Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5 ÖĞRT.GRV HÜYA ER1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5 ÖĞRT.GRV HÜYA ER1."— Sunum transkripti:

1 NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5 ÖĞRT.GRV HÜYA ER1

2 GÜNCEL MEVZUAT ÖĞRT.GRV HÜYA ER2

3 Sağlıkta kalite uygulamalarının global hedefi? Dünyada ; 1.Hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, 2.Güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, 3.Hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, 4.Kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER3

4 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Sağlıkta Kalite Standartlarının Gelişim Süreci Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) yönelik çalışmaların temelini 2003 yılında tüm kamuoyuna ilan edilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın ilkeleri oluşturmaktadır. Bu programın 8 ilkesinden kaliteye ilişkin olarak “nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon” ilkesine yer verilmiştir. ÖĞRT.GRV HÜYA ER4

5 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Bu hedefe ulaşmada temel ve ana unsur olarak yer alan Sağlıkta Kalite Standartlarının gelişim sürecini 5 döneme ayırabiliriz. Birinci Dönem; 2003 yılında başlamış olup, “politik kararlılık dönemi” olarak adlandırılabilir. Bu dönemde belirlenen yol haritasında temel ilkeler olarak; 1.Sağlık hizmetleri sunumunda hizmet kalitesinin artırılması 2.Sürekli gelişimin sağlanması 3.Sağlık kurumlarının kendilerine yönelik belirlenen hedeflere ulaşması için karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi 4.Kalite kültürü içinde hizmetlerin yürütülerek halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması ÖĞRT.GRV HÜYA ER5

6 SKS VERSİYON _5 NEDİR? İkinci Dönem; Sağlıkta Kalite Standartlarının ilk oluşmaya başladığı zamanları ifade etmektedir. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ilk defa 100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır. Bu soru seti kalite çalışmalarının başlangıç dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER6

7 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Üçüncü Dönem; 2007 yılı ile başlayan ve 2009 yılına kadar süren dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde sayıca 100 kriterden oluşan soru seti hem içerik, hem de sayısal olarak daha da geliştirilerek 150 standarttan oluşan bir set halini almıştır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER7

8 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Sağlıkta Kalite Standartlarında en önemli kırılma noktası Dördüncü Dönemdir. 2009 yılında 358 standartlık bir set yayınlanarak Sağlıkta Kalite Standartlarının ana iskeleti oluşturulmuştur. ÖĞRT.GRV HÜYA ER8

9 SKS VERSİYON _5 NEDİR? 2011 yılında Sağlıkta Kalite Standartları açısından milat kabul edilebilecek olan Beşinci Dönem başlamıştır. Standart sayısı 621’e çıkarılmış olup; Kamu, Özel ve Üniversite ayırımı yapılmaksızın tüm hastanelere yönelik olarak “Sağlıkta Kalite Standartları - Hastane ” seti oluşturulmuştur. Böylelikle bugüne kadar farklı kulvarlarda hareket etmiş olan hastaneleri- Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS Işığında Sağlıkta Kalitemizin herhangi bir ayırım yapmaksızın ortak bir payda da aynı standartlara uyması istenilerek bir ilk gerçekleştirilmiştir. ÖĞRT.GRV HÜYA ER9

10 SKS VERSİYON _5 NEDİR? 2011 2009 2007 2005 2003 ÖĞRT.GRV HÜYA ER10

11 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Sağlıkta Kalite Standartlarının Hazırlanması sürecinde hangi kaynaklar incelendi? Standartların 2011 versiyonu; 1.Bakanlık stratejik hedefleri, 2.Mevcut kamu ve özel hastaneler Sağlıkta Kalite Standartlarının incelenmesi, 3.Ulusal ve uluslararası kaynakların araştırılması, 4.Ülkeye özgü ihtiyaçlar ve koşulların belirlenmesi 5.Farklı kurumsal yapılanmalar incelenerek yapılandırılmıştır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER11

12 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Standartların, hastanelerde uygulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini değerlendirmek amacıyla da farklı illerden, farklı hastane gruplarından ve farklı sektörlerden 24 hastanede pilot çalışma yapılarak standartların geçerlilik ve güvenilirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Başkanlık ekibinin bugüne kadar edindiği tecrübede kullanılarak son derece titiz bir çalışma ile standart sete son şekli verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 2011 yılında Hastanelere, Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerine ve 112’lere yönelik setler oluşturulmuş ve tüm detaylarıyla sahayla paylaşılmıştır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER12

13 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Sağlıkta Kalite Standartlarının; sağlık hizmeti sunumu sırasında oluşabilecek hataların önüne geçerek, hata oluşmasını önleme sistematiğine de sahip olmakla birlikte aynı zamanda; Bilimsel Uygulanabilir Gerçekçi Ölçülebilir Değişen koşullara göre revize edilebilir özelliklere sahip olduğunu da görüyoruz. ÖĞRT.GRV HÜYA ER13

14 SKS VERSİYON _5 NEDİR? SKS üç ana hedefe odaklanmaktadır; ( 2011 ) 1.Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması 2.Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması 3.Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması ÖĞRT.GRV HÜYA ER14

15 SKS VERSİYON _5 NEDİR? SKS detaylı olarak incelendiğinde bu hedeflere ulaşmak için iki önemli aracın kullanıldığı görülmektedir: 1.Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması 1.Ölçüm Kültürünün Yerleştirilmesi ÖĞRT.GRV HÜYA ER15

16 SKS Hasta Güvenliği Hedefleri; 1.Güvenli cerrahiyi sağlamak 2.İlaç güvenliğini sağlamak 3.Cihaz güvenliğini sağlamak 4.Radyasyon güvenliğini sağlamak 5.Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi 6.Güvenlik raporlama sisteminin kurulması 7.Düşmelerin önlenmesi 8.Doğru kimliklendirmenin sağlanması 9.Transfüzyon güvenliğinin sağlanması 10. Bilgi güvenliğinin sağlanması 11. Laboratuvar güvenliğinin sağlanması/Test Güvenliği 12. Tesis güvenliğinin sağlanması 13. Hasta bilgilendirmesi ve rıza alınmasının sağlanması ÖĞRT.GRV HÜYA ER16

17 SKS Çalışan Güvenliği Hedefleri; 1.Risk analizi sonrası risklerin ortadan kaldırılması veya minimalize edilmesi 2. Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının düzenli yapılması 3.Kişisel koruyucu ekipman kullanımı 4.Kesici delici alet ile yaralanma risklerinin azaltılması 5.Enfeksiyonların önlenmesi 6.Tesis Güvenliğinin Sağlanması 7.Radyasyon güvenliğinin Sağlanması 8.Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi 9.Ergonominin sağlanması 10.Gürültünün azaltılması ve gürültüden korunma 11.Psikolojik destek sağlanması 12.Tehlikeli maddelere maruziyetin önlenmesi ÖĞRT.GRV HÜYA ER17

18 Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması; 1.Sağlık çalışanlarının çalışma alanlarının iyileştirilmesi 2. Hizmet sunum alanlarının temiz ve konforlu olması 3. Bekleme sürelerinin kısa olması 4. Sağlık çalışanlarına görüşlerinin alınması 5.Hastalara bilgilendirme yapılması 6. İletişimin en üst düzeyde tutulması 7. Engelli kişilerin hizmet alımının kolaylaştırılması 8.Yaşlı kişilerin hizmet alımının kolaylaştırılması bu hedeflerin sağlandığını söylemek mümkündür. ÖĞRT.GRV HÜYA ER18

19 Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması; Burada amaç; doğru hizmetin; doğru zamanda, en az maliyetle gerçekleştirilmesidir. Bu kavramları daha basit olarak tanımlamak gerekirse; etkinlik, doğru işin yapılması, etkililik işin doğru yapılmasıdır. ! Bu iki kavramın birlikte sağlanması hedeflenmelidir ÖĞRT.GRV HÜYA ER19

20 Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması; Örnek : Doküman Yönetimi Etkinlik - Kurumsal düzeyde ortak dilin geliştirilmesine yönelik olarak doküman yönetim sisteminin oluşturulması Etkililik – Doküman yönetim sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için rehberler hazırlanması ve eğitimler verilmesi yoluyla doküman yönetimin sisteminin kurumda doğru bir şekilde kullanılmasının sağlanması ÖĞRT.GRV HÜYA ER20

21 Sağlıkta Kalite Hedefleri SKS _5 te güncellenmiştir!( 2015) Bu hedefler genel olarak iki kategoride ele alınabilir, Birinci kategori:kurumun hizmet sunum şeklini, bir diğer deyişle kurumun hizmetlerini nasıl ortaya koyduğunu ilgilendiren organizasyonel hedeflerdir. (Etkililik, Etkinlik, Verimlilik ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı) İkinci kategori:Kurumdan hizmet alanları birebir ilgilendiren hedeflerdir. (Hasta Güvenliği, Hakkaniyet, Hasta Odaklılık, Uygunluk, Zamanlılık, Süreklilik ÖĞRT.GRV HÜYA ER21

22 Ölçmeden İyileştiremezsiniz! Özellikle uzmanlık gerektiren binlerce işlemin gerçekleştirildiği sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirmeden bahsedebilmek için öncelikle mevcut durumumuzun ne olduğunu ortaya koyabiliyor olmamız gerekmektedir. Ele alınan parametrenin ölçülebilmesi ile mevcut durumun ortaya konulabilmesi ve ortaya konulan çabalar sonucunda mevcut durumdaki iyileştirmeler izlenebilir ve iyileştirilebilir bir hal alacaktır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER22

23 SKS VERSİYON _5 NEDİR? Sağlıkta kalite sürecine ait temel bilgileri içeren SKS Hastane, sağlık hizmetinde kalitenin iyileştirilmesi için hastaneler ve tüm paydaşlar için çok önemli bir rehber niteliğindedir. Puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte bir bütün oluşturmakta, riskleri minimalize eden ve bu yolla risklerin yönetimini sağlayan yapısıyla, kullanıcı dostu ve inovatif bir özellik taşımaktadır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER23

24 SKS VERSİYON _5 NEDİR? SKS-Hastane, Bakanlık tarafından hazırlanan, aşağıda bazı örneklerinin de yer aldığı çeşitli yardımcı rehberler ile de hastaneler için kalite yönetiminin tüm esaslarını içinde barındıran geniş bir kaynak oluşturarak yöneticileri de içeren tüm kullanıcılar için etkili bir araç olacaktır. 1.Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi 2.Güvenli Doğum Uygulama Rehberi 3.İlaç Güvenliği Rehberi 4.Doküman Yönetimi Rehberi 5.Gösterge Yönetimi Rehberi 6.Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi 7.Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi ÖĞRT.GRV HÜYA ER24

25 SKS VERSİYON _5 NEDİR? ÖĞRT.GRV HÜYA ER25

26 SKS VERSİYON _5 NEDİR? KURUMSAL HİZMETLER Kurumsal Yapı Kalite Yönetimi Doküman Yönetimi Risk Yönetimi Güvenlik Raporlama Sistemi Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitim Yönetimi Sosyal Sorumluluk ÖĞRT.GRV HÜYA ER26

27 SKS VERSİYON _5 NEDİR? KURUMSAL HİZMETLER Kurumsal Yapı Kalite Yönetimi Doküman Yönetimi Risk Yönetimi Güvenlik Raporlama Sistemi Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitim Yönetimi Sosyal Sorumluluk ÖĞRT.GRV HÜYA ER27

28 SKS VERSİYON _5 NEDİR? HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER Hasta Deneyimi Hizmete Erişim Yaşam Sonu Hizmetler Sağlıklı Çalışma Yaşamı ÖĞRT.GRV HÜYA ER28

29 SKS VERSİYON _5 NEDİR? SAĞLIK HİZMETLERİ Hasta Bakımı İlaç Yönetimi Enfeksiyonların Önlenmesi Sterilizasyon Hizmetleri Transfüzyon Hizmetleri Radyasyon Güvenliği Acil Servis Ameliyathane Yoğun Bakım Ünitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Doğum Hizmetleri Diyaliz Ünitesi Psikiyatri Hizmetleri Biyokimya Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Patoloji Doku Tipleme Laboratuvarı ÖĞRT.GRV HÜYA ER29

30 SKS VERSİYON _5 NEDİR? DESTEK HİZMETLERİ Otelcilik Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi Malzeme ve Cihaz Yönetimi Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Atık Yönetimi Dış Kaynak Kullanımı ÖĞRT.GRV HÜYA ER30

31 SKS VERSİYON _5 NEDİR? GÖSTERGE YÖNETİMİ Göstergelerin İzlenmesi Bölüm Bazlı Göstergeler Klinik Göstergeler ÖĞRT.GRV HÜYA ER31

32 SKS VERSİYON _5 NEDİR? EKLER Ek-1 Düşme Riski Ölçekleri Ek-2 Hata Sınıflandırma Sistemleri Ek-3 Tanımlayıcı Figürler Ek-4 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Ek-5 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Ek-6 Patoloji Laboratuvarında Tanı Doğruluğunun İzlenmesi ÖĞRT.GRV HÜYA ER32

33 SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Ameliyathane Alanları: 1.Steril (Birinci) Alan: Ameliyat odaları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanlardır. 2.Temiz (İkinci) Alan: Steril ve steril olmayan alanlar arasında kalan alandır. 3.Steril Olmayan (Üçüncü/Temiz Olmayan/Kirli) Alan: Ameliyathanenin diğer bölümler ile bağlantısının sağlandığı alanlardır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER33

34 Steril (Birinci) Alan: Ameliyat odaları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanlardır. ÖĞRT.GRV HÜYA ER34

35 ÖĞRT.GRV HÜYA ER35

36 Bireyin kişisel bilgilerine başkaları tarafından ulaşılma durumunu kontrol edebilmesidir. Bireyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl, ne zaman ve ne ölçüde açığa vurabileceğine karar verme hakkı olarak tanımlanmaktadır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Bilişsel Mahremiyet ÖĞRT.GRV HÜYA ER36

37 Cerrahi süreçte gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olayların kodlanmasını kolaylaştırmak ve standardize etmek amacıyla geliştirilmiş ulusal sınıflandırma sistemidir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Cerrahi Hataları Sınıflandırma Sistemi (CHSSTR) ÖĞRT.GRV HÜYA ER37

38 Kurumun kendisi tarafından hazırlanmayan ancak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır. Hangisi dış kaynaklı doküman kapsamında değerlendirilmez? a)Dış kaynaklı Doküman yönetim prosedürü b)Asgari Ücret yönetmeliği c)Ekranlı araçlarda çalışmalarda isg yönetmeliği d)Sağlık meslek mensuplarının görev yetki sorumlulukları hakkında yönetmelik SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Dış Kaynaklı Doküman: ÖĞRT.GRV HÜYA ER38

39 Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan, kurum ve kuruluş tarafından doküman yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Dokümanın Kodu: ÖĞRT.GRV HÜYA ER39

40 Bedensel mahremiyetin de ele alındığı, bireyin kendi çevresindeki fiziksel alan üzerindeki kontrolü ile ilişkilidir. Diğer bireylerle fiziksel teması, bu temastaki yakınlığı içerir. Ayrıca, bireyin vücudunu çevreleyen, başkaları tarafından görünmeyen gizli alanları ve evi, iş yeri gibi fiziksel alanları üzerindeki kontrolünü, yani kişisel egemenlik alanını kapsar SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Fiziksel Mahremiyet: ÖĞRT.GRV HÜYA ER40

41 Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Gösterge: ÖĞRT.GRV HÜYA ER41

42 Hasta başında değerlendirme/test amaçlı olarak laboratuvar dışında erken tanı için kullanılan tıbbi tanı cihazlarıdır. Kan glikozu, kan gazı ve elektrolitleri, idrar strip testi, streptokok antijeni, kardiyak enzimler, koagülasyon parametreleri, C-reaktif protein gibi parametreleri laboratuvar dışında ölçen cihazlardır SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Hasta Başı Test Cihazları (HBTC): ÖĞRT.GRV HÜYA ER42

43 İlacın dâhil olduğu süreçlerde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olayların kodlanmasını kolaylaştırmak ve standardize etmek amacıyla geliştirilmiş ulusal sınıflandırma sistemidir SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR İlaç Hataları Sınıflandırma Sistemi (İHSSTR): ÖĞRT.GRV HÜYA ER43

44 Ameliyatla alınan dokunun, ameliyat sırasında mikroskopik incelemeye gönderilebilmesi ve patolojik ön tanının elde edilmesini sağlayan tekniktir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR intraoperatif Konsültasyon (Frozen Section): ÖĞRT.GRV HÜYA ER44

45 Cilt bütünlüğünün bozulduğu tıbbi müdahalelere denir SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR İnvaziv İşlemler: ÖĞRT.GRV HÜYA ER45

46 Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve/veya sağlık hizmeti verilen kuruluşta bulunan diğer kişilerin güvenliğini olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek olaylardır. Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik, transfüzyon güvenliği, tesis güvenliği, düşmeler, radyasyon güvenliği, bilgi güvenliği gibi konularda gelişebilir. Çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; kesici delici alet yaralanması, tesis güvenliği, radyasyon güvenliği, mesleki enfeksiyonlar, kan ve vücut sıvıları ile temas gibi konularda gelişebilir SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR İstenmeyen Olay: : ÖĞRT.GRV HÜYA ER46

47 Enfeksiyona yol açan bir mikroorganizmanın kişiden kişiye, kişiden çevresine ya da çevreden kişiye bulaşını engellemeye yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve önlemlerdir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR İzolasyon Önlemleri: ÖĞRT.GRV HÜYA ER47

48 Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında oluşturan işlemler dizisidir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kalibrasyon: ÖĞRT.GRV HÜYA ER48

49 Tam kan veya kan bileşenlerini tıbbi amaçla kullanılmak üzere bağışlayan kişiyi ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kan Bağışçısı (DONÖR): ÖĞRT.GRV HÜYA ER49

50 Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamıdır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kardio Pulmoner Resusitasyon (KPR): ÖĞRT.GRV HÜYA ER50

51 Hastanın kendisine ya da başkalarına zarar verme riskine karşı fiziksel aktivitelerinin kontrolünü sağlamaktır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kısıtlama: ÖĞRT.GRV HÜYA ER51

52 Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere tıbbi hizmet alan bireyin doğru kişi olduğunun güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kimlik Doğrulama: ÖĞRT.GRV HÜYA ER52

53 Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kimlik Tanımlayıcı: ÖĞRT.GRV HÜYA ER53

54 Kök nedenler, problemin arkasında yatan gerçek sebeplerdir. Kök neden analizi, gerçek sebeplerin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Yaşanan problemlerin görünen nedenlerini ortadan kaldırmak yerine kalıcı bir şekilde çözüm üretmeye odaklanan bir süreç uygulamasıdır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kök Neden Analizi: ÖĞRT.GRV HÜYA ER54

55 İlaç/malzemenin temini için gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini gösteren miktardır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Kritik Stok Seviyesi: ÖĞRT.GRV HÜYA ER55

56 Laboratuvar süreçlerinde gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olayların kodlanmasını kolaylaştırmak ve standardize etmek amacıyla geliştirilmiş ulusal sınıflandırma sistemidir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSSTR): ÖĞRT.GRV HÜYA ER56

57 Kurumun ihtiyacı esas alınarak belirlenmiş, gereksiz malzeme stokunu önleyecek en üst miktardır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Maksimum Stok Seviyesi: ÖĞRT.GRV HÜYA ER57

58 Çoğunlukla morfin türevi, ağrı kesici nitelikte, doğal, yarı yapay ve yapay kökenli, şiddetli fiziksel ve psikolojik bağımlılığa yol açan ilaçlardır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Narkotik İlaç: ÖĞRT.GRV HÜYA ER58

59 Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin iş- levlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan, uzun süre kullanıldığında fiziksel bağımlılığa yol açan ilaçlardır. CONTRAMAL 1-2 mlx5 AMPUL(Tramodol HCL)50 mg/ml DİAZEM 25-50 KAPSÜL(Diazepam) 2-5 ve 10 mg SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Psikotrop İlaç: ÖĞRT.GRV HÜYA ER59

60 Hastane Kalite Yönetim Direktörünün sorumlulu- ğunda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak kurum içinde gerçekleştirilen değerlendirme faaliyetidir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Öz Değerlendirme: ÖĞRT.GRV HÜYA ER60

61 Bir klinik laboratuvar testinde, hastanın sağlığı için risk oluşturabilecek, en kısa zamanda hastanın hekiminin bilgilendirilmesini ve ileri tanısal, terapötik ve/veya koruyucu tıbbi müdahalenin yapılmasını gerektiren sonuç değerleridir. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Panik/Kritik Değer! ÖĞRT.GRV HÜYA ER61

62 Postoperatif: Cerrahi uygulama sonrası süreci ifade eder. Preoperatif: Cerrahi uygulama öncesi süreci ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Post-op_ Pre-op ÖĞRT.GRV HÜYA ER62

63 Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen istenmeyen olayları ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Ramak Kala Olay: ÖĞRT.GRV HÜYA ER63

64 Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni naklini ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Transfüzyon: ÖĞRT.GRV HÜYA ER64

65 Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Yardımcı Doküman: ÖĞRT.GRV HÜYA ER65

66 Terapötik ve maksimum dozları birbirine yakın olan ilaçlardır. Hatalı kullanıldıklarında, hasta üzerinde geri dönüşsüz veya kalıcı olumsuz etki yaratabilirler. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Yüksek Riskli İlaç: ÖĞRT.GRV HÜYA ER66

67 SKS-Hastane; 1.Kurumsal Hizmetler 2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler 3. Sağlık Hizmetleri 4.Destek Hizmetleri 5.Gösterge Yönetimi olarak 5 boyutta incelenir. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER67

68 Kurumsal Hizmetler Boyutu; hastanede, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER68

69 Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER69

70 Sağlık Hizmetleri Boyutu; hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS-Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler Alan ve Süreç Bazlı Sağlık Hizmetleri olmak üzere kendi içinde iki kategoriden oluşmaktadır. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER70

71 Destek Hizmetleri Boyutu; tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sü- rekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER71

72 Gösterge Yönetimi Boyutu; belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER72

73 SKS-Hastane'nin temel amacı «Güvenli Hastane» inşa etmektir. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR ÖĞRT.GRV HÜYA ER73

74 ÖĞRT.GRV HÜYA ER74

75 SKS VERSİYON _5 /kodlama sistematiği ÖĞRT.GRV HÜYA ER75

76 SKS VERSİYON _5 /Standartların Puanlandırılması ÖĞRT.GRV HÜYA ER76

77 SKS VERSİYON _5 /Standartların Puanlandırılması ÖĞRT.GRV HÜYA ER77

78 SKS VERSİYON _5 /Standartların Puanlandırılması ÖĞRT.GRV HÜYA ER78

79 SKS VERSİYON _5 /Standartların Puanlandırılması ÖĞRT.GRV HÜYA ER79

80 ÖĞRT.GRV HÜYA ER80

81 ÖĞRT.GRV HÜYA ER81

82 Sağlık Hizmet sunumunda Ulusal Kodlar Beyaz Kod_1111 Mavi Kod_2222 Pembe Kod_3333 Kırmızı Kod? ÖĞRT.GRV HÜYA ER82

83 ÖĞRT.GRV HÜYA ER83

84 Sağlıklı Çalışma Yaşamı ÖĞRT.GRV HÜYA ER84

85 TIBBİ KAYIT ARŞİV HİZMETLERİ ÖĞRT.GRV HÜYA ER85

86 GÖSTERGE YÖNETİMİ ÖĞRT.GRV HÜYA ER86

87 GÖSTERGE YÖNETİMİ ÖĞRT.GRV HÜYA ER87

88 GÖSTERGE YÖNETİMİ ÖĞRT.GRV HÜYA ER88

89 GÖSTERGE YÖNETİMİ GBML02 Kaybolan Numune Oranı GBML03 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı GBML04 Opsiyonel İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı GBML05 İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı GBML06 Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı GBML07 Opsiyonel Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı GBML08 Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı GBPL01 Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı GBPL02 Kaybolan Numune Oranı GBPL03 Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı GBBY01 Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi GBBY02 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre GBTA01 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı ÖĞRT.GRV HÜYA ER89

90 GÖSTERGE YÖNETİMİ ÖĞRT.GRV HÜYA ER90


"NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5 ÖĞRT.GRV HÜYA ER1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları