Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEP/e-tebligat uygulama ve sorunlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEP/e-tebligat uygulama ve sorunlar"— Sunum transkripti:

1 KEP/e-tebligat uygulama ve sorunlar
Muhammet Polat Hâkim

2 Tebligat niçin önemli?

3 Google arama sonuçları
Tebligat niçin önemli? Google arama sonuçları Hatalı tebligat Tebligat yapılamayan dosyanın düşmesi 51.000 Tebligat mağduru Usulsüz tebligat 41.600 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesine göre yapılan adil yargılanma konusunda Türkiye’den yapılan 5 başvurudan üçünde mahkemenin ihlal tespit ettiğini, bu ihlallerinin üçte ikisinin de tebligatla ilgili olduğunu ….. * * Danıştay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Selami Demirkol *

4 KEP / e-tebligat Fiziki tebligat
Tacirler arasında yapılan işlemlerin kolaylaştırılması Davaların ve iş süreçlerinin hızlanması Maliyetlerin düşmesi Hak kayıplarının ortadan kalkması Kurumlar arası entegrasyonların artması (e-yazışma) İş gücünden yapılacak tasarruflar Şeffaflık

5 KEP ?

6 E-tebligat sistem mimarisi
X Bilişim Sistemi/KEPHS arayüzü PTT Sistem Merkezi e-tebligat gönderimi TURK KEP TNB KEP e-tebligat hesabı

7 Göndericinin hesabının olduğu KEPHS
1 - Gönderici güvenli elektronik imzası ile imzaladığı mesajını hizmet aldığı KEPHS’ye gönderir. 2 - KEPHS, göndericinin measjını teslim aldığına dair delili göndericiye gönderir. 3 – KEPHS, göndericinin mesajını alıcının hizmet aldığı diğer KEPHS’ye gönderir. 4 – Alıcının hizmet aldığı KEPHS, mesajı devraldığına ilişkin delili hesabı veren KEPHS’ye gönderir. 5 – KEPHS, mesajın alıcının hizmet aldığı KEPHS tarafından teslim alındığı konusunda göndericiyi bilgilendirir. 6 – Alıcının hizmet aldığı KEPHS, mesajı alıcının posta kutusuna bırakır. 1 Gönderici kişi/kurum 11 8 5 2 Göndericinin hesabının olduğu KEPHS 3 10 7 4 Diğer KEPHS 6 7 – Alıcının hizmet aldığı KEPHS, mesajın alıcının posta kutusuna bırakıldığı bilgisini göndericinin hesabının olduğu KEPHS’ye gönderir. 8 – KEPHS mesajın alıcının posta kutusuna bırakıldığı konusunda göndericiyi bilgilendirir. 9 – Alıcının mesajı açtığı bilgisi hizmet aldığı KEPHS’ye gönderilmektedir. 10 – Alıcının hizmet aldığı KEPHS, mesajın alıcı tarafından açıldığı bilgisini göndericinin hesabının olduğu KEPHS’ye gönderir. 11 – KEPHS, mesajın alıcı tarafından açıldığı bilgisini göndericiye gönderir. 9 Muhatap/Alıcı

8 KEP / e-tebligat işleyişi
ALICI GÖNDERİCİ İleti Alındı İleti Teslim Edildi İleti Okundu GÖNDERİCİ KEPHS ALICI KEPHS

9 E-tebligat paketi

10 İlgili mevzuat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( tarih ve S.R.G) KEP Yönetmeliği ( tarih ve S.R.G) KEP Tebliği ( tarih ve S.R.G) KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği ( tarih ve S.R.G) 7201 sayılı Tebligat Kanunu 7/A maddesi (11/01/ S.K./2.mad.) 7201 sayılı Tebligat Kanunu 25/A maddesi E-Tebligat Yönetmeliği ( / R.G )

11 KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ilgili mevzuat 1
Türk Ticaret Kanunu (13/11/2011) 18. madde     (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. (4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. Madde 1525 (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

12 KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ilgili mevzuat 2
KEP Yönetmeliği 15. madde (1) KEPHS'nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. (2) KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar. Madde 12 (1) Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esastır.     (2) Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir. Madde 11 (2) KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda; KEP hesabı, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde yetki verilmiş olan işlem yetkilisi tarafından hesap sahibinin nam ve hesabına kullanılır.

13 e-tebligat ilgili mevzuat 1
Tebligat Kanunu Madde 1 (Değişik madde: 11/01/ S.K./1.mad.) Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır. Madde 7/A (Ek madde: 11/01/ S.K./2.mad.) (ikinci fıkra yayımdan iki yıl sonra yürürlüğe girer) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

14 e-tebligat ilgili mevzuat 2
Tebligat Yönetmeliği Madde 6 (2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile İdarenin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır. Madde 7 (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. (4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Madde 9 (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.

15 e-tebligat ilgili mevzuat 3
Tebligat Yönetmeliği Madde 10 (1) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir. Madde 12 (1) Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir. (2) Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılır. (3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır. Madde 14 (10) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılır.

16 Kavramlar Gönderici-Alıcı-Muhatap (e-tebligat) Arşiv
Elektronik tebligat adresi Elektronik tebligat mesajı Güvenli elektronik imza (5070 S.K. 4. madde) İşlem sertifikası İşlem yetkilisi KEP delili KEP rehberi MERSİS Zaman damgası (5070 S.K. 3. madde)

17 KEP E-Tebligat e-Tebligat KEP Zorunlu İsteğe bağlı (istisnası TTK 18)
Tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur. Tacirler arasındaki bir kısım işlemlerde hukuki sonuç doğurur. Kesin delildir Senet hükmünde, aksi ispatlanana kadar kesin delildir 5 günlük geçmekle tebliğ yapılmış sayılır Gönderinin ertesi günü ulaştığı ve okunduğu kabul edilir Resmi işlemlerde adresi ilgili birime bildirim zorunluluğu var Bildirim zorunluluğu yok Zorunlu muhataplar için kullanıma kapatılamaz İsteğe bağlı olarak, kişinin ölümü, sözleşme şartlarına göre kapatılabilir İhtiyari kullanıcılar için Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi durumlarda askıya alınabilir Kullanıma kapatılan hesap sahibinin talebi üzerine tekrar açılabilir Entegrasyon ile kurumsal gönderim mümkündür Her gönderici için ayrı hesap alınması gerekmektedir. Şu an KEP için de merkezi yapı için çalışılıyor PTT A.Ş. üzerinden gönderim zorunluluğu var Tüm hizmet sağlayıcılar üzerinden gönderim yapılabilir Ücret PTT A.Ş. tarafından belirlenir Serbest rekabet koşullarına göre ücretlendirilir 30 yıl süreyle deliller saklanır 20 yıl süreyle deliller saklanır

18 Potansiyel kullanıcılar

19 Potansiyel kullanıcılar – İcra daireleri – Bankalar- Artış oranları

20 Sorunlu alanlar Hesap almayan kullanıcılar
Büyük sistemlerde merkezi KEP/e-tebligat kullanımı MERSİS numarası kullanımı Kurumsal sertifika Eski kayıtlar Ücretlendirme Mevzuatın yorumlanması ve önceliği

21 MERSİS numarası kullanımındaki sorunlar
Kurumlar için yasal zorunluluk olmaması, halen inisiyatife bağlı süreçlerin yürütülmesi KEP Yönetmeliği 4,9. madde Tüzel kişilere sunulan hizmetlerde MERSİS vasıtası ile MERSİS no kullanımı Geçici 1. madde: MERSİS numarası olmayan tüzel kişilerin kimlikleri …. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik Madde 44 : …(11) Hal rüsumuna ilişkin ödemeler, malı satın alanlardan tahsil edilmek suretiyle komisyoncularca ya da malı satın alanlarca künye numarası veya bildirimciye ait T.C. Kimlik ya da MERSİS numarası beyan edilerek yapılır. (24) Tüzel kişilere ilişkin MERSİS numarası kullanılmaya başlanana kadar, hal rüsumuna ilişkin ödemeler bildirimcilere ait vergi numarası beyan edilerek yapılabilir. Ticaret Sicil Yönetmeliği: Geçici Madde 1- (1) MERSİS'i henüz kullanmaya başlamayan müdürlüklerde; kayıtlar, halen kullanılmakta olan defterlerde ve 2/2/1957 tarihli ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğünün öngördüğü şekilde tutulur ve bu Yönetmelikte tescil ve ilanı öngörülen MERSİS numarasının yerine, ticaret sicili numarası tescil ve ilan edilir. EU Directive 910/2014 e-ID regulation 2015 voluntariness 2019 Mandotary recognation for e-ID KEP/e-tebligat hesabı MERSİS eşleşmesinde sorunlar olması Elektronik tebligat Yönetmeliği 6. madde: (5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur.

22 Hesap almayan kullanıcılar
Yaptırım olmaması E-tebligat yönetmeliği 7. madde: (3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir. Bildirimde bulunma yükümlülüğüne uyulmaması E-tebligat yönetmeliği 7. madde: (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. İş süreçlerinde yükümlülüklere uymamanın süreçlere etkisi Diğer mevzuatta süreye bağlanmış işler Hak kaybı olması halinde ortaya çıkacak sorumluluklar

23 Merkezi yapıda işlem yapan sistemler için belirsizlikler
Ödeme ve tahsilata ilişkin sorunlar Çift yönlü gönderimin mevzuatta düzenlenmemiş olması Merkezi yapıdaki Bilişim Sistemlerine yapılan gönderilerde sisteme erişen KEP veya e-tebligatların iç süreçlerdeki delil durumu, ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflar İşlem yetkilisi kavramının mevzuatta tek göndericiye göre düzenlenmiş olması Kurumsal mühür uygulamasının e-imza kanununda yer almaması

24 Eski kayıtlar Sistemlerde yer alan farklı formattaki dokümanların hukuki durumu (udf  pdf) Fiziki belgelerin taranarak gönderilmesindeki sorunlar Daha önceden sisteme kaydedilmiş taraf kayıtlarının T.C. Kimlik veya MERSİS numarası ile eşleştirilmesi T.C. Kimlik numarası veya MERSİS numarası olan kişilere doğrudan e-tebligat gönderiminin mümkün olmaması ???

25 Elektronik Yazışma Yönetmeliğinin çıkarılması
Acil eylem planı Tebligat Kanununun tamamen gözden geçirilip, tüm maddelerin tereddüt olmayacak şekilde revize edilmesi E-tebligat adresi almamanın yaptırımı Vekile yapılacak tebligat Mesai dışı yapılacak tebligat vs… Elektronik Yazışma Yönetmeliğinin çıkarılması Kamu kurumları için zorunluluk getirilmesi, geçiş için ertelenmeyecek net bir tarih belirlenmesi e-Tebligat ve KEP yönetmeliğinin uygulamadaki tereddütleri giderecek şekilde revize edilmesi, eksik kalan hususların işlenmesi ve iki yönetmeliğin tek yönetmelik olarak yeniden yazılması T.C. Kimlik numarası ve MERSİS kullanımının tüm resmi ve yargısal işlemlerde zorunlu olması hususunun açıkça ilgili tüm mevzuata eklenmesi e-imza kanununda gerekli değişikliklerin yapılması Sürecin sorumlu kurumunun belirlenmesi ve süreci takip etmesi (yetki-sorumluluk)

26 Teşekkürler … Sorular Cevaplar


"KEP/e-tebligat uygulama ve sorunlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları