Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Muhasebe kayıtlarının tutulaca ğ ı Esas Sistem, Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından uygulamaya alınmış bulunan Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)’dir Bu modül ücretli hastaların ve Emekli Sandı ğ ı(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Ba ğ kur(devredilen), Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. Kurumuna faturalı hastaların tüm fatura ve icmal fatura işlemleri ile taahhütname takip işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar.. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İ şlemleri Muhasebenin esas fonksiyonu olan ”Kontrol Fonksiyonu”nu öne çıkartmak ve daha az elemanla daha verimli sonuçlar almak için; 16.10.1.1. Fatura formatları, sosyal güvenlik kurumlarının taleplerine göre dizayn edilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İ şlemleri 16.10.1.2. Mevzuat gere ğ i, örneklemeye tabi olan her fatura de ğ erlendirilip ödenmesi kesinleştikten sonra, bu faturaya ait ödeme bilgisinin ilgili sosyal güvenlik kurumundan hastaneye geri döndürülmesi gerekir. Faturalar bu sisteme göre A ve B kısımlarından oluşturulmalı, geri hastaneye dönecek kısımda “ödemenin gerçekleşti ğ i bilgisi” verilmesinin zorunlu oldu ğ u bir ibare yer almalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İ şlemleri 16.10.1.3. Sisteme veri girişi mümkün oldu ğ unca ilgili departmanın sorumlularınca yapılmalı ve entegre bir sistemle muhasebeye aktarılmalıdır. 16.10.1.4. Sorumlular stok malzemelerin düzenli envanterini yapmalı, envanter farkları ve yorumları raporla muhasebeye aktarılmalıdır. 16.10.1.5. Departmanlara bütçe disiplini anlayışı yerleştirilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İ şlemleri 16.10.1.6. Manuel işlemleri mümkün oldu ğ unca azaltıp, mümkün olan her şeyin sistemden alınması sa ğ lanmalıdır. 16.10.1.7. ek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) aylık, 3 aylık, 6 aylık periyodlar halinde Mali Tablolar çıkartılarak hastanede tutulan kayıt sistemine aktarılmalıdır. 16.10.1.8. Hastanede gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, hasta doktoru, kullanıcı, tarih aralı ğ ı, klinik/poliklinik bazında ayrıntılı olarak incelenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İ şlemleri 16.10.1.9. Sistemden Hastanede gerçekleşen tüm nakit, kredi kartı, çek ve senetle gerçekleşen tahsilatlar, depozit alımları ve depozit iadeleri; vezne ya da kullanıcı bazında Tarih aralı ğ ında görülebilmelidir. 16.10.1.10. Hastalardan alınan taahhütnamelerin istenen tarih aralıklarında tahsilde olanları ve tahsil edilenleri ayrıntılı olarak takip edilebilmelidir. Ayrıca Tek Düzen Muhasebe kayıtlarına girişi yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 16.10.1. Döner Sermaye ve Muhasebe İ şlemleri 16.10.1.11. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ve Maliye Bakanlı ğ ı Döner Sermaye payları hesaplanabilmeli ve bu işlemler izlenebilmelidir. 16.10.1.12. Birim sarf malzeme ve stok maliyetleri oluşturulmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 16.10.2. Faturalama 16.10.2.1. Ücretini kendisi ödeyen ücretli hastalar için bekleyen, kesilmiş olan faturalar, tahsilde olan ve tahsil edilen faturalar ile aynı şekilde kurum hastaları için kurumlara kesilmek üzere bekleyen, kesilen, tahsilde olan, tahsil edilen, bakiyesi kalan faturalar ve İ cmal faturalar takip edilebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 16.10.2. Faturalama 16.10.2.2. Kurumuna faturalı her hasta için TUT ve SUT’da tarif edildi ğ i şekilde faturalama/elektronik faturalama 16.10.2.3. Hasta için yapılan her türlü operasyon, kullanılan malzeme, ilaç vs. bir forma, tariflenmiş koduna göre yazılmalıdır. 16.10.2.4. Kodların fiyatlandırılması yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 16.10.2. Faturalama 16.10.2.5. Fiyatların otomatik revizyonu sa ğ lanmalıdır. 16.10.2.6. Faturaların on-line muhasebeye aktarılması sa ğ lanmalıdır. 16.10.2.7. Ödenmemiş faturaların takibi yapılmalıdır. 16.10.2.8. Kurumundan sevkli hastaların hastaneye giriş işleminden sonra, belli süreler içinde çıkış yapmayanların takibi yapılarak çıkışlarının verilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 16.10.2. Faturalama 16.10.2.9. Memur, Emekli Sandı ğ ı(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Ba ğ kur(devredilen), Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. sahibi hastalar için hasta bazında ayrıntılı olarak verilen hizmetlerin dökümü ve tutarları hazırlanabilmelidir. 16.10.2.10. Kurumlardan olan alacaklar, icmal fatura bazında ayrıntılı olarak takip edilebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 16.10.2. Faturalama 16.10.2.11. Ücretli ve taahhütnameli hasta ile tahsillerinin takibi yapılabilmelidir. 16.10.2.12. Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. 16.10.2.13. Faturalama işlemlerinde her yıl güncellenmekte olan TUT ve SUT hükümlerine uygun belgelerin düzenlenmesi sa ğ lanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 16.10.3. Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalar 16.10.3.1. Kurum bazında yapılacak anlaşmaların tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar sa ğ lanmalıdır. 16.10.3.2. Tanımlanan kurum anlaşmalarının paket bazında fiyat listelerinin oluşturulmasına yönelik yapı ve mekanizmalar sa ğ lanmalıdır. 16.10.3.3. Kurum bazında hastalara yönelik sorgulamalar yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 16.10.3. Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalar 16.10.3.4. De ğ işik gruplamalar (Banka, Kurum, SKG (Emekli Sandı ğ ı, Ba ğ kur, SSK), Özel Sigorta, Cari Fiyatlar, TTB, TUT, SUT, vb.) yapılmalı, hastane fiyatları bu gruplardaki kalemlere otomatik olarak yansıtılmalı ve gerekti ğ inde kalem bazında da düzenleme yapma özelli ğ i olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 16.10.4. Personel Hakedişleri 16.10.4.1. Performansa dayalı ek ödeme bilgilerinin Bakanlık Merkezinde tutulması ve analiz edilmesi amacıyla uygulamaya alınan sistemlere veri aktarımı için gerekli düzenlemelere sahip olmalıdır. 16.10.4.2. Farklı doktor statülerine göre doktorların hakediş tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve mekanizmalar olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi18


"Hastane Otomasyonu Modülleri 16.10. DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları