Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvan Sağlığı ve Karantina

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvan Sağlığı ve Karantina"— Sunum transkripti:

1 Hayvan Sağlığı ve Karantina
T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Hareketleri Kimliklendirme ve Kayıt TÜRKVET Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Antalya/2015

2 HAYVAN HAREKETLERİ KİMLİKLENDİRME VE KAYIT

3 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
5996 sayılı Kanunun; İkinci bölümünde ; Hayvanların Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması, Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerin Sevkleri, Hayvan Satış Yerleri ve Satışa İlişkin Sağlık Koşulları,

4 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Hayvanların Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması MADDE 7- (1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, Bakanlık tarafından tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak, bu hayvanlarının ve işletmelerinin kayıtlarını yaptırmak, işletmelerine giren veya işletmelerinden çıkan, yeni doğan, ölen veya kesilen hayvanları Bakanlığa bildirmek ve bunlara ilişkin kayıtları muhafaza etmekle yükümlüdür. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin sevkleri ile hayvan satış yerleri ve satışa ilişkin sağlık koşulları MADDE 8- (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin hususlar ile canlı hayvan ticareti yapanlar, nakliyeciler ve nakil ile ilgili şartlar ve bunlara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir. Bu hususlarla ilgili Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulması zorunludur.

5 Yönetmelikler Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği (24 Aralık 2011 ve sayılı Resmi Gazete) Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete)

6 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
MADDE 14 - (1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanması doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilir. (4) Bu Yönetmelikle belirlenen bildirim süresini geçtikten sonra hayvanların tanımlanması, Kanunun ilgili hükümlerine göre hayvan sahibine idarî para cezası verildikten sonra gerçekleştirilir. (5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra doğan hiçbir hayvan bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemez.

7 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Hayvan pasaportu ve sığır cinsi hayvanların yer değiştirmesi MADDE 23 - (1) Tanımlanan her bir sığır cinsi hayvan için hayvanın doğumunun bildiriminden itibaren on dört gün içinde; Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilerek 32 nci madde gereğince yeniden tanımlanan sığır cinsi hayvanlar için ise yeniden tanımlanmalarını takip eden on dört gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından bir hayvan pasaportu düzenlenir. (5) Sığır cinsi hayvanların işletme değiştirmelerinde bildirim süresi içerisinde çıkış veya varış bildirimi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, işletme sahiplerine Kanuna göre idari para cezası uygulanır.

8 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Bildirim Madde 70- (1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. İşletme ziyaretlerinde, hayvan sahiplerine yapılan bilgilendirme çalışmalarında bildirimin yapıldığına dair hayvan sahibinin imzasının bulunduğu tutanakların tutulması gerekmektedir.

9 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Kesimhane ve hayvan satış yerleri ile ilgili kısıtlamalar MADDE 71- (1) Bu Yönetmeliğe göre tanımlanmayan ve beraberlerinde pasaportu bulunmayan hiçbir sığır cinsi hayvan veya veteriner sağlık sertifikası bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan sığır cinsi hayvanların kesimhanede kesimine, hayvan satış yerlerine girişine izin verilmez.

10 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
          İşletme tanımlama numarası MADDE 40 - (1) İşletme tanımlama numaraları aşağıda belirtilen şekilde tahsis ve kayıt edilir. İşletme tanımlama numarası, 49 uncu maddede belirtilen iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodundan sonra verilecek en fazla on haneli bir sayıdan oluşur. İşletme tanımlama numarası, veri tabanına ve işletme tescil belgesine kaydedilir. Bu numara işletmenin kaydı sırasında veri tabanından otomatik olarak verilir. İşletme tanımlama plakası 10 x 5 cm ebadında siyah renkli metal olup, plaka üzerinde 1 cm yüksekliğinde işletme numarası ile sağ ve sol tarafında 2,5’şer cm boşluk olacak şekilde plakanın tam ortasında 5 cm eninde ve 1,5 cm yüksekliğinde işletme numarasını içeren bir barkod bulunur. Barkod ile işletme numarası arasında asgari 4 mm boşluk bulunmalıdır. Plaka üzerindeki işletme numarası ve barkod siyah zemin üzerine beyaz renkte lazer baskı ile yazılmalıdır.

11 İşletme Tanımlama Plakası

12 2015/04 Nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
Bildirim ve bilgilendirme Hayvan sahipleri işletmelerindeki her türlü hayvan hareketlerini (doğum, ölüm ve nakil) “İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu” ile ilgililere (İl/İlçe Müdürlüğü, TARGEL Projesi kapsamında görev yapan personel, Aşılama ve Küpeleme Sözleşmesi Yapılan Veteriner Hekim Odaları ve Birlikler, Muhtarlar, Hayvan Satış Yeri Sorumlu Yöneticileri ve Kimliklendiriciler) bildirecektir. Aşılama ve Küpeleme Sözleşmesi Yapılan Veteriner Hekim Odaları ve Birlikler, Muhtarlar, Hayvan Satış Yeri Sorumlu Yöneticileri hayvan sahibinden aldığı bildirim 7 gün içinde İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edecektir. Teslim edilen formlara istinaden İl/İlçe Müdürlüğü ve tarafından kayıt sistemlerinde gerekli güncelleme yapılacaktır.

13 İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu (EK-39)

14 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
Veteriner sağlık raporu MADDE 7 – (1) Hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından muayene ve kontrolden geçirilerek nakli uygun görülen hayvan ve hayvansal ürünler için veteriner sağlık raporu düzenlenir. (2) Ticarete konu olmayan ev ve süs hayvanlarının nakilleri haricinde, iller arasında yapılacak olan hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri esnasında veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur. (5) Veteriner sağlık raporu, hayvan kayıt sistemi üzerinden veya zorunlu hallerde Bakanlığın uygun göreceği matbu evraklarla düzenlenir. Hayvanların ve hayvansal ürünlerin hareketlerine ait bilgiler veri tabanına kayıt edilir.

15 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
Sığır cinsi hayvanların nakilleri MADDE 8 – (1) Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir. (3) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanların sevkine izin verilmez.

16 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
Koyun ve keçi türü hayvanların nakilleri MADDE 9 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde nakil belgesinin nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir. (2) Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış koyun ve keçi türü hayvanların sevkine izin verilmez.

17 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
Etlerin nakilleri MADDE 21 – (1) İl içi et nakillerinde, etin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak et nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

18 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Hayvan Hareketleri ile İlgili Yaptırımlar Sığır cinsi hayvanların nakil esnasında veya nakil sonrasında işletmede veteriner sağlık raporsuz olarak tespit edilmesi durumunda; hayvan başına 438 TL, Koyun ve keçi türü hayvanların nakil esnasında veya nakil sonrasında işletmede veteriner sağlık raporsuz olarak tespit edilmesi durumunda 70 TL, Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri esnasında veteriner sağlık raporsuz olarak yakalanması durumunda nakil vasıtası sahiplerine; araç başına TL, Tanımlanmamış sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçilerin nakil esnasında yakalanması durumunda hayvan başına idari para cezası uygulandıktan sonra hayvanlar en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir. Hayvanların hareket, doğum, ölüm bildirimlerini yasal süresi içerisinde yapmayanlara; işletme başına 731 TL, Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlarını zamanında küpeletmeyenlere; işletme başına 731 TL, Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere; TL,

19 HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE

20 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. 5996 Sayılı Kanunun; Birinci bölümünde; Bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolü ve yükümlülükler Hayvan hastalık tazminatı

21 Halen Uygulanan Projeler
Ulusal Kaynaklı Projeler Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi Hastalıktan Ari İşletmeler Oluşturulması AB kaynaklı projeler Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Küpelenmesi ve Kaydı Projesi Dünya Bankası Kaynaklı Projeler Kuş Gribi ve İnsana Tesir eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi

22 Hastalık Kontrol Tedbirleri
Programlı veya stratejik aşılama, Kordon ve karantina, Dezenfeksiyon, Tazminatlı kesim veya imha, Hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin kontrolü Hayvan pazarlarının kapatılması, Ölen hayvanların imha edilmesi, Tarama ve survey çalışmalarının yapılması

23 Hastalıkların Etkileri
Süt, et ve yumurta veriminde azalma Hayvanların gelişmesinde gerileme Yavru atma Ölüm Hayvan ve hayvansal ürün ticaretinin engellenmesi Hastalıkların kontrolü ve mücadelesi için gerekli personel, ilaç, aşı, vasıta, yakıt ve zaman giderleri

24 Desteklemeler Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
Hastalıktan ari işletme desteklemeleri Programlı aşı uygulamaları

25 Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri
2015 yılı tazminatlı hayvan hastalıkları Ruam, Sığır tüberkülozu, Sığır brusellozu, Koyun ve keçi brusellozu, Sığır vebası, Afrika at vebası, Kuş gribi, Kuduz, Sığırların Nodüler Ekzantemi Şap (Bakanlıkça belirlenen mücadele bölgelerinde) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzeme İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar

26 Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
Ülkedeki süt sığırı işletmeleri Damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar Tüberküloz ve Bruselloz hastalıkları yönünden tarama Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir 2015 yılı birim fiyat 375 TL/baş 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın Anaç sığır soy kütüğü ilavesi hariç anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlananlar faydalandırılmaz.

27 Beklentiler Hayvan sahibine hayvanları ve işletmeleri hakkında zamanında bildirim yapmaları konusunda bilgilendirme yapılması, Cezalar konusunda hayvan sahiplerinin bilgilendirilmesi,

28 TEŞEKKÜRLER


"Hayvan Sağlığı ve Karantina" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları