Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Harcama Yetkilileri. Harcama Yetkilisi (Md.31)  Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi  Ödenek gönderme belgesiyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Harcama Yetkilileri. Harcama Yetkilisi (Md.31)  Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi  Ödenek gönderme belgesiyle."— Sunum transkripti:

1 Harcama Yetkilileri

2 Harcama Yetkilisi (Md.31)  Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi  Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi

3 Harcama Birimi Kamu idare bütçesinde kurumsal düzeyde  ödenek tahsis edilen  ve harcama yetkisi bulunan birimler harcama birimleridir.

4 ABS kurumsal KURUM ADI : KURUMSAL SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA IIIIIIIV 1001 02 01

5 Harcama Yetkilisi Kimdir?  Analitik bütçe sınıflandırmasının üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri ise harcama yetkililerini ifade etmektedir.

6 Harcama Yetkisinin Sınırı HARCAMA YETKİLİLERİ  Bütçede öngörülen ödenekleri kadar,  Üst yöneticinin önceden izin veya onayına tabi tutulmuş hallerde, bu izin ya da onayın alınmasını müteakip Harcama yapabilirler.

7 Harcama Yetkisinin Devri  Harcama yetkilileri, bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler. Yetki devri, devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz!

8 Harcama Yetkisinin Devrinde Sınır  Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

9 Harcama Yetkisinin Birleştirlmesi  Harcama yetkileri, harcama türleri itibariyle kısmen veya tamamen  Maliye Bakanlığının uygun görüşü  Üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. Üst yönetici ve yardımcılarına bu yetki verilemez!

10 Destek Hizmetleri(1)  Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. (Md. 60/2)

11 Destek Hizmetleri(2)  Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. (GT.2)

12 Harcama Yetkisinin Kullanımı  Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.  Harcama talimatlarında: - Hizmet gerekçesi, - Yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, - Hukuki dayanakları, - Kullanılabilir ödeneği, - Gerçekleştirme usulü, - Gerçekleştirmeyle görevli olanlar yer alır. Harcama yapabilirler.

13 Harcama Süreci MERKEZ Harcama Yetkilisi Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme Görevlileri HarcamaTalimatı Ödeme Emri (Sadece GenelBütçeli İdarelerde-MB) Ödenek Gönderme Belgesi Stratejik plan Performans programı Bütçe Kesin hesap Muhasebe Ön mali kontrol Faaliyet raporu Mali istatistikler Diğer Raporlar Görevler Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi TAŞRA Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri HarcamaTalimatı Ödeme Emri Muhasebe Yetkilisi

14 İhale Yetkilisi  İhale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisidir.

15 Birleşemeyecek Görevler  Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.  Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

16 Faaliyet Raporu  Harcama yetkilileri, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her mali yılın sonunda “Birim Faaliyet Raporu” düzenleyerek, en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunarlar.  Raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan, üst yöneticiye karşı sorumludurlar.

17 İç Kontrol Güvence Beyanı  Harcama yetkilileri, “İç Kontrol Güvence Beyanı”nı imzalar ve Birim Faaliyet Raporuna eklerler.

18 Hesap Verme Sorumluluğu (Genel)(1) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların;  ETKİLİ  EKONOMİK  VERİMLİ ve  HUKUKA UYGUN OLARAK

19 Hesap Verme Sorumluluğu (Genel)(2)  Elde edilmesinden  Kullanılmasından  Muhasebeleştirilmesinden  Raporlanmasından  Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından SORUMLUDUR ve HESAP VERMEK ZORUNDADIR.

20 Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu HARCAMA YETKİLİLERİ  Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına  Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından  Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden  SORUMLUDUR

21 Sorumluluk Halleri Kamu zararı oluşturmamakla birlikte  Bütçelere,  Ayrıntılı finansman programlarına,  Serbest bırakma oranlarına, aykırı harcama talimatı verenlere aylık net ödemenin 2 katına kadar para cezası verilir!

22 Kamu Zararı Mevzuata aykırı karar,işlem,eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

23 Düzenlemeler  Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31/12/2005 tarih ve 26040/4.M. sayılı RG)  Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2) (28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı RG)  Genel Yazı ( 3/1/2006 tarih ve B.07.0.BMK.0.26-99 sayılı)

24 Teşekkür Ederim


"Harcama Yetkilileri. Harcama Yetkilisi (Md.31)  Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi  Ödenek gönderme belgesiyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları