Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi

2 2 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP’ e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır; •Standart e-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir. •Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır. •E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir. •E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.

3 3 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP’ e Neden İhtiyaç Duyulmuştur?  Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturabiliyor.  Ancak teknik olarak güvenli ve hukuki olarak geçerli gönderim yapılamıyordu.  Bu ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı yoktu.

4 4 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik iletilerin; KEP NEDİR ? İlişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir. • Gönderimine, • Teslimatına, • Kullanımına

5 5 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Uygulamasına Geçiş Süreci » KEP uygulama çalışmalarına 2009 yılında başlandı. » KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak başvurular 01/05/2012 tarihinde başlamıştır. • 10 Eylül 2012 tarihinde PTT, BTK tarafından ilk KEPHS olarak yetkilendirmiştir.

6 6 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 1 – Kullanıcı www.kep.gov.tr adresinden kullanıcı parola+şifre+sms doğrulamasından geçerek yada e- imzası ile kimlik doğrulama yaparak PTT KEPHs bağlanır.www.kep.gov.tr KEP Nasıl Çalışır? 2-Kullanıcı tarafından KEP iletisi hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır. 3 – PTT tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir. 4 – PTT aldığı işlem sertifikası ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve gönderim 6 – Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir. 5- Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu) 8-Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme 9 – Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir. 7-Posta kutusuna Kep iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla KEP sistemi tarafından alıcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilir. Posta kutusuna KEP iletisi geldiğine dair bilgi üçüncü e- posta adresine standart olarak gönderilir.

7 7 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP kullanım alanları

8 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) MEVZUAT

9 9 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 14 Şubat 2011 Tarihli ve 27846 Sayılı Resmî Gazete MADDE18(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

10 10 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 14 Şubat 2011 Tarihli ve 27846 Sayılı Resmî Gazete MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

11 11 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 14 Şubat 2011 Tarihli ve 27846 Sayılı Resmî Gazete MADDE 1525 (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

12 12 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Mevzuat Düzenlemeleri KEP sistemini düzenleyen yönetmelik ve tebliğler;  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete)  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete)  Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ(16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete) Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ(16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete)  Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ(06.03.2013) Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ  Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar (06.06.2012 tarih ve 2012 DK- 15259 sayılı Kurul Kararı)

13 13 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 13 KEP sistemine; gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri üye olabilecektir. KEP’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

14 14 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP’E NASIL BAŞVURABİLİR? KEP sistemine üye olmak isteyen gerçek kişi, kamu ya da özel hukuk tüzel kişisi, Ankara PTT Başmüdürlüğüne bağlı ULUS PTT Merkez Müdürlüğüne şahsen ya da işlem yetkilileri aracılığıyla müracaat ederek üye olabileceklerdir. Gerçek kişi olan müşterilerimiz eğer elektronik imzaları varsa internet üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. 25.03.2013 tarihi itibariyle 82 Başmüdürlüğümüzde 132 PTT işyerinde 172 gişe ile hizmet vermeye başlanmıştır.

15 15 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Nasıl Başvurulur?

16 16 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Kullanıma Açma

17 17 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Kullanıma Kapatma

18 18 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Çalışma Modelleri Sadece Alıcı •KEP sisteminden sadece ileti alarak faydalanabilirler. •Alıcıların e-imza sahibi olma zorunluluğu yoktur. Islak imza ile sadece alıcı olarak KEP sistemine dahil olabilirler. Gönderici Ve Alıcı •Hem ileti alıp hem de ileti göndererek KEP sisteminden faydalanırlar. •KEP iletisi gönderebilmek için e-İmza sahibi olmak zorunludur.

19 19 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEPHS’nin Yükümlülükleri a) Güvenilir bir kimlik doğrulama mekanizması tesis etmekle, b) KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl gerçekleştirilebilmesi için yedi gün yirmi dört saat erişilebilir bir hizmeti sunmakla, c) KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamakla, d) Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almakla NOT:KEP Yönetmeliği 16.madde

20 20 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEPHS’nin Yükümlülükleri e) KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarını güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak kayıt altına almakla, f) KEP sisteminin tüm süreçlerinde oluşturulan KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmekle, hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmekle, g) KEP hesabına bir web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebilmesini sağlamakla, NOT:KEP Yönetmeliği 16.madde

21 21 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEPHS’nin Yükümlülükleri ğ) Hesap sahibinin önceden onayını almak kaydıyla kendisine ait bilgiler ile KEP hesabı bilgilerinden oluşan KEP rehberini tüm hesap sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak açık tutmakla, kendi sistemleri üzerinde bulunan KEP hesaplarına ilişkin değişiklikleri ilgili KEP rehberine gerçek zamanlı olarak işleyerek güncellemekle ve diğer KEPHS’lerle birlikte KEP rehberini gerçek zamanlı olarak güncel tutmak için gerekli teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle, h) KEP hesabının kullanılmasını sağlayan ara yüzleri engelli kişilerin de erişimlerini sağlayacak şekilde Tebliğ’de belirtilen standartlara uygun olarak hazırlamakla, ı) KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile, işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtları gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle saklamakla, NOT:KEP Yönetmeliği 16.madde

22 22 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEPHS’nin Yükümlülükleri i) KEP hesabının ilk kullanımından önce hesap sahibini ve varsa işlem yetkilisini KEP sistemine ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirmekle, j) Sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini sözleşme veya taahhütname süresinin sona ermesinden üç ay önce uygun iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirmekle, NOT:KEP Yönetmeliği 16.madde

23 23 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEPHS’nin Yükümlülükleri l) KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmakla, m) KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS’ler tarafından KEPHS için oluşturulan işlem sertifikasını kullanmakla, n) Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talep etmesi hâlinde KEP delillerinin gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmakla, yükümlüdür. NOT:KEP Yönetmeliği 16.madde

24 24 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Hesap Sahibinin Yükümlülükleri

25 25 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Hesap Sahibinin Yükümlülükleri

26 26 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Teknik Kriterler  KEPHS, işleyişinin bütün aşamalarında ETSI TS 102 640 standardına uyar.  KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalarına ilişkin olarak Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in şartlarına uyar. NOT:KEP Teknik Tebliğ madde 5 & 6

27 27 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Teknik Kriterler  (1) KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS 102 640 standardına uygun olarak hazırlar.  (2) KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar.  Gönderilen ve alınan orijinal iletilerin büyüklük sınırlaması 10 MB’nin altında olamaz.  Depolama alanı dolduğunda KEPHS ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak ileti alınmasını engelleyemez. NOT:KEP Teknik Tebliğ 7.madde

28 28 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Teknik Kriterler  KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak; a) ETSI TS 102 640, b) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001, c) BS 10012,(Veri Güvenliği) d) ISO/IEC 27031,(İş Sürekliliği) standartlarına uyar.  KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web Content Accessibility Guidelines)’ne uyar. NOT:KEP Teknik Tebliğ madde 8 & 9

29 KEP HESAPLARI

30 30 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı

31 31 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Adres Yapısı

32 32 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Adres Yapısı

33 33 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Adres Yapısı Gerçek Kişiler İçin •ali.celik@hs01.kep.tr •ali.celik.66@hs01.kep.tr • mehmetali.celik@hs01.kep.tr •mali.celik@hs01.kep.tr •mehmeta.celik@hs01.kep.tr •mehmetali.celik.66@hs01.kep.tr •mali.celik.66@hs01.kep.tr •mehmeta.celik.66@hs01.kep.tr

34 34 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Adres Yapısı Tüzel Kişiler İçin •1122334455667788@hs01.kep.tr •1122334455667788.ptt@hs01.kep.tr •ptt@hs01.kep.tr •ptt.hukuk@hs01.kep.tr •postavetelgrafteskilati@hs01.kep.tr •postavetelgrafteskilati.123@hs01.kep.tr

35 35 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Hesabı Adres Yapısı Tüzel Kişiler İçin •1122334455667788@ptt.hs01.kep.tr •1122334455667788@postavetelgrafteskilati.hs01.kep.tr •postavetelgrafteskilati@ptt.hs01.kep.tr •postavetelgrafteskilati.muh@ptt.hs01.kep.tr •ptt.huk@postavetelgrafteskilati.hs01.kep.tr •mehmetali.celik@postavetelgrafteskilati.hs01.kep.tr •mehmetali.celik@ptt.hs01.kep.tr

36 KEP REHBERİ

37 37 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Rehberi

38 38 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Rehberi

39 39 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Rehberi

40 40 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Rehberi Gerçek Kişiler İçin

41 41 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı KEP Rehberi Tüzel Kişiler İçin

42 ELEKTRONİK TEBLİGAT

43 43 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Elektronik Tebligat uygulaması, tebligat kanununda tebliğ çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde güvenli elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir. Elektronik Tebligat adresini, elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiler ile tebligatı çıkarmaya yetkili merciler edinebilir. 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlanmış olup elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Elektronik Tebligat

44 44 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Elektronik Tebligat

45 45 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Elektronik Tebligat

46 46 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Elektronik Tebligat Elektronik tebligat adresi edinme MADDE 6 – (1) Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. (2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile İdarenin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.

47 47 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Elektronik Tebligat Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. (3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir. (4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

48 48 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Elektronik Tebligat İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi MADDE 9 – (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. (3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. (4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır. (6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

49 49 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci 1- e-Tebligat gönderici tarafından e-imza ile imzalanır ve web servis ya da web-mail üzerinde PTT sunucusuna gönderilir 2 – Kullanıcı doğrulama ve güvenlik kontrolü 3 – gönderi kabul delili 5 Alıcının e-Tebligat Hesabına teslimat 6 – teslimat delili PTT Tebliğ Edilen Alıcı 4- e-imzalama zarflama, zaman damgalama ve gönderim 7 – e-imza doğrulama ve okuma 8 – okundu delili

50 50 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 50 2 – Kullanıcı doğrulama, güvenlik kontrolü 4 – Zarflama, imzalama ve zaman damgalama ve gönderim 5 – Özgünlük, bütünlük, elektronik imza, güvenlik kontrolleri 6 – Gönderinin alındığına ilişkin onay kanıtı (Zaman Damgalı) PTT Elektronik Tebligat Sistemi Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci 1 – e-Tebligat gönderici tarafından e-imza ile imzalanır ve web servis ya da web-mail üzerinde PTT sunucusuna gönderilir Tebliğ Edilen Alıcı 3 – Gönderinin ilk sisteme kabul edilme kanıtı (Zaman Damgalı) Diğer KEPHS Alanı 7 – Alıcının Posta kutusuna gönderim (Zaman Damgalı) 8 –Elektronik İmza doğrulama, okuma (Zaman Damgalı)

51 51 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Kamu kurumları arasındaki yazışmaların KEP sistemi altyapısı ile yapılması planlanan e-yazışma projesi kapsamında Yürütülen pilot çalışma kapsamında 6 kamu kurumu (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı) ile yapılan test çalışmalarına devam edilmektedir. E-Yazışma

52 KEP HESABININ KULLANIMI

53 53 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 53 KEP ana sayfasından «kurumsal» giriş seçilerek hesaba erişim işlemi başlatılır.

54 54 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 54 Kurumsal kullanıcı kendisine verilen • KEP hesap adresini • Parola • Şifre İlgili alanlara yazarak girişini sağlar.

55 55 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 55 Sisteme giriş yapıldıktan sonra KEP hesabına ilişkin posta kutusu yer almaz çünkü bu işlemi bu konuda özel yetki verdiği işlem yetkilisi eliyle yürütebilir. Ancak • KEP rehberi • Hesap ayarları • Abonelik ayarları • Bilgi güncelleme • Para yatırma • Güvenlik ayarları bu ekrandan yapılır.

56 56 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 56 Kurumsal İŞLEM YETKİLİSİ kep ana sayfasında kendisine uygun olan hesap tipi’ni seçerek hesabına erişim işlemini başlatır.

57 57 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 57 Kurumsal İŞLEM YETKİLİSİ Sisteme kayıt sırasında verdiği 3.part e-posta adresine gelen ilk parola ve şifre ile birlikte sisteme girişini gerçekleştirir. Sisteme girişlerde güvenlik nedeniyle Parola+Şifre+SMSşifresi kullanılmaktadır.

58 58 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 58 Sisteme giriş yapıldıktan sonra kullanıcı ana sayfasında işlem yetkilisi olduğu KEP hesabına/hesaplarına ilişkin posta kutusu yer alır ve giriş sekmesi ile posta kutularına girebilir.

59 59 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 59 Kurumsal İŞLEM YETKİLİSİ posta kutusuna gelen KEP iletilerine erişebilir ve KEP iletisi gönderebilir.

60 60 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 60 Kurumsal İŞLEM YETKİLİSİ KEP iletisi gönderirken elektronik imzasını kullanmak zorundadır.

61 61 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 61 KEP sistemi kullanılarak gönderilen ve alınan KEP iletileri mevcutta kullanılan DYS veya Mail Sistemine entegre edilebilmesi için KEP iletilerinin – Konu – Kimden geldiği – İleti metni – İleti ekleri içerisinde mevcut olan EML formatına sahip dosya EML

62 62 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı HESABIN KULLANILMASI 62

63 63 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı DELİLLER 63 Delillere ilişkin Ekran Görüntüleri

64 64 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ücret Tarifesi 64 Ücret Tarifesi

65 65 PTT Genel Müdürlüğü Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı TEŞEKKÜRLER Bilgi için Tlf: (312) 509 53 60 (312) 509 53 63 (312) 509 53 68 (312) 509 53 78 (312) 509 53 47


"Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları