Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Mart 2015

2 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönergesi Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

3 Yönetmeliklerin Genel Gerekçesi
Yayımlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum Sayıştaya Kamu İdare Hesaplarının Verilmesi Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazların Tahsisli Oldukları İdarelerin Mali Tablolarında Yer Alması Kamuoyuna ve Uluslararası Kuruluşlara Uygun Raporlama Yapılması Sayıştay Raporlarında Yer Alan Tespit ve Öneriler Teknolojik Gelişmeler, Kamu İdarelerinin Talepleri ve Muhtelif Mevzuatta Yapılan Değişikliklere Uyum

4 Yayımlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum

5 Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) alt kurulu olan Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (IPSASB) tarafından bugüne kadar 31 Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standardı yayımlanmıştır Yayımlanan bu standartlar Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunca ele alınarak 23 Devlet Muhasebesi Standardı hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

6 Yayımlanan Devlet Muhasebesi Standartları
DMS No. Devlet Muhasebesi Standardı Adı RG Yayım Yılı 01 Numaralı DMS Mali Tabloların Sunulması 2008 02 Numaralı DMS Nakit Akış Tablosu 03 Numaralı DMS Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler Ve Hatalar 04 Numaralı DMS Dövizle Yapılan İşlemler ve Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri 05 Numaralı DMS Borçlanma Maliyetleri 2009 06 Numaralı DMS Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar 07 Numaralı DMS İştiraklerdeki Yatırımlar 2010 08 Numaralı DMS Ortak Girişimlerdeki Paylar 09 Numaralı DMS Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler 10 Numaralı DMS Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama 2013 11 Numaralı DMS İnşaat Sözleşmeleri 2012 12 Numaralı DMS Stoklar 13 Numaralı DMS Kiralamalar 14 Numaralı DMS Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar 16 Numaralı DMS Yatırım Amaçlı Varlıklar 17 Numaralı DMS Maddi Duran Varlıklar 18 Numaralı DMS Bölümsel Raporlama 19 Numaralı DMS Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar 2011 20 Numaralı DMS İlişkili Taraf Açıklamaları 21 Numaralı DMS Nakit Üretmeyen Varlıklarda Değer düşüklüğü 22 Numaralı DMS Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması 31 Numaralı DMS Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32 Numaralı DMS Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri 2014

7 Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum
DMS 1 - Mali Tabloların Sunulması DMS 10 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama DMS 13 - Kiralamalar DMS 32 - Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri Kısmen Uyum Sağlanan Diğer Standartlar

8 Kamu Özel İş Birliği Modelinin Muhasebe İşlemleri

9 Kamu Özel İş Birliği Modeli
10.Kalkınma Planı, 62.Hükümet Programı, Orta Vadeli Programda “kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar kapsamında işletmeciye verilen garantiler ile işletmecinin taahhütlerini devlet muhasebe sisteminde takip edilmesi” hedefi yer almaktadır.

10 Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) Modeli
Yap-İşlet-Devret İşletme Hakkının Devri Yap-Kirala-Devret Diğer (6446 Sayılı Kanun) KÖİ, yap-işlet-devret veya yap-kirala-devret modellerine göre gerçekleştirilen kamu yatırımları ile işletme hakkının devri gibi kamu hizmeti sunumunun devredilmesini içeren sözleşmeler ve bu modellerin belirli bölümlerini kısmen içeren diğer kamu özel iş birliği modelleri olarak tanımlanmıştır.

11 İlgili mevzuatı çerçevesinde kamu idaresi adına kamu hizmeti sunmak amacıyla ihtiyaç duyulan yapım işlerinin işletmeci tarafından yapılmasını, sözleşme veya ilgili mevzuatında belirlenen süreyle sınırlı olarak belirlenen hizmet bedeli üzerinden kamu hizmetinin işletmeci tarafından sunulmasını ve süre bitiminde hizmet imtiyaz varlığının idareye devredilmesini içeren modeldir. Yap-İşlet-Devret Modeli

12 İdare mülkiyetindeki maddi duran varlıkla ilişkili olan kamu hizmetinin işletme hakkının belirlenen bedel üzerinden özel sektör birimine devredildiği modeldir. İşletme Hakkının Devri

13 Yap-Kirala-Devret Modeli
İlgili mevzuatı çerçevesinde kamu hizmeti sunmak amacıyla ihtiyaç duyulan yapım işlerinin yüklenici tarafından yapılmasını, sözleşmede belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere belirlenen kira bedeli üzerinden kamu idaresine kiralanmasını ve süre bitiminde varlığın idareye devredilmesini içeren modeldir. Yap-Kirala-Devret Modeli

14 KÖİ Modelinin Yasal Altyapısı (I)
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hk. Kanun 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesiyle ve Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin BKK

15 KÖİ Modelinin Yasal Altyapısı (II)
6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kanunu

16 KÖİ Modelinin Yasal Altyapısı (III)
4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerji Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun Yalova Termal Kaplıcalarının Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Kiralanmak veya Restore-Et-İşlet-Devret Usulü ile Devredilmek Suretiyle İşletilmesine Dair Yönetmelik İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyaziyle Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun

17 KÖİ Modelinin Yasal Altyapısı (IV)
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (8/A Md.) Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik

18 Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri Finansal Kiralama Sözleşmeleri
Yap-İşlet-Devret Modeli İşletme Hakkının Devri 6446 Sayılı Kanun (4283 Sayılı Kanun Kapsam Dışı) Finansal Kiralama Sözleşmeleri Yap-Kirala-Devret Modeli

19 KÖİ Sözleşmelerinin Muhasebe Süreci
Girişilen Taahhütler Gerçekleşmeler Edinilen Varlıklar Üstlenilen Yükümlülükler

20 KÖİ Modeli Kapsamında Kullanılacak Hesaplar
256- Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı 307/407- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı 308/408- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) 922- Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı 923- Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı 930 – Verilen Garantiler Hesabı 931 – Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 934- Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı 935- Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı

21 Taahhütlerin İzlenmesi
Taahhüt tutarı Sözleşme fiyatı üzerinden Nazım hesapta izlenir 922/923 - Kamu Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hs.

22 Nazım hesaplarda izlenir
Garantiler Nazım hesaplarda izlenir Talep garantileri Alım garantileri (6446 Sayılı Kanun) 930/931 - Verilen Garantiler Hesabı

23 Borç Üstlenimleri Yapılan borç üstlenimleri Nazım hesaplarda izlenir.
934/935- Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı

24 İdarelerce Muhasebe Birimlerine Verilecek Bilgi ve Belgeler
Sözleşme Tebliğ Eki Form Kabul Yazısı veya İşletme Süresinin Başladığı Tarihi Gösteren Yazı Talep veya Alım Garantisinin Toplam Tutarı ve Süresi Kredi İzleme Formu (Hazine Müs.)

25 Envanter İşletmesi devam eden ya da yapımı süren KÖİ modeli çerçevesindeki sözleşmelere konu varlıklar, bunlara ilişkin yükümlülük, garanti ve taahhütlerin envanteri 31 Ağustos 2015

26 Muhasebeleştirme Envanter Muhasebe Birimi Muhasebe Kaydı 15 Eylül 2015

27 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

28 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (I)
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçinde Bulunulan Hesap Dönemi Dâhil Son Üç Hesap Döneminde Fiyat Endeksindeki Artışın %100’den ve İçinde Bulunulan Hesap Döneminde %10’dan Fazla Olması Halinde Mali Tablolarında Yer Alan Parasal Olmayan Kalemlerini Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutacaklardır

29 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (II)
Parasal Olmayan Kalemler Düzeltme Katsayısı Enflasyon Düzeltmesi

30 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (III)
PARASAL KALEMLER Ulusal para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir. (Yabancı paralar da parasal kalemlere dâhildir.) PARASAL OLMAYAN KALEMLER Parasal kalemler harici kalemlerdir.

31 Parasal Olmayan Kalemler
150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı 151 - Yarı Mamuller-Üretim Hesabı 152 - Mamuller Hesabı 153 - Ticari Mallar Hesabı 157 - Diğer Stoklar Hesabı 158 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 241 - Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 242 - Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 248 - Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

32 Parasal Olmayan Kalemler
250 - Arazi ve Arsalar Hesabı 251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hs. 252 - Binalar Hesabı 253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hs. 254 - Taşıtlar Hesabı 255 - Demirbaşlar Hesabı 256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hs. 257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı 258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs. 260 - Haklar Hesabı 263 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 264 - Özel Maliyetler Hesabı 267 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 268 - Birikmiş Amortismanlar Hs.

33 Parasal Olmayan Kalemler
271 - Arama Giderleri Hesabı 277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı 278 - Birikmiş Tükenme Payları Hs. 293 - Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hs. 294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 297 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 299 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı 180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 280 - Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 480 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

34 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (IV)
BASİT ORTALAMA YÖNTEM Faaliyet sonuçları tablosu kalemleri ile stoklar hesap grubunda yer alan kalemlerin düzeltmede esas alınacak tarihlere bağlı kalmaksızın dönem ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılmasıdır.

35 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (V)
DÜZELTME KATSAYISI Mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır

36 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (VI)
DÖNEM ORTALAMA DÜZELTME KATSAYISI Mali tablonun ait olduğu aya ait fiyat endeksinin, bu endeks ile bir önceki hesap döneminin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıdır

37 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (VII)
TAŞIMA Mali tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarların, taşıma katsayısı kullanılarak ilgili dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanması işlemidir TAŞIMA KATSAYISI Mali tabloların ait olduğu tarihe ilişkin fiyat endeksinin, bir önceki dönemin sonundaki fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır 𝐌𝐚𝐥𝐢 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐨𝐧𝐮𝐧 𝐀𝐢𝐭 𝐎𝐥𝐝𝐮ğ𝐮 𝐓𝐚𝐫𝐢𝐡𝐞 İ𝐥𝐢ş𝐤𝐢𝐧 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢 𝐁𝐢𝐫 Ö𝐧𝐜𝐞𝐤𝐢 𝐃ö𝐧𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐒𝐨𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐅𝐢𝐲𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬𝐢

38 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (VIII)
Daha önce düzeltme işlemine tabi tutulan bir mali tabloda yer alan ve düzeltmeye esas tarihleri düzeltme yapılmış tarihten öncesi olan kalemler taşıma işlemine tabi tutulur ve düzeltme işlemi, daha önce düzeltilmiş tutarların taşıma katsayısı ile çarpılması suretiyle yapılır. Düzeltmeye tabi tutulan mali tabloda düzeltme tarihinden sonra envantere giren kalemler varsa, bunların düzeltmeye esas tarihlerine kadar inilir ve bulunan düzeltme katsayısıyla düzeltmeye esas değer çarpılmak suretiyle düzeltme işlemi yapılır. Parasal kalemler için taşıma katsayısı 1 olarak uygulanır.

39 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (IX)
Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına Geçilmesi Sonucunda Yeniden Değerleme Uygulaması Kaldırılmıştır

40 Sayıştaya Kamu İdare Hesaplarının Verilmesi

41 Sayıştaya İdare Hesaplarının Verilmesi (I)
Kamu idareleri hesaplarını “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”a göre Sayıştaya vereceklerdir. Muhasebe birimlerince 01/01/2015 tarihinden itibaren Sayıştaya “yönetim dönemi hesabı” verilmeyecektir.

42 Sayıştaya İdare Hesaplarının Verilmesi (II)
Hesap planında yer alan tüm hesaplara kayıt yapılırken kurumsal kod kullanılması uygulamasına geçilmiştir. Kamu idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi amacıyla birden fazla kamu idaresine hizmet veren genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde her bir kamu idaresi için ayrı kasa hesabı tutulacaktır.

43 Sayıştaya İdare Hesaplarının Verilmesi (III)
Gün Sonlarında Genel Bütçe Kapsamındaki Her Bir Kamu İdaresinin Kasa Hesabının Alacak veya Borç Bakiyeleri Maliye Bakanlığı Kurumsal Koduna Aktarılacaktır.

44 Sayıştaya İdare Hesaplarının Verilmesi (IV)
Gün Sonlarında Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Muhasebe Birimlerince İç Ödemeler Muhasebe Birimine Aktarılan Tutarlar İlgili Kamu İdaresi Kurumsal Koduyla 102-Banka Hesabına Alacak, Nakit Hareketleri Hesabına Borç Kaydedilecektir

45 Taşınırların Bedelsiz Devri (I)
Aynı Muhasebe Biriminden Hizmet Alan Aynı Kamu İdaresine Bağlı Harcama Birimleri Arasındaki Aktarmalar İlgili Varlık Hesabına Borç ve Alacak Kaydedilir Farklı Kamu İdareleri Arasındaki Aktarmalar KKod Kullanılarak İlgili Varlık Hesabına Borç ve Alacak Gelir ve Gider Hesaplarına Kaydedilir.

46 Taşınırların Bedelsiz Devri (II)
Genel Bütçe Kapsamındaki Farklı Muhasebe Birimlerinden Hizmet Alan Aynı Kamu İdaresine Bağlı Harcama Birimleri Arasındaki Aktarmalar Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına Kaydedilir Farklı Kamu İdareleri Arasındaki Aktarmalar Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına Gelir ve Gider Hesaplarına Kaydedilir.

47 Taşınırların Bedelsiz Devri (III)
Bedelsiz devirlerin hangi idareden alındığının izlenebilmesi amacıyla yeni yardımcı hesaplar açılmıştır 600.25 Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 630.25 Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Giderler Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler

48 Taşınırların Bedelsiz Devri (IV) Gelir Hesapları
600.25 Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Sosyal Güvenlik Kurumlarından Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler

49 Taşınırların Bedelsiz Devri (V) Gelir Hesapları
01 - Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar 02 - Bedelsiz Olarak Alınan Arazi Ve Arsalar 03 - Bedelsiz Olarak Alınan Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri 04 - Bedelsiz Olarak Alınan Binalar 05 - Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine ve Cihazlar 06 - Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar 07 - Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar 08 - Bedelsiz Olarak Alınan Haklar 09 - Bedelsiz Olarak Alınan Diğer Duran Varlıklar

50 Taşınırların Bedelsiz Devri (VI) Gider Hesapları
630.25 Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Sosyal Güvenlik Kurumlarına Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler

51 Taşınırların Bedelsiz Devri (VII) Gider Hesapları
01 - Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar 02 - Bedelsiz Olarak Devredilen Alınan Arazi Ve Arsalar 03 - Bedelsiz Olarak Devredilen Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri 04 - Bedelsiz Olarak Devredilen Binalar 05 - Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine ve Cihazlar 06 - Bedelsiz Olarak Devredilen Taşıtlar 07 - Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar 08 - Bedelsiz Olarak Devredilen Haklar 09 - Bedelsiz Olarak Devredilen Diğer Duran Varlıklar

52 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar

53 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar (I)
Kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan başka kamu idarelerine tahsis edilenlerin mülkiyetinde bulunduran kamu idaresinin ve kullanan kamu idaresinin hesaplarında gösterilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle, tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazlar ilgili kamu idarelerinin mali tablolarında gösterilecektir.

54 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar (II)
250 / 251 / Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar Kamu idaresine ait olan taşınmazlar niteliklerine göre 01 yardımcı hesap koduna kaydedilecektir

55 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar (III)
250 / 251 / Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Başka bir kamu idaresine tahsis edilen taşınmazlar maliki kamu idaresince 02 yardımcı hesap koduna kaydedilecektir

56 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar (IV)
250 / 251 / Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Başka bir kamu idaresine ait olup tahsisli olarak kullanılan taşınmazlar kullanan kamu idaresince 03 yardımcı hesap koduna kaydedilecektir

57 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar (V)
Tahsise Konu Edilen Taşınmazlara İlişkin Amortisman Kaydı Tahsis Eden Kamu İdaresince Varsa Birikmiş Amortisman Tutarı Kayıtlardan Çıkartıldıktan Sonra Tahsis Edilen Kamu İdaresince Yapılacaktır

58 Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazlar (VI)
Hesapların bilançoda ana hesap bazında yer alması nedeniyle; kamu idareleri tarafından tahsis edilen ya da tahsisli olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgiler dipnotlarda gösterilir.

59 Kamuoyuna ve Uluslararası Kuruluşlara Uygun Raporlama Yapılması

60 Raporlama (I) RAPORLAMA MALİ RAPORLAMA MALİ İSTATİSTİK

61 Mali Raporlama (II) Takip Eden Ayın Sonuna Kadar Hazırlanıp
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Aylık Dönemler İtibarıyla Takip Eden Ayın Sonuna Kadar Hazırlanıp Elektronik Ortamda Yayımlanacaktır

62 Mali Raporlama (III) Bilanço Faaliyet Sonuçları Tablosu Nakit Akış Tablosu Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İdare Bazında Nakit Akış Tablosu Düzenlemeyeceklerdir Yıllık Dönemler İtibarıyla Takip Eden Yılın Nisan Ayı Sonuna Kadar Hazırlanıp Elektronik Ortamda Yayımlanacaktır

63 Mali İstatistik Sayıştay raporlarında, uluslararası standartlar çerçevesinde mali istatistik tanımının yapılmadığı; bu istatistiklerin hazırlanma ve yayımlanmasına ilişkin esasların belirlenmediği tespiti yer almaktaydı Bu tespit doğrultusunda GYMY’de Mali İstatistiğin; *Tanımı, *Kapsamı, *Temel İlkeleri, *Hazırlanması, *Konsolidasyonuna, ilişkin düzenlemeler yapılmıştır

64 Mali İstatistik Kapsamında Hazırlanacak Tablolar
Bilanço Net Denge Tablosu Net Mali Denge Tablosu Nakit Akış Tablosu Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Denge Tablosu Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu

65 Dönem Ayırıcı Hesaplara Aylık Dönemler İtibarıyla Kayıt Yapılması
Kamu idarelerince yılsonunda yapılan ilgili döneme ait gelir/gider tahakkuk işlemleriyle gelecek dönem gelir ya da giderlerine ilişkin olarak peşin ödenen ya da tahsil edilen tutarların faaliyet dönemi içerisinde aylık olarak takibinin ve raporlamasının yapılabilmesi için değişiklikler yapılmıştır Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup Sosyal Güvenlik Kurumları ile Mahalli İdarelerde kendi mevzuatlarında buna uygun düzenleme yapacaklardır

66 Dönem Ayırıcı Hesaplara Aylık Dönemler İtibarıyla Kayıt Yapılması
Faiz Tahakkukları ve Peşin Olarak Önceden Ödenen Giderler ile Tahsil Edilen Gelirlerin Kayıtlarının Aylık Yapılması Yürürlük Ocak 2016

67 Diğer Düzenlemeler

68 Yeni Eklenen Hesaplar 134 - Türev Ürün Alacakları Hesabı
226 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 234 - Türev Ürün Alacakları Hesabı 256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı 307 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı 308 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) 334 - Türev Ürün Borçları Hesabı 407 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı 408 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) 434 - Türev Ürün Borçları Hesabı 698 - Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 914 - Verilen Teminat Mektupları Hesabı 915 - Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı 922 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı  923 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı 934 - Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı 935 - Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı

69 Kaldırılan Hesaplar İsmi Değişen Hesaplar
155 - Atölyeler Hesabı 256 - Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 522 - Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 910 - Alınan Teminat Mektupları Hesabı 911 - Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

70 Dış Ödemeler Muhasebe Birimine Aktarılacaktır
Diğer Düzenlemeler Dış Ödemeler Muhasebe Birimine Aktarılacaktır Döviz Hesabına Kaydedilen Hazine Malı Dövizler Haftalık Dönemler İtibarıyla Topluca Cuma Günleri Bir Sonraki İş Günü

71 Diğer Düzenlemeler İlgili Mevzuatı Uyarınca Diğer Kamu İdarelerinden Alınması Gereken Hazine Yardımları, Paylar Vb. Gelirler, Nakden Alınacak Hasılat Ve Kar Payları Tahakkuk Ettiğinde 120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabına Kaydedilecektir Açıklamalı yazı hazırlanacak.

72 Ay Sonlarında Değerlemeye Tabi Tutularak
Diğer Düzenlemeler Menkul Varlıklar Ay Sonlarında Değerlemeye Tabi Tutularak Oluşan Farklar İlgisine Göre Gelirler ya da Giderler Hesabına Kaydedilecektir

73 İç Ödemeler Muhasebe Birimince
Diğer Düzenlemeler Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına Yapılacak Kayıtlar İç Ödemeler Muhasebe Birimince İşletmenin Bağlı Bulunduğu İdareye Hizmet Veren Merkez Muhasebe Birimince Yapılacaktır.

74 Gümrük Mevzuatı Uyarınca Yapılacak Ret ve İadelerde
Diğer Düzenlemeler Gümrük Mevzuatı Uyarınca Yapılacak Ret ve İadelerde Düzeltme ve İade Belgesi “ Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ” Düzenlenecektir

75 Değerli Kâğıtların İmhası
Darphaneden Gönderilen Paketlerden Baskı Hatalı Olarak Çıkan ve Kullanılma İmkânı Bulunmayan Değerli Kâğıtlar Hariç Değerli Kâğıtlar Defterdarlıkça Oluşturulacak İmha Kurulu Tarafından Mahallinde İmha Edilecektir

76 Teminatların İrad Kaydedilmesi
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen teminatlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

77 Bütçeleştirilecek Borçlar Bildirim Listesi
harcama birimlerince muhasebe işlem fişi ekinde ilgili muhasebe birimine gönderilir

78 Sayıştay Raporlarında
Yer Alan Tespit ve Öneriler

79 Genel Yazılar Taşınmaz Envanteri Taşınmazların Taksitli Satış, Kira ve İrtifak Hakkı İle Bedelsiz Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Taşınırlarla İlgili İşlemler Genel Bütçeli İdarelerde Belgelerin Harcama Birimlerine Verilmesi

80 Taşınmazların Envanter İşlemleri
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci ve geçici 1 inci maddeleri uyarınca yapılacak kamu idarelerine ait taşınmazların envanter işlemlerini açıklayan Genel Müdürlüğümüz yazısı ile, Yönetmeliğe göre maliyet bedeli veya rayiç değer üzerinden kayıtlara alınması gereken taşınmazlar bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar en geç 30/09/2014 tarihine kadar emlak vergi değerleri üzerinden kayıtlara alınarak fiili envanterlerinin yapılacağı belirtilmiştir.

81 Taşınmazların Envanter İşlemleri
30/09/2014 tarihi itibariyle kamu idareleri fiili envanter işlemleri tamamlanmıştır. 01/10/2014 tarihi itibariyle emlak vergi değerleri ya da iz bedeli üzerinden fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler, kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce muhasebe kayıtları yapılmak üzere 01/10/2014 tarihi itibarıyla ilgili muhasebe birimlerine gönderilmiştir. 01/10/2014 tarihi itibariyle muhasebe birimince hesaplarda bulunan taşınmazlar kayıtlardan çıkarılmıştır.

82 Taşınmazların Envanter İşlemleri
01/10/2014 tarihi itibariyle muhasebe birimlerince fiili envanter sonucu kendilerine ulaşan bilgilere dayanarak, varlıklar yeniden kayıtlara alınmıştır. 31/12/2014 tarihi itibarıyla bu şekilde kayıtlara alınan taşınmazlar için de amortisman işlemleri yapılmıştır.

83 Taşınmazların Envanter İşlemleri
31/12/2016 Tarihine Kadar Maliyet Bedeli veya Rayiç Bedeli Tespit Edilen Taşınmazların Yeni Değerleriyle Kayıtlı Değerleri Arasındaki Olumlu Fark İlgili Varlık Hesabına Borç, 600-Gelirler Hesabına Alacak Olumsuz Fark 630-Giderler Hesabına Borç, İlgili Varlık Hesabına Alacak Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

84 Taşınmazların Taksitli Satış, Kira ve İrtifak Hakkı İle Bedelsiz Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (26/11/2014 tarihli ve sayılı Genel Yazı) Taşınmazların taksitli satışında genel bütçe kapsamındaki idarelerde milli emlak birimleri, diğer idarelerde ise satışa yetkili birimlerce taşınmazın satışına ilişkin sözleşme ile ödeme tarihlerini gösteren formun birer örneği 3 iş günü içinde muhasebe birimine iletilecektir. Kiralama sözleşmesi ve irtifak hakkı tesisine ilişkin belgeler ile ödeme tarihlerini gösteren belgeler 3 iş günü içinde muhasebe birimine iletilecektir. Bedelsiz devre konu taşınmaza ilişkin belgeler 3 iş günü içinde muhasebe birimine iletilecektir.

85 Taşınmazların Taksitli Satış, Kira ve İrtifak Hakkı İle Bedelsiz Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Taşınmazlardan kiraya verilenler ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin kayıtlı değerleri ile izlenebilmesi amacıyla 990-Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabı ihdas edilmiştir. Bu taşınmazlardan elde edilecek toplam kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin yıllar itibarıyla izlenebilmesi amacıyla 993-Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı ihdas edilmiştir. 6831 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki (2B) taşınmazların satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi KBS üzerinden yapıldığından kapsam dışıdır.

86 Kiraya Verilen Veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz İçin Yapılacak Nazım Hesap Kayıtları (I) Örnek : Hazineye ait kayıtlı değeri TL olan bina, yıllık TL bedelle üç yıllığına 01/01/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01/01/2014 tarihinde başlamaktadır. Sözleşmeye göre her yıla ait kira bedeli takip eden yılın Ocak ayı içinde tahsil edilecektir. 01/01/2014 tarihinde, yapılan kiralama işlemine ilişkin sözleşmenin bir nüshası muhasebe birimine verilmiştir. Kiraya verilen taşınmaz kayıtlı değeri üzerinden nazım hesaba alınmıştır. 990 - Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Ed. MDV Kayıtlı Değerleri Hs. ( Binalar) 999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hs.  

87 Kiraya Verilen Veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz İçin Yapılacak Nazım Hesap Kayıtları (II) Kira gelirleri tahsil edileceği vadeye göre 993- Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabının bölümlenmiş yardımcı hesaplarına kaydedilmiştir. 993 - Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hs. N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri ( ) N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri ( ) N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira ( ) 999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hs.

88 Kiraya Verilen Veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz İçin Yapılacak Nazım Hesap Kayıtları (III) 31/12/2014 tarihinde nazım hesapta izlenen kira bedelleri için dönem sonu yardımcı hesaplar arası aktarma işlemi yapılmıştır. 993 - Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hs. N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri ( ) N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri ( ) N+2 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira ( ) N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri ( ) N+3 ve Sonraki Yıl. Tahsil Ed. Kira Gelirleri ( )

89 Kiraya Verilen Veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz İçin Yapılacak Nazım Hesap Kayıtları (IV) 2014 yılına ait kira geliri 2015 Ocak ayı sonunda banka aracılığı ile tahsil edilmiştir. (Her tahsilattan sonra, tahsilat tutarı kadar 993 hesap ters kayıtla kapatılacaktır.) 102 - Banka Hs. 120- Gelirlerden Alacaklar Hs. Diğer Taşınmaz Kira Geliri 805- Gelir Yansıtma Hs. 800- Bütçe Gelirleri Hs. 999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hs. 993 - Maddi Dur. Var. Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hs. N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri  

90 Kiraya Verilen Veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz İçin Yapılacak Nazım Hesap Kayıtları (V) Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle nazım hesaplar kapatılacaktır. (993 - Maddi Dur. Var. Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı son kira bedelinin tahsilinden sonra yapılan kayıt ile kapatılmıştır.) 999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hs. 990 - Kiraya Ver., İrtifak Hakkı Tesis Ed. MDV Kayıtlı Değ. Hs. ( Binalar)  

91 Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Hazine veya kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların inşaat karşılığı devredilmesi işlemlerinin muhasebeleştirme işlemleri 10/01/2014 tarihli ve 284 sayılı genel yazıda açıklanmıştır. Söz konusu işlemlerin Yönetmeliğin 172 nci maddesi hükmü gereğince muhasebe kayıtları yapılacaktır.

92 Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
ÖRNEK : Manisa Milli Emlak Müdürlüğü tarafından TL değer biçilen ve envanter kaydı olmayan arsa, kat karşılığında (A) firmasına verilmiştir. (A) firması söz konusu arsa üzerine inşa edeceği 40 dairenin 20 tanesini Hazine malı olarak Milli Emlak Müdürlüğüne devredecektir. Öncelikle kayıtlarda yer almayan arsa için envanter kaydı yapılacaktır. Daha sonra işlemin nazım hesaplarda kaydı yapılacaktır. 250-Arazi ve Arsalar Hesabı 500-Net Değer Hesabı 998-Diğer Nazım Hesaplar Hesabı Arsalar 999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hs.

93 Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
İnşaat bitmiş ve 20 daire milli emlak birimine teslim edilmiştir. 20 dairenin toplam değeri TL dir. İnşaat bitmiş ve 20 daire milli emlak birimine teslim edilmiştir. 20 dairenin toplam değeri TL dir. 252-Binalar Hesabı 250-Arazi ve Arsalar Hesabı 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 998-Diğer Nazım Hesaplar Hesabı Arsalar 252-Binalar Hesabı 250-Arazi ve Arsalar Hesabı 600-Gelirler Hesabı Mali Olmayan Var. Miktar Değ. Kay. 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 998-Diğer Nazım Hesaplar Hesabı Arsalar

94 22/05/2014 Tarihli ve 5297 Sayılı Genel Yazı
Kullanılamaz Hale Gelen Stokların Hesaplara Alınması, Hurdaya Ayrılmasına Karar Verilen Maddi Duran Varlıkların, Hesaplara Alınması, Bunlardan Satışı Yapılanların Kayıtlardan Çıkarılması İşlemleri Açıklanmıştır.

95 Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
Yıpranma, kırılma, bozulma nedeniyle kullanılamaz hale gelen 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabında kayıtlı tüketim malzemeleri, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre tespit edilen ekonomik değerleri üzerinden muhasebe birimine bildireceklerdir. Hurdaya ayrılmasına karar verilen 253,254 ve 255 Hesaplarında kayıtlı varlıkları, kayıtlı değerleri üzerinden muhasebe birimine bildireceklerdir.

96 Harcama Birimlerince Yapılacak İşlemler
Binaların yıkımı, bakımı ya da onarımı sırasında ortaya çıkan hurdalar ile ilgili olarak ortaya çıkan hurdaların yükleniciye bırakılacağına dair sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ekonomik değer taşıyanların tespit edilen değerleriyle birlikte satışa yetkili birimlere ve muhasebe birimlerine bildireceklerdir. Kamu idarelerince bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlar; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer üzerinden kayıtlara alınması için muhasebe birimlerine bildirilecektir.

97 Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler
Hurdaya ayrılan taşınırlar ve satış için yetkili birimlere teslim edilenler ile bunlardan satışı yapılanlardan elde edilen gelirleri ilgili harcama birimlerinin kurumsal koduyla hesaplara alacaktır.

98 Hurdaya Ayrılan Varlıkların Satış İşlemleri (Genel Bütçe)
Söz Konusu Varlıklar 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı Aracılığıyla Kendilerine Maledilmesinden Sonra Merkezde Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce Diğer İllerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince

99 Hurdaya Ayrılan Varlıkların Satış İşlemleri (Diğer idareler)
Diğer idarelerde, satışa yetkili birim ile hurdaya ayıran birimin farklı muhasebe birimlerinden hizmet alması durumunda taşınırlar 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı aracılığıyla ilgili muhasebe birimine mal edilecektir.

100 Genel Bütçeli İdarelerde Belgelerin Harcama Birimlerine Verilmesi
Genel bütçe kapsamındaki idareler ödeme belgesi ve eki belgelerin harcama birimlerine verilmesi işlemleri 17/01/2014 tarihli ve 453 sayılı yazıda açıklanmıştır. Muhasebe birimleri tarafından belgelerin harcama birimlerine teslimi uygulaması, 01/01/2014 tarihinden sonraki mali işlemlere ilişkin belgeleri kapsayacaktır. Teslimler yıllık olarak yapılacaktır. Bir mali yıla ilişkin belgeler en geç ertesi yılın mayıs ayı sonuna kadar harcama birimine iade edilecektir.

101 Genel Bütçeli İdarelerde Belgelerin Harcama Birimlerine Verilmesi
Harcama birimlerince ödeme belgesi ve eki belgeler “Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı (EK-1)” ile muhasebe birimine verilecektir. Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı 3 nüsha düzenlenir: 1. nüsha: Harcama biriminde kalır 2. nüsha: Muhasebe birimince dosyasına kaldırılır 3. nüsha: İzleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar belgelerin harcama birimlerine teslimi sırasında düzenlenecek teslim tutanağına eklenmek üzere muhasebe biriminde muhafaza edilir

102 Genel Bütçeli İdarelerde Belgelerin Harcama Birimlerine Verilmesi
Sayıştay, mahkemeler, inceleme ve soruşturmayla görevli olan yetkililer tarafından incelenmek üzere istenilen belgeler, ilgili kamu idaresinden talep edilecektir. İlgili kamu idaresi istenilen belgelerden kendisinde bulunanları doğrudan, talep tarihi itibarıyla muhasebe biriminde bulunanları ise tutanakla teslim aldıktan sonra ilgili makamlara gönderecektir. Muhasebe birimince, ödeme belgesi ve eki belgeler üzerinde yapılan incelemede noksanı bulunan ya da diğer nedenlerle ödenmesi uygun görülmeyen ödeme belgesi ve eki belgeler “Hata veya Noksanı Bulunan Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Listesi (EK-2)” düzenlenerek gerekçeleriyle birlikte inceleme süresi içinde ilgili harcama birimine iade edilecektir.

103 Genel Bütçeli İdarelerde Belgelerin Harcama Birimlerine Verilmesi
Muhasebe birimine gönderilen ve işlemi tamamlanan belgeler, muhasebe birimleri tarafından harcama birimlerinin kurumsal koduyla ve yevmiye sıra numarasına göre ayrı ayrı torbalar içinde muhafaza edilecektir. Her bir torbayla torba içindeki belgelerin muhasebe birimine teslimi sırasında kullanılan “Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı (EK-1)” ilişkilendirilecektir. Kamu idareleri, muhasebe birimleri tarafından harcama birimlerine teslim edilen belgeleri, Sayıştay tarafından istenildiğinde gönderilmek üzere harcama birimlerinde veya belirli yerlerde toplamaya ilişkin düzenleme yapabilecektir.

104 Görüşler Öneriler Sorular

105 Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz
İletişim :


"MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları