Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYIMLANAN MALİ VERİLER.. SUNUM PLANI  Mali Tablolar  Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin bütçe verileri 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYIMLANAN MALİ VERİLER.. SUNUM PLANI  Mali Tablolar  Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin bütçe verileri "— Sunum transkripti:

1 YAYIMLANAN MALİ VERİLER.

2 SUNUM PLANI  Mali Tablolar  Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin bütçe verileri  Genel Yönetim Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin mali verileri Uluslararası mali kuruluşlar ile Türkiye arasındaki ilişkiler kapsamında hazırlanan mali veriler

3 MALİ TABLOLAR (1) Kamu idarelerinin; Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri, Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını, Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini göstererek iç ve dış kullanıcılara kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir.

4 MALİ TABLOLAR (2)  Mali tablolar; bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.

5 MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASINDAN SORUMLU OLANLAR ve YAYIMLANMA PERİYODU  Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları Bakanlıkça üretilir. Kapsama dahil diğer kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri, mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Bakanlığa gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten sorumludur.  Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır.  Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamında Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçları hakkında tahminlerin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanır.

6 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAYINLADIĞI MALİ TABLOLAR  Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar  Genel Yönetim Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar

7 BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR(1) Bütçe Mali İstatistikleri Şubesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunun 3. ve 52. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe uygulama sonuçlarını(bütçe istatistiklerini) ve performansını gösteren mali tabloları hazırlar.

8 HAZIRLANACAK BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ İÇİN GENEL YÖNETİMİN KAPSAMI Genel Yönetim Merkezi Yönetim Genel Bütçeye Dahil İdareler (I Sayılı Cetvel) Özel Bütçeli İdareler (II Sayılı Cetvel) Düzenleyici ve Denetleyici İdareler (III Sayılı Cetvel) Sosyal Güvenlik Kuruluşları (IV Sayılı Cetvel) Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Belediyeler İl Özel İdareleri

9 BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe uygulama sonuçlarını gösteren mali tablolar “Nakit Esaslı Muhasebe Sistemi”ne göre elde edilen muhasebe verilerinden üretilir.

10 BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR(3) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hazırlanan bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin “mali tablolar;  Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu  Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu  Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

11 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kapsama dahil her bir kamu idaresinin bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.

12 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSUNA ÖRNEK;

13 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Kamu idarelerine ait bütçe gelirleri, bütçelerindeki sınıflandırmaya uygun olarak raporlanır.  Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gelir hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır.

14 GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK;

15 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Kamu idarelerine ait bütçe giderlerinin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur.  Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır.

16 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Kamu idarelerinin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanır.  Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda bütçe giderleri; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler,çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır.  Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan Yararlanılarak hazırlanır.

17 BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Genel yönetime dahil kamu idarelerinin bütçe giderlerinin hangi kaynaklardan finanse edildiği, bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosunda gösterilir.  Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır.

18 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Kamu idarelerine ait bütçe giderleri, bütçelerindeki ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak raporlanır.  Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır.

19 GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK ;

20 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU  Yapılan bütçe giderleri ile gelen ödenekler, ödeneklerden kullanılanlar ve tenkis edilenler ile ödenek üstü harcamayı gösterecek şekilde bütçe hesapları ana hesap grubundaki bütçe gider hesaplarından ve nazım hesaplar ana hesap grubundaki ödenek hesaplarından yararlanılarak hazırlanır.

21 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (1)  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 52. maddesinin son fıkrasında yer alan; “Bu kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak …. ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir” hükmüne istinaden, belirlenen kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerinden oluşturulan tablolardır.

22 5018-52/4 e GÖRE “GENEL YÖNETİM” KAPSAMI

23 GENEL YÖNETİMİN MALİ TABLOLARININ HAZIRLANMASI, KONSOLİDE EDİLMESİ VE YAYIMLANMASI (1)  Mali tablolar; Bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.  Kapsama dahil kamu idarelerinin hazırladıkları mali tablolar Maliye Bakanlığınca konsolide edilir. Konsolidasyon işlemi önce merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları alt grupları bazında, daha sonra da genel yönetim düzeyinde yapılır.

24 GENEL YÖNETİMİN MALİ TABLOLARININ HAZIRLANMASI, KONSOLİDE EDİLMESİ VE YAYIMLANMASI (2)  Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali tablolardan üretilen mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler Bakanlıkça konsolide edilerek, genel yönetime ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla hem elektronik ortamda ve hem de basılı olarak yayımlanır.  Kamu idarelerine ait mali istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

25 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (2)  Bilanço  Faaliyet Sonuçları Tablosu  Nakit Akım Tablosu  Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu  İç Borç Değişim Tablosu  Dış Borç Değişim Tablosu  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

26 BİLANÇO  Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablodur.

27 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU  Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.

28 NAKİT AKIM TABLOSU  Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur.  Nakit akım tablosu genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin dönem nakit tahsilatları ve ödemeleri, mali ve mali olmayan varlıkları ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.

29 MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU  Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri arasında mali varlıkları ve yükümlülüklerindeki değişmeyi gösterir ve raporlama tarihi itibarıyla toplam mali varlıklar ile toplam mali yükümlükler arasındaki farkı ifade eden net mali değeri ölçer.

30 İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU  Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri arasında iç borç tutar ve bileşimindeki değişimleri vade yapısına göre gösterir.

31 DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU  Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri arasında dış borç tutar ve bileşimindeki değişimleri vade yapısına göre gösterir.

32 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır.

33 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Giderlerin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur.

34 GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Genel yönetimin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanır.  Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda giderler; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır.

35 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU  Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır.

36 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (3)  Uluslararası mali kuruluşlar ile Türkiye arasındaki ilişkiler kapsamında hazırlanan mali veriler ; GFSM 2001 ;  Tahakkuk bazlı elde edilen gelir-gider ve varlık- yükümlülük bilgileri GFSM 2001 e uygun olarak IMF ye gönderilmektedir.  GFSM 2001 IMF tarafından dünyada tahakkuk esaslı muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla hazırlanan ve tahakkuk esasına göre, bilanço, faaliyet raporu gibi, devlet mali raporlarının hazırlanmasını ve stokların, yükümlülüklerin, gelirlerin ve giderlerin her ülke de aynı sınıflandırmaya tabi tutulmasını ve raporlanmasını amaçlayan bir düzenlemedir.

37 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (4)  ESA 95; EUROSTAT tarafından hazırlanan ve Birliğe üye ve aday ülkelerde aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir çalışmadır. Kapsamı ve düzenlediği hususlar itibariyle GFSM2001 ile paralellikler taşımaktadır. ESA 95 de yapılan, ulusal ekonominin sektörel sınıflandırmasındaki Genel Yönetim Sektörü kapsamından sağlanan mali verilerin dönüştürülerek 2-6-7-9-11 nolu tabloların üretilmesi için TÜİK ve MB na veri sağlamak.

38 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (5)  EDP Tablosu; Genel Yönetimin nakit bazlı gelir-gider ve tahakkuk bazlı gelir-gider verileri ile bunlar arasındaki farkın gösterildiği EDP Tablosu için veri sağlanması. EUROSTAT; Avrupa Birliğinin birliğe üye ve aday ülkelerde istatistik alanında çalışmalar yapan, aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan alt kuruluşudur.


"YAYIMLANAN MALİ VERİLER.. SUNUM PLANI  Mali Tablolar  Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin bütçe verileri " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları