Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birlik Fatura İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birlik Fatura İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları"— Sunum transkripti:

1 Birlik Fatura İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları
İzmir Güney KHB Uygulama Örneği Arzu KIŞLALIOĞLU Fatura Birim Sorumlusu İzmir Güney Kamu Hastaneleri Mali Hizmetler Başkanlığı

2 Sağlık Hizmet Sunucuları gözünden, Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sağlık hizmeti vererek en fazla gelir elde ettiğimiz kurumdur… Güncel SUT hükümleri doğrultusunda ve SGK ile Bakanlığımız arasındaki Götürü Bedel Anlaşması üzerinden, SGK hak sahipliği olan vatandaşlara sağlık hizmeti verilmekte ve ücreti SGK’dan tahsil edilmektedir.

3 SGK kapsamı dışında hizmet verilen tüm resmi ve özel kurumlara, sosyal güvencesi ve sigortası olmayan ücretli hastalara, yabancı uyruklu vatandaşlara, banka ve yardım sandığı vakfı mensuplarına, adli vakalar, özel sağlık sigortalılar, 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki kişiler, silah ruhsatı rapor ücretleri, sağlık turizmi ücretlendirmesi vs. farklı fiyat tarifeleri ve uygulamaları Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında değerlendirildiğinde; Bakanlığımız tarafından yayımlanan birden çok fiyat tarifesinin bulunması kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılarak uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Kamu Sağlık Hizmetleri Satış tarifesi hazırlanmış.

4 Fiyat tarifesi uygulamasında birliğin sağlanması adına ilk adım Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi’ni oluşturarak ve yürürlüğe koyarak atıldıktan sonra, sıra geldi ikinci adıma..

5 PEKİ NEDİR BU İKİNCİ ADIM?

6 Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Genel Sekreterlikler bünyesinde, SGK dışındaki diğer ödeme kuruluşları tarafından (özel sigortalar, banka emekli ve yardım sandığı vakıfları, ticaret odaları, borsalar, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Bakanlıklar, TBMM, er-erbaş, vd.) tedavi bedelleri ödenecek kişilere yönelik düzenlenen sağlık hizmeti faturalarını ilgili tarife ( SUT, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi, ilgili kuruluşlarla yapılan protokol, yasal mevzuat, usul ve esaslar) üzerinden inceleyecek, onaylayacak bir Fatura İnceleme Komisyonunun oluşturulmasıdır.

7 Böylece de doğru faturalandırma yaparak; geri ödeme kuruluşlarınca yersiz fatura iadeleri, ödemelerde gecikmelerin ve eksik ödemelerin önlenmesinin sağlanabileceği düşünülmüştür.

8 TKHK Başkanlığı’nın tarihli ve 306 sayılı makam onayı ile Genel Sekreterlikler bünyesinde, Nisan 2015 itibariyle faaliyete geçecek şekilde Fatura İnceleme Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir.

9 2013/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda sağlık hizmeti sunumuna başlanmış Suriyeli misafirlerin, SUT kapsamındaki faturalarını değerlendirme komisyonumuzun Genel Sekreterliğimiz bünyesinde Ocak 2014 döneminden beri faaliyeti dolayısıyla bir tecrübesi olduğundan kolaylıkla ikinci bir komisyon faaliyetine geçilmiştir.

10 Birlik Fatura İnceleme Komisyonu Kimlerden oluşur
Birlik Fatura İnceleme Komisyonu Kimlerden oluşur? Genel Sekreterliğimiz bünyesinde: - Mali Hizmetler Başkanlığı’ndan 1 Uzman (komisyon başkanı), - İdari Hizmetler Başkanlığı’ndan 1 Uzman, - Tıbbi Hizmetler Başkanlığı’ndan 1 Uzman, - Bağlı sağlık tesislerinde görevli Fatura Birim Sorumluları, - Bağlı sağlık tesislerinde çalışan fatura birim çalışanları

11 * Komisyonda aktif olarak çalışan fatura birim sorumluları ve çalışanlarından oluşan çalışan sayısı o ayın faturalarının yoğunluğuna göre arasında değişmektedir. * Hatalı faturalandırma yapan hastanelerin Fatura Birim Sorumluları bir sonraki ayın komisyon çalışmasında görevlendirilerek hatalı faturalandırmalarla ilgili konuşulmakta ve doğru faturalandırmayı uygulamalı olarak görmesi sağlanmakta…

12 Komisyon Çalışmaları

13 Birliğimize Bağlı 14 hastane ve 2 ADSM’de hazırlanan (SGK, Suriyeli Hastalar ve Adli vaka-mahkum tedavi faturaları hariç) ve ilgili ayın gelirine tahakkuk ettirilen tüm faturalar takip eden ayın ilk haftasında Genel Sekreterliğimize gönderilmektedir. Her ay komisyon görevlendirmesi yazılarak tebliğ edilen ilgili fatura değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından ilgili ayın ikinci haftasında incelenerek değerlendirilmektedir. Faturalar ekleriyle birlikte icmalleri oluşturularak ve her bir fatura edilen kurum için çift nüsha fatura üst yazısı yazılarak Genel Sekreterliğimize gönderilir.

14 ÖRNEKTİR

15 Neden Suriyeli hasta faturaları ve adli vaka-mahkum faturaları hariç
Neden Suriyeli hasta faturaları ve adli vaka-mahkum faturaları hariç? Suriyeli Hasta faturaları ayrı bir komisyonda bakılmakta idi. Götürü bedel hizmet alımı sözleşmesi nedeniyle fiziki olarak fatura basımı gerçekleştirilmemekte ve icmal olarak Muhasebe Birimine gönderilmektedir.

16 Neden Suriyeli hasta faturaları ve adli vaka-mahkum faturaları hariç
Neden Suriyeli hasta faturaları ve adli vaka-mahkum faturaları hariç? Adli vaka-mahkum faturaları KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) ÜZERİNDEN HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ’ne giriş yapılarak Ödeme Belgesi çıkarılmak suretiyle Mal Müdürlüğüne gönderildiği için, bunu her hastanenin kendi bünyesinde yapmaya devam etmesiyle uygulamada aksaklık ve karmaşanın önlenmesi bakımından daha uygun olacağına karar verilmiştir.

17 Fatura Değerlendirmede Kullandığımız Kaynaklar Nelerdir
Fatura Değerlendirmede Kullandığımız Kaynaklar Nelerdir? * Tedavi hizmet kaydının yapıldığı dönemdeki Güncel SUT (yıl içinde sık sık değişmekte , , , ) * Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ( tarihinde yayımlandı, tarihinde revize edildi)

18 İlgili kurumlarla yapılan protokoller (T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ve T
* İlgili kurumlarla yapılan protokoller (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı, Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı, ESBANK Mensupları ESV, TOBB, Bakanlıklar) * SGK Fatura İnceleme Usul ve esasları, * Diş Fatura İnceleme Usul ve Esasları. * Rx Media Pharma programı

19 Hangi kurum hangi tarifeden fatura edilir. Er-erbaş faturaları: SUT,
Hangi kurum hangi tarifeden fatura edilir? * Er-erbaş faturaları: SUT, * TBMM: SUT, * TOBB: Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi, * Tüm resmi kurumlara verilen sağlık hizmet bedelleri aksine bir protokol hükmü yoksa SUT üzerinden faturalandırılır.

20 * İlgili sağlık tesisinde çalışan personel tarafından klinik araştırma ve proje dışında kalan BAP(Bilimsel Araştırma Projeleri) için yapılan çalışma bedeli: SUT, * İlaç Firmaları: Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin 3 katına kadar -Klinik Araştırma ve Bütçe Komisyonunca- fiyatlandırılır.

21 * Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge’’ kapsamında verilen hizmetlerin faturalandırılmasında: Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi geçerlidir. * Adli vaka, tutuklu - hükümlü, mahkum faturaları: SUT tarifesinden faturalandırılır.

22 *Üniversite ile ortak kullanım protokolü olan Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların faturalandırmasında: 3 Mayıs 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ‘’Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir’’ hükmüne istinaden Kurum Başkanlığı’mızın tarih ve 678 sayılı Makam Onayıyla;

23 1) Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinde a) Üniversite ile ortak kullanım protokolü bulunan ancak protokol öncesindeki rolü A1 veya A1 Dal olmayan hastanelerimizde Sağlık Bakanlığı Fiyatının uygulanması, b) Üniversite ile ortak kullanım protokolü bulunan ve öncesindeki rolü A1 veya A1 Dal olan hastanelerimizde Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutarların uygulanması,

24 2) Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında sunulacak Sağlık Hizmetleri Yönergesi kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinde; a) Üniversite ile ortak kullanım protokolü bulunan ancak protokol öncesindeki rolü A1 veya A1 Dal olmayan hastanelerimizde, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 (iki) katına kadar uygulanması, b) Üniversite ile ortak kullanım protokolü bulunan ve öncesindeki rolü A1 veya A1 Dal olan hastanelerimizde, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar uygulanması

25 FATURA EKİ BELGELER NELERDİR
FATURA EKİ BELGELER NELERDİR? *Sağlık Bakanlığıyla anlaşmalı kurumların çalışan ya da emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişi, eş, çocuk, anne ve babalarına ilgili kurumdan verilen muayene sevk belgesi, Sağlık Kimlik Kartı, Vakıf Tanıtım Kartı, Hak Sahipliği Tanıtım Kartı fotokopisi, *Hastanın kimlik fotokopisi, *TBMM mensuplarında Sağlık Harcaması Hak Sahipliği Sorgulaması (TBMM web sayfasından girilerek sorgulama yapılır ve çıktısı alınır)

26 * Spor Genel Müdürlüğüne bağlı, bağımsız spor federasyonlarından ve TFF'den lisans almış, sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık yardımından faydalanamayan lisanslı faal sporculara ilgili spor müdürlüğü kurum doktorundan ya da idari personelden verilecek sporcu hasta sevk formu, * Er-erbaşlar asker hastanesinden alacakları sevk ve kimlik fotokopisi, * Ayaktan ve yatan hasta hizmet detay belgesi, tetkik sonuçları ve tetkik istem belgeleri,

27 Yatan hasta Epikriz formu,. Diyaliz tedavi formu,. Diş tedavi şeması,
* Yatan hasta Epikriz formu, * Diyaliz tedavi formu, * Diş tedavi şeması, * Turuncu ve mor kan ürünü reçeteleri ve küpürleri, * Hizmet Detay Belgesinde hastaya verilen tüm tıbbi hizmet, muayene, ilaç ve malzeme adları, bedelleri, malzeme UBB kodları SUT kodları ve hizmet tarihleriyle birlikte ayrıntılı olarak belirtilecek

28 SAĞLIK KURUMLARININ DÜZENLEYECEĞİ FATURALARDA. Hastanın adı-soyadı. T
SAĞLIK KURUMLARININ DÜZENLEYECEĞİ FATURALARDA *Hastanın adı-soyadı *T.C. kimlik no, *Fatura eden kurum adı, *Kurumun banka adı ve hesap numarası, IBAN no *Fatura tarihi ve no, *Hastanın muayene ve yatış-çıkış tarihleri. Yer almalıdır.

29 Faturalarda dikkat edilecek hususlar
Faturalarda dikkat edilecek hususlar *Ayaktan ve yatan tedavi faturaları ayrı ayrı fatura edilecek. Maalesef pek çok sağlık hizmet sunucusunun HBYS(Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde) SGK HARİCİ kurum kayıt ekranlarında ayaktan ve yatan protokolü birleştirilmiş durumda. Bu durum geri ödeme kurumları tarafından kesinti nedenidir. Çünkü yatarak tedavi bedelleri içerisinde ayaktan tedavi bedeli ödenmez.

30 PEKİ AYAKTAN VE YATAN TEDAVİ PROTOKOLÜ BİRLEŞİYORSA NE YAPILACAK
PEKİ AYAKTAN VE YATAN TEDAVİ PROTOKOLÜ BİRLEŞİYORSA NE YAPILACAK? İlgili yazılım firmasından düzeltilmesi istenecek. Eldeki birleştirilmiş protokoller de HBYS üzerinden bölünecek. Yoksa kurum ayaktan muayene bedellerini alamayacağı için zarar eder. * İlaçlar miktarı belirtilerek (adet, falakon, ml, ıu) fatura edilmeli. Kutu bedeli yanlış faturalandırma nedenidir.

31 Fiyat tarifelerine mutlaka dikkat edilmeli
* Fiyat tarifelerine mutlaka dikkat edilmeli. Bazen HBYS’deki aksaklıklar dolayısıyla aynı fatura üzerinde SUT ve Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi birbirine karışabiliyor.

32 * HBYS üzerinde tarife değişikliklerine bağlı olarak Güncellemeler zamanında ve tam yapılmadıysa tarifeden kalkmış SUT kodu ve fiyat üzerinden yanlış faturalandırmalar yapılabilmektedir.

33 ÖNEMLİ NOT: Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-2 "A-ESTETİK, GELENEKSEL,TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ”nde belirtilen işlemler Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla yapılan protokollerin kapsamı dışındadır. Ancak bu işlemler için Vakıf/Şube tarafından sevkli olarak gönderilenlerin işlem bedelleri ilgili Vakıf tarafından karşılanır. * Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi’nde yer almayan hususlarda SUT usul ve esasları geçerlidir.

34 İNCELENİP ONAYLANAN FATURALAR
İNCELENİP ONAYLANAN FATURALAR * İlgili kurumlara gönderilmek üzere Genel Sekreterliğimiz giden evrak kayıt biriminden postaya verilerek ilgili kurumlara fatura üst yazılarıyla birlikte gönderilir. * Fatura üst yazılarının 1’er nüshası Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt biriminde dosyalanmaktadır. * İncelenip onaylanan faturalar için ve düzeltilmesi gereken hatalı faturalar için tutanak düzenlenir. *Hatalı faturaların üzerine iade gerekçeleri yazılır ve ilgili hastanelere üst yazıyla iade edilir.

35 ÖRNEKTİR

36 ÖRNEKTİR

37 ÖRNEKTİR

38 TEŞEKKÜR EDERİM… Arzu KIŞLALIOĞLU İzmir Güney Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı


"Birlik Fatura İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları