Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYUMSUZ ÇOCUK KİMDİR? Aile ve çevre kaynaklı bazı problemler çocuklarda bazı uyumsuz davranışlar- ın görülmesine neden olur. Aile içi problemler, hatalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYUMSUZ ÇOCUK KİMDİR? Aile ve çevre kaynaklı bazı problemler çocuklarda bazı uyumsuz davranışlar- ın görülmesine neden olur. Aile içi problemler, hatalı."— Sunum transkripti:

1

2 UYUMSUZ ÇOCUK KİMDİR?

3 Aile ve çevre kaynaklı bazı problemler çocuklarda bazı uyumsuz davranışlar- ın görülmesine neden olur. Aile içi problemler, hatalı anne baba davranışları bu davranışlara eşlik eden çözülemeyen problemler çocukta davranış bozukluğuna neden olur.

4 Uyum bozukluğu hakkında karar vermeden önce, davranışın sıklığı ve çocuğun yaşı itibariyle ilgili davranışı göstermesinin doğru olup olmadığı izlenmelidir.

5 UYUMSUZLUK ÇEŞİTLERİ DUYGUSAL BOZUKLUKLAR DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ALIŞKANLIK BOZUKLUKLARI

6 DUYGUSAL BOZUKLUKLAR KORKULAR BAĞIMLILIK KAYGILI ÇOCUK KEKEMELİK TİK

7 KORKULAR... Korku canlı varlıkların, görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri en doğal tepkidir.

8 OKUL KORKUSU Okul korkusu yaşayan çocuk derslere girmek istemez, karnının ağrıdığını, midesinin bulandığını söyler…-

9 OKUL KORKUSUNUN NEDENLERİ: Ba ş arı kaygısı sonucu görülebilir. Çocu ğ unu a ş ırı ba ğ ımlı yeti ş tiren ailelerin çocuklarında görülür

10 OKUL KORKUSU NASIL YENİLEBİLİR? Çocuk suçlanmamalı, okula gitmesi gerekti ğ i uygun bir dille anlatılmalıdır. Okula bir süreli ğ ine çocukla birlikte ailesi de gelebilir. Birkaç günde bu korku geçmiyorsa bir uzmanla görü ş ülmelidir.

11 BAĞIMLILIK Kimi zaman sıkılganlık ve çekingenlik o dereceye gelir ki, çocuk aile üyeleri dışında hiç kimseyle konuşmaz.Yabancıların yanında dilsiz gibi davranır.

12 KAYGILI ÇOCUK Kaygılı çocuk çabuk üzülen, çabuk heyecanlanan çocuktur. Hep gergin ve hep tedirgindir

13 KEKEMELİK Kekemelik, yedi yaşından önce ortaya çıkan bir konuşma bozuklugudur. Genellikle 3-4 yaşları arasınsa başlar.

14 KEKEMELİĞİN NEDENLERİ Çocu ğ un zekasının yeterli olmayı ş ı Korku,a ş ırı heyecan Solak olan çocu ğ un ille de sa ğ elini kullanması için zorlanması Çocu ğ un ba ş arılı olması için çevresinden gelen baskılar Anne-babanın gere ğ inden fazla disiplin uygulaması

15 KEKEMELİĞİN TEDAVİSİ Önce bireyle görü ş ülmeli, psikolojik durumu hakkında bilgi edinilmeli Düzgün konu ş ması için zorlanmamalı, konu ş urken sabırla dinlenmeli Yetersizli ğ ini peki ş tirecek tutumlardan kaçınılmalı(alay etme) Ailenin katı,kuralcı tutumu gev ş etilmeli Belli bir ya ş tan sonra nefes, konu ş ma, ritim egzersizleri yapılmalı. Çocu ğ un durumuna e ş lik eden kaygı durumlarını azaltmak için de ilaç tedavisi verilebilir.

16 TİKLER Tikler(Seyirceler), erkek çocuklarda daha sıklıkla görülen bir gerginlik belirtisidir.

17 NEDENLERİ Yeterli sevgi ve ilgi göstermeme Yetenekleri üzerinde zorlama Sürekli karde ş ve arkada ş larıyla kıyaslama A ş a ğ ılama. Hor görme Taklit Birden ya ş anan a ş ırı korku, co ş ku, öfke, acı vb. durumlarda

18 TİK NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR? Çocu ğ un do ğ al geli ş im süreci göz önüne alınmalıdır. Çocu ğ un benlik saygısını zedeleyecek davranı ş lardan kaçınılmalı Pedagog veya psikiyatristten yardım alınmalı,nedenleri ortaya çıkarılmalı

19 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI SALDIRGANLIK YERİNDE DURAMAYAN ÇOCUK YALAN ÇALMA İNATÇI ÇOCUK

20 YALAN Çocukları yalana iten, çoğunlukla erişkinlerin gerçek karşısında takındıkları çelişkili tutumdur.

21 NEDENLERİ Çocu ğ un a ş ırı baskı altında tutulması,isteklerini büyüklere sezdirmeden gerçekle ş tirmek zorunda kalması, Çocu ğ a fazla karı ş ılması,çocu ğ un dünyasına ait her ş eyin ö ğ renilmek istenmesi, Büyüklerin söyledi ğ i yalanlar Grup içinde statü kaybetme endi ş esi İ lgi çekmek

22 YALAN SÖYLEME NASIL ÖNLENEBİLİR? Yeti ş kinler çocu ğ a iyi örnek olmalı Çocu ğ a do ğ rulu ğ un yararları ö ğ retilmeli A ş ırı baskı yapılmamalı,sert tepkilerden kaçınılmalı

23 ÇALMA Okul çağında yinelenen çalmalar üzerinde daha önemle durulmalıdır.Çocuk ve aile yönünden nedenler araştırılmalıdır.

24 ÇOCUK NEDEN HIRSIZLIK YAPAR? Özgüvenini arttırmak Çocu ğ a yeterince harçlık verilmemesi İ lgi çekmek Mülkiyet kavramının iyi geli ş memi ş olması,çevredeki örnekler İ ntikam almak Özde ş le ş mek

25 HIRSIZLIK NASIL ÖNLENEBİLİR Mülkiyet kavramının iyice ö ğ retilmesi Örnek olu ş turma Aile içinde ileti ş im azsa,güçlendirilmesi İ htiyaçlarını kar ş ılayacak ölçüde harçlık verilmeli Etrafta cezbedici e ş yalar bırakılmamalı Çocu ğ un mutlaka kendisine ait birkaç parça e ş yası olmalı A ş ırı tepki gösterilmemeli,fiziksel cevap verilmemeli Aldı ğ ı e ş yayı geri vermesi sa ğ lanmalı,kendisi özür dileyerek vermeli

26 SALDIRGANLIK Genellikle, erkek çocuklar daha saldırgandırlar. Anlaşmazlıklarını dövüşerek çözme yoluna giderler

27 NEDEN SALDIRGAN OLUNUR Çocu ğ a yöneltilen saldırganlıklar Saldırganlık içeren yayınlar Saldırganlı ğ ın a ş ırı baskı altına alınmaya çalı ş ılması Çok gev ş ek disiplin Zeka gerili ğ inin veya psikolojik bir durumun semptomu olabilir.

28 SALDIRGANLIK NASIL KONTROL EDİLEBİLİR? Spor ve yarı ş malara yönlendirilmeli Saldırgan davranı ş lar ödüllendirilmemeli Fiziksel ceza yerine ben dili kullanılmalı Anne-baba ve ö ğ retmenler saldırgan tutumdan kaçınmalı Çocuk sakinle ş ti ğ inde,davranı ş ları ile ilgili konu ş ulmalı

29 SALDIRGANLIK NASIL KONTROL EDİLEBİLİR? Çocu ğ a saldırgan davranı ş lar ile isteklerini elde edemeyece ğ i,böylece isteklerini de kaybedebilece ğ ini görüp,ya ş amalı Olumlu davranı ş ı görüldü ğ ünde mutlaka ödüllendirilmeli Yumruklanabilen çuval,çivi çakma,resim yapma gibi aktivitelere yönlendirilmeli Kendi kendine konu ş ma yöntemi ö ğ retilmeli(10 a kadar sayma,10 kez ona vurma) Ş iddet içeren programları izlemesine engel olunmalı,olunamıyorsa yayının sonuçları çocukla tartı ş ılmalı

30 YERİNDE DURAMAYAN ÇOCUK Çok hareketli bir çocuğun öğretmenine onu tanımlamasını istediğimizde yanıtı çok ilginçti: “Nasıl anlatsam bilmem, sınıfta nereye baksam Coşkun’u görüyorum”

31 NEDENLERİ Kalıtım sonucu çocukta hiperaktiviteye rastlanabilir. Çocukluk ça ğ ı hastalıklarından sonra görülebilir. Geli ş imsel sorunlar hiperaktivite ile ba ğ lantılı olabilir. Beyin dokusunda do ğ umsal ya da sonradan zedelenmeler hiperaktiviteye sebep olabilir.

32 HİPERAKTİF ÇOCUK İÇİN NELER YAPILIBİLİR? Çocuk için günlük bir program yapılmalı Çocuk, çok fazla uyaranın bulundu ğ u ortamlardan uzak tutulmalı, Olumlu davranı ş ları ödüllendirilmeli, Fiziksel cezalardan kaçınılmalı,etkili disiplin cezaları uygulanmalı, A ş ırı hareketli oldu ğ u anlarda ba ş ka bir aktiviteye yönlendirilmeli,

33 HİPERAKTİF ÇOCUK İÇİN NELER YAPILIBİLİR? Tekmeleme,ısırma gibi davranı ş lar gösterdi ğ inde yalnız ba ş ına bırakılmalı, Davranı ş ları sakin oldu ğ u anlarda çocukla konu ş ulmalı, Sınıfta ö ğ retmenin gözü önünde,pencereden uzak,tahtaya yakın bir yerde oturtulmalı, Ödevlerini yaparken sık aralar verilmeli, Oyun saati kesinlikle azaltılmamalı, Ders çalı ş ırken istenmeyen davranı ş larını kontrol edecek bir sistem uygulanmalı(ba ş arı grafi ğ i gibi) Uzun sürebilecek ödevleri parçalara ayrılmalıdır

34 İNATÇI ÇOCUK İnatçı çocuk saldırganlığını pasif direniş yoluyla ortaya koyan çocuktur.

35 ALIŞKANLIK BOZUKLUKLARI ALTINI ISLATMA VE DIŞKILAMA TIRNAK YEMEPARMAK EMME

36 GECE – GÜNDÜZ İŞEMELERİ Gevşek eğitim ve bedensel nedenler dışında, altını ıslatma daha çok ruhsal nedenlere bağlıdır.

37 DIŞKI KAÇIRMA İlkokul yaşlarında süregitmesi, önemli bir ruhsal bozukluğun belirtisidir.

38 NEDENLERİ Karde ş kıskançlı ğ ı Böbrek ve ba ğ ırsak bozuklukları A ğ ır uyku A ş ırı kaygı Anne-babaya kar ş ı duyulan bir öfkenin bilinçdı ş ı yolla dı ş arıya çıkı ş ı A ş ırı titiz bir annenin baskılı tuvalet e ğ itimine kar ş ı bir tepki Ailede ölümler,ayrılıklar,geçimsizlikler Okuldaki ba ş arısızlık A ş ırı koruyucu ailelerde bebek kalma e ğ ilimi Duygusal yoksunluk

39 NASIL ÖNLENEBİLİR? Öncelikle uzman bir doktora götürülmeli nedenin fiziksel bir sorun olup olmadı ğ ı belirlenmelidir. Sorun fiziksel ise ona yönelik ilaç tedavisi uygulanmalı Sorun psikolojik ise psikoterapiden yararlanılmalıdır. Altını ıslatma gece oluyorsa çocuk gündüz uykusuna alı ş tırılmalı Bu problemi olan çocuklara kafein içeren içecekler verilmemeli Davranı ş tedavisi uygulanabilir. Uyuma alı ş kanlıklarını de ğ i ş tirmek

40 TIRNAK YEME NEDENLERİ Yeterli sevgi ve ilgi görememe ya da a ş ırı koruma Taklit Kıskançlık(özellikle anne-babanın ayrımı) Çocu ğ u tedirgin eden bir olay Ailenin a ş ırı baskısı,azarlama Anne-baba geçimsizlikleri

41 TIRNAK YEME NASIL ENGELLENEBİLİR? Zorlayıcı yöntemlerden kaçınılmalı Korku,kaygı yaratacak durumlardan çocuk uzak tutulmalı Gece yatarken eldiven takılabilir. Tırnaklara acı oje sürmek İ lgisini ba ş ka yönlere çekmek Tırna ğ ın derin kesilmesi Tırnak bakımının çocu ğ un kendisine yaptırılması Bu alı ş kanlı ğ ın unutabilece ğ inin çocu ğ a anlatılması

42 PARMAK EMME NEDENLERİ Emme içgüdüsünün yeterince doyurulamaması Yeni di ş lerin çıkması Zorluklar kar ş ısında utanma ve sıkılma belirtisi olarak

43 PARMAK EMME NASIL ENGELLENEBİLİR? Küçük çocuklarda beslenmeye dikkat edilmelidir. Vazgeçirmek için kesinlikle ş iddet kullanılmamalıdır. Parmak emmeden aldı ğ ı hazdan daha kuvvetli haz verecek elleriyle yapaca ğ ı u ğ ra ş lar verilebilir.

44 TEŞEKKÜR EDERİZ


"UYUMSUZ ÇOCUK KİMDİR? Aile ve çevre kaynaklı bazı problemler çocuklarda bazı uyumsuz davranışlar- ın görülmesine neden olur. Aile içi problemler, hatalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları