Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU VE CEVAPLARLA DESTEK E Ğİ T İ M ODASI H İ ZMETLER İ HAZIRLAYAN H İ DAYET GÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU VE CEVAPLARLA DESTEK E Ğİ T İ M ODASI H İ ZMETLER İ HAZIRLAYAN H İ DAYET GÜL."— Sunum transkripti:

1

2 SORU VE CEVAPLARLA DESTEK E Ğİ T İ M ODASI H İ ZMETLER İ HAZIRLAYAN H İ DAYET GÜL

3 Destek E ğ itim Nedir? Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tıbbi ve e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen e ğ itim ihtiyaçları do ğ rultusunda kendilerine, ailelerine, ö ğ retmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, e ğ itim ve danışmanlık hizmeti sa ğ lanmasıdır.

4 Destek e ğ itimi Destek E ğ itim Odalarında, Kaynaştırma Ö ğ rencisinin E ğ itim İ htiyacına Göre Belirlenen Ortamlarda, Uyarlanmış Ortamlarda, Sınıf Ortamında ve Atölye ve Laboratuvar Ortamlarında sunulur.

5 Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i MADDE 28 – (1) Okul ve kurumlarda, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ renciler ile üstün yetenekli ö ğ renciler için özel araç-gereçler ile e ğ itim materyalleri sa ğ lanarak özel e ğ itim deste ğ i verilmesi amacıyla destek e ğ itim odası açılır.

6 Destek E ğ itim Odası Nedir? “Destek E ğ itim Odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim uygulamaları kapsamında yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilerinin sunulan e ğ itim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile e ğ itim materyalleri sa ğ lanarak oluşturulmuş e ğ itim ortamlarıdır.

7 Destek E ğ itim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim uygulamaları kapsamında yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ renciler ile özel yetenekli ö ğ rencilerin ö ğ renim gördü ğ ü okul ve kurumlarda “Destek E ğ itim Odası” açılması zorunludur.

8 Neden Destek E ğ itim? Destek e ğ itimin bazı gerekçeleri aşa ğ ıda sıralanmaktadır, Kaynaştırma ö ğ rencilerine nitelik ve nicelik yönünden gereken zaman ö ğ retmen tarafından ayrılır ve bunun sonucunda ö ğ renci merkezli hazırlanan bep lerin işlevi ve başarı oranı artar Destek e ğ itimi ile sınıf ortamında, ö ğ retmenin kaynaştırma ö ğ rencisi üzerindeki etkisi artar.

9 Ö ğ rencinin bireysel e ğ itim ihtiyacı karşılanır Kaynaştırma ö ğ rencisi başarıyı tadar Kaynaştırma ö ğ rencisiyle akranları arasındaki akademik ve mesleki beceri farkları en aza iner Ders başarısı artan ve de ğ er gördü ğ ünü farkeden ö ğ rencilerin benlik algıları yükselir Destek e ğ itimi veren ö ğ retmenler, farklı ö ğ retim yöntemlerini ö ğ renip e ğ itim ö ğ renim sürecinde kullanabilirler

10 Başarılı bir destek e ğ itim hizmetinde ö ğ retmenin mesleki doyumu artar Okul yönetimi açısından destek e ğ itim hizmetlerindeki başarı bu alanda okul idaresine gelen sorunları ortadan kaldırır.

11 Okullarda Destek E ğ itim Odası Nasıl Açılır? Destek e ğ itim odası, il/ilçe özel e ğ itim hizmetleri kurulunun önerisi do ğ rultusunda il/ilçe millî e ğ itim müdürlükleri tarafından açılır. Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşa ğ ıda yer almaktadır. İ l/ilçe özel e ğ itim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim uygulaması kapsamında okul/kuruma yerleştirilen özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ renciler için her tür ve kademedeki okul/kurumlar bünyesinde il/ilçe milli e ğ itim müdürlüklerince destek e ğ itim odası açılır.

12 Destek e ğ itim odasında e ğ itim alacak ö ğ renci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek e ğ itim odası açılabilir. Açılış onayları, açılacak her bir destek e ğ itim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır. Özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilere yönelik okulun fiziki şartları, ö ğ renci sayıları, yetersizlik türleri ve yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek e ğ itim odaları açılabilir.

13 Fiziki şartları nedeniyle destek e ğ itim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli e ğ itim müdürlüklerinin onayı do ğ rultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek e ğ itim odası olarak kullanılabilir.

14 Destek E ğ itim Odasında Kimler E ğ itim Görebilir? Destek e ğ itim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim uygulaması kapsamında yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ renciler ile özel yetenekli ö ğ renciler e ğ itim görebilir.

15 Destek E ğ itim Odasında Hangi Ö ğ rencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman E ğ itim Alaca ğ ı Nasıl Belirlenir? Destek e ğ itim odasında e ğ itim alacak ö ğ renciler ile destek e ğ itim alaca ğ ı dersler, BEP geliştirme biriminin önerileri do ğ rultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca e ğ itim ö ğ retim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama e ğ itim ö ğ retim yılı içerisinde revize edilebilir.

16 Özel e ğ itim ihtiyacı olan her ö ğ rencinin ihtiyacı do ğ rultusunda bu e ğ itimden yararlanması sa ğ lanır. Destek e ğ itim odasında verilen destek e ğ itim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek e ğ itim odasında öncelikli olarak ö ğ rencinin kayıtlı oldu ğ u sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin e ğ itim verilir.

17 Bir Ö ğ renci Destek E ğ itim Odasında Haftada Kaç Saat E ğ itim Alabilir? Ö ğ rencinin destek e ğ itim odasında alaca ğ ı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örne ğ in; haftalık 30 ders saati ö ğ renim gören bir ö ğ renci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

18 Destek E ğ itim Odasında Ö ğ rencilere Grup Oluşturularak E ğ itim Verilebilir Mi? Destek e ğ itim odasında ö ğ rencilerin e ğ itim performansları dikkate alınarak birebir e ğ itim yapılır. Ancak; BEP geliştirme birimi gerekti ğ inde e ğ itim performansı aynı seviyede olan ö ğ rencilerle birebir e ğ itimin yanında en fazla 3 ö ğ rencinin bir arada e ğ itim alaca ğ ı grup e ğ itimi de yapılması için karar verebilir.

19 Destek E ğ itim Odasında Hangi Ö ğ retmenler Görev Alabilir? Destek e ğ itim odasında ö ğ rencilerin e ğ itim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun ö ğ retmenlerinden olmak üzere özel e ğ itim ö ğ retmenleri, sınıf ö ğ retmeni ve alan ö ğ retmenleri ile RAM’da görevli özel e ğ itim ö ğ retmenleri ya da di ğ er okul ve kurumlardaki ö ğ retmenler görevlendirilir.

20 Sınıf Ö ğ retmenleri Destek E ğ itim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır? Yönetici ve Ö ğ retmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İ lişkin Karar kapsamındaki yönetici ve ö ğ retmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf ö ğ retmenlerine ilkö ğ retim, orta ö ğ retim ve yaygın e ğ itim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Destek e ğ itim odalarında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir. İ lkokullarda sınıf ö ğ retmenleri, alan ö ğ retmenlerinin derse girdi ğ i saatlerde de destek e ğ itim odalarında görevlendirilebilirler.

21 Branş Ö ğ retmenleri Destek E ğ itim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır? Aylık karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan branş ö ğ retmenlerine, dolduramadıkları saat kadar destek e ğ itim odasında görev verilebilir. Aylık karşılı ğ ı dışında destek e ğ itim odasında girilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

22 Okul Yöneticileri Destek E ğ itim Odasında Ders Görevi Alabilirler Mi? Okul yöneticileri destek e ğ itim odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri aylık karşılı ğ ı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek e ğ itim odalarında görev alabilirler. Okul yöneticilerinin aylık karşılı ğ ı dışında Destek E ğ itim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

23 Ek Ders Ücreti Karşılı ğ ı Görevlendirilen Ö ğ retmenlere Destek E ğ itim Odalarında Görev Verilebilir mi? Ek ders ücreti karşılı ğ ı çalışan ö ğ retmenlere Destek E ğ itim Odasında ders görevi verilememektedir.

24 Destek E ğ itim Odasında E ğ itim Deste ğ i Alan Ö ğ rencinin Başarı De ğ erlendirmesi Nasıl Yapılır ? Özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilere ihtiyaçları do ğ rultusunda BEP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş e ğ itim programlarında; ö ğ renci için gerekli destek e ğ itim hizmetlerinin türü, süresi, sıklı ğ ı, kimler tarafından nerede ve nasıl sa ğ lanaca ğ ına ilişkin bilgiler yer almalıdır. BEP geliştirme biriminde özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencinin e ğ itim sürecinde görev alan tüm ö ğ retmenler yer alır ve ö ğ rencinin genel başarı de ğ erlendirmesinde sınıfta yapılan de ğ erlendirmenin yanı sıra destek e ğ itim odasında yapılan de ğ erlendirme sonuçları da dikkate alınır. Ö ğ rencinin destek e ğ itim odasında e ğ itim aldı ğ ı derslere ilişkin, de ğ erlendirme süreçlerinde kullanılan ölçme araçları, çalışma kâ ğ ıtları/defterleri dönem sonu raporuyla birlikte okul idaresine teslim edilir.

25 Destek E ğ itim Odasında Yürütülecek E ğ itim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır? Destek e ğ itim odasında e ğ itim alacak ö ğ renciler ile e ğ itim hizmeti sunacak ö ğ retmenlerin hangi gün ve saatlerde destek e ğ itim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Ö ğ rencilerin devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır.

26 Uygulamalı Beceri E ğ itimleri Nasıl Sunulur? Destek e ğ itim odasında e ğ itim alan ö ğ renciler için uygulamalı beceri e ğ itimi yapılması gereken derslerde BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri do ğ rultusunda, sınıf, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda grup içinde birebir e ğ itim yapılacak şekilde destek e ğ itim hizmeti sunulabilir.

27 Destek E ğ itim Odaları İ çin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir? “Destek E ğ itim Odası”nda ö ğ rencilerin e ğ itim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve e ğ itim materyalleri bulunur. İ l/ilçe milli e ğ itim müdürlükleri, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim yapılan okul ve kurumlardaki özel e ğ itim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sa ğ lanması için tedbir almakla yükümlüdür. Destek e ğ itim odası için alınacak malzemeler okul/kurumun ba ğ lı bulundu ğ u genel müdürlü ğ ün bütçesinden karşılanır.

28 Destek E ğ itim Odalarında Sunulan Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesinde RAM’ların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? E ğ itim ö ğ retim yılı başında okullara destek e ğ itim odaları ile ilgili bilgilendirme yapar. Destek e ğ itim odalarının açılış ve işleyiş sürecinde (odanın dizaynı, BEP hazırlanması) okul ve kurumlara danışmanlık hizmeti verir.

29 Konu ile ilgili sorularınız ve bilgi paylaşımı için lütfen bizi arayızınız. Beypazarı R.A.M. 762 72 35


"SORU VE CEVAPLARLA DESTEK E Ğİ T İ M ODASI H İ ZMETLER İ HAZIRLAYAN H İ DAYET GÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları