Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sümerler Babiller Asurlular Elamlar Akadlar. SÜMERLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sümerler Babiller Asurlular Elamlar Akadlar. SÜMERLER."— Sunum transkripti:

1 Sümerler Babiller Asurlular Elamlar Akadlar

2 SÜMERLER

3 Samilerin bir kolu olan Amurrular tarafından kurulan (M.Ö. 2000 yılları) Devletin kurucusuSumu-Abum'dur. Amurruların kurdu ğ u bu devlet ba ş kenti olan Babil ş ehrinin adıyla anılır. En ünlü hükümdarı Hammurabi’dir. Hammurabi'den sonra ülkede isyanlar çıktı ve devlet zayıfladı. M.Ö 1531 yılında Hititler Babil'i i ş gal ederek bu devlete son verdiler. Hititlerin çekilmesinden sonra Babil ülkesi Asurluların egemenli ğ ine girdi. Medlerle birle ş en Babiller M.Ö. 625 yılında Asur Devletini yenerek tekrar ba ğ ımsız oldular ve 2. Babil Kralligı’nı kurdular. Bu dönemin en önemli hükümdarı Nabukadnezar'dır. O, devletini güçlendirmi ş M.Ö. 586 yılında Kudüs'ü alarak Yahudi Devletine son vermi ş tir. Babil, bu kral zamanında Mezopotamya'nın en önemli ş ehri haline gelmi ş tir. 2. Babil Devletine M.Ö. 539 yılında Persler son vermi ş lerdir. Sümerlerin etkisinde kalan Babiller ziggurat denilen çok katlı tapınaklar in ş a ettiler. Zigguratların üst katını rasathane (gözlemevi), alt katını ürünlerin deposu olarak kullandılar. Tıp ve astronomide ilerlediler. Mimari açıdan Mezopotamya'nın en geli ş mi ş devleti Babillerdir.

4 M.Ö. 2100 yıllarında Arabistan'dan gelerek Mezopotamya'ya yerle ş en Sami kökenli bir kavimdir. Zamanla içlerine Sümerlere yakın bir dil konu ş an Hurriler de karı ş mı ş tır. Adını, kuruldukları Asur kentinden almaktadırlar. Ba ş kentleri Dicle kıyısındaki Ninova’dır. Asur Devleti M.Ö. 1960'lardan itibaren Anadolu'da pek çok ticaret kolonisi kurdular. Bunlardan en büyü ğ ü Kani ş (Kayseri-Kültepe)'dir. Hititlerin akınları sonunda zayıfladılar. En parlak dönemlerini Asurbanipalzamanında ya ş adılar. Sınırları İ ran'dan Mısır'a kadar uzanmaktaydı. Asurlular Kıbrıs'a da egemen olmu ş lardır. Hititler, Mısırlılar ve Urartularla sava ş tılar. Askeri güçle ayakta duran Asurlular VII. asırda zayıfladılar. İ ran'da giderek güçlenen Medler Babillilerle birle ş erek Asurlulara son verdiler (M.Ö. 625). Asurluların ülkesini aralarında payla ş tılar.

5 Sami kökenli olan Elamlılar Mezopotamya'nın güneydo ğ usunda ya ş ıyorlardı. Ba ş kentleri Sus ş ehri idi. M.Ö. 3000 yıllarından Sus kenti, bölgedeki di ğ er kentler üzerinde egemenlik kurdu. M.Ö 7. yy'da Asurlular tarafından yıkıldılar.

6 Sami kökenli olan Akadlar M.Ö. IV. binde Arap Yarımadası'ndan gelerek Sümerlerin kuzeyinde Fırat nehri boylarına yerle ş mi ş lerdir. Devletin kurucusu olan Sargon M.Ö. 2350 yılında Agade (Akad) kentini kurmu ş, kısa sürede Yukarı ve A ş a ğ ı Mezopotamya'yı tek bir yönetim altında toplamayı ba ş armı ş tır. Sargon tarihte ilk daimi ordu kuran kraldır. Güçlü ordusu ile sınırlarını İ ran'dan Akdeniz'e kadar ula ş tırmı ş, Mısır dı ş ında bütün Ön Asya'yı egemenli ğ i altına almı ş tır. Sargon'dan sonra devlet Gutilerin saldırılarıyla zayıflamı ş ve M.D. 2100 yıllarında Sümerler tarafından yıkılmı ş lardır.

7


"Sümerler Babiller Asurlular Elamlar Akadlar. SÜMERLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları