Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKE B İ LG İ LER İ  ADI: İ RAN İ SLAM CUMHUR İ YET İ  BA Ş KENT: TAHRAN  YÖNET İ M Ş EKL İ : TEOKRAT İ K CUMHUR İ YET  PARA B İ R İ M İ : İ RAN R.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKE B İ LG İ LER İ  ADI: İ RAN İ SLAM CUMHUR İ YET İ  BA Ş KENT: TAHRAN  YÖNET İ M Ş EKL İ : TEOKRAT İ K CUMHUR İ YET  PARA B İ R İ M İ : İ RAN R."— Sunum transkripti:

1

2 ÜLKE B İ LG İ LER İ  ADI: İ RAN İ SLAM CUMHUR İ YET İ  BA Ş KENT: TAHRAN  YÖNET İ M Ş EKL İ : TEOKRAT İ K CUMHUR İ YET  PARA B İ R İ M İ : İ RAN R İ YAL İ

3 BA Ş BAKAN(D İ N İ REHBER) Ayetullah Seyid Ali Hamanei

4 CUMHURBA Ş KANI MAHMUD AHMADI-NEJAD

5 EKONOM İ BAKANI Ş EMSETT İ N HÜSEYN İ

6  Ba ş lıca Ş ehirleri: Tahran, Me ş hed, İ sfahan,Tebriz, Ş iraz  Yüzölçümü:1.648.000 km²  Nüfusu:75.000.000 -Kentsel nüfus Oranı : % 69 -Kırsal nüfus Oranı : % 31

7 Ekonomik Veriler  GSMH (Nominal) : 412 milyar Dolar  GSMH’nin Sektörlere göre da ğ ılımı: Hizmetler % 45, Sanayi % 44, Tarım % 10  GSMH Büyüme Hızı : %3

8  Ki ş i Ba ş ına Milli Gelir : $11,755 (SPG'Ye göre)  Enflasyon Oranı : % 13,4 (Nisan 2011 - İ ran Merkez Bankası)  İş sizlik Oranı : %17 (Resmi)  Ekonomide sektörel da ğ ılım : Kamu %35, Dini Vakıflar % 45, Özel %15

9  Petrol Rezervi : 137,6 milyar varil (dünya petrol rezervlerinin %10’u)  OPEC tarafından 2007 yılı itibariyle belirlenen petrol üretim kotası: 4,11 milyon varil/gün,  Üretimi (2010): 3,65 milyon varil/gün  İ hracatı (2007): 1,7 milyon varil/gün

10  Do ğ al Gaz Rezervi: 27 trilyon metreküp (Rusya’dan sonra % 17 ile dünya ikincisi)  Dı ş Borç : 22,1 milyar Dolar (2010)  Rezevler (Döviz ve altın tahmini): 100 milyar Dolar

11  Bütçe Gelirleri-Giderleri : 55,5 - 103 milyar Dolar  Bütçe gelirlerinin da ğ ılımı : %31.1 vergi, % 60 petrol, % 8,9 di ğ er  Bütçe harcamalarının da ğ ılımı: % 6 sa ğ lık, % 13 sanayi,% 14 e ğ itim, %7 savunma (resmi rakamlar)

12 DI Ş T İ CARET

13 A) İ HRACAT  Toplam İ hracat (2010 EIU tahmini): 80 milyar Dolar (%80'i petrol geliri)  Temel İ hraç Kalemleri: Ham petrol, petrokimya ürünleri, sebze-meyve, halı, fıstık.  İ hracat Yapılan Ba ş lıca Ülkeler (2010): 1.Çin (%17) 2.Japonya (%12) 3. Hinidstan (%10,5) 4. G. Kore (%7,5) 5. Türkiye (% 4,4)

14 B) İ THALAT  Toplam İ thalat (2010 EIU tahmini): 57 milyar Dolar  İ thalat Yapılan Ba ş lıca Ülkeler (2010): 1. BAE (%15), 2. Çin (%13,4) 3. Almanya (%9,7), 4. Güney Kore (%7,2) 5. İ talya (%5,2); Türkiye %3,6 ile 8. sıradadır.  Ba ş lıca İ thalat Ürünleri (2010): %9 benzin, %5 altın ve %4 külçe demir ve ala ş ımsız çelik.

15 Dünya petrol rezervlerinin %10'una sahip olan İ ran, do ğ algaz rezervleri bakımından Rusya Federasyonu'ndan sonra dünyada ikinci sırada yer almakta ve ayrıca 2 milyar ton demir, 1.3 milyar ton kömür ve 900 milyon ton bakır olmak üzere krom, kur ş un, civa, manganez, kalay, tungsten ve altın rezervlerine de sahip bulunmaktadır.

16 Tarıma en elveri ş li bölge olan Hazar Denizi kıyılarında ba ş ta tütün ve pirinç olmak üzere her türlü tarımsal üretim yapılmakta, sebze ve meyve üretilmektedir. Ülkenin ba ş lıca tarım ürünlerini bu ğ day, arpa, pirinç, pamuk, ş eker pancarı ve çay te ş kil etmektedir.

17 İ malat sanayii, ba ş ta tekstil ve gıda sanayileri olmak üzere plastik ve madeni e ş ya, mobilya, cam mamulleri, ş eker ve çimento sanayileri ile elektrik-elektronik, otomotiv, petrokimya, demir-çelik gibi a ğ ır sanayilerden olu ş maktadır.

18 Petrol sanayine, sanayi ve imalat sektörleri dı ş ında ayrıca yer verilmektedir. İ hracat gelirlerinin %82 civarındaki kısmı ham petrol ihracatından sa ğ lanmakta, ayrıca petrol sanayi İ ran ekonomisinde istihdam yönünden de önemli bir yer i ş gal etmektedir.

19


"ÜLKE B İ LG İ LER İ  ADI: İ RAN İ SLAM CUMHUR İ YET İ  BA Ş KENT: TAHRAN  YÖNET İ M Ş EKL İ : TEOKRAT İ K CUMHUR İ YET  PARA B İ R İ M İ : İ RAN R." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları