Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI

2 1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?
bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için,uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

3 2- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir?
Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan yapılan bir yardım değildir.

4 Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez.

5 Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil, sadece araçtır. Psikolojik danışma ve rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza vermez.

6 Rehberlik yardımı sadece “sorunlu” öğrencilere verilen bir yardım değildir. Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

7 4-Psikolojik Danışma Ve Rehberliğin Dayandığı Temel İlkeler
Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberlik, bireye seçme özgürlüğü tanıyan çevrelerde var olabilir. Rehberliğin görevi, bireyin bu özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olmaya çalışmaktır.

8 İnsan Saygıya Değer Bir Varlıktır.
“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi” bütün öğrencileri eşit kabul eder, değer verir ve özen gösterir. ÇÜNKÜ İNSAN DEĞERLİDİR.

9 Rehberlik Hizmetlerinde Gönüllülük Esastır.
Rehberlik hizmetleri, birinci derecede bireyi hedef alır. Bireyin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güden hizmetlerdir. Bu nedenle bu hizmetten yararlanmak kişinin isteğine bırakılmalıdır.

10 Rehberlik Hizmetleri Bir Süreçtir.
Gelişim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir ve bu süreçte her gelişim basamağının kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde bireyler zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle rehberliği sadece belli yaş dönemlerine özgü bir hizmet olarak görmemek, ihtiyacı olan herkese hangi gelişim döneminde bulunursa bulunsun yardım sağlamak gerekir.

11 Rehberlik ve Psikolojik Danışma da gizlilik esastır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Hizmetlerinin verilişi sırasında danışanın mahremiyetine saygı duyulur, onun sırlarını saklamaya özen gösterilir. Psikolojik danışma durumlarında danışmanın sağladığı güven ortamı içinde danışan bazen kendisine itiraf etmediği, söyleyemediği yaşantılarını danışmanla paylaşabilir.

12 Rehberlik Tüm Öğrencilere Açık Bir Hizmettir.
Rehberlik yardım isteyen herkese yapılan bir yardımdır.

13 5- Problem Alanlarına Göre Rehberlik
Eğitsel rehberlik Mesleki rehberlik Kişisel- sosyal rehberlik olarak bir sınıflandırma yapılmıştır.

14 Eğitsel Rehberlik Eğitsel rehberlik hizmetlerinin genel amaçlarını, öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması, etkin ders çalışma becerilerini kazanması, eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması, başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırma, öğrencilerin ilgi, yetenek ve eğitim özelliklerine uygun bir eğitsel ortam oluşturma, okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlama oluşturmaktadır.

15 Mesleki Rehberlik Mesleki rehberlik bu anlamda bireyi tanıma,
meslek alanlarını tanıma ve bireyin kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasındaki bağlantıyı kurarak kendine en uygun mesleği seçmesine yardım etme olarak üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

16 Kişisel Rehberlik Kişisel rehberlik öğrencilerin “ kişisel- soysal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülecek hizmetlerdir.

17 Kişisel Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı
Atılganlık becerilerini geliştirme Günlük yaşam becerileri geliştirme İletişim becerileri geliştirme Sorun çözme becerileri geliştirme Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme Çatışma çözme becerileri geliştirme Karar verme becerileri geliştirme Zaman yönetimi becerileri geliştirme Öz saygı geliştirme Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme Oto kontrol becerileri geliştirme Özgüven becerileri geliştirme

18 6-Rehberlik Servislerinde Hangi Hizmetler Verilir?
Danışma Psikolojik Yöneltme ve yerleştirme Oryantasyon Bireyi tanıma Müşavirlik Bilgi toplama ve yayma İzleme değerlendirme

19 Oryantasyon Hizmeti (Yeni Ortama Alıştırma)
Bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere ,eğitim yılı başında ,okulu,kurallarını,işleyişini tanıtmak,okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır.

20 Bireyi Tanıma Hizmeti Öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gereklidir.Bireyi tanımada amaç,bireyin kendini tanıması,kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesi,kendini zayıf ve kuvvetli yönleriyle görüp kabul etmesini sağlamaktır.Tanıma hizmetlerinde en önemli görev sınıf öğretmenine düşer.

21 Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti
Öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Ör: üst eğitim kurumları,üniversiteler ve koşulları, sınav bilgilendirmeleri, okuldaki ve çevredeki eğitsel ve kültürel etkinlikler vb.

22 Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna, branşa,işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleridir.

23 İzleme ve Değerlendirme Hizmeti
Yapılan önceki hizmetlerin bir devamı gibi düşünülebilir. Yöneltme ve yerleştirme sürecinin sonucu ne olmuştur? Psikolojik danışma yardımı alan öğrencide bu hizmetin sonucu beklenen değişiklik gerçekleşmiş midir?

24 OKUL KURALLARI 1.Bina içinde istendik davranışlar sergilemeli.
Bağırmamalı. Koşmamalı. Çöp atmamalı. Birbirlerini itmemeli. Merdivenlerden kaymamalı. Tuvaletleri temiz bırakmalı. Suyu ve temizlik malzemelerini ihtiyacı olduğu kadar kullanmalı.

25 2. Kendisine ve başkalarına saygılı olmalı.
Öğrenciler, konuşmadan önce parmak kaldırmalı. Öğretmenin yada konuşan diğer arkadaşlarının sözünü kesmemeli. İzinsiz yerinden kalkmamalı. Konuşurken uygun bir ses tonu kullanmalı. Birbirlerine eşya, araç - gereç atmamalı. Öğretmen derse gelmeden, öğrenciler sessizce oturup bekliyor olmalı.

26 3. Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanmalı.
Sıraların üzerine,tuvaletlere ve duvarlara yazı yazılmamalı. Müzik dersliği, Laboratuar, Resim dersliği, vb. dikkatli ve temiz kullanmalı. Yazı tahtasını gereksiz kullanmamalı. Okul ve sınıf içindeki panolarda bulunan projelere zarar vermemeli. Öğrenciler çöplerini etrafa atmamalı, çöp kutularını kullanmalıdır. Okul eşyalarını korumalıdır ( toplar, banklar vb. )  Doğal çevreyi korumalıdır.

27 4. Öğrenci derse hazır ve zamanında gelmeli.
Derse zamanında girip ,çıkmalı. (Teneffüslerde sınıfta kalmamalı) Sınıfa, itişip kakışmadan düzenli girmeli, başkalarını rahatsız etmeden oturmalı. Ders araç - gereçlerini çıkarmalı, derse hazırlanmalı. Sırasını ve çevresini düzenli ve temiz tutmalı. İşlenecek dersin dışındaki araç ve gereçleri masasında bulundurmamalı. Söz almadan konuşmamalı. Söz kesmemeli. Konuşma tarzında dikkatli ve saygılı olmalı. Dersi iyi dinlemeli, katılmalı. Dersin düzenini bozacak söz ve davranışlardan kaçınılmalı.

28 5. Okul için gerekli olmayan ya da okul düzenini bozacak eşyalar okula getirilmez.
Cep telefonu getirilmemeli Okulda sakız çiğnememeli. Öğrenciler takı takmamalı.

29  6. Öğrenci arkadaşlarına sözel yada fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunamaz.
Arkadaşları ile alay etmemeli. Hiç kimseyi küçümsememeli. Yüksek sesle bağırmamalı. Lakap takmamalı. Kötü söz (küfür) söylememeli. Olumsuz eleştirilerde bulunmamalı. Şakalarında ölçülü olmalı, karşı tarafın rahatsızlığı durumunda şaka bitirilmeli. Diğer öğrencileri dışlayıcı şeyler yapmamalı.

30 Fiziksel: Şiddet içeren hiçbir harekette bulunmamalı. (Vurma, tekme atma vb.) Karşılık vermemeli. (Önce o vurdu vb.) 7. Tören sırasında kurallara uymalıdır. Vakit kaybetmeden sırasında hazır bulunmalıdır. Sırada iken düzeni bozacak hareketlerde bulunmamalıdır. Konuşmacının sözlerini dikkatle dinlemelidir. Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duymalıdır ve gereğini yapmalıdır

31 8. Okulda her zaman düzgün bir şekilde okul kıyafetleri giyilmelidir.
Genel kıyafet yönetmeliğine uyulmalıdır. Üniforma temiz ve ütülü olmalıdır. Erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün taranmış olmalı, kız öğrencilerin saçları taranmış ve toplu olmalıdır. Saçlar boyatılmamalıdır.  Takı ( yüzük, küpe, kolye vb. ) kullanılmamalıdır. 

32 9.  Kantin alışverişi ,teneffüslerin bitimini bildiren zilden sonra kesinlikle yapılmamalıdır.
Öğrenciler kantin görevlilerine ve hizmetlilere karşı saygılı olmalı  Öğrenciler kantin alışverişi yaparken sıraya girmelidir.

33 SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ
Puanla değerlendirme MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir. (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. Puan Derece 85, Pekiyi 70,00-84,99 İyi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99 Geçer 0-49,99 Geçmez

34 Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması puanının/puanlarının, c) Varsa proje puanının, aritmetik ortalaması alınarak belirlenir (2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir Bir dersin yılsonu puanı MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

35 Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 Doğrudan sınıf geçme MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

36 Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. (2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir.

37 Sınavlara katılmayanlar
MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.

38 Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. (4) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.

39 Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir. (5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. (7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir.

40 ÖDÜL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Öğrencilerin ödüllendirilmesi MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi, ç) Üstün başarı belgesi verilir.

41 Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

42 Disiplin cezaları MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. (2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır.

43 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek, Yapması gereken görevleri yapmamak, Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, Yalan söylemek, Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak

44 Kaba ve saygısız davranmak,
Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek,

45 (2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak, c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, f) Başkalarına hakaret etmek,

46 Davranış puanının indirilmesi
MADDE 170- (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür. (2) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; Kınama cezası için 10, Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, Okul değiştirme cezası için 40, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir

47 Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nedir?
Ortaöğretimden mezun olan her öğrenci görmüş olduğu derslerden aldığı notların başarısına göre belli bir formülle hesaplanan ortaöğretim başarı puanı alır. Bu puana ortaöğretim başarı puanı ya da kısaca OBP denildiği gibi öğrenciler arasında okul puanı da denilmektedir.

48 Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nasıl hesaplanır?
Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50`nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. OBP yerleştirme puanlarına nasıl eklenecektir? Yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Okul Birincilerine ek kontenjanın açılması.

49 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… SELAMİ ÇAKIRER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN


"REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları