Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org."— Sunum transkripti:

1 Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org
OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN

2 Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar

3 Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır:
a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile imza sirküleri. c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir cetvel. ç) Bütçe.

4 Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar şunlardır
a) Birleştirilmiş veriler defteri. b) Aylık mizan. Aylık mizanlar ve birleştirilmiş veriler defteri takip eden ayın sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

5 Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler
a) Birleştirilmiş veriler defteri. b) Geçici ve kesin mizan. c) Bilanço. ç) Belgeler; 1) Kasa sayım tutanağı, 2) Banka mevcudu tespit tutanağı, 3) Alınan çekler sayım tutanağı, 4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 5) Teminat mektupları sayım tutanağı, 6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı, 7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları; 1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, 2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu. Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler; ilgili mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

6 Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme usulü
Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden Üst yönetici veya yetkilendirdiği harcama yetkilileri veya muhasebe yetkililerince, Usul ve Esasların ekinde idareler itibariyle belirlenmiş formatta Elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. Bu şekilde gönderilen defterlerin kapanış kayıtlarını içeren son sayfası veya sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgiler imzalı ve mühürlü olarak ayrıca gönderilir.

7 Muhasebede Ocak Ayı İşlemleri

8 Dönem Başı İşlemleri 1. AÇILIŞ KAYDI 1 Nolu Yevmiye Kaydı;
Genel Yönetim Kapsamındaki tüm kamu idarelerinde, Malî yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak üzere önceki faaliyet döneminin son yevmiyesinde borç kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tutarlar alacak kaydı yapılarak, alacak kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tutarlar ise borç kaydı yapılarak dönem başlatılır. Bu tüm kamu idarelerinde 1 nolu yevmiye kaydını oluşturacaktır ve açılış ya da başlangıç kaydı adını alacaktır.

9

10 Başlangıç kaydında tüm alternatifler gösterilmiştir.
Bir hesapta hata vardır. Bu hesap başlangıç kaydında bulunamaz. Bulunamayacak hesap sonraki slaytta yer almaktadır. 500 ve 519 numaralı hesap zaman zaman borç bakiyesi zaman zaman da alacak bakiyesi verebilir.

11 Yanlış Hesap 391 Nolu Hesap Devir Vermez.

12 2. FAALİYET SONUÇLARI HESAPLARININ GEÇMİŞ YIL FAALİYET SONUÇLARI HESAPLARINA AKTARILMASI KAYDI
2 Nolu Yevmiye Kaydı; Açılış kaydını takiben önceki dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına aktarılır. Kamu idaresinin önceki yıl işlemleri sonucunda, olumlu faaliyet sonucu ortaya çıkmışsa (600- Gelirler Hesabı’nın alacak bakiyesi 630- Giderler Hesabı’nın borç bakiyesinden fazlaysa) açılış kaydında 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı alacak bakiyesi verecektir. Bu bakiyenin aşağıdaki yevmiye kaydıyla 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı’na aktarılması gerekmektedir.

13 2 Nolu Kayıt DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABINDAKİ TUTARLARIN
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABINA AKTARILMASI DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABINDAKİ TUTARLARIN GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABINA AKTARILMASI

14 Bu kayıttan da anlaşılacağı gibi 590 nolu hesaba ilk kayıt dönem sonunda yapılmakta ve iki nolu yevmiye kaydıyla bu hesap tekrar kapatılmaktadır. Bu nedenle bu hesabın dönem içinde bakiyesinin sıfır olması icap eder. Kamu idaresinin önceki yıl işlemleri sonucunda, olumsuz bir faaliyet sonucu ortaya çıkmışsa (630- Giderler Hesabı’nın borç bakiyesi 600- Gelirler Hesabı’nın alacak bakiyesinden fazlasıyla) açılış kaydında, 591- Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı borç bakiyesi verecektir. Bu bakiyenin aşağıdaki yevmiye kaydıyla 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı’na aktarılması gerekmektedir.

15 570 ya da 580 no.lu hesabın boş olan 01 alt detayına kayıt yapılacaktır.

16 3. KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN VE BÜTÇE İLE YAPILAN KESİNTİLERİN KAYDI

17 BÜTÇENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
3 NOLU KAYIT BÜTÇENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Havza Belediyesi Bütçesine hizmet alımları ekonomik kodundan YTL ödenek konulmuştur.

18

19 Kamu İdaresi Bütçelerinden Yine Bütçe Hükümleri Çerçevesinde Yapılan Kesintilerin Kaydı

20 Dönem Başı İşlemleri 4 Nolu Kayıt Personel Avansları Hesabındaki Tutarların Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabındaki Tutarların Bütçe Emanetleri Hesabındaki Tutarların Ocak ayında kapatılma kayıtlarının yapılması

21

22 5. ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALARIN DEĞERLEME KAYDI

23 6. MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLERİN KAPATILMASI KAYDI

24 Muhasebe biriminin dönem sonunda inceleyemeyip mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabına aktardığı avansı, Mahsup dönemi içinde, incelemeyi bitirip avansın mahsubunu yapması kaydı; / İlk Madde ve Malzeme Hesabı Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Kr. H Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı Burada dikkat edilmesi gereken birden fazla konu vardır.

25 / Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı Mahsup Dönemine Aktarılan Kull. Ödenekler Hs. şeklinde yapılan kayıt ile, aktarılan ödenekler kapatılacaktır. Mahsup dönemini izleyen ilk işgününde ise, 835 Gider Yansıtma Hesabı Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı kaydı yapılarak “834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı” da kapatılacaktır.

26 7- DÖNEM SONUNDA YAPILMAYAN KAYITLARIN DÖNEM BAŞINDA YAPILMASI KAYDI

27 Unutulan Dönem Sonu İşlemlerini Yapmak Örneğin Bütçe Emanetleri işlemleri
Gevaş Belediyesi Bütçe Emanetleri Hesabı Alacak Bakiyesi detayı aşağıdaki gibidir.

28 Taşınır Malda Ocak Ayı İşlemleri

29 TAŞINIR YÖNETİM HESABI
Taşınır yönetim hesabını Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi hazırlar, harcama yetkilisi Sayıştay’a verir. Taşınır yönetim hesabı; -Önceki yıldan devreden, -Yılı içinde edinilen, -Ertesi yıla devredilen, -Yıl sonu sayımında bulunan fazla/noksan, Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

30 TAŞINIR YÖNETİM HESABI
Taşınır yönetim hesabı; 1.Yıl sonu sayım tutanağı, 2.Taşınır sayım ve döküm cetveli, 3.Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, 4.En son düzenlenen TİF’in sıra numarasını belirtir tutanak. Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin bir nüshası Ocak ayı sonuna kadar konsolide görevlisine ayrıca gönderilir.

31

32 Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

33

34 Hesabın Verilmesinden Sorumlu Kişi Mizandaki Dengeyi Arayacak Kişi
1 01.01 Büro Demirbaşı Adet Dönem Başı Mizan Mizanın Borcu Mizanın Alacağı Mizanın Borç Bakiyesi Hesabın Verilmesinden Sorumlu Kişi Mizandaki Dengeyi Arayacak Kişi

35 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
Harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

36 Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler. Düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

37 Taşınır Yönetim Hesabının Gönderilmesi
Harcama yetkilisi, Muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştaya, Bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

38 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Duyurusu

39 Üst Yönetim Raporlarının Üretilmesi

40 Performans Programının Web sayfasına Konulması

41 Bütçede Yer Alan Bağış ve Yardım Ödeneklerinin Üst Yönetimce Dağıtım Listelerinin Hazırlanması ve Onaylanması

42 Bütçe Serbest Bırakma İşlemlerinin Yapılması

43 Bir Önceki Yıl Bağış ve Yardım yapılan Yerlerden Kullanım Bilgilerinin İstenmesi

44 Zorunluluk olmamakla birlikte
Mutemet Görevlendirme Yazılarının Usulüne Uygun Muhasebe Birimince Alınması Zorunluluk olmamakla birlikte Gerçekleştirme görevlilerinin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Listesinin Alınması

45 Taahhüt bilgilerinin alınması ve taahhüt kartı ile muhasebe sistemine kaydedilmesi

46 www.erkankaraarslan.org info@erkankaraarslan.org


"Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları