Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011."— Sunum transkripti:

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI
11 Ekim 2011

2 Gündem Giriş KEP Sistemi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)
KEP Sistemi Yönetmelikte Öngörülen İş Akışları KEP Sistemi Tebliğde Öngörülen Teknik Kriterler Sonuç

3 ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın gelişmiş şeklidir.
Giriş *Kayıtlı elektronik posta(KEP); Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla elektronik iletilerin ; Gönderimine, Teslimatına ve Kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın gelişmiş şeklidir. *: ETSI TS

4 KEP Sistemi Göndericinin Kayıtlı Elektronik Posta
Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı Alıcının Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı 2 – Kullanıcı doğrulama, güvenlik kontrolü 4 – Zarflama, imzalama ve zaman damgalama ve gönderim 5 – Özgünlük, bütünlük, elektronik imza, güvenlik kontrolleri 7 – Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu) 3 – Gönderi alındısı 1 – mesaj yazımı, elektronik imzalama, KEPHS’ye bağlanma 8 – Teslim alındısı 6 – Gönderinin alındığına ilişkin onay alındısı 9 –Elektronik İmza doğrulama, okuma

5 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
14 Şubat 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete MADDE 18- (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

6 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
MADDE (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

7 İkincil Düzenlemeler 25 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

8 Yönetmelikte Öngörülen
KEP Sistemine İlişkin Yönetmelikte Öngörülen İş Akışları

9 Belgelerde eksiklik var mı?
KEPHS Olma Başvurusu Başvuru KEPHS Olma Başvurusu Kabul Edilir Başvuru Sahibi BTK BAŞVURU BELGELERİ KEPHS Olma Talebi Dilekçesi İletişim bilgileri Şirket ile ilgili belgeler Personel ESHS tarafından adına üretilmiş alt kök sertifikasının örneği KEP uygulama esasları Hizmet sözleşmesi Tebliğ ile istenilen bilgi ve belgeler Hayır Belgelerde eksiklik var mı? 15 güne kadar ek süre verilir Evet

10 KEPHS olma şartları tam mı? Başvuru işlemden kaldırılır
KEPHS Olma Başvurusunun İncelenmesi ve Yetkilendirme Kabul Edilen KEPHS Olma Başvurusu İnceleme KEPHS Olarak Yetkilendirilir. BTK Başvuru belgelerindeki değişiklikler 7 gün içinde Kuruma bildirilir. Başvuru 2 ay içinde sonuçlandırılır. KEPHS olma şartları tam mı? Başvuru Sahibi Hayır Evet 30 güne kadar ek süre verilir. Eksikler giderildi mi? Başvuru işlemden kaldırılır Hayır Evet

11 (Hesap Sahibinin nam ve hesabına işlem yapan GERÇEK KİŞİ)
KEP Hesabı Hesap Sahibi TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ İŞLEM YETKİLİSİ (Hesap Sahibinin nam ve hesabına işlem yapan GERÇEK KİŞİ)

12 Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Gerekli şartlar sağlandı mı
KEP Hesap Başvurusu Başvuru Kimlik Kontrolü: MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile İşlem yetkilisinin kimlik bilgileri ve yetkili olduğuna dair belge de alınır. Başvuru Sahibi KEPHS Kimlik Kontrolü: Fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgelerle veya Güvenli elektronik imza ile. Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Başvuru kabul edilir ve KEP hesabı oluşturulur. Gerçek K. Tüzel K. Gerekli şartlar sağlandı mı KEP hesabı bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim edilir. Evet Hayır Başvuru Reddedilir

13 Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Hesap Kullanıma Açılır
KEP Hesabının Kullanıma Açılması KEPHS Başvuru Sahibi Başvuru sahibi ile sözleşme /taahhütname imzalanır. Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? İşlem yetkilisinin onayı alınır. Gerçek K. Tüzel K. Hesap Kullanıma Açılır Başvuru sahibinin onayı alınır Onay alındı mı? Evet Hayır

14 Hesap Kullanıma Kapatılır.
KEP Hesabının Kullanıma Kapatılması Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talebi & Sözleşme/taahhütname şartlarının aksinin gerçekleşmesi Hesap sahibi, işlem yetkilisi, sözleşme/taahhütname ile belirlenen kişi Kapatma Talebi KEPHS Kapatma talebinde bulunan kişinin kimlik bilgileri doğrulanır. Kimlik Doğrulandı mı? Kullanıma kapatılan hesap 3 ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda tamamen kullanıma kapatılır. Evet Hesap Kullanıma Kapatılır. RET Hayır

15 KEPHS olma şartları yitirildi mi? Eksiklikler giderildi mi?
KEPHS’nin Faaliyetine Son Verilmesi KEPHS olma şartları yitirildi mi? Faaliyetine son verilir. BTK Evet KEPHS Hayır Eksikleri gidermesi için KEPHS’ye 1 ay süre verilir. Gerekli görülmesi durumunda bu süre içinde KEPHS’nin faaliyeti durdurulur. Hayır Evet Yetkilendirilmesi iptal edilir. Eksiklikler giderildi mi?

16 Devir anlaşması oldu mu?
KEPHS’nin Faaliyetine Son Verilmesi Tebliğ KEPHS 1 Kurum re’sen bir KEPHS’ye devire karar verir. Faaliyete son verilme kararı 15 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir. Devir anlaşması oldu mu? Tebliğden sonra KEPHS1 KEP hizmeti sunamaz. Hayır Hayır Devir re’sen yapılacağı bir KEPHS bulunmazsa, KEPHS 1’in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar. KEPHS 2 Evet KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları 1 ay içinde KEPHS 2’ye devredilir. - KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. Devir anlaşması Kurumun onayına sunulur Kurum onayladı mı? BTK Evet

17 Devir anlaşması oldu mu?
KEPHS’nin Faaliyetine Son Vermesi Faaliyetine son vermesi KEPHS 1 Devir anlaşması Kuruma bildirilir. 30 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir. Devir anlaşması oldu mu? Faaliyetine son verme kararını Kuruma bildirir ve yeni KEP hesabı başvurusu alamaz. Kararını internet sayfasından yayımlar KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları KEPHS2’ye devredilir. KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder BTK Hayır Hayır Kurum onayladı mı? Herhangi bir KEPHS ile anlaşılamadı veya başka bir KEPHS yok ise KEPHS1’in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar. KEPHS 2 Evet Kurum re’sen bir KEPHS’ye devire karar verir.

18 KEP Sistemine İlişkin Tebliğde Öngörülen Teknik Kriterler

19 Teknik Kriterler KEPHS, işleyişinin bütün aşamalarında ETSI TS standardına uyar. KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalarına ilişkin olarak 6/1/2005 tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendinde yer alan şartlara uyar. KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS standardına uygun olarak hazırlar. KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar. Gönderilen ve alınan orijinal iletilerin büyüklük sınırlaması 10 MB’nin altında olamaz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak ileti alınmasını engelleyemez.

20 Teknik Kriterler KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
a) ETSI TS , b) TS ISO/IEC veya ISO/IEC 27001, c) BS 10012, d) ISO/IEC 27031, standartlarına uyar. KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web Content Accessibility Guidelines)’ne uyar.

21 Yürürlük 25 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. KEPHS olmak isteyenler 1/5/2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabileceklerdir.

22 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Teşekkürler. Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı


"YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları