Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Cengiz ATASEVEN Cengiz ATASEVEN Mal Yönetimi Şube Müdürü 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Cengiz ATASEVEN Cengiz ATASEVEN Mal Yönetimi Şube Müdürü 1."— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Cengiz ATASEVEN Cengiz ATASEVEN Mal Yönetimi Şube Müdürü 1

2 2 Karar Tarihi : Bakanlar Kurulunun 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Kararı. Yayım Tarihi : 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete.

3 3 Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kanuni Dayanağı Nedir? 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girmesi ile Hangi Düzenleme Yürürlükten Kaldırılmıştır? 01/06/1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesi.

4 4

5 5 Madde-1 Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

6 Taşınır Mal Yönetmeliği İle;  Kayıt işlemleri ile kullanılan defter ve belgeler daha kullanışlı hale gelmiştir.  Gereksiz belge ve defterler kaldırılmış, mal giriş ve çıkış işlemlerinin tek belge ile yapılması sağlanmıştır.  Kayıtların bilgisayar ortamında tutulması öngörülmüş, muhasebe hesap planına uygun Taşınır Kod Sistemi getirilmiştir. 6

7 TAŞINIR TAŞINIR Mal veya hizmet üretiminde kullanılmak üzere edinilen varlıklardır.

8 8 TAŞINIRLAR A-TÜKETİM MALZEMELERİ 150 İLK MADDE VE MALZEME B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR

9 Taşınır I inci düzey detay kodu: Örnek : 150.01- Kırtasiye Malz.Grubu Taşınır II nci düzey detay kodu: Örnek : 150.01 - Kırtasiye Malz.Grubu 150.01.03 - Kağıt Ürünler Taşınır kodu: Örnek : Taş.Hs.Kodu + Taş.I Düz.Det.Kod.+ Taş.II Düz.Det.Kod…. 150. 01. 03…=Taş. Kod. !! !!

10 Sorumluluk ve Görevliler Harcama yetkilileri; -Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtların bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Bu sorumluluğu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

11 -Kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonunca tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden tahsil edilir. -Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

12 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

13 -Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. -Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. -Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. -Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

14 -Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. -Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak. -Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

15 DEFTER ve CETVELLER

16 Taşınır İşlemlerinde Tutulacak Defterler Hangileridir? 1- Tüketim Malzemeleri Defteri, 2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri, 3- Müze Defteri, 4- Kütüphane Defteri, Tüketim malzemeleri defteri dışındaki defterlerde, her bir taşınır için ayrı kayıt yapılacağı hususuna dikkat edilmelidir.

17 Yönetmelik kapsamında düzenlenecek belge ve cetveller nelerdir? 1-Taşınır İşlem Fişi. 2-Zimmet Fişi. 3-Taşınır İstek Belgesi. 4-Dayanıklı Taşınırlar Listesi. 5-Taşınır Geçici Alındısı, 6-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı. 7-Ambar Devir ve Teslim Tutanağı. 8-Sayım Tutanağı, 9-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 10-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli,

18 11-Taşınır Hesap Cetveli, 12-Taşınır Kesin Hesap Cetveli, 13-Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli, 14-Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,

19 Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır Taşınır Kayıt İşlemleri

20

21 21 GİRİŞ İŞLEMLERİ MUAYENE RAPORU TAŞINIR GEÇİCİ ALINDISI TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DEFTER KAYDI TÜKETİM MALZEMELERİ DEFTERİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR DEFTERİ MÜZE DEFTERİ KÜTÜPHANE DEFTERİ

22 22 ÇIKIŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İSTEK BELGESİ TÜKETİM MALZEMELERİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR TÜKETİM MALZEMELERİ ÇIKIŞ BİLDİRİMİ TAŞITLAR İÇİN ZİMMET FİŞİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR İÇİN ZİMMET FİŞİ ORTAK ALANLAR İÇİN DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ DEFTER KAYDI (İLK GİREN İLK ÇIKAR)

23 AMAÇ GÖREV VE SORUMLULUKLAR GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞIŞ VE YARDIM BAĞLI BİRİMLERE ÇIKIŞ DEVİR ALINAN DEVİR-DİĞER BİRİMLERE ÇIKIŞ DEVİR-İHTİYAÇ FAZLASI DEVİR DEVİR-STOK FAZLASI DEVİR DEVİR-AMBARLAR ARASI DEVİR DEVİR-HASTANE BİRLEŞMESİNDEN DEVİR DEVİR-İL ÖZEL İDARESİNDEN DEVİR DEVİR-KURUM DIŞI MALZEME ÇIKIŞI DEVİR-KOORDİNATÖR HASTANEDEN DEVİR ALINAN DEVİR-SATIN ALMASI BAĞLANAN HASTANE ÇIKIŞI DEVİR-TEMEL SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DEVİR DÜZELTME İADE EDİLEN TÜKETİM İÇ İMKÂNLARLA ÜRETİM HURDAYA AYIRMA SATIN ALMA İADE SAYIM FAZLASI KULLANILAMAZ HALE GELME/YOK OLMA TAKASSATIŞ TASFİYE İDARESİNDEN EDİNİLEN DÖNER SERMAYEDEN DEVİR İHTİYAÇ FAZLASI İHTİYAÇ FAZLASI İADE KULLANIMA VERME (KİŞİ) KULLANIMA VERME (ORTAK ALAN) SAYIM NOKSANI YABANCI ÜLKELERE BAĞIŞ/YARDIM 23

24 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS) 24 Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Merkez Teşkilatı ile İl Sağlık Müdürlüklerine ait kaynakların (Dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel olarak yönetilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

25 SAĞLIK BAKANLIĞI ÇKYS/MKYS VERİ TABANI HASTANELER SAĞLK BAKANLIĞI SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI KDS VERİ AMBARI VERİ ALIMI MKYS VERİ ALIMI STOK


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Cengiz ATASEVEN Cengiz ATASEVEN Mal Yönetimi Şube Müdürü 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları