin anlaması ve anlatması üzerine kuruludur. Ö ğ renme ortamı rahat olmalı İ lk aşamada ö ğ rencilerin sadece verilen komutlara uygun dönütleri fiziksel olarak vermeleri beklenir. Belli bir doyum düzeyine ulaşan ö ğ renci konuşmaya başlayacaktır. Kelime ve dilbilgisi yapılarının ö ğ retimin aynı oranda önemser

110 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Stresten uzak bir ö ğ retim ortamı hazırlanır. İ lk olarak ö ğ retmenin modelli ğ i ile ve komutları ile çalışır. Konuşmaya başlamaları ile ö ğ retmen ile ö ğ renci rol de ğ iştirir. Ö ğ renciler kendi aralarında ö ğ retmenin bir önceki aşamadaki rolünü üstlenirler. Sözel temel konular ö ğ renildikten sonra okuma- yazma becerileri ö ğ retimine geçilir. Ö ğ retimin başında zorunlu açıklamalar anadilde yapılır Hatalar rahatsız etmeyen bir biçimde düzeltilmelidir.

111 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Hedef dilin soyut dil kalıplarından çok hareketlere odaklanarak stresten kurtulur. Konuşmaya hazır olana dek dinleme yapması İ lk aşamada mükemmel iletişim becerisi beklentisine girmemelidir. Başarı ümidi ve düşük kaygı ile başarının artaca ğ ını unutmamalıdır.

112 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ rencilerin duygusal filtre oluşumunu en alt düzeyde tutarak hedef dile ilgiyi artırmaya çalışmalı Hedef dilde iletişim kurabilmenin zevkine varmaları için uygun ortamı hazırlar. Rahatlı ğ ı tesis etmek için ö ğ retmenin mümkün oldu ğ unca e ğ lenceli olması ve dersi zevkli bir hale getirmesi gerekir. Ö ğ retmen yöntemin uygulanması hususunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

113 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Verilen komutları do ğ ru uygulayarak ö ğ renci hedef dilde iletişimi ö ğ renebilir. Dilbilgisini ve dili, hikayelerin bir aktörü olarak ba ğ lamında kullanarak ö ğ retir. Sınıf içi etkinliklerin hoşlu ğ u ilgiyi artırır. Anlam ba ğ lamında ö ğ retim yapılması rahat ve hızlı şekilde kelime da ğ arcı ğ ı geliştirilmesini sa ğ lar.

114 TÜM F İ Z İ KSEL TEPK İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler İ leri aşamalarda uygulanabilirli ğ i düşüktür. İ çe kapanık çocuklarda ciddi sorunlara yol açar. Sürekli emir kipi kullanımı sınıfta kaba bir üslup gelişmesine sebep olur.

115 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Dil bireysel bir eylem de ğ il aksine toplumsal ortak bir eylem aracıdır. Dilin ö ğ retim de aynı ortaklık içinde grupla birbirinden ö ğ renme şeklinde olmalıdır. Her üye bir di ğ erine ö ğ retirken kendi bilgilerinin de sa ğ lamasını yapabilme imkanı bulur. Gruptaki farklı ö ğ renciler çeşitli etkinliklerle kendilerine uygun ö ğ renmeyi gerçekleştirebilirler.

116 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Daha az yetenek ve istekli ö ğ renciler ile istekli ve yetenekli ö ğ rencileri ortak yaparak motivasyon transferini amaçlar. Ö ğ renme stratejisinin esası ö ğ retmenin ö ğ rencilere etkili ö ğ renmeyi ö ğ retmesidir. Her bir bireyin ö ğ renmesi di ğ er bireyle için önemlidir. Bireylerin sadece kendi konusuna çalışıp gelmesi söz konusu de ğ ildir. En az iki en çok altı kişilik gruplardan oluşur.

117 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Hedef dili ö ğ renmek isteyen ö ğ rencilerin birbirleriyle eşitlik temelinde grup oluşturma özgürlü ğ ünü idrak ederek yetişmelerini hedefler. Yabancı dil bilgileri ile ö ğ renciyi donatmak yerine kendi tarzında ö ğ renmeye devamının gereklerini hazırlar Yardımlaşma ve ö ğ renim araçlarının paylaşımı bireysel çabalar ve rekabet ile ö ğ renimi verimli kılmayı amaçlar. İ şbilikli dil ö ğ retim yöntemi ö ğ renci ve ö ğ renim ortamında şu ortak özelliklerin edinimi ile ö ğ retim hedeflerini gerçekleştirmeye çalışır. 1. Pozitif dayanışma 2. Bireysel sorumluluk 3. Yüz yüze etkileşim 4. Sosyal beceriler 5. Takım düşüncesi

118 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları İ şbirlikli dil ö ğ renim yöntemi ders veya gösterimlerle akademik bilginin etkin ve bilişsel işlemesini sa ğ lamak için grupların şu üç tipten birinin özelliklerini taşımasını öngörür  İ lgili işbirli ğ i grupları : Zaman ve maksadı belli olarak bir araya gelen gruplardır.  İ lgisiz işbirli ğ i grupları: Geçici ve kısa süre için sınıf oluşturarak alışkanlık kazanmış olanlardır.  İ şbirli ğ i temelli gruplar:Gerçek hedefi işbirli ğ ine dayalı ö ğ renim olan bir yıl ya da daha uzun süreli istikrarlı sonradan homojenleşen gruplardır.

119 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Grubun daima bir hedefi vardır Yöntemin sa ğ lıklı işleyişi ö ğ rencilerde gelişen şu davranışlara ba ğ lı olarak denetlenir.  Karşılıklı dayanışma  Heterojen gruplar  Başarı-başarısızlık grubun prensibi  Özveri ile yardımlaşma  Hedef dil ile iletişim prensibi  Sınavlar bireyseldir prensibi  Grupta herkes sorumludur  Hedef dil kadar grup ruhunu önemseme

120 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Ö ğ retim ortamı ve ö ğ rencileri ö ğ renmeye şu etkinliklerle hazırlar  Akran rehberlik tekni ğ i  Yap-boz tekni ğ i  Grup araştırma tekni ğ i  Akademik çelişki tekni ğ i

121 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renci odaklı ve başarı üzerine kuruludur. Takım ruhu taşınması gerekir. Ö ğ renci kendi bilgisi ile kendi dışındakileri fark edebilme yetisi kazanır. Demokratik davranışlar kazanır. Di ğ er bireylere bilgi aktarımında başarılı olmak için yapılması gerekenleri ayrıntılı düşünür.

122 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmenin Görevleri Ö ğ retmen rehber ve kaynaktır. Ödüllendirmelerle teşvik eder. Her bir ö ğ renciye bireysel sorumluluk yükler Grup üyeleri arasında işbirli ğ ini tesis eder. Takım içinde çalışmaları analiz eder, ö ğ renimlerinin nicelik ve niteliklerini tespit eder.

123 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Tüm ö ğ rencilere eşit risk aldıkları, kendilerini güvende hissettikleri bir grup içinde ö ğ renme fırsatı verir. Farklı yeteneklerden ö ğ rencilerin gruplaştırılması birlikte çalışmayı ö ğ renmelerini sa ğ lar. Akranlar arasında sevgi ba ğ ı oluşmasını sa ğ lar. Ortak sosyal beceri, daha yüksek ben saygısı, üst düzey düşünme becerilerini kullanarak daha olumlu ilişkiler kurulmasını sa ğ lar. İ lgi ve ihtiyaçları do ğ rultusunda ö ğ renme imkan bulduklarından ö ğ retmenden ba ğ ımsız olarak ö ğ renme sürecini sürdürebilirler.

124 İ ŞB İ RL İ KL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Grup içinde istenmeyen davranışlar gelişebilir ve ço ğ u ö ğ renci grup çalışmalarını sevmez. Ortamın kalabalık ve gürültülü olmasına sebep olur. Ö ğ retmenin sınıfın dikkatini toplaması güç olur. Ö ğ rencilerin başlangıçta hem rekabetçi hem de işbirlikli beceri sahibi olmaları çelişkilere sebep olabilir. Her birey üzerine düşenleri yapmazsa e ğ itim bireyselleşmeye başlar.

125 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Gattegno dil teorilerinin dil ö ğ retimi açısından etkili oldu ğ undan şüphe duyar. Dilin teorilere dayalı olarak de ğ il de kendi sistemi içinde kurallarıyla ö ğ retilmesi gerekti ğ ini savunur. Dil ö ğ retimi sürecini bebeklerin veya çocukların dil ö ğ renim sürecinin canlandırılması olarak görür.

126 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Hedef dili ba ğ ımsız ö ğ renme gücü geliştirmesini hedefler. Başlangıçta az sayıda kelime ile çok kapsamlı konuşmayı hedefler. Böylece dilsel bilinç geliştirmesine çalışır. Kalıpların tekrarı yerine dikkatli takiple anlamlandırmalarını bekler. Ö ğ rencinin yapılan eylem ile söylenen söz arasındaki ilişkiyi zihinsel çaba sonucu kavrayıp uygulamasını ö ğ rendi ğ inde dili ö ğ renmiş olaca ğ ını kabul eder.

127 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Hedef dilin kelime-dilbilgisi ö ğ retimi yoluyla ö ğ retimini hedefler. Hedef dilin keşfedilerek ö ğ renilmesi gerekti ğ ini savunur. Ö ğ renci odaklı bir müfredat sunan yöntem, ö ğ rencilerin nasıl ö ğ renecekleri üzerinde yo ğ unlaşır Taklit ve tekrarı teknik olarak görmez bunlar sadece yardımcı unsurlardır. Yabancı dilin ö ğ retimi sınama-yanılma, metodik kavramsal alıştırmalar, dilin ani ihtiyaç halinde kullanımı ve sonuçları de ğ erlendirilerek yapılır. Anadilin sistemi ile ba ğ lantılı ö ğ retim yapılmaya çalışılır. Ö ğ retim sürecinde ö ğ retmenin hiç müdahale etmedi ğ i bir ders hedefler.

128 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Renkli tablolar ve renkli çubukların kullanım sistemini ilk getiren yöntemdir. İ lk derslerde renkler ve çubukların işlevleri anlatılır ve ö ğ retmen bu renkli çubukları kullanarak komutlar verebilir. Ö ğ retmen duvar panosundaki heceleri ifade eden panoyu simgelerle seslendirmelerini sa ğ lar. İ kinci aşamada sık kullanılan kelimeler tablosuna geçilir. Ö ğ retmen renkli çubuklar ve mimikleri kullanarak bazı dilbilgisi yapıları ve kelimelerini üretmelerini ister.

129 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Renkli çubuklar, renk kodlu telaffuz kartları, kelime duvar tabloları ve okuma yazma araçları gibi malzemeler kullanır. Bilinenden bilinmeyene do ğ ru bir sıra izlenir. Sadece zorunlu hallerde ö ğ renciye yardım edilir. Ö ğ renci sorumluluk alır Ö ğ renciler kendilerine ve birbirlerine güvenirler. Ö ğ retmen-ö ğ renci işbirli ğ i esastır. Ö ğ retmen pasif, ö ğ renci aktiftir. Okuma becerisinin gelişimi öncelik arz eder. Sessizlik en etkin ö ğ retim aracıdır. Anlam yo ğ unlaşması ile anlam bilgisi ö ğ retilir. Çeviri yapılmaz. Övgü-eleştiri ö ğ rencinin özgüvenini sarsar. Yanlışlar ö ğ retimde önemli ö ğ renim fırsatlarıdır. Ö ğ renciden mükemmellik de ğ il gelişim beklenir. Dikkatli dinleme ö ğ renmenin anahtarıdır. Ev ödevi verilmez. Yabancı dili bilmek yapısal sistemi bilmek demektir.

130 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ba ğ ımsızlık, ba ğ lantısızlık ve sorumluluk bilinci edinir. Ö ğ renmenin sorumlulu ğ unu alır. Kendi kendisini düzeltme yetene ğ i kazanır. Genelleme yaparak kuralları kendisi çıkarır. Rekabet yerine yardımlaşma yetene ğ i geliştirir. Problem çözer ve kendisini de ğ erlendirme rolü üstlenir. Edindi ğ i bilgilerle yeni kurallar keşfeder.

131 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Anlatım yerine renkli çubuklar ile komutları tercih eder. Ö ğ rencilerin rahat bir şekilde ifade edebilmelerini sa ğ lar,özgüven kazanımına yardımcı olur. Ö ğ retmen ö ğ renciler üzerinde, ö ğ renciler dil üzerinde çalışır. Ö ğ retmenin sessizli ğ i yöntemin temelidir. Destekleyici ama işe karışmayan bir tavrı olmalıdır. Görev tabanlı ö ğ renme ve problem çözme tekni ğ ini kullanır.

132 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Ö ğ renci odaklıdır. Ö ğ rencilerin kendi yeteneklerini keşf ve geliştirmesiyle dil becerileri edinimin hedefler. Ö ğ renciler arasında yardımlaşmaya sev eder. Kendin özgü araçlar kullanımı kalıcılı ğ ı ertırır.

133 SESS İ Z D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Dili tabiatın aykırı bir yolla ö ğ retmeye zorlar Sadece yüksek motivasyonlu ö ğ renciler başarılı olurlar. Kullandı ğ ı araçlar küçük ö ğ rencilerin ö ğ retiminde kullanılmaya daha uygundur. Özel teknikler kullanıyor olmasın ö ğ retmenin özel yetiştirilmiş olmasını gerektirir. Alışılmışın dışında ö ğ retmen davranışları sınıf ortamına güveni azaltır. Hedef dilin kültürü ve toplumla ilişkiyi göz ardı eder. Ö ğ renciler arasındaki kişisel farklılıkları gözetmez. Dil iletişimden mahrum olarak ö ğ retilir.

134 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı iletişim aracı olan dilin ö ğ retimi yerine toplumsal işlem aracı olan dilin fonksiyonel ö ğ retimini esas alır. Ö ğ retmeni danışman, ö ğ renciyi danışan olarak nitelerken aralarındaki ilişkiyi de danışmanlık olarak düzenler. Ö ğ retmen-ö ğ renci ilişkilerinin gelişimi beş aşamadan oluşur.  Tam ba ğ ımlılık evresi  Yarı ba ğ ımlılık evresi  Ba ğ ımsız eylem evresi  Rol de ğ işim evresi  Tam ba ğ ımsızlık evresi

135 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Ö ğ rencinin hedef dil hakkında olumlu veya olumsuz olarak duydukları ö ğ retimi etkiler. Öncelikle hedef dili anlam ba ğ lamında ö ğ retir ve mükemmel dilbilgisi ö ğ retimi yanında anadile yakın telaffuz ö ğ retilir. Ö ğ retmen grup çalışmalarını dışarıdan izler ve gerekirse konuşulanları hedef dile çevirir. Ö ğ retimin ilk evresi “birikim oluşturma “ ikinci evresi birikimi uygulama “ evresidir.

136 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Yabancı dil ö ğ renimine karşı olumsuz tutum geliştirmeyi önlemeyi hedefler. Ö ğ retmene ve ö ğ renmeye karşı olumlu tutum geliştirerek ö ğ renim kolaylaştırmayı hedefler. Başarı ö ğ renciler dışında tüm toplumda da olumlu tepki gelişimini sa ğ layacaktır. “Bilgi uçurum baskısı “ ö ğ retmenin hataların da normal oldu ğ unu gösteren küçük bilinçli hatalarıyla aşılmalıdır. Özellikle yetişkinlerin ö ğ renme esnasında zayıf bilinçli görünme korkularını yenmelerine yönelik çalışılır.

137 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Ö ğ renci eylemlerini bir bütün olarak görür. Ö ğ renci merkezli hareket eder. Ö ğ rencilerin korku ve endişelerini her düzeyde bertaraf etmeye çalışır. Sınıfta daire biçiminde oturulur( 6-12 arasında ssayı de ğ işebilir ) ve seçilen bir danışman ö ğ renci aracılı ğ ı ile ö ğ retmen ile iletişim kurulur. Ö ğ retmen mutlaka dairenin dışındadır. Gerekli durumlarda anadilde yaptıkları konuşmaları ö ğ retmen hedef dile çevirir.

138 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Ö ğ renci diyalog kayıtları  Ö ğ rencilerin diyalogları ses kaydı olarak tutulur ve dinlemeler yapılarak de ğ erlendirme yapılır. Diyalogları tahtaya yazma  Ö ğ renci diyalogları tahtaya yazar. Yansıtmalı dinleme  Gerekirse dinleme esnasında seslerin telaffuzu tekrar dinletilir.

139 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renci merkezlidir ve ö ğ renci kendi sorumlulu ğ unu almalıdır. Ö ğ renmeye hazır bulunuşlu ğ u tam olmalıdır. Ö ğ renci ö ğ retim araç ve ortamlarını tanımalı ve güven duygusu geliştirmelidir. Atılgan ve aktif olmalıdır. Dikkati yüksek düzeyde olmalıdır. Hedef dil ile anadil arasında eşleştirmeler yapar. Hedef dili toplum içinde nasıl kullanaca ğ ını ö ğ renir. Maksadını hedef dilde ifade eder. Danışmanın düzeltmelerini kırılmadan karşılar

140 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Anadili de yabancı dili de çok iyi bilmelidir. Hedef dilin kültürünü de iyi bilmelidir. Bir nevi psikolojik danışmanlık yapabilmeleri beklenmektedir. Ö ğ rencileri motive eder Ö ğ rencilerin karşılaşabilecekleri tutumsal sorunlara karşı bilinçlidir. Ö ğ rencilerin ilgi oda ğ ı olan konular ve korku duydukları konuları belirler ve endişelerin ortadan kalkaca ğ ı uygun ortamları hazırlamaya çalışır.

141 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Ö ğ renci merkezlidir. Ö ğ rencilerin istedikleri konuları ö ğ renmesine izin verir. Özgüven sorunlarının ve olumsuz tutumlardan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlar Yabancı dil ö ğ renim sürecinin insanın do ğ umu ve gelişimi gibi bir süreci izlemesini ister. Ö ğ rencilerin yansılama, hatırlama,bilgiyi taksim etme yeteneklerini etkin kullanımlarını tesis eder. Hatalar abartılmadan düzeltilir. Kültürü dilin ayrılmaz bir parçası olarak görür.

142 DANIŞMANLI D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Danışmanlık e ğ itimi almamış ö ğ retmenlerin danışman-ö ğ retmenlik yapmaları oldukça külfetlidir. İ yi ö ğ retmen-ö ğ renci ilişkisi kurulması üzerine kurgulanan sistemde bu ilişkinin kurulamamsı durumunda çok sorun yaşanabilir. Önceden belirli bir programın olmayışı ve ö ğ renci seçimlerine göre ö ğ retim yapılması hayatın gerçe ğ i ile ba ğ daşmaz. Gerekli ortamın oluşmaması durumunda başarı elde edilemez.

143 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Dili, kelime varlı ğ ının bilinçaltı cümle sistemi ile biçimlenen bir mekanizma olarak görür. Abartılı şekilde kelime ö ğ retimine gider. Dilbilgisi kuralları abartılmadan tümdengelim yoluyla ö ğ retilir. Dilin yapısına de ğ il bilinçli kullanımına odaklanır. Yabancı dilde iletişim becerisi beynin yarı bilinç halinde dilbilgisi sistemini kendili ğ inden kavrayarak işletimi ile gerçekleşir. Dil iletişim aracıdır. Hedef dili konuşanların kullanımları ö ğ retim amaçlı kullanılabilir. Dil hem iletişim aracı hem de ö ğ retim aracı olarak kullanılır.

144 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Ruhsal ve fizyolojik temeller üzerine kuruludur. Ö ğ renmenin olumlu ö ğ renci psikolojisi ile iyi sonuçlar verece ğ i fikriyle hareket eder. Sınıf içinde rahat ve sakin bir ortam olmalıdır. Ö ğ rencinin başarısız olaca ğ ına dair fikrinin de ğ iştirilmesi gerekir.

145 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Hedef dilde hızlı bir ö ğ renim süreci ile iletişim ö ğ renimini başarmaları Ö ğ renmenin önündeki tüm engelleri kaldırmak Kalıcı ö ğ renme sa ğ lamak

146 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Ö ğ rencinin yaş ve konumun bakılmaksızın rahat ve koltuklarla döşeli sınıflar hazırlar Ders öncesi her ö ğ renciye yeni bir isim verilerek yeni bir dil kimli ğ i kazandı ğ ı fikri verilir. Başlangıçta basit günlük konuşmalar müzik eşli ğ inde verilir, diyalog rahat bir ses tonuyla okunur sonra vurguya dikkat edilerek müzik eşli ğ inde okunması istenir. Günlük konuşmalar ve sistemin diyalog ba ğ lamında ö ğ retilmesidir. Dilbilgisi yapılarını taklit, soru-cevap, rol yapma gibi teknikleri kullanarak ö ğ retir.

147 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Dört esasa dayanır,  Ö ğ retime konuya hazırlık ile başlanır  Ahenkli dinleti eylemli ve eylemsiz olarak yapılır  Bilgilerin ö ğ retimi detaylandırılır.  Bilgiler kısa özetlerle tekrarlanır.

148 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Olumlu telkin tekni ğ i : Ö ğ retmen ö ğ rencinin önündeki ruhsal engelleri kaldırır. Ahenkli- eylemli dinleti tekni ğ i : Diyalog ile ilgili açıklamaları yaptıktan sonra ö ğ retmen okur ve uygun bir müzik eşli ğ inde yineler Ahenkli-eylemsiz dinleti tekni ğ i : ö ğ retmen diyalogu normal hızda ve melodi eşli ğ inde okur. Yan birimle ö ğ retme tekni ğ i: Çevre düzenini de bir ö ğ retim tekni ğ i olarak kullanır. Sınıflar görsel araçlarla sanatsal objelerle doludur. Ruhsal huzurda odaklanma tekni ğ i :Ö ğ rencilere yeni bir isim, meslek ve kimlik verilerek ö ğ renime başlanır. Derin Düşünerek gevşeme tekni ğ i : Derin nefes alma,müzikle gevşeme gibi yollarla negatif fikirlerden arınma çalışmaları yapma

149 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ retimde psikolojik engelleri aşarak ö ğ retimi günlük hayatlarının bir parçası olarak görmelidir. Kendisini güvende hissetmeli, yanlış yapmaktan korkmamalı ve yanlış yapmanın ö ğ renmenin gere ğ i oldu ğ u fikrini benimsemelidir. Başlangıçta adapte olma sorunları yaşanmaması için kendini cevaplama için zorlamalıdır. Ö ğ retimde sorumlulu ğ un kendisinde oldu ğ unu bilmelidir. Başarı için ö ğ retmene güven duymalıdır.

150 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ retmen sesini müzik ve tona uygun kullanmayı bilmelidir. Hedef dili günlük konuşma biçiminde ö ğ retir. Ö ğ rencileri ö ğ renmeye cesaretlendirir. Ö ğ retim teknikleri bilgisi yüksek olmalıdır. Saygınlık kazanması yöntemin uygulanabilirli ğ i ve başarısı için ene önemli unsurlardandır.

151 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Bilinç ve bilinçdışı etkileri kullanır. Ortam olarak a ğ ır ö ğ renen kimseler için de uygundur. Ö ğ rencinin birden fazla duyusuna hitap eder Müzikle etki sonucu ö ğ renim %50 hızlandırılır. Ö ğ renmenin kolaylı ğ ı telkin edilerek psikolojik etkenler ortadan kaldırılır. Sa ğ -sol beyin karşıt çalışmasın ortadan kaldırılır ve süper ö ğ renme gerçekleşir.

152 TELK İ NLE D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Avrupa'da yapılan uygulamalar sistemin tam algılanamaması nedeniyle başarılı olamamıştır. Ders hazırlama işlemleri çok zahmetlidir. Devlet okullarında uygulanmaya uygun de ğ ildir. Ö ğ retmenin özel e ğ itimli ve donanımlı olması gerekir. Müzi ğ in tedavi amaçlı kullanımları olması sa ğ lıklı insanlara hasta muamelesi yapıldı ğ ı hissi verebilir. Bir hipnotik sistem olması özgürlük ilkesi ile çelişir.

153 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Zeka türlerinin birbirini destekleyici olduklarını ve geliştirilebileceklerini savunur. Her ö ğ rencinin farklı zeka türlerine sahip olduklarına ve bunlara uygun e ğ itim planı yapılması gerekti ğ idir. Zeka türlerini etkileyecek sınıf etkinlikleri ve do ğ ru plan ile dil ö ğ retimi kolaylaşır.

154 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Son bulgular, başarının sadece %4’ünün zihinsel zeka ile ilgili oldu ğ unu ve hayatta başarının %90 zeka türleri ile ilişkili oldu ğ u yönündedir. Çoklu zeka ö ğ retimi yaklaşımı ö ğ rencinin do ğ al ö ğ renme ihtiyacını karşılama e ğ ilimindedir. Bu yaklaşım ö ğ retim yolu izler. da hiçbir ö ğ renci yetersiz görülmez. Ö ğ renci biyolojik ve kültürel boyutları ile bir bütün olarak ele alınır. Anadil ediniminden farklı bir yabancı dil ö ğ retim yolu izler. Öncelikle ö ğ renci ve ö ğ retmenin zeka türlerini belirlemek ve uygun planı yapmak gerekir. Ö ğ renci merkezli bir ö ğ retim yapılır.  Her ö ğ rencinin şu niteliklere sahip oldu ğ unu varsayar ve buna göre bir ö ğ retim yapar.  Her ö ğ renci tüm zeka alanlarına sahiptir  Her ö ğ renci her zeka alanını geliştirebilir.  Zeka alanları bütün ve karmaşık çalışır.  Zeka her alanda geliştirilebilir.

155 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Dil gelişim dosyası (portfolio) kullanarak ö ğ renimi denetler. Sanat tabanlı ö ğ retim programları oluşturulmalı Ö ğ renme istasyonları kurulur ve çeşitli etkinlikler yapılır. Ö ğ rencilerin zeka alanları e ğ itimle bütünleştirilir ve araştırma projeleri hazırlanır. Ö ğ rencileri proje ve ders çalışmalarında ö ğ rendikleri ile de ğ erlendirir. Başarıyı belirlemek için her ö ğ renci için bir zeka profili çıkarılır. ◦ Uygulamalar şu nitelikleri taşımalıdır.  Hedef açıkça belirlenir  Anahtar çoklu zeka soruları sorulur  Beyin fırtınası yapılır  Etkinlikler seçilir  Ders planı uygulanır ◦ Şu aşamaları isleyen aşamalı bir ders planı hazırlanır.  Ana hatlar belirlenir  Kavrama soruları sorulur  Pekiştirme testleri sorulur  Ev ödevleri verilir  Dersler oyunlaştırılır

156 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renimin engelsiz oldu ğ unu bilmeleri gerekir. Başarılı olaca ğ ına dair inanç geliştirmesi gerekir. Ö ğ renme işi ö ğ rencilerin sorumlulu ğ undadır. Ö ğ renimi için tüm yeteneklerini üst düzeyde kullanmaya çalışmalıdır. Kendi duygularını keşfetmeli ve tüm zeka alanlarını geliştirmeye çalışmalıdır. Empatik bir kişi olmalı ve grup çalışmalarında başarılı olmaya çalışmalıdır. Kalıcı ö ğ renme için yabancı dil becerilerini iletişimsel aktivitelerle kendi merkezli olarak geliştirir. Motivasyonunu yüksek tutar ve bunun ö ğ renimde etkili oldu ğ unu bilir. Ö ğ retmen ile iletişim ilişkisini güçlü tutar. Çoklu zekasını nasıl etkin şekilde kullanabilece ğ ini ö ğ renir.

157 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ rencileri seviyelerine göre sınıflandırır. Sınıfta hoşgörü ortamı hazırlar Hedef dili çok iyi bilmelidir. Yöntemin gerektirdi ğ i teknikleri iyi bilmeli çeşitli zeka alanlarına dair bilgi ve birikim sahibi olmalıdır. Ö ğ renci ihtiyaçlarına göre bir program yapmalıdır. Empati sahibi ve motive edici olmalı Kendi kendine güdülenerek başarılı olmayı ö ğ retir. Sınıfta farklı teknikleri kullanarak uzun süreli hafızayı etkilemeyi hedefler. Ö ğ rencilerin özgüven geliştirmelerini sa ğ lar. Sınıfı duygulara hitap ederek nasıl kontrol altına alaca ğ ını iyi bilir.

158 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri İ nsancıl yaklaşımla yabancı dil ö ğ retimi yapar. Ö ğ retim ilgi çekici ve e ğ lendirici konuları içeren ders kitap ve araçları ile yapılır. Aktif ö ğ renme ortamı hazırlanır. Dersler yüksek katılımla gerçekleşir. Ö ğ rencinin gizli potansiyelini keşfetmesini sa ğ lar. Hedef dili iletişim ba ğ lamında ö ğ renmeyi sa ğ lar.

159 ÇOKLU ZEKA D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Teori ile uygulama birbirini bütünleyen uyumu sa ğ layamadı Kavram ve rollerin tam olarak kesinlik ifade etmeyişinden kaynaklanan sorunlar yaşanması söz konusu olmaktadır. Ö ğ rencilerin zeka tespitlerinin yapılması dersin nasıl işlenece ğ ine dair bir bilgi vermez. Yapılan zeka tanımları yeni bilgi içermeyen tekrarlar içerir. Bireyselleştirilen e ğ itim az çaba gösteren ö ğ rencilerin farklı zeka türünde daha iyi oldu ğ u yönünde bahaneler kullanmalarına sebep olur. Zeka alanı mı yetenek mi oldu ğ u kesin belirlenememiş ve deneylerle ispatlanmamış olan bir sistemdir. Derslerin fazla hazırlık gerektirmesi yöntemin sa ğ lıklı uygulanmasını engeller.

160 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Fazla düşünmeden, otomatik yapılan algılama, düşünme ve davranışları bilinçli bir hale getirmek için etkin bir yol kullanır. Anlamın çok boyutlulu ğ unu yansıtan göstergeler sözel olmayan formlardır ve bunlar dilsel formlarla anlam kazanır. Beynin gelişebilir nitelikte olması üzerine sistemleşmiştir.

161 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Yaklaşımı Başarısızlık sebeplerini ortadan kaldırarak ö ğ rencinin kendi kaderini tayin eder hale getirir. Potansiyel gücü kullanma becerisi kazandırır. Müzi ğ i görselli ğ in önünü açan bir uyarıcı olarak kullanır. Yöntem, ö ğ rencileri bilgisayar programlar gibi programlayarak istenen davranış ve becerileri kazandırır.

162 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Olumlu ifadeler kullanarak olumlu etki aratmak istenir. Hedefler do ğ ru ve gerçek delillerle desteklenmeli Hedefe ulaşma iste ğ i her zaman canlı tutulmalı Sonuçlar daima de ğ erlendirilmeli Ö ğ renciye karar alma insiyatifi tanıyarak de ğ işime açık olmasını sa ğ lar Hedef ö ğ renen kişinin en önemli konusu haline gelmelidir.

163 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Duyusal temsil girdi sistemi Duyusal rehber girdi sistemi Duyusal referans girdi sistemi Duyusal belleme girdi sistemi Sessiz ol kolu Ceza kutusu Ödül noktası Hikaye zamanı Ses tonu de ğ işikli ğ i Ev ödevi Tahtanın planlanması Renk kodları Duyusal kesinlik girdi sistemi Duyusal girdi uyum sistemi Eşleme ve yansıtma Metaprogramlar Temel metaprogramlar Modelleme

164 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Prosedür ve rutinler Bilgi birikimi Analiz ve mantık İ cat yetene ğ i İ lgisiz olma tekni ğ i Ölçme ve ayarlama tekni ğ i Kişisel tarih de ğ işim tekni ğ i Yeniden çerçeveleme tekni ğ i Strateji geliştirme tekni ğ i Ayak uydurma tekni ğ i Ses uyumu tekni ğ i Kendi-başkası odaklı tekni ğ i Beden dili kullanım tekni ğ i Modelleme tekni ğ i E ğ retileme tekni ğ i

165 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Kısa sürede temel dil becerilerini iletişimsel olarak kullanır. Kültürel farklarına ra ğ men sınıf içinde uyum sa ğ lar Başarı için iç güdülenmesi olmalıdır Ö ğ retim ö ğ rencinin bilgiyi ö ğ renmesi üzerine kuruludur. Araştırma yönünde azimli olmalı Hazır bulunuşlu ğ u iyi olmalı

166 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ retmen dile hakim olmanın yanında ö ğ retime aşırı istekli olmalıdır. Kısa vadeli hedefleri planlar ve bunları gerçekleştirerek ileri hedeflerin ö ğ renciler tarafından belirlenmesini sa ğ lar Uygun ö ğ renme ortamı hazırlar İ şbirlikçi ö ğ renme ortamı hazırlar Dersi ilgi çekicim hale getirir Telkinle de ğ il örnek olarak yönlendirir Ö ğ renci notlarına de ğ il sürece odaklanır Başlangıçta ö ğ retmen ö ğ renciye neyi nasıl ö ğ renece ğ i konusunda bilgi verir.

167 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Hedef odaklıdır Uyum üzerine kuruludur İ letişim tarafları arasında bilinçaltı, jest ve mimikler ile anlatmaya çalıştıklarını duyuların keskinli ğ i ba ğ lamında ele alır Zihin ile vücudun ö ğ retimde birbirine ba ğ lı işledi ğ ini ve bunun zorunlu bütünlü ğ ün bir parçası oldu ğ unu kabul eder

168 S İ N İ RD İ LB İ L İ MSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Bilimselli ğ i tartışmalıdır. Sosyal bir grup içinde her davranışı etkileyip de ğ işti ğ ini savunur. Deneye dayalı bilimsel sonuçlardan çok dilbilimsel kavramlar kullanarak sadece bir sitem görüntüsü oluşturmaya çalışır

169 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Dil Yaklaşımı Ö ğ renci gerçek hayatın çeşitli iletişim durumları ile karşılaştı ğ ında sözlü iletişimi başlatma ve sürdürebilmeyi ö ğ renmelidir. Hedef toplumla iletişim ihtiyacı hissetti ğ inde ö ğ renim kolaylaşır. Göreve dayalı dil ö ğ retiminde hedef dilin özgür ve anlamlı kullanımı kadar kullanılan dilin niteli ğ i de önemlidir. Ö ğ retimde şekil bilgisi yerine anlamı önemser Problem çözebilme etkinlikleri ile dil ö ğ renilir.

170 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Yaklaşımı Ayırıcı özelli ğ i dili iletişimsel olarak ö ğ retmek yerine direk iletişim kurarak ö ğ retir. Yabancı dil ö ğ retiminde öncelikle bir yöntem seçimini zorunlu görür. hedef dilin tüm ö ğ retim işlemlerinin bütününü süreç, içerik ve ö ğ renci odaklı üç farklı düzen ve şartlarına göre belirler:  Süreç odaklı program  Materyal ve içeri ğ i ö ğ renci ve ö ğ retmen birlikte kararlaştırır.  İ çerik odaklı program  Sadece dil de ğ il dilin ba ğ lamı da önemsenir.Ö ğ rencilerin istekleri önemsenir.  Ö ğ renci odaklı program  Hedef dilin ö ğ renimini bütün unsurlarını ö ğ renmek olarak görmez.  Temel dil becerilerini ihtiyaç odaklı ö ğ retmeyi hedefler  Do ğ al yaklaşım programı  İ letişim kavramı üzerine yo ğ unlaşarak dilsel edinimi zamanla kazanılaca ğ ını kabul eder.

171 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Hedefleri Ö ğ rencilerin aktif olarak bir hedefe ulaşmaları, bir görev tamamlayarak ö ğ renmesi Dil ö ğ renme ve geliştirmeyi akıcı dil kullanımı düzeyine çıkarmak Üzerinde yo ğ unlaşılan görevle dilin daha geniş kullanım ve yararlanma aracı oldu ğ unu kavratmak Ö ğ retimde hedef sonuca de ğ il sürece odaklanmayı gerektirir.

172 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Uygulamaları Karşılaşılabilecek sonuçlar baştan belirlenir. Görevleri gerçek hayat görevleri ve e ğ itimsel görevler olarak sınıflandırır ve program bu temel üzerine oturtulur. Programda görev türleri uygun sınıflara ayrılır ve zorluk sıralaması yapılır Nunan, gerçek hayat görevleri ve e ğ itimsel görevler olarak görev türlerini ayırır. ◦ Gerçek hayat görevleri sınıf dışında dil vasıtası ile elde edilen iletişimsel davranışlardır. ◦ E ğ itimsel görevler ise formdan ziyade anlama odaklanılarak dilin etkileşim, yönetme ve üretimde yer alan bir kısım sınıf etkinli ğ idir.

173 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Görev öncesinde işlenecek kelime ve kalıplar kullanılarak ö ğ rencilere açıklanır ve görev da ğ ıtılır. Ö ğ retmen biten görevleri inceler ve düzeltmeleri yapar. Ö ğ rencilerin sesletiminden sonra ö ğ retmen aynı diyalogu sesleterek sesletim farklarını ayırt etmelerini sa ğ lar. Dersler sunum, uygulama ve üretim şeklindeki geleneksel işlem sırasını izler Ders sonunda sonuçlar raporlanır.

174 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ renci Görevleri Görevler grup çalışması oldu ğ undan gruba aidiyet hissi geliştirmeleri gerekir Görevler temel dil becerilerinin hepsini kullanmayı gerektirir. Görevi tamamlamanın iletişim kurmaya ba ğ lı oldu ğ unu bilir ve buna odaklanır. Dil ve anlama yo ğ unlaşır Sınıfta konuşmaya karşı mütereddid olsalar dahi görevler konuşma temelli oldu ğ undan bu sorunu aşarlar. Kendi hız ve seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun çalışmalarını tesis etmeyi hedefler. Ö ğ renime yardımcı olacak kaynakları ve bunları kullanmayı bilir.

175 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retmen Görevleri Ö ğ renimle ilgili bilinç geliştirmenin sorumlu ğ unu alır. Görevleri seçme sorumlulu ğ u ö ğ retmene aittir. Ö ğ rencileri göreve hazırlar, gerekli bilgiyi sunar, görevin yapılabilmesi için gerekli bilinçlenmeyi sa ğ lar. Görev öncesi yeni yapı ö ğ retmez ama görev esnasında yeni yapılara dikkat çeker Gerekli gördü ğ ü yerlerde ö ğ retmen müdahale edebilir. Verilen görevin eksiksiz yapılmasını sa ğ lama ve görevi başarmakla ö ğ rencinin elde ettikleri ve etkisi altında kaldıkları hususunda bilgilendirme yapması önemlidir.

176 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Üstünlükleri İ letişimsel bir yöntemdir. Ö ğ renci merkezlidir. İ letişimsel dil ö ğ retim yöntemleri içinde en gelişmiş mantık sistemi olarak kabul edilir. Günlük hayatta karşılaşılabilecek gerçek ilişkileri görev olarak tanımlar ve bunları anlamlı olarak ö ğ retir. Dil anlamlı bir şekilde ba ğ lam içinde ö ğ retilir ve dil amaç de ğ il araç olarak görülür. Görev temelli olması az zamanda çok iş yapılmasını sa ğ lar. Dil parçalı de ğ il bir bütün olarak verilir. Teori ve uygulama açısından zengindir.

177 GÖRSELE DAYALI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Eleştiriler Görevlerin sıralanması ve zorluk derecelerinin belirlenmesi yapılmamıştır. Görevler esnasında ö ğ renciye ö ğ retmenin müdahale etmemesi özgüven kazanma ve yeterli güdülenme sa ğ lama açısından olumsuz etkiler Dilbilgisi dile odaklanma aşamasında ö ğ retilir ancak ihtiyacı karşılamaz. Dolaysız anlatılan dilbilgisi kuralları yapı ö ğ retiminde eksik kalır. Dilin sınırlı sayıda biçimiyle karşılaşan başlangıç seviyesindeki ö ğ rencilere uygun de ğ ildir.

178 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Dil Yaklaşımı Hedef dilin içerik ö ğ retimine odaklı, bireyin akademik ve sosyal hayatta iletişim ihtiyacını karşılama hedeflidir. Konu hakkında bilgi sahibi olmasını sa ğ larken bir yandan da dili ö ğ renmesini sa ğ lamayı hedefler. Daldırma tekni ğ ini yabancı dil ö ğ retimine anadil ö ğ renirken oldu ğ u şekliyle harekete geçirir. Başlangıçta biçimsel ö ğ retime odaklanırken süreç içinde beceriye dayalı dilsel yeterlilik öne çıkar Dil iletişimsel olarak daldırma yöntemi ile ezbere başvurmadan do ğ al şekliyle ö ğ retilir. İ letişim ba ğ lamı içinde anlamlı yapılar ile dili ö ğ retir. Ö ğ retimde parçalanmış dil yerine özgün içerik ve parçaların bütünü temsil eden bir çerçeveye odaklanması daha iyi ö ğ renim sa ğ lar.

179 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renme Yaklaşımı Ö ğ renci ihtiyaçlarına göre konular belirlenir Bütünden parçaya do ğ ru gider Sosyal etkileşime fırsat verir Ba ğ ımsız ö ğ renmeyi teşvik eder her sınıfın kendine özgü bir sosyokültürel ba ğ lam oldu ğ unu kabul eder.

180 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Hedefleri Ö ğ renme ihtiyaçlarına dayalı bir sistem oldu ğ undan ö ğ rencinin belirli konu alanlarında gelişimlerini hedefler Bilgilerin iletişim ortamına aktarılarak uygulamalı ö ğ renme sürecini oluşturmayı hedefler Ö ğ retim başarısı çeşitli yöntemlerle ölçülerek hedeflerin ne kadar başarıldı ğ ı belirlenerek sonraki aşamalar için temel oluşturulur.

181 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Uygulamaları Hem dil ö ğ renimini hem de içerik ö ğ renimini aynı oranda ve eş zamanlı olarak gerçekleştiren birleşik bir ö ğ retim yolu izler Yaklaşımın ayırıcı özelli ğ i içeri ğ in düzenlemesi ve dersin örgütlenmesinde izledi ğ i ilkelerle ilgilidir.

182 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Konu Odaklı Ö ğ retim Modeli Belli bir konuyu esas alarak alt başlıklara, haftalara ve ders saatlerine uygun bölümler halinde dersi tasarlar. Korumalı dil ö ğ retim Modeli Hedef dilin içeri ğ inde ustalık kazanıncaya dek akademik bilgilerin ö ğ retimi ertelenir. Yardımcılı dil ö ğ retim Modeli Akademik bilgileri içerik ö ğ retmeni, iletişim bilgilerini dil ö ğ retmeni yardımlaşarak ö ğ retti ğ i modeldir. Ders Uygulama Modeli Zengin içerik ve ö ğ retim malzemeleri ile dersi destekleyerek ö ğ retimi daha çekicim hale getirir. Kullanılan malzemeler ö ğ rencilerin ihtiyaç ve ö ğ renimleri iler ilgili olur.

183 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Malzeme kullanımında hedefin ne oldu ğ una göre çalışır. İ çerik odaklı yöntem şu malzemeleri kullanır.  Metinler  Ek malzemeler  Metodoloji  Sınıf  Katılımcılar  Görevler  Sunumlar  Projeler  Web sitesi

184 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renme sürecine aktif katılım Grup etkinliklerine hazır olmalı Kendi ö ğ renme sürecinin farkında olmalıdır. Konu seçiminden ders işlenişine kadar her sürece dahil olur ve hazır bulunuşluk düzeyini yüksek tutar.

185 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Ö ğ retmen Görevleri İ çerik bilgisi uzmanı olması gerekir. İ çerik merkezli dil ö ğ retimi ö ğ retmenin herhangi bir yöntem için başarılı olan bir başka ö ğ retmenden daha donanımlı olmasını ister. Kendi alanı dışında da e ğ itimli olması gerekir. Di ğ er alan ö ğ retmenleri ile takım çalışması yapması gerekir Etkin katılımcı olarak grup çalışmalarına katılmalıdır. Ö ğ retim sürecinde etkin rol alır, planlar ve sonuçları de ğ erlendirir. Ö ğ retmen ba ğ lam ve anlam ihtiyaçlarını belirleyerek ö ğ renci odaklı aktif bir ders ortamı oluşturur. Ö ğ rencilere ö ğ renmeyi ö ğ retir, ö ğ retim stratejilerini belirler, anlaşılır ve erişilebilir bilgiye sahip ö ğ rencilerin hedefe ulaşmaları için çeşitli pedagojik ihtiyaçlarını karşılar.

186 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Üstünlükleri Ö ğ retim içerik ve iletişim merkezlidir. Hedef dilin akademik ö ğ renimi yerine kullanımı esas alınır. Ö ğ renciler ilginç içerikleri keşfeder Dili ba ğ lam içinde ö ğ retir. Müfredatın oluşturulmasında esneklik hakimdir. Bilgilerin stratejik sunumuyla ö ğ rencilerde ö ğ renme tutkusu uyandırır. İ şbirlikli ö ğ renme uygulamasıyla daha iyi ö ğ renme fırsatı sunar.

187 İ ÇER İ K MERKEZL İ D İ L Ö Ğ RET İ M YÖNTEM İ Eleştiriler Farklı ülkelerde farklı uygulama biçimi ve gelişim hızı gösterir Problemler teorik olarak önceden belirlenir ama aktif ö ğ retimde karşılaşılacak problemleri önceden belirlemek imkansız ve anlık çözüm üretimi engellenirse, zamanla çözümsüzleşebilirler İ çerik merkezli dil ö ğ retim yaklaşımının dayandı ğ ı yöntem net de ğ ildir.

188 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Dil Yaklaşımı Dil kullanılagelen kelime parçalarında oluşan ve bu parçaların geleneksel dilbilgisi kurallarına göre birleşti ğ i bir sistemdir. Diller arasındaki yapısal benzerlik ve farklılıklar dikkate alınmalı ve çözüm üretiminde faydalanılmalıdır. Dilin işleyen sistemi dilbilgisi kurallarıdır ve etkili iletişim kurabilmek dilbilgisi siteminde ustalaşmaktır.

189 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Yaklaşımı Kelime ve söz öbeklerinin ö ğ retimini esas alır. Kelimeler do ğ al haline ve ba ğ lama uygun olarak ö ğ retilir. Söz öbeklerinin do ğ al ve tüm dillerde ortak bir olgu oldu ğ unu kabul ederek ö ğ retimine önem verir. Birleşik ve deyimsel yapılı kelimelerin ö ğ retimi için özel yapılı sözlükler ve çalışma rehberleri hazırlanmalıdır. Hedef dilin do ğ ru kullanımı mevcut ifadelerin do ğ ru kullanımıyla mümkündür. Kelime ö ğ retimine temel sözvarlı ğ ı ve iletişim ba ğ lamında kullanımı esas alınarak başlanır. Kelimelerin hem sözlük anlamını hem de dilbilgisel kullanımını aynı anda ö ğ retmeyi hedefler. Yalın kelime ö ğ retimi yerine kelime birleşimleri, yapıları, söz öbekleri mecaz ve deyimsel anlatım gibi yapıların ö ğ retimine önem verir. Sınıf etkinlikleri ö ğ renci odaklı ve yaşayarak ö ğ renmeyi sa ğ layacak şekilde düzenlenir. Birleşik ve deyimsel yapılı kelimeler anadille karşılaştırmalı olarak ö ğ retilir.

190 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Hedefleri Di ğ er yabancı dil ö ğ retim yaklaşımlarından farklı olarak her düzeye ayrı programlar hazırlayarak çalışır. Kelimelerin kelime da ğ arcı ğ ı olarak ö ğ renilmesinden ziyade iletişimsel olarak da kullanımlarını hedefler Dilbilgisi ile ba ğ daşık kelime hazinesi oluşumu Parçalı kelime bilincini geliştirmek ve başarılı yetenek edinimini hedefler Kelimelerin yalın ö ğ retimi ve listelerle ezberlenmesi yerine kelime bileşenleri bileşik yapılı kelimelerin ö ğ retimi esastır. Anadili kullananların zorluk çekmedikleri gibi hedef dili ö ğ renenlerin de zorluk çekmeden deyimsel ifadeleri de kullanımı hedeflenir.

191 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Uygulamaları Düzeye uygun kelimeler ve bunlara uygun sözlük kullanımıyla başlanır Hedef dilin basit tamlama nitelikli birleşik yapılı kelimelerin anlatımına öncelik verilir. Basit yapılı tamlamalar verilirken ekler ve işlevleri açıklamalı ve uygulamalı olarak verilir. Bilinenler yardımı ile bilinmeyenlerin tahmin edilme becerisinin gelişimine uygun ortam hazırlar Anadil ile hedef dil arasında zaman ayrımları karşılaştırmalı veya karşıtsal çözümlemeli olarak yapılarak ö ğ rencide kelime da ğ arcı ğ ı ve farkındalık bilinci oluşturulmaya çalışılır. Yo ğ un okuma ve dinleme etkinlikleri yapılır. Okunan metinler sözlü olarak özetlenir.

192 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retim Araç ve Teknikleri Ö ğ retimin ilk aşamasında kelime ö ğ retimine başlanır. Kelimeler yalın olarak ö ğ retilmez Tv programları, karikatürler gibi materyallerden deyim çıkarma, paragrafı tamamlama,durumsal resim ve diyaloglar hazırlama Ö ğ rencileri ilk aşamada konuşmaya zorlamaz. Dinleme etkinlikleri önemlidir. Kelime öbekleri ve bileşenleri ö ğ retimine erken dönemde başlanır. Kelimeler mutlaka ba ğ lam içinde ö ğ retilir. Ö ğ retilen kelimeler düzenli tekrarla ve farklı alıştırmalarla tekaralanır.

193 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ renci Görevleri Ö ğ renimde katılımcı olmalı Ö ğ renci hedef dilin kelime varlı ğ ının sınıf faaliyetleriyle dilbilgisi ba ğ lamında iletişimsel ve uygun desenlere odaklanarak ö ğ renilece ğ ini bilmelidir. Söz öbeklerinin dil gelişiminin önemli bir parçası oldu ğ unu bilmeli ve alıştırmalar yapmalıdır.

194 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Ö ğ retmen Görevleri Aşamalı sınıf yönetim yolu izler Ö ğ rencilerin verimli ve katılımcı olmaları, kendi kendilerine yeterlik kazanmaları için gerekli ortamı hazırlar Ö ğ rencilerin keşif ruhuna sahip,bilgileri sınıflama ve kuralları genelleme becerilerine sahip olarak yetişmelerine yardımcı olur. Eşdizimli dilsel yapıların farklı iletişimsel hedeflere yönelik özgün kullanımları ile ilgili ö ğ rencilere kaynaklık eder. Ö ğ rencilerin kendi kendilerine sınıfta ve sınıf dışında deneyim edinmelerini sa ğ layacak etkinlikler yaptırır.

195 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Üstünlükleri Hedef dilin gerçek derin yapısına hakim olma yetisi kazandırması Yalın kelimeler yerine birleşik yapılı kelimeler ve deyimlerin ö ğ retimine önem verir Deyimsel ifadelerle dile hakimiyet üslup kıvraklı ğ ı kazandırır. Zengin kelime da ğ arcı ğ ı olan ö ğ renciler yetiştirir. Kelime ve deyimsel ifadelere hakimiyet özgüven kazandırır.

196 SÖZLÜKSEL D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI Eleştiriler Dilin kelimeleri dilbilgisi kuralları ile bir araya gelerek ifadeleri oluşturmasına karşın yöntem kelime ve söz öbeklerinin oluşturdu ğ u sistemin anlamsal ö ğ retimi üzerinde durur. Teorik temelleri olmadan uygulama ve tekniklerin gelişmesi yaklaşım-yöntem-teknik arasında çelişkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sınıf içi uygulamaları ve etkinlik örnekleri yeterince ö ğ renciyi tatmin eden anlaşılır nitelikte ve zengin çeşitlilikte de ğ ildir.

197 Dinledi ğ iniz İ çin Teşekkür Ederim İ lknur ŞEN


"S İ STEMAT İ K YABANCI D İ L Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI VE YÖNTEMLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları