Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SUNUMU
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAVİ VE YOLLUKLAR) TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SUNUMU

2 Bilindiği üzere; TEDAVİ YARDIMINA İLİŞİKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO :6) (Bundan böyle tebliğ olarak ifade edilecektir.) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1.1 Amaç Bu tebliğin amacı; kapsama dahil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde kurumlar arası uygulamada birliğin sağlanması, sağlık hizmetlerinin ödeme kriterlerinin ve bunlara ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesidir.

3 o 1.2 Kapsam Bu tebliğ hükümleri; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 1. maddesi kapsamına giren personel (Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, kanunlarda kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri. b) 2914 Sayılı Yüksek Öğretim personel kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini kapsamaktadır.

4 Söz konusu tebliğin bazı maddelerinde değişiklik ve düzenlemelerin yapılması nedeniyle uygulamada birliğinin sağlanması için aşağıdaki açıklamalar gerekli görülmüştür. Tebliğin 2.2 maddesi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının tanımı; BİRİNCİ BASAMAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU: o Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, birinci basamak özel sağlık kuruluşları olarak kabul edilir.

5 BİRİNCİ BASAMAK RESMİ SAĞLIK KURULUŞU:
Kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezleri ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin mediko-sosyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları olarak kabul edilir.

6 İKİNCİ BASAMAK RESMİ SAĞLIK KURUMU:
Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, ikinci basamak resmi sağlık kurumu olarak kabul edilir.

7 İKİNCİ BASAMAK ÖZEL SAĞLIK KURUMU:
Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve özel dal merkezleri ikinci basamak özel sağlık kurumları olarak kabul edilir.

8 ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMU:
Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültesi hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak sağlık kurumu olarak kabul edilir.

9

10

11 2.4.1 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Müracaat İşlemleri
Söz konusu tebliğin 2.4 maddesi Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No :4) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup;aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2.4 Sevk İşlemleri 2.4.1 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Müracaat İşlemleri Memurlar (Akademik ve İdari Personel) varsa kurum tabibine (Üniversitelerde Mediko Sosyal Merkezi) gönderilecek, kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk edilecektir.

12 Kurum tabibi bulunmadığı takdirde memurlar belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum veya kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez. Memurun bakmak yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevkli olarak başvurabilirler.

13 Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere, memuriyete mahalli dışında yapılacak sevk işlemlerinin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılması gerekmektedir.

14 o Şehir içi sevkler 3(üç) iş günü,
o Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar; Bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi ve kontrole çağrılmasına esas olan ilk sevk işleminin usule uygun olması kaydıyla, kurum hekimlikleri tarafından veya kurum hekimliği bulunmadığı takdirde birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sevk edilebilirler. o Şehir içi sevkler 3(üç) iş günü, o Şehir dışı sevkler 5 (beş) iş günü geçerlidir.

15 Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için yeterli sayıda nüsha içeren hasta sevk kağıdının düzenlenmesi ve sağlık kurumlarınca tüm nüshaların ilk nüsha gibi değerlendirerek işlem yapılması esastır. Buna göre sevk zinciri takibine uyulmadan yapılan tedavi giderleri işleme koyulmayacağı gibi tedavi gideri kurum tarafından ödenmeyecektir.

16 31.12.2008 tarih 27097 (7.Mükerrer) sayılı
TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO :7) Tebliğdeki değişiklikler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. MUAYENE KATILIM PAYI ALINACAK SAĞLIK HİZMETLERİ; Bu tebliğ kapsamında bulunanlardan; (a) Hekim ve Diş hekimi muayenelerinde, (b) Protez, Ortez, Tibbi Malzeme kullanımlarında, (c) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde, Bu tebliğ esaslarına göre katılım payı alınır

17 AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİNDE KATILIM PAYLARININ TAKİBİ
Muayene Katılım Payı; İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 4 TL Üniversite Hastanelerinde 6 TL Özel Sağlık Kurumlarında TL Olarak uygulanır.

18 MUAYENE KATILIM PAYI KESİNTİ LİSTESİ
Harcama Birimi Kodu : Ay 1 Harcama Birimi Adı U.Ü. İMİD. Yıl 2009 TL SIRA NO MEMURUN/ASKERİ PERSONEL TEDAVİ OLAN KATILIM PAYI TCKNO / SİCİL NO ADI SOYADI   A2503 / 4875 CANAN  YILMAZ    3   6,00 TL   2  B2500 / 3366 NAİDE İKİZ   1 6,00 TL Düzenleyen Adı Soyad Unvan İmza AÇIKLAMA: Tedavi Olan Sütununa Kendisi için 1, Eşi için 2, Çocukları için 3, Anne için 4, Baba için 5 ve Diğerleri için 6 Rakamı girilecektir.

19 Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Muayene ile Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimliği muayenelerinden katılım payı alınmaz. MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİL EDİLMESİ Muayene katılım payı, kurumları tarafından çalışanları aylık ücretlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir. Muayene katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak tahsil edilecektir.

20 Bu amaçla, kurumların harcama birimleri bu tebliğe ekli muayene katılım payı formunu (EK -1) düzenleyeceklerdir.Kurumlar, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen tedavi faturalarına göre katılım payı tutarlarını takip eden aybaşında ödenecek olan aylıktan kesilmek üzere gerekli tahakkuk işlemlerini yapacaklardır. Katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

21 Kamu görevlilerinin aylıklarından her ay için yapılacak muayene katılım payı kesinti miktarı 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının %20 sini geçmeyecektir. 666,00 x %20 = 133,20 TL geçmeyecektir. Kesinti yapılacak katılım payının bu miktarı aşması halinde kalan tutar kamu görevlisinin sonraki aylardaki aylıklarından kesilmeye devam edilecektir.

22 o Kamu görevlisinin tayin olması halinde kesinti yapılamayacağından fatura ve Muayene Katılım Payı Listesinin bir örneği kamu görevlisinin yeni görev yerine gönderilerek kesintinin ilgili yerde yapılması sağlanacak ve yeni görev yerinin farklı bütçeli bir idare olması durumunda kesinti yapılan katılım payı tedavi ücretinin ödendiği idare bütçesine aktarılacaktır. o Aylıksız izne ayrılan kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin muayene katılım paylarının kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylığından kesilmesi sağlanacaktır .

23 o Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra istifa nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin muayene katılım payı kesintisi, aylık bordrosuna yansıtılamadığı için söz konusu katılım payı kişiye borç çıkarılarak tahsili sağlanacaktır. Ancak katılım payı tutarının 15 TL den az olması halinde takip edilmeyecek ve kayıtlara alınmayacaktır. o Muayene katılım paylarına ilişkin yersiz bir kesintinin yapılıp yapılmadığının tespiti açısından kamu görevlisinin talebi halinde maaş mutemetliklerince gerekli bilgi verilecektir. Yersiz kesintinin tespiti halinde gerekli işlemler idaresi nezdinde yapılacaktır .

24 Tıbbi malzeme katılım paylarının tahsilinde yapılacak işlemler
Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimleri tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde katılım payı, katılım payı tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir. Bu durumda katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir. Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimlerince sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmesi halinde, sağlık kurum kuruluşlarınca tahsil edilen katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

25 o Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin muayene katılım payının tahsil edilebilmesi için fatura ve Muayene Katılım Payı Listesinin bir örneği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilerek kesintinin emekli aylığından yapılması sağlanacak ve kesinti tutarı kamu görevlisinin emekliye ayrıldığı idare bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili idareye aktarılacaktır. o Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra kamu görevlisinin ölmesi halinde muayene katılım payı alınmayacaktır.

26 Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmaz.
Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalardan bir tane katılım payı alınacaktır. TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için %20 oranında katılım payı alınacaktır. Tıbbi malzeme için alınacak katılım payının tutarı tıbbi malzemenin alındığı tarihteki asgari ücretin %75’ini geçemez. (666,00 x %75 = 499,50 TL) Yüzde yetmiş beşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez, ortez veya tıbbi malzeme bağımsız olarak değerlendirilecektir.

27 o TIBBİ MALZEME KATILIM PAYININ TAHSİLİ
(a) Gözlük cam ve çerçevelerde hak sahiplerine ödenmesi halinde katılım payının tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılacaktır.Gözlük bedelinin kurumlar tarafından optikçilere ödenmesi halinde katılım payı tutarı optisyen tarafından ilgiliden tahsil edilir, kurum tarafından katılım payı tutarı kadar optisyene eksik ödeme yapılır.

28 KATILIM PAYI ALINACAK TIBBİ MALZEMELER
(a) Gözlük, cam ve çerçevelerde %20 katılım payı alınacak (b) Ağız protezleri ve diş tedavilerinde %20 katılım payı alınacaktır. (c) Vücut dışı kullanılan ve Tebliğ eki 5/C listesinde yer alan protezlerde ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerden katılım payı kesilecek. Ek 5/A listesinde yer alan fiyatlandırılmış tıbbi sarf malzeme listesinde yer alan tıbbi malzemelerden katılım payı kesilmeyecektir.

29 (c)Vücut Dışı Kullanılan Protez ve Ortezlerin Katılım Payı;
Vücut Dışı Kullanılan hak sahiplerinin kendileri tarafından temin edilen protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, protez ve ortez bedelinin ödenmesi aşamasında kurumları tarafından katılım payı tutarında eksik ödeme yapılması suretiyle hak sahiplerinden tahsil edilir. Vücut dışı kullanılan ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan protez ve ortezlerden alınması gereken katılım payı, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından hak sahibinden tahsil edilir,tahsil edilen katılım payı tutarı kadar, hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

30 (b) Ağız protezlerinin katılım payı;
Resmi kurum ve kuruluşlardan yapılan ağız protezini katılım payları, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ilgililerden tahsil edilir.Bu şekilde tahsil edilen katılım payı tutarı kadar hak sahibinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır. 7 Şubat 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No : 8) gereğince tebliğin 5.2nci maddesi “ ÖZEL SAĞLIK KURUM VEKURULUŞLARINDA DİŞ TEDAVİSİ” maddesi ve 2.7.7nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

31 Bu tebliğin yürürlük tarihinden itibaren diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerine sevk yapılmayacaktır. Konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Tebliğ Hükümleri çerçevesinde diş tedavileri RESMİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA sağlanmaya devam edilecektir.

32 YARDIMCI ÜREME YÖNTEMİ KATILIM PAYI
Yardımcı üreme yöntemleri için; (a) Birinci denemede %30 (b) İkinci denemede %25 (c) Embriyo dondurma (freezing) %30 Oranında katılım payı alınacaktır. Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, İlgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.


"TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları