Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011."— Sunum transkripti:

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011

2 2 Gündem  Giriş  KEP Sistemi  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)  KEP Sistemi Yönetmelikte Öngörülen İş Akışları  KEP Sistemi Tebliğde Öngörülen Teknik Kriterler  Sonuç

3 3 Giriş *Kayıtlı elektronik posta(KEP); Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla elektronik iletilerin ;  Gönderimine,  Teslimatına ve  Kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın gelişmiş şeklidir. *: ETSI TS 102 640

4 4 1 – mesaj yazımı, elektronik imzalama, KEPHS’ye bağlanma 2 – Kullanıcı doğrulama, güvenlik kontrolü 3 – Gönderi alındısı 4 – Zarflama, imzalama ve zaman damgalama ve gönderim 5 – Özgünlük, bütünlük, elektronik imza, güvenlik kontrolleri 6 – Gönderinin alındığına ilişkin onay alındısı 7 – Posta kutusuna gönderim (alıcının e- posta kutusu) 8 – Teslim alındısı Göndericinin Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı Alıcının Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) Alanı 9 –Elektronik İmza doğrulama, okuma KEP Sistemi

5 5 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete  MADDE 18- (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.  (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.  (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

6 6 MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

7 7 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ İkincil Düzenlemeler

8 8 KEP Sistemine İlişkin Yönetmelikte Öngörülen İş Akışları

9 9 KEPHS Olma Başvurusu Başvuru Sahibi BTK Belgeler de eksiklik var mı? KEPHS Olma Başvurusu Kabul Edilir 15 güne kadar ek süre verilir Hayır Evet Başvuru BAŞVURU BELGELERİ •KEPHS Olma Talebi Dilekçesi • İletişim bilgileri • Şirket ile ilgili belgeler • Personel • ESHS tarafından adına üretilmiş alt kök sertifikasının örneği • KEP uygulama esasları • Hizmet sözleşmesi •Tebliğ ile istenilen bilgi ve belgeler

10 10 Başvuru belgelerindeki değişiklikler 7 gün içinde Kuruma bildirilir. KEPHS Olma Başvurusunun İncelenmesi ve Yetkilendirme BTK Kabul Edilen KEPHS Olma Başvurusu İnceleme KEPHS olma şartları tam mı? Başvuru Sahibi KEPHS Olarak Yetkilendirilir. Hayır Eksikle r gideril di mi? Evet Başvuru işlemden kaldırılır Hayır Evet 30 güne kadar ek süre verilir. Başvuru 2 ay içinde sonuçlandırılır.

11 11 KEPHesabı@Kephs.kep.tr Hesap Sahibi TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ İŞLEM YETKİLİSİ (Hesap Sahibinin nam ve hesabına işlem yapan GERÇEK KİŞİ) KEP Hesabı

12 12 KEP Hesap Başvurusu KEPHS Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Başvuru Sahibi Gerçek K. Gerekli şartlar sağlan dı mı Tüzel K. Başvuru kabul edilir ve KEP hesabı oluşturulur. Başvuru Reddedilir Hayır Evet Başvuru Kimlik Kontrolü:  MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile  İşlem yetkilisinin kimlik bilgileri ve yetkili olduğuna dair belge de alınır. Kimlik Kontrolü:  Fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgelerle veya  Güvenli elektronik imza ile. KEP hesabı bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim edilir.

13 13 KEP Hesabının Kullanıma Açılması KEPHS Başvuru Sahibi Başvuru sahibi ile sözleşme /taahhütname imzalanır. Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Başvuru sahibinin onayı alınır Onay alındı mı? İşlem yetkilisinin onayı alınır. Hesap Kullanıma Açılır Gerçek K. Tüzel K. EvetHayır

14 14 KEP Hesabının Kullanıma Kapatılması KEPHS Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talebi & Sözleşme/taahhütn ame şartlarının aksinin gerçekleşmesi Hesap sahibi, işlem yetkilisi, sözleşme/taahhü tname ile belirlenen kişi Kapatma Talebi Hesap Kullanıma Kapatılır. Kapatma talebinde bulunan kişinin kimlik bilgileri doğrulanır. Kimlik Doğrul andı mı? RET Kullanıma kapatılan hesap 3 ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda tamamen kullanıma kapatılır. Evet Hayır

15 15 KEPHS’nin Faaliyetine Son Verilmesi BTK KEPHS KEPHS olma şartları yitirildi mi? Eksiklikler giderildi mi? Faaliyetine son verilir. Hayır Evet Yetkilendirilmesi iptal edilir. Eksikleri gidermesi için KEPHS’ye 1 ay süre verilir. Gerekli görülmesi durumunda bu süre içinde KEPHS’nin faaliyeti durdurulur. Evet Hayır

16 16 Kurum re’sen bir KEPHS’ye devire karar verir. KEPHS’nin Faaliyetine Son Verilmesi KEPHS 1 KEPHS 2 Faaliyete son verilme kararı Devir anlaşması oldu mu? BTK Kurum onayla dı mı? Evet Hayır Tebliğ Hayır EvetEvet Devir anlaşması Kurumun onayına sunulur 15 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir. -KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları 1 ay içinde KEPHS 2’ye devredilir. - KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. Tebliğden sonra KEPHS1 KEP hizmeti sunamaz. •Devir re’sen yapılacağı bir KEPHS bulunmazsa, KEPHS 1’in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. •KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. •KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar.

17 17 Herhangi bir KEPHS ile anlaşılamadı veya başka bir KEPHS yok ise KEPHS1’in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar. KEPHS’nin Faaliyetine Son Vermesi KEPHS 1 KEPHS 2 Faaliyetine son vermesi Devir anlaşma sı oldu mu? Hayır BTK Kurum onayla dı mı? Evet Devir anlaşması Kuruma bildirilir. 30 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir.  KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları KEPHS2’ye devredilir.  KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder Faaliyetine son verme kararını Kuruma bildirir ve yeni KEP hesabı başvurusu alamaz. Kararını internet sayfasından yayımlar Hayır Kurum re’sen bir KEPHS’ye devire karar verir.

18 18 KEP Sistemine İlişkin Tebliğde Öngörülen Teknik Kriterler

19 19  KEPHS, işleyişinin bütün aşamalarında ETSI TS 102 640 standardına uyar.  KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalarına ilişkin olarak 6/1/2005 tarih ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendinde yer alan şartlara uyar.  KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS 102 640 standardına uygun olarak hazırlar.  KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar. Gönderilen ve alınan orijinal iletilerin büyüklük sınırlaması 10 MB’nin altında olamaz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ilgili KEP hesabından orijinal ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak ileti alınmasını engelleyemez. Teknik Kriterler

20 20  KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak; a) ETSI TS 102 640, b) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001, c) BS 10012, d) ISO/IEC 27031, standartlarına uyar.  KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web Content Accessibility Guidelines)’ne uyar. Teknik Kriterler

21 21 Yürürlük 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.  KEPHS olmak isteyenler 1/5/2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabileceklerdir.

22 22 Teşekkürler. Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı dkabasakal@btk.gov.tr


"YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA “DİJİTAL ŞİRKET” KONFERANSI 11 Ekim 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları