Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sayı, bir çoklu ğ u belirtmek için kullanılan soyut birimdir.  Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır.  Sayılar, sayı sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sayı, bir çoklu ğ u belirtmek için kullanılan soyut birimdir.  Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır.  Sayılar, sayı sistemi."— Sunum transkripti:

1

2  Sayı, bir çoklu ğ u belirtmek için kullanılan soyut birimdir.  Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır.  Sayılar, sayı sistemi adı verilen bir sistem ile sınıflara ayrılmı ş lardır. Bu sistem olu ş umuna göre (sırasıyla) :  1)Do ğ al Sayılar  2)Tam Sayılar  3)Rasyonel Sayılar  4)Gerçek (Reel) Sayılar

3 1)DOĞAL SAYILAR  Do ğ al sayılar 0'dan ba ş layarak sonsuza kadar giden sayılardır.  Matematikte do ğ al sayılar kümesi N ile gösterilir.  Do ğ al sayılar kümesi "0" ve pozitif tüm sayıların oldu ğ u kümedir.  N=( 1,2,3,4,5,6,7,…….)

4 2)TAM SAYILAR  Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giderler. Yani "0"ın iki yanından sonsuza kadar uzanırlar.  Tam sayılar kümesi Z ile gösterilir.  Z=(…….-3,-2,-1,0,1,2,3,…..),  a)Pozitif tam sayılar  b)Negatif tam sayılar  c)Sıfır

5 a)Pozitif tam sayılar  Ba ş ında "+" i ş areti bulunan veya bir ş ey bulunmayan tam sayılar pozitif tam sayılar adını alırlar.  Sayı ekseninde (sayı do ğ rusunda) 0'ın sa ğ yanında yer alırlar.  Tüm sayma sayıları pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar kümesi Z+ ile gösterilir ve a ş a ğ ıdaki gibi tanımlıdır: Z+=(+1,+2,+3,+4…..)

6 b)Negatif tam sayılar  Ba ş ında "-" i ş areti olan tam sayılar negatif tam sayılar adını alırlar.  Sayı ekseninde 0'ın sol yanında yer alırlar.  Negatif tam sayılar kümesi Z- ile gösterilir. Cebirde çıkarma i ş lemi bu sayıların di ğ er tam sayılarla toplanması olarak ifade edilir.  Z-=(…..,-3,-2,-1)

7 c)Sıfır  Sıfır (0) negatif veya pozitif bir tam sayı de ğ ildir. Bir uzla ş ma noktasıdır.  Bu iki kümeden herhangi birinde yer almaz.  Sıfırın do ğ al sayı kabul edilmedi ğ i (akademik) çevreler azımsanmayacak kadar fazladır.

8 3)RASYONEL SAYILAR  Oranlı sayılar veya rasyonel sayılar, tam sayılar kullanılarak olu ş turulan oranlara denk gelen büyüklüklere denir.  Yani, a ve b tam sayı ve sıfır olmamak üzere a/b ş eklindeki sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir.

9 örneğin;  Yandaki ş ekilde, bir yuvarlak pasta 4 e ş parçaya bölünmü ş ve bu 4 e ş parçalardan her birisi 1/4 olarak görülmektedir. Ancak bir parça alınmı ş oldu ğ undan kalan eksiktir. Geriye kalan, dört e ş it parçaya bölünmü ş bütünün üç tane parçası (yani 3'te 4 oranı) veya(kesirdi)dür. Bu 3/4 ifadesi ş eklinde gösterilir. Burada ifadede kesir çizgisinin üstündeki de ğ ere (yani 3'e) pay, kesir çizgisinin altındaki de ğ ere (yani 4’e) payda denir. Bu kesir, “üç bölü dört” ya da “dörtte üç” diye okunur.

10 4)GERÇEL(REEL)SAYILAR  İ rrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birle ş imi gerçek sayılar kümesini olu ş turur.  Gerçek sayılar, katsayıları tamsayılar ya da rasyonel sayılar olan polinomlar kümesinin çözümlerini göstermek için kullanılırlar.  Gerçek sayılar kümesi R harfi ile ifade edilir.

11

12 ÖRNEK 1  En küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır?  A) -1  B) 0  C) 1  D) 2

13 ÖRNEK 2  Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?  A) -98 < -100  B) -4 > -22  C) 0 < -23  D) -100 > 5

14 ÖRNEK 3  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  A) Her tam sayı bir rasyonel sayı olarak yazılabilir.  B) Negatif iki tam sayının birbirine bölümü daima pozitiftir.  C) -1 sayısının karesi kendisinden küçüktür.  D) Sıfır, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.

15 ÖRNEK 4  -9,+16,-17, -65, +8 tam sayıları, sayı doğrusunda gösterildiğinde en sağda bulunan sayı hangisidir?  A) +16  B) +8  C) -9  D) -65


" Sayı, bir çoklu ğ u belirtmek için kullanılan soyut birimdir.  Sayıları yazılı olarak göstermek için rakamlar kullanılmaktadır.  Sayılar, sayı sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları