Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 14-15 Şubat 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 14-15 Şubat 2011."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 14-15 Şubat 2011

2 EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students ULUSLARARASI İ L İŞ K İ LER OF İ S İ ERASMUS KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü Okutman Hakan BAYKAL Yrd.Doç.Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN Uzman Şuayip TURAN erasmus@karatekin.edu.tr

3 Sunu Başlıkları  Desiderius Erasmus  Koordinasyon  Erasmus Programı Nedir?  Erasmus Öğrenim Hareketliliği nedir?  Erasmus Mundus – Politika Kapsamı ve Amaçları  Bir program, üç faaliyet  EM 2011 Çağrıları  Öğrenim Anlaşması  Tanınma Belgesi  Barınma  Sigorta  ÇKÜ Kayıt

4  Vize  Muhtemel Problemler  Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  Erasmus Mundus Kılavuzu (Faaliyet 2)  Erasmus Mundus Teklif Ça ğ rıları (Resmi Dergi)  Internet Üstünden Yapılan Teklif Ça ğ rıları  Erasmus Ö ğ renci Hareketlili ğ i Ne De ğ ildir?  Erasmus Ö ğ renci Hareketlili ğ i Nedir?  Erasmus Ö ğ renim Hareketlili ğ i Faaliyeti için Genel Kriterler  Erasmus Ö ğ renci Seçim Yönergesi  Programın Bütçesi ve Hibe

5  Ülkelere göre verilen hibe da ğ ılımı  EMMC/EMJD Temel Özellikleri  EMMC/EMJDlerin ortak özellikleri  EMMC’ler : özgün özellikler  EMMC bursları  EMJD Akademik Bursları  EMMC ve EMJD kriterleri  Staj Hareketlili ğ i  İ yi bir teklifin anahtar yönleri  Anahtar kelimeler veya anahtar özellikler

6 Desiderius Erasmus Erasmus Programı adını 1469-1536 yılları arasında ya ş amı ş ve hayatı boyunca Avrupa’nın pek çok üniversitesinde dersler veren ünlü gezgin ve hümanist filozoftan almaktadır.

7 KOORD İ NASYON AB Komisyonu E ğ itim ve Kültür GM Ulusal Ajans Uluslararası İ li ş kiler ve AB Birimi Erasmus Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörleri Ö ğ rencilerimiz

8 Yüksekö ğ retim ö ğ rencilerinin AB ülkelerinde e ğ itim almasını kapsayan bir akademik de ğ i ş im programıdır. Erasmus Avrupa’da yüksek ö ğ renimin modernle ş mesinde itici güç olmu ş ve Bologna Sürecinin do ğ masına neden olmu ş tur. Programın genel amacı ortak bir Avrupa Yüksek Ö ğ retim Alanı olu ş turmak ve Avrupa genelinde eko-inovasyonu geli ş tirmek ve yaygınla ş tırmaktır. Erasmus, Avrupa Yüksek Ö ğ retim Kurumlarının birbirleri ile i ş birli ğ i yapmalarını te ş vik etmeye yönelik bir Avrupa Birli ğ i programıdır Erasmus Programı Nedir?

9 Erasmus Ö ğ renim Hareketlili ğ i nedir? AB E ğ itim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Ö ğ renme Programı (LLP) Erasmus - Erasmus Ö ğ renim - Erasmus Staj

10 10 Avrupa Yüksek Öğretim Programlarının Geliştirilmesi Kültürler arası Anlayışın Geliştirilmesi Öğrenciler için daha iyi kariyer avantajları Erasmus Mundus Programı AB Dış iİişki Politikaları Bologna Lisbon  Avrupa 2020 Erasmus Mundus – Politika Kapsamı ve Amaçları

11 Erasmus Mundus Amaçları  Yüksekö ğ retimin kalitesini arttırmak  İş birli ğ ini te ş vik etmek  Akademik tanınma, ş effaflık  Kültürlerarası ileti ş imi güçlendirmek

12 Erasmus programı kapsamında - Ö ğ rencilerin - Yüksekö ğ retim kurumlarının - Ö ğ retim elemanlarının ve - Personelin birbirleri ile ortak (ara ş tırma) projeler üretip hayata geçirmeleri * Tematik A ğ ların kurulması ve geli ş tirilmesi * müfredat geli ş tirme çalı ş maları * e ğ itim, *ö ğ retim *staj faaliyetlerinin gerçeklenmesi Amacı ile Avrupa çapında finansmanı sa ğ lanmaktadır.

13 Bir program, üç faaliyet 1.Faaliyet *Ortak Lisans Üstü Programlar -AB Ülkesi olan ve olmayan ülkeler tarafından -Ortak ö ğ renim programı süresince AB ülkelerinden olan ve olmayan ö ğ renciler için burs. 1.Faaliyet *Ortak Lisans Üstü Programlar -AB Ülkesi olan ve olmayan ülkeler tarafından -Ortak ö ğ renim programı süresince AB ülkelerinden olan ve olmayan ö ğ renciler için burs. 2. Faaliyet *Ortak Projeler - Yüksek Ö ğ retimin her alanında ve her seviyesinde AB ülkelerinden olan ve olmayan ö ğ renciler için burs. 2. Faaliyet *Ortak Projeler - Yüksek Ö ğ retimin her alanında ve her seviyesinde AB ülkelerinden olan ve olmayan ö ğ renciler için burs. 3. Faaliyet *Cazip Projeler *E ğ itim *Erasmus Mundus Mezunlar Toplulu ğ u *EM Ulusal Yapılarının Bilgi Faaliyetleri 3. Faaliyet *Cazip Projeler *E ğ itim *Erasmus Mundus Mezunlar Toplulu ğ u *EM Ulusal Yapılarının Bilgi Faaliyetleri

14 EM 2012 ÇA Ğ RILARI Bir program, 3 faaliyet= bir ÇA Ğ RI ÇA Ğ RI TAR İ HLER İ : 14 Ş UBAT–04 MART 2011 SINAV TAR İ H İ : 07 MART 2011 ANAHTAR REFERANSLAR: Program Kılavuzu Ba ş vuru sahipleri için kılavuz Teklif Ça ğ rıları

15 Erasmus Mundus Ortak Lisans Dersleri Erasmus Mundus Ortak Y. L. Dersler Erasmus Mundus Ortak Doktora Programları AB Ülkelerinden Olan ve Olmayan Ö ğ renciler ve Akademisyenler için program boyunca tam ö ğ renim bursu Faaliyet 1

16 Ö ğ renim Anla ş ması-1  De ğ i ş im süresince kar ş ı kurumda alınacak dersleri belgeler.  3 orijinal (Erasmus Ofisine, ö ğ renciye ve gidilecek kurum için)  Erasmus bölüm/fakülte/YO koordinatörü ile hazırlanmalı Taraflar: 1)Ö ğ renci 2)ÇKÜ a) bölüm/fakülte/YO koordinatörü b) kurum koordinatörü 3)Gidilecek kurum a) bölüm/fakülte/YO koordinatörü b) kurum koordinatörü

17 Ö ğ renim Anla ş ması-2  ÖA ile ö ğ rencinin gidece ğ i yüksekö ğ retim kurumunda alaca ğ ı dersler seçilir ve bu derslerin kaç AKTS kredisine kar ş ılık geldi ğ i kar ş ı kurumdan ö ğ renilerek yazılır.  1 dönem 30 AKTS, 2 dönem 60 AKTS olmalı.  Bu belgenin tüm taraflarca imzalanmı ş hali ö ğ renci yurt dı ş ına çıkmadan (en azından faksla/taranmı ş olarak) birimimize iletilmelidir.  Belge faksla/taranmı ş olarak geldi ise, orijinali de ğ i ş imin tamamlanmasından sonra MUTLAKA Birimimize iletilmelidir.  Gerek duyulması halinde ö ğ rencinin kar ş ı kuruma gidi ş inden itibaren ilk 1 ay içerisinde Ö ğ renim Anla ş ması'nda de ğ i ş iklik yapılabilir.  Bu durumda bölüm onayı alınmalı, de ğ i ş iklik önce bölüm koordinatörüne gönderilmeli, onun imzasından sonra Birimimize iletilmelidir.

18 Tanınma Belgesi  Ö ğ renim Anla ş ması’nda yer alan derslerin ÇKÜ’de denk sayılacak dersler ile e ş le ş tirildi ğ i belgedir.  3 orijinal (Erasmus Ofisine, ÇKÜ’deki bölüm ve ö ğ renci için)  Erasmus bölüm/fakülte/YO koordinatörü ile hazırlanmalı  Bölüm/fakülte/YO intibak komisyonu onayı  Gitmeden önce yapılmalı ve Erasmus Ofisine iletilmeli  Ö ğ renim Anla ş ması’nda de ğ i ş iklik olması halinde, Tanınma belgesi de bu de ğ i ş ikli ğ e paralel olarak yenilenmeli

19 Ö ğ renim Anla ş ması ve Tanınma  De ğ i ş im sonunda a ş a ğ ıdaki belgeler birbiri ile uyumlu olmalı: Ö ğ renim Anla ş ması Tanınma Belgesi Misafir olunan kurumdan alınan transkript De ğ i ş im sonunda denklik yapıldıktan sonra ÇKÜ’den alınan transkript  Ö ğ renim Anla ş ması’nda ders de ğ i ş ikli ğ i 1 kez yapılmalı. Her bir ders için ayrı bir de ğ i ş iklik sayfası olmamalı.  Ö ğ renim Anla ş ması ve Tanınma ile ilgili muhatap: Fakülte/Bölüm/YO/MYO koordinatörleridir.  Notu olmayan ders seçilmesi halinde dönü ş te denklikte sorun ya ş anabilir. Dikkat edilmeli.

20 Barınma  Gidilecek kurum Uluslararası İ li ş kiler Ofisleri tarafından barınma formu  Erken ba ş vuru (son tarihler!!!)  Ö ğ renci yurtları  Ö ğ rencinin sorumlulu ğ unda  Bölüm/Fakülte/YO koordinatöründen/AB Birimi’nden destek

21 Sigorta  Uluslararası geçerlili ğ i olan bir seyahat-sa ğ lık sigortası yaptırılmalı  Standart Teminat: Kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi masrafları Taburcu olduktan sonra ikametgaha nakil  Ek Teminatlar: Ki ş isel Sorumluluk Teminatı Bagaj kayıpları Kapkaç oKredi kartı oKimlik kartı  Sosyal Güvenlik İ l Müdürlü ğ ü/SGK Merkezleri’ndeki yurt dı ş ı i ş lemleri servisinden bilgi  TC’nin Sosyal Güvenlik Anla ş ması imzaladı ğ ı ülkeler: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Ulkeler  Gidilecek ülkenin/kurumun sigorta gereksinimleri hakkında bilgi

22 Kayıt  Erasmus ile gitmeden önce ÇKÜ kaydı yenilemeli ve harç ödemeli (vekalet),  Kayıt dondurulmaz, ders kaydı yapılmaz  Bölümünüze Erasmus ö ğ rencisi oldu ğ unda ve ders kaydı yaptırmayaca ğ ına dair dilekçe vermeli  Misafir oldu ğ u kuruma “e ğ itim-ö ğ retim” ücreti ödenmez  Alınan e ğ itim Türkiye’de denk sayılmalıdır

23 Vize  Vize i ş lemleri hakkında en do ğ ru ve güncel bilgi için: Lütfen gidilecek ülkenin konsoloslu ğ u ile irtibata geçiniz (web sayfası/telefon/randevu vs.)  Ye ş il pasaporta 3 aya kadar vize uygulamayan ülkelerin listesi için: http://www.mfa.gov.tr

24 Muhtemel problemler  Adaptasyon (Oryantasyona katılın, gitmeden bilgilenilmeli)  Yabancı dil ( İ ngilizce ve/veya gidilecek ülkenin dilinin iyi ö ğ renilmesi)  Kültürel/dini problemler  Hırsızlık (tüm parasını yanında ta ş ımamalı, de ğ erli e ş yalarına dikkat etmeli)  Karma yurtlar

25 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-1  Erasmus hibesi destek niteli ğ indedir. E ğ itimin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz.  Pasaport, vize, yol ve barınma masrafları için ek hibe tahsis edilmez.  Bankadan hibenizi yurt dı ş ından nasıl çekece ğ iniz hususunda bilgi alınız.  İş lemlerinizi zamanında tamamlayınız.  Belgelerin isimlerini ve içeri ğ ini ö ğ reniniz.  Tüm belgelerin orijinali de ğ i ş im sonunda Erasmus Ofisine verilmeli.  Birimimizle ilk irtibatınız uçu ş tarihinizden 1 hafta önce olmamalı!!!

26 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2  Web sayfamızın (http://relationsoffice.karatekin.edu.tr/tr/default.html) etkin kullanımı, duyuruların takibi  Erasmus süresi uzatma: Her iki kurumdan yazılı onay alınması halinde: elimizde hibe var ise hibeli: Evet elimizde hibe yok ise hibesiz: Evet  De ğ i ş im sonunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde hibenin % 20’si ödenmez.  De ğ i ş imin kurallara uygun olmaması halinde hibenin tamamı ya da bir kısmı geri alınabilir.

27 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3  Havalimanında ilk güvenlik kontrolünden sonra pasaport harç pulu: 15 TL  Uçu ş saatinden 2 saat önce havalimanında olunmalı.  Kabin bagajlarında (1 çanta) ta ş ıyabilece ğ iniz maksimum sıvı ve jel miktarı: 100 ml ile sınırlıdır ve özel olarak hazırlanmı ş olan ş effaf bir po ş ette ta ş ınmalı.  El bagajına likit-kimyasal-kesici-delici e ş ya koyma  Kabinde ta ş ınacak sıvılar, ilaçlar ve yolculuk sırasında ihtiyaç duyulacak diyet ürünlerine güvenlik denetimine tabidir.  Di ğ er uçu ş ş artları ve kısıtlamalar hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir

28 Erasmus Mundus Kılavuzu (Faaliyet 2) - Ülkelerin listesi - Ülke ba ş ına dü ş en hibe - Tematik öncelikler - Ortaklar/ortaklıklar için özel kriterler - Desteklenen hareketlilik ve süresi

29 Erasmus Mundus Teklif Ça ğ rıları (Resmi Dergi) - Programın kısaca tanımı -Faaliyet ba ş ına hedefler ve/veya bütçe - Ödül kriterleri özeti - Ba ş vuru için son tarihler

30 Internet Üstünden Yapılan Teklif Ça ğ rıları http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php

31 Erasmus Ö ğ renci Hareketlili ğ i Ne De ğ ildir? Erasmus programı bir "yabancı dil ö ğ renme programı" de ğ ildir. Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı de ğ ildir. Erasmus programı bir "diploma" programı de ğ ildir.

32 ERASMUS Ö Ğ RENC İ Ö Ğ REN İ M HAREKETL İ L İĞİ NED İ R? Erasmus, AB’nin Hayat Boyu Ö ğ renme programı adı altında, Avrupa üniversiteleri arasında i ş birli ğ ini derinle ş tirmeyi amaçlayan alt bir programdır. Ö ğ renciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönem için ba ş ka bir Avrupa ülkesi Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yüksek ö ğ retim kurumunda ö ğ renci olmak üzere yurt dı ş ına gidebilmektedirler. Ö ğ renci Hareketlili ğ i  Ö ğ renci Ö ğ renim Hareketlili ğ i  Ö ğ renci Staj Hareketlili ğ i

33 Avrupa Komisyonu de ğ i ş imden faydalanan bireylerin yurt dı ş ında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sa ğ lamak amacıyla ö ğ rencilere hibe vererek de ğ i ş ime mali olarak da destek vermektedir. Birli ğ e aday ülke olarak Türkiye'nin ö ğ renci hareketlili ğ i yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir. İ kili sözle ş meler (Bilateral Agreements) çerçevesinde 3-12 ay arası gerçekle ş tirilebilir

34 Erasmus Ö ğ renim Hareketlili ğ i Faaliyeti için Genel Kriterler: 1.Lisans ö ğ rencileri için asgari 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması 2.Yüksek lisans ve doktora ö ğ rencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması 3.Ba ş vuran ö ğ rencilerin ba ş arı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50’si, yabancı dil bilgilerinin %50’si alınır ve en yüksek puanlı ö ğ rencilerin seçilerek tercihlerine göre yerle ş tirilir.

35 Erasmus Ö ğ renci Seçim Yönergesi Erasmus ö ğ renci ba ş vuruları dört yıllık e ğ itim veren fakülte ve yüksekokullar için her yıl 14 Ş ubat -04 Mart tarihleri arasında yapılır. İ ki yıllık e ğ itim veren yüksekokullar için ise, 01 Mart -15 Nisan tarihleri arasında yapılır. Birinci a ş ama (ön eleme); dil sınav sonuçları ve akademik not ortalamalarının %50leri otomasyon sistemi tarafından belirlenir ve bölüm kontenjanlarının 3 katı kadar ö ğ renci ikinci a ş amaya girmeye hak kazanır.

36 Birinci A ş ama Kontenjan × 3 Dil türünün belirlenmesi İkinci Aşama Kontenjan sayısınca öğrenci Belirlenen dilden sınav Yeniden tercih İlk başvurulardaki not ortalaması ve yeni dil puanına göre seçim

37 PROGRAMIN BÜTÇES İ VE H İ BE Programa katılan 27 ülkenin nüfuslarına oranla ortak havuza koydukları para ile olu ş maktadır.  Ulusal Ajans tarafından 2010-2011 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri ya ş am standartlarına göre 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmi ş tir.  Yol parası için bir hibe verilmeyecektir. Aylık Hibe Ö ğ renim hareketlili ğ ine katılan ö ğ rencilere ödemeleri 2 taksitte yapılır. 1. Taksit (%80) Ö ğ renci kar ş ı kuruma gitmeden önce 1. ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. 2. Taksit (%20) Ö ğ renim dönemi sonunda, kesin gerçekle ş me süresi dikkate alınarak yapılır.

38

39 ALMANYA425 Euro LETONYA365 Euro AVUSTURYA463 EuroL İ TVANYA326 Euro BELÇ İ KA429 EuroLÜKSEMBURG429 Euro BULGAR İ STAN300 EuroMACAR İ STAN403 Euro ÇEK CUMHUR İ YET İ 420 Euro MALTA365 Euro DAN İ MARKA596 EuroPOLONYA403 Euro ESTONYA365 EuroPORTEK İ Z395 Euro F İ NLAND İ YA515 EuroROMANYA322 Euro FRANSA497 EuroSLOVAK CUM.373 Euro GÜNEY KIBRIS RUM Y.382 EuroSLOVENYA 386 Euro HOLLANDA468 EuroYUNAN İ STAN407 Euro İ NG İ LTERE540 Euro İ RLANDA523 Euro İ SPANYA438 Euro İ TALYA480 Euro İ SVEÇ493 Euro ÜLKELERE GÖRE VER İ LEN H İ BE DA Ğ ILIMI (aylık)

40 KRED İ 1 Yarıyıl için 30 ECTS (European Credit Transfer System) Ba ş arı Durumu Ö ğ rencilerin yurtdı ş ında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve ö ğ renci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildi ğ inde, ö ğ rencinin aldı ğ ı derslerden de ba ş arısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdı ş ında kaldı ğ ı sürede hak edece ğ i toplam hibenin %20 si ödenmez.

41 EM Masters (Yüksek Lisans) Dersi veya Ortak Doktora Programı: Ba ş vuru yapabilen bir Avrupa Yüksek Ö ğ retim Kurulu ş u (YÖK) tarafından koordine edilmek zorundadır. En az 2 AB orta ğ ı ile yapılmalıdır : di ğ er ortaklar AB ülkelerinden veya üçüncü ülkelerden olabilir. Her açıdan entegre bir program olmak zorundadır. YÖK ortaklarının idari birimleri arasında imzalanmı ş konsorsiyum anla ş masına dayanmak zorundadır. (Bu anla ş manın hibe tarihinden önce imzalanmı ş olması zorunludur.) EMMC/EMJD Temel Özellikleri

42 EMMC/EMJD Temel Özellikleri (devam) Bu anla ş ma zorunlu hareketlilik ş artı içermek zorundadır. Haziran 2011 tarihine kadar yapılması zorunludur. Ba ş vuru tarihine kadar imza i ş lemleri tam olarak bitmi ş olmalıdır ve 12/2011 tarihinden itibaren be ş müteakip nüsha halinde çalı ş maya hazır olmak zorundadır. Tam olarak tanınan çift, çoklu veya ortak derece verebilmelidir. E ğ itimin/ara ş tırmanın yapılaca ğ ı ülkelerde konu ş ulan en az iki Avrupa dilinin kullanımını sa ğ lamak zorundadır.

43 Üst seviye ö ğ rencilerin/doktora ö ğ rencilerinin/ bursiyerlerin ilgilerinin sa ğ lanması ve programa dahil edilmesini sa ğ lamalıdır. Üçüncü ülke adaylarının vize ve ikamet izni almalarına destek olmalıdır. Sigorta kapsamı sunmalıdır Her iki tarafın hakları ve yükümlülükleri / sorumlulukları hakkında ö ğ rencilerle/doktora adaylarıyla anla ş ma imzalanmalıdır.

44 EMMCs/EMJDlerin ortak özellikleri Birbirini takip eden 5 çerçeve ortaklık anla ş masını kapsar Maddi destek konuları: -Ortak programın idaresi kira tutarı AMMCler için- 30,000 EUR, EMJDler için50,000 EUR -Belli sayıda ö ğ renci bursu/akademik burs İ ki çe ş it ö ğ renci bursu/akademik burs - A Kategorisi : üçüncü ilkelerden gelenler, mukim olmayanlar, ve asıl faaliyetlerini son 5 yıl içinde 12 aydan fazla Avrupa’da yürütmemi ş olanlar. - B Kategorisi : A kategorisindeki ş artları sa ğ lamayan bireyler için

45 EMMC’ler : özgün özellikler Tüm ortaklar evsahibi kurum olarak hareket edebilmek ve müfredatın bir bölümünü sunabilmek zorundadır. –Avrupa YÖK’ler için min. 20 AKTS (1 yıl EMMC’ler için) veya 30 AKTS (daha uzun EMMC’ler) –Üçüncü ülkelerin YÖKleri için asgari 15 AKTS EMMC en az 1 (60 AKTS) ile 2 (120 AKTS) akademik yıl arasında olmak zorundadır. Final sınavı sonuçları EMMC’nin bitti ğ i yılın en geç Ekim ayında belli olmak zorundadır.

46 Konsorsiyum kendi katılım tutarlarını belirtmekte serbesttir fakat: –Tutarlar katılımcılara ş effaf ve açık olmalıdır –Avrupa üçüncü ülkeler için iki farklı tutar olabilir –Katılım masraflarına AB katkısı: – A Kategorisi için yıllık 8000 EUR ve – B Kategorisi için yıllık 4000 EUR – Ücretten feragatte bulunmak iyi bir davranı ş olarak de ğ erlendirilmektedir. http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus

47 EMMC bursları A Kategorisi Bursları B Kategorisi Bursları Akademisyenler için olan Burslar I Seyahat ve di ğ er ki ş isel giderlere katkı Yıllık € 4 000 Sadece üçüncü ülkelerdeki ortaklara olan hareketlilikte € 3 000 II Katılım masraflarına katkı (sigorta dahil) Dönem ba ş ına azami € 4 000 Dönem ba ş ına azami € 2 000 III Aylık ödenek Ayda € 1 000 Ayda € 500 IV Ya ş am giderleri (seyahat masrafları dahil) Bursiyer ba ş ına en çok 3 ay için Haftalık € 1 200 TOPLAMYıllık € 24 000 Yıllık € 10 000 ( seyahat varsa + € 3 000) En çok 3 ay kalma ş artı ile € 14 400

48 EMJD Akademik Bursları 3 yıllık akademik burs katkısıA KategorisiB Kategorisi I Seyahat, kurulum ve di ğ er ki ş isel giderler € 7 500€ 3 000 (Hareketlik üçüncü ülke olan orta ğ ına oluyorsa) II EMJD katılım masraflarıAylık € 300 (36 ay için € 10 800) laboratuarı olmayan EMJD için veya Aylık € 600 (36 ay için € 21 600) laboratuarı olan EMJD için III Sabit ya ş am giderleri (toplam 36 ay) Aylık € 2 800 (örne ğ in 36 ay için € 100 800) i ş akdi için Aylık € 1 400 (örne ğ in 36 ay için € 50 400) ya ş am giderleri için Azami akademik burs tutarı EUR 61 200 ile EUR 129 900 arasında (kategoriye veya i ş in içeri ğ ine göre)

49 EMMC kriterleri A1: Akademik kalite – ders içeri ğ i (% 30) A2: Ders entegrasyonu (% 25) A3: Ders yönetimi, açıklık ve sürdürülebilirlik (% 20) A4: Ö ğ renci servisleri ve faaliyetleri (%15) A5: Kalite güvence ve de ğ erlendirme (% 10) EMJD kriterleri A1: Akademik ve ara ş tırma kalitesi (% 25) A2: Ortaklık deneyimi ve ortaklı ğ ın kiminle yapıldı ğ ı(% 25) A3: Programın Avrupa Entegrasyonu ve İş leyi ş i (% 20) A4: EMJD bursu almı ş adaylar için ş artlar (%15) A5: Yönetim, sürdürülebilirlik ve kalite güvence (% 15)

50 STAJ HAREKETL İ L İĞİ  Ö ğ rencilere; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde di ğ er AB üyesi ülkelerinde staj imkanı ve deste ğ i sa ğ lar.  Staj hareketlili ğ i, bir ö ğ rencinin ba ş ka bir ülkede ortak bir i ş letme, e ğ itim merkezi, ara ş tırma merkezi veya benzer bir organizasyon bünyesinde mesleki e ğ itim alma ve/veya çalı ş ma deneyimi kazanma sürecidir.  Üniversite ile ev sahibi kurulu ş arasında ikili ö ğ renim sözle ş mesi yapılması zorunlu de ğ ildir sadece teknik e ğ itim sözle ş mesi yapılması gereklidir.

51 Ö ğ renci staj yapmayı dü ş ündü ğ ü kurumdan aldı ğ ı kabul belgesi ile ba ş vurmak zorundadır. Erasmus Ö ğ renci De ğ i ş iminde geçerli olan Ulusal Ajans kriterlerinin hepsi staj programı için de geçerlidir. Ö ğ rencinin ba ş vurusunu yaptı ğ ı ayı takip eden ayda ba ş vuru komisyonda görü ş ülür.

52 İ Y İ B İ R TEKL İ F İ N ANAHTAR YÖNLER İ BÜTÜNCÜL BAS İ T KANITA DAYALI AÇIK NET T İ T İ Z HEDEFE YÖNEL İ K TAM

53 Anahtar kelimeler veya anahtar özellikler ENTEGRASYON KURUMSAL BA Ğ LILIK/ÜSTLENME KATMA DE Ğ ER EKO- İ NOVASYON KAL İ TE GÜVENCE SÜRDÜRÜLEB İ L İ RL İ K İ ST İ HDAM OLANAKLARI Ş EFFAFLIK

54 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ http://relationsoffice.karatekin.edu.tr/tr/default.html Tel: 212 18 98 Faks: 212 92 19 E-posta: erasmus@karatekin.edu.tr


"ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 14-15 Şubat 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları