Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA PLANLANMASI. 2 Araştırma; Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA PLANLANMASI. 2 Araştırma; Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan."— Sunum transkripti:

1 1 EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA PLANLANMASI

2 2 Araştırma; Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan gözlem ve/veya ölçümlerdir. Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan gözlem ve/veya ölçümlerdir. Araştırma planı: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru, yansız biçimde saptamak için düzenlenmiş, gözlem-ölçüm- değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konusunda araştırıcının yönünü belirleyen bir çerçevedir. Araştırma planı: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru, yansız biçimde saptamak için düzenlenmiş, gözlem-ölçüm- değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konusunda araştırıcının yönünü belirleyen bir çerçevedir.

3 3 Bir araştırma planında bulunması gereken bölümler Kapak sayfası: Araştırmanın ve araştırmacıların isimleri Kapak sayfası: Araştırmanın ve araştırmacıların isimleri Bölüm I: Konunun seçimi, tanımlanması, amaçların belirlenmesi Bölüm I: Konunun seçimi, tanımlanması, amaçların belirlenmesi Bölüm II: Konu ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi Bölüm II: Konu ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi Bölüm III: Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi Bölüm III: Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi Bölüm IV: Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar Bölüm IV: Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar Yararlanılan kaynakların listesi Yararlanılan kaynakların listesi Ekler bölümü Ekler bölümü

4 4 Bölüm I: Konunun seçimi, tanımlanması, amaçların belirlenmesi Konu hem sınırlı hem de kapsamlı olmalıdır Konu hem sınırlı hem de kapsamlı olmalıdır Konu seçildikten sonra araştırma planında; bu konunun niçin seçildiği, Konu seçildikten sonra araştırma planında; bu konunun niçin seçildiği, Kişi yada toplum sağlığı açısından önemi, Kişi yada toplum sağlığı açısından önemi, Sorunun toplumda yaygınlığı(prevalansı), Sorunun toplumda yaygınlığı(prevalansı), Sağlam kişilerin bu sorunla karşılaşma olasılığı(insidansı), Sağlam kişilerin bu sorunla karşılaşma olasılığı(insidansı), Sorunun kişi-yer-zaman özelliğine göre yaygınlığı,nedenleri biliniyorsa çözüm yolları, Sorunun kişi-yer-zaman özelliğine göre yaygınlığı,nedenleri biliniyorsa çözüm yolları, Bu araştırma sonuçlarından nasıl yararlanılacağı, Bu araştırma sonuçlarından nasıl yararlanılacağı, Araştırmanın yakın ve uzak gelecek için amaçları belirtilmelidir. Araştırmanın yakın ve uzak gelecek için amaçları belirtilmelidir.

5 5 Bölüm II: Konu ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi Konu belirlendikten sonra konuyla ilgili bilimsel yayınların okunması, yapılmış benzer araştırmaların incelenmesi gerekir.

6 6 Bölüm III: Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi Araştırma hipotezleri, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki beklenen muhtemel ilişkileri belirten ifadelerdir. Araştırma hipotezleri, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki beklenen muhtemel ilişkileri belirten ifadelerdir. Hipotezler araştırmayı yönlendirir. Hipotezler araştırmayı yönlendirir. Uygulanan araştırma ile kurulan hipotezlerin doğru olup olmadığı sınanır. Uygulanan araştırma ile kurulan hipotezlerin doğru olup olmadığı sınanır.

7 7 İyi kurulmuş bir hipotezde şu noktalar belirtilmelidir: Hipotezin test edileceği kişilerin, evrenin özellikleri, Hipotezin test edileceği kişilerin, evrenin özellikleri, Düşünülen etken veya müdahale şekli, Düşünülen etken veya müdahale şekli, Bir etkenin veya müdahalenin yarattığı sonuçlar Bir etkenin veya müdahalenin yarattığı sonuçlar Etken ile hastalık arasında doz- cevap ilişkisinin olup olmadığı, Etken ile hastalık arasında doz- cevap ilişkisinin olup olmadığı, Etken ile hastalık arasında zaman ilişkisinin olup olmadığı. Etken ile hastalık arasında zaman ilişkisinin olup olmadığı.

8 8 Bölüm IV: Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (Materyal-Metod/Gereç-Yöntem Bölümü) 1) Araştırma yerinin seçimi 2) Evren – örneklem 3) Araştırmanın tipi 4) Kontrol grubu, özellikleri, seçimi 5) Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin belirlenmesi

9 9  Değişken: farklı kişi veya ölçü ünitelerinde farklı değerler alan, ölçülebilen veya gözlenebilen değerlere değişken denir. Örn; sigara içip-içmeme, kilo, kan basıncı, sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyi gibi Bağımlı değişken: genellikle bireyin kontrolü dışında birçok faktörün etkisiyle meydana gelebilen, bu faktörlerle kendisi arasındaki ilişkinin derecesi, yönü saptanmaya çalışılan değişkendir. Bağımlı değişken: genellikle bireyin kontrolü dışında birçok faktörün etkisiyle meydana gelebilen, bu faktörlerle kendisi arasındaki ilişkinin derecesi, yönü saptanmaya çalışılan değişkendir. Bağımsız değişken: genellikle kontrol edilemeyen, istendiği zaman değiştirilemeyen, bağımlı değişkeni ne ölçüde etkiledikleri saptanmaya çalışılan değişkenlerdir. Bağımsız değişken: genellikle kontrol edilemeyen, istendiği zaman değiştirilemeyen, bağımlı değişkeni ne ölçüde etkiledikleri saptanmaya çalışılan değişkenlerdir.

10 10 Örnek 1:  Kan basıncı ile yaş, cinsiyet, sigara içme, beslenme, sosyo- ekonomik durum, yerleşim yeri gibi özelliklerin arasındaki ilişkilerin araştırılması bağımlı değişken kan basıncı bağımlı değişken kan basıncı bağımsız değişken yaş, cinsiyet, sigara içme, beslenme, sosyo-ekonomik durum, yerleşim yeri bağımsız değişken yaş, cinsiyet, sigara içme, beslenme, sosyo-ekonomik durum, yerleşim yeri

11 11 Örnek 2:  Çocuğu olan annelerin ishal konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi bağımlı değişken annenin ishal hakkında bilgi düzeyi bağımlı değişken annenin ishal hakkında bilgi düzeyi bağımsız değişken annenin yaşı, eğitim durumu, çocuk sayısı………. bağımsız değişken annenin yaşı, eğitim durumu, çocuk sayısı……….

12 12 Örnek 3:  DSYO öğrencilerinin benlik saygılarının belirlenmesi bağımlı değişken benlik saygısı puan ortalaması bağımlı değişken benlik saygısı puan ortalaması bağımsız değişken yaşı,cinsiyeti, sınıfı,anne-baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik durumu…………………….. bağımsız değişken yaşı,cinsiyeti, sınıfı,anne-baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik durumu……………………..

13 13 Örnek 4:  Denizli ilindeki bir lisede öğrencilerin sigara içme durumları bağımlı değişken öğrencilerin sigara içip içmemesi bağımlı değişken öğrencilerin sigara içip içmemesi

14 14 Bölüm IV’ ün DEVAMI 6) Araştırmada kullanılacak terim, sınıflandırma, yöntem ve kriterlerin açıklanması 7) Araştırmada kullanılacak araç-gerecin hazırlanması 8) Ön denemeler 9) Gerekli insan gücünün sağlanması ve eğitilmesi 10) Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analizleri 11) Etik boyut 12) Gerekli izinlerin alınması 13) Araştırma raporunun hazırlanması 14) Araştırmanın zamanlama çizelgesi 15) Araştırma bütçesinin hazırlanması

15 15 13) Araştırma raporunun hazırlanması Bir araştırma raporunda (tezde) bulunması gereken bölümler: 1. Ön Bölüm 2. Ana Bölüm 3. Ekler

16 16 1. Ön Bölüm Dış Kapak Sayfası (Başlık) Dış Kapak Sayfası (Başlık)  Kurumun adı  Konu adı  Raporun niteliği (Bilim uzmanlığı tezi,doktora tezi, araştırma, seminer vb.)  Yazarın adı  Raporun yazıldığı il  Tarih İç kapak İç kapak Teşekkür yada Önsöz Teşekkür yada Önsöz İçindekiler listesi İçindekiler listesi Çizelge ve Şekiller Dizini Çizelge ve Şekiller Dizini Kısaltmalar Dizini Kısaltmalar Dizini

17 17 2. Ana Bölüm Giriş ve Amaçlar Giriş ve Amaçlar Genel Bilgiler Genel Bilgiler Gereç ve Yöntem Gereç ve Yöntem Bulgular Bulgular Tartışma Tartışma Sonuç ve Öneriler Sonuç ve Öneriler Özet Özet Kaynaklar Kaynaklar

18 18 3. Ekler bölümü Veri Toplama Araçları Veri Toplama Araçları Örneklem Listeleri Örneklem Listeleri Rehber kitapçıklar, Broşürler, Eğitim materyalleri Rehber kitapçıklar, Broşürler, Eğitim materyalleri Ek çizelgeler Ek çizelgeler İzin belgeleri İzin belgeleri

19 19 14) Araştırmanın zamanlama çizelgesi (Çalışma Takvimi)

20 20 Şekil 2: Araştırmanın Zamanlaması YAPILAN ÇALIŞMALAR 2004 Temmu z KasımAralık2005 Ocak MayısTemmuzEylül2006 Mart TemmuzAğust os Eylü l KasımAralık Literatür Tarama Danışman ile Görüşme (Konu belirleme) Konu ile ilgili Literatür İnceleme Veri Toplama Araçlarını ve Eğitim Kitapçığını Geliştirme Tez Önerisi Tez İzlem Veri Toplama Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi Tezin Yazılması Tez Sunumu

21 21 TEŞEKKÜR EDERİM


"1 EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA PLANLANMASI. 2 Araştırma; Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları