Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLATIMDA SINIRLANDIRMA. Anlatımda Sınırlandırma Soyut temalar ba ğ lam, ki ş i, zaman ve anlatım biçimiyle somut hale getirilebilir. Ba ş lık da temayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLATIMDA SINIRLANDIRMA. Anlatımda Sınırlandırma Soyut temalar ba ğ lam, ki ş i, zaman ve anlatım biçimiyle somut hale getirilebilir. Ba ş lık da temayı."— Sunum transkripti:

1 ANLATIMDA SINIRLANDIRMA

2 Anlatımda Sınırlandırma Soyut temalar ba ğ lam, ki ş i, zaman ve anlatım biçimiyle somut hale getirilebilir. Ba ş lık da temayı sınırlandıran ve somutla ş tıran bir göstergedir. Anlatıcının tavrı ve amacı temanın sınırlandırılmasında etkilidir. Konu sınırlandırılırsa dü ş ünceler netlik, belirginlik kazanır, anlatımda yo ğ unluk sa ğ lanır, konu dı ş ına çıkılması önlenmi ş olur. Olay sınırlandırıldı ğ ı gibi ki ş iler, zaman ve mekân gibi yapı unsurlarının da sınırlandırılması gerekir.

3 Çevre kirlili ğ i soyut bir temadır, ancak İ stanbul’daki sanayi tesislerinin çevreyi kirletmesi denince tema somutla ş tırılmı ş ve sınırlandırılmı ş olur. “ Evlat sevgisi ” soyut bir temadır, ancak “ hasta, ya ş lı bir kadının bu durumda evlatlarını dü ş ünmesi ” denince tema sınırlandırılmı ş, somutla ş tırılmı ş ve konu haline getirilmi ş olur. Ne i ş yapıyor, nerede çalı ş ıyor, ne fabrikasında çalı ş ıyor, ne üretiyor sorularına verilen her cevapta konu biraz daha sınırlandırılmı ş tır. Sevgi, insan sevgisi, çocuk sevgisi, Atatürk’ün çocuk sevgisi sınırlandırma örne ğ idir. Sanat, edebiyat, roman, psikolojik roman, Eylül sınırlandırma örne ğ idir. Ş iir, Türk ş iiri, Divan ş iiri, gazel, Fuzuli’nin gazeli sınırlandırma örne ğ idir. İ nsanlık, Asya insanları, Türk milleti, Do ğ u Anadolu halkı, Akçada ğ lılar, Güde ailesi bir sınırlandırma örne ğ idir. Tiyatro, Türk tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu, Haldun Taner’in tiyatro eserleri.

4 HAZIRLAYAN: SELAM İ İ PEK HAZIRLAYAN: SELAM İ İ PEK TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI Ö Ğ RETMEN İ TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI Ö Ğ RETMEN İ


"ANLATIMDA SINIRLANDIRMA. Anlatımda Sınırlandırma Soyut temalar ba ğ lam, ki ş i, zaman ve anlatım biçimiyle somut hale getirilebilir. Ba ş lık da temayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları