Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/40 Dr. Erkan YILDIZ Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/40 Dr. Erkan YILDIZ Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine."— Sunum transkripti:

1 1/40 Dr. Erkan YILDIZ Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine Bir Araştırma Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Mis.Öğr.Grv.)

2 2/40 Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Kavramsal ÇerçevesiAraştırmanın MetodolojisiAraştırmanın BulgularıSonuç ve Öneriler Sunu Planı

3 3/40 Araştırmanın Amacı Bir ürünün üstündeki marka ile tüketicilerin zihnindeki marka aynı şey değildir. Al & Laura Ries

4 4/40 Araştırmanın Amacı Marka ve Marka Değeri

5 5/40 Araştırmanın Amacı

6 6/40 Araştırmanın Amacı

7 7/40 Araştırmanın Amacı Ağızdan ağıza pazarlamanın marka tercihlerine etkisini araştırmaktır. Aynı zamanda anılan değişkenler arasındaki ilişkide marka imajı ve algılanan kalitenin aracılık rolüyle ilgili tespitler yapmaktır.

8 8/40 Araştırmanın Önemi Bu çalışmayla, hem yazına önemli katkılar sağlanabileceği hem de işletmelerin; gerek üst düzey yöneticilerine, gerekse pazarlama ve marka yöneticilerine, pazarlama stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülen tespitler yapılabileceği değerlendirilmiştir.

9 9/40 Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Marka; işletmenin ürünlerini rakiplerden ayırt etmeye yarayan bir isim, bir işaret, bir simge veya bütün bunların bileşimidir. Üretici ile Tüketici Arasındaki İletişim. İletişim.

10 10/40 Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Ağızdan ağıza pazarlama; bir ürün hakkında hedef alıcılar ile aile üyeleri, arkadaş, iş ortağı vb. arasında gerçekleşen bir iletişim; bir ürünün kullanılmasından sonra edinilen bilgi ve deneyimlerin gayri resmi paylaşımı;

11 11/40 Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Tüketicilere sunulan konuşmaya değer bir fikirle ürünler hakkında konuşulması ve bu konuşmanın yayılması şeklinde ifade edilebilir.

12 12/40 Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Marka tercihi; tüketicilerin alışkanlıkları veya geçmişteki deneyimlerine bağlı olarak rakip markaların içinden bir markayı seçme davranışı sergilemesi şeklinde ifade edilebilir.

13 13/40 Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Marka imajı; tüketicilerin zihninde marka hakkında oluşturduğu öznel ve algısal olgular bütünü, tüketicilerin ürünle özdeşleştirdikleri özellikler ve ürün hakkındaki izlenimlerin birikimi şeklinde ifade edilebilir.

14 14/40 Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Algılanan kalite; ürünün tüketicinin zihninde oluşan değerinin kalıcı hale gelmesi, rakip markalara kıyasla bir markanın tüketici nezdindeki mükemmel yanları, itibarı, üstünlüğü ve performansı hakkındaki tüketici yargıları olarak ifade edilebilir.

15 15/40 Araştırmanın Metodolojisi Araştırmanın Modeli Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın Değişkenleri 1 2 3 Örnekleme Süreci 4 Veri Toplama Yöntemi 5 Veri Değerlendirme Tekniği 6 Kullanılan Ölçeklerin Testi 7

16 16/40 Ağızdan Ağıza Pazarlama (W_M) Araştırmanın Modeli Marka İmajı (M_I) Algılanan Kalite (A_K) Marka Tercihi (M_T)

17 17/40 Araştırmanın Hipotezleri H 1 : Ağızdan ağıza pazarlama marka tercihini pozitif yönde etkiler. H 2 : : Ağızdan ağıza pazarlamayla marka tercihi arasındaki ilişkide marka imajının aracılık rolü vardır. H 3 : Ağızdan ağıza pazarlamayla marka tercihi arasındaki ilişkide algılanan kalitenin aracılık rolü vardır. H 4 : Ağızdan ağıza pazarlamayla marka tercihi arasındaki ilişkide marka imajı ve algılanan kalitenin aracılık rolü vardır

18 18/40 Araştırmanın Değişkenleri Değişken Türü Değişken İfade Sayısı Kaynak Egzojen Ağızdan Ağıza Pazarlama 5 Goyett vd. (2010) Endojen Marka Tercihi6 Chang ve Liu (2009) Marka İmajı6 Ural ve Perk (2012) Algılanan Kalite 6 Pappu, Quester ve Cooksey (2005, 2006)

19 19/40 Örnekleme Süreci 1. Araştırma Evreni 2. Örneklem Çerçevesi 3. Örneklem Büyüklüğü 4. Örneklem Tekniği Ankara’da ikamet eden mobil telefon aboneleri Çalışmanın evreni ideal evren olduğundan ulaşılamamıştır N=5.222.675 n=384 Olasılığı Dayalı Olmayan Kolayda Örnekleme

20 20/40 Veri Toplama Yöntemi Demografik 6 Soru Anket Değişkenleri Ölçen 23 Soru 500 Anket 400 Anket % 80 18 Ağustos- 03 Kasım 2014

21 21/40 Veri Değerlendirme Tekniği Yapısal Eşitlik Modellemesi

22 22/40 Kullanılan Ölçeklerin Testi X2X2 dfX 2 /dfGFICFIRMSEA Çıkan İfade Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği 3,4251 110,078 1 Marka Tercihi Ölçeği 1,79420,897110,000 2 Marka İmajı Ölçeği 0,86220,431110,000 2 Algılanan Kalite Ölçeği 2,93750,587110,000 1 İyi Uyum Değerleri ≤3≥0,90≥0,97≤0,05 Kabul Edilebilir Uyum Değerleri ≤4-5 0,89- 0,85 ≥0,95 0,06- 0,08

23 23/40 Kullanılan Ölçeklerin Testi Ölçekler Cronbach Alfa Ağızdan Ağıza Pazarlama Ölçeği 0,89 Marka Tercihi Ölçeği0,91 Marka İmajı Ölçeği0,80 Algılanan Kalite Ölçeği0,92

24 24/40 Araştırmanın Bulguları Katılımcıların;  %34’ü kadın (N=136); %66’sı erkektir (N=264).  %64,5’i evli (N=258); %35,5’i bekârdır (N=142).  %41’i 46-55 yaş aralığında (N=164);  %33,3’ü 6000 TL’den fazla gelir aralığındadır (N=133).

25 25/40 X 2 :32,079; df:13; X 2 /df:2,468; GFI:0,98; CFI:0,99; RMSEA:0,061 WM4 βS.E.C.R.pR2R2 M_T<--W_M0,740,059 15,962 ***0,55

26 26/40 X 2 :95,106; df:41; X 2 /df:2,320; GFI:0,96; CFI:0,98; RMSEA:0,058

27 27/40 βS.E.C.R.pR2R2 M_I<--W_M0,790,04713,806***0,63 M_T<--M_I0,580,1336,723*** 0,67 M_T<--W_M0,740,280,0993,608*** Araştırmanın Bulguları

28 28/40 X 2 :104,974; df:51; X 2 /df:2,058; GFI:0,96; CFI:0,99; RMSEA:0,052

29 29/40 βS.E.C.R.pR2R2 A_K<--W_M0,820,04616,622*** 0,67 M_T<--A_K0,500,1026,659*** 0,63 M_T<--W_M0,740,330,0934,473*** Araştırmanın Bulguları

30 30/40 X 2 :292,681; df:91; X 2 /df:2,956; GFI:0,92; CFI:0,96; RMSEA:0,070

31 31/40 βS.E.C.R.pR2R2 M_I<--W_M0,830,04614,721***0,69 A_K<--W_M0,840,04617,241***0,71 M_T<--M_I0,450,1394,961*** 0,69 M_T<--A_K0,350,1054,516*** M_T<--W_M0,090,145,816,415 Araştırmanın Bulguları

32 32/40 HipotezSonuç H1: Ağızdan ağıza pazarlama marka tercihini pozitif yönde etkiler. Desteklendi H2: Ağızdan ağıza pazarlamayla marka tercihi arasındaki ilişkide marka imajının aracılık rolü vardır. Desteklendi H3: Ağızdan ağıza pazarlamayla marka tercihi arasındaki ilişkide algılanan kalitenin aracılık rolü vardır. Desteklendi H4: Ağızdan ağıza pazarlamayla marka tercihi arasındaki ilişkide marka imajı ve algılanan kalitenin aracılık rolü vardır. Desteklendi Araştırmanın Bulguları

33 33/40 Sonuç ve Öneriler

34 34/40 Sonuç ve Öneriler

35 35/40 Sonuç ve Öneriler Görsel Tasarım FonksiyonellikBenzersizlik Müşteri Şikayetleri

36 36/40 Sonuç ve Öneriler Ağızdan Ağıza Pazarlama Marka Tercihi %55 Ağızdan Ağıza Pazarlama %69 Ağızdan Ağıza Pazarlama Marka İmajı Algılanan Kalite

37 37/40 Türkiye’de İnternet Kullanım Oranı % 90 2014 % 60 Girişimler Haneler Ağızdan Ağıza Pazarlama Sonuç ve Öneriler

38 38/40  Kolayda örnekleme metodunun kullanılması,  Verilerin anlık olarak toplanması,  Sonuçların genellenememesi,  Araştırmanın sadece Ankara ilinde, cep telefonu sektöründe ve üniversite mezunlarına yönelik olarak yapılması.  Kolayda örnekleme metodunun kullanılması,  Verilerin anlık olarak toplanması,  Sonuçların genellenememesi,  Araştırmanın sadece Ankara ilinde, cep telefonu sektöründe ve üniversite mezunlarına yönelik olarak yapılması. Araştırmanın Kısıtları

39 39/40 Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler  Uygulamanın farklı sektörlerde özellikle hizmet sektöründe de yapılmasının,  Farklı şehirlerin araştırma kapsamına dahil edilmesinin,  Araştırmada kullanılan değişkenlere ait farklı ölçeklerin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  Uygulamanın farklı sektörlerde özellikle hizmet sektöründe de yapılmasının,  Farklı şehirlerin araştırma kapsamına dahil edilmesinin,  Araştırmada kullanılan değişkenlere ait farklı ölçeklerin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

40 40/40 Teşekkürler


"1/40 Dr. Erkan YILDIZ Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları