Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME

2 2 Şekilde Sınıf Geçme Şartı Vardır:
A- Zayıfsız, taktir veya teşekkürle doğrudan sınıf geçme B- Sorumlu sınıf geçme

3 DOĞRUDAN SINIF GEÇME (madde-57)
1- Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan,yılsonu başarı puanı en az “50” olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

4 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME (Madde-57)
2- Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler o dersten/derslerden sorumlu geçerler.

5 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması (Madde-58)
Doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerden,bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla “3”ders olanlar sorumlu olarak sınıfı geçerler. Ancak alt sınıflarda dahil toplam “6” dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar ederler. Nakil veya geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmez. Kısaca bir öğrenci üst sınıfa geçerken en fazla “3” dersini zayıf bırakabilir. “4” zayıfı olduğu taktirde sınıfta kalır. Örneğin;9.sınıftan “2” sorumlu dersi olan öğrenci 10.sınıfta en fazla “3” zayıf ders bırakabilir.10.sınıfta “4” dersi zayıf olursa sınıfta kalır.

6 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA (Madde-56)
Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; A)İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az “50”olması gerekir. Örneğin; öğrencinin fizik dersinden I.dönem notu “40”ise, II.dönem notunun en az “60” olması gerekir.(60+40÷2=50) B) Veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az “70” olması gerekir. Örneğin; I.dönem tarih dersi “0veya1” olan bir öğrenci, eğer II.dönem notunu “70”e yükseltirse I. dönem notuna bakılmaksızın o dersten geçmiş, “69”da kalırsa başarısız(kalmış) sayılır.

7 SORUMLULUK SINAV TARİHLERİ (Madde-58)
Sorumluluk sınavları, ders yılı içinde yapılan yazılı ve uygulamalı sınav esaslarına göre “Kasım ve Nisan” ayı içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Sınavlar dersi aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında,gerektiğinde Cumartesi-Pazar günleri de yapılabilir. Bir dersin sorumluluğu,o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

8 SINIF TEKRARI VE ÖĞRENİM HAKKI(Madde-59)
Doğrudan,yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle,devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Yeni yönetmelikle“ortalama yükseltme sınavı” kaldırılmıştır. Bu sebeple öğrencinin yaz döneminde zayıflarını telafi etmesi mümkün değildir. Öğrencinin sınıfını geçip geçmediği karnesini aldığı gün belli olacaktır. Sınıf tekrarı orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin yıl sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

9 DERS SEÇİMİ(Madde-11) Ders seçimi veli,sınıf rehber öğretmeni, ve rehber öğretmenin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından,ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar e-okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir. Yeni yönetmelikle 9.sınıfın sonunda yapılan ders seçimleri artık 10.sınıfın sonunda yapılacaktır. Yani öğrenci 9.sınıf derslerini 10.sınıfta da görmeye devam edecek;11.sınıfa geçtiğinde yeteneğine uygun ders seçimini yaparak alanını belirleyecektir.

10 GEÇ GELME-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME (Madde-35 ve 36)
Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı “bir gün”; diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Özürsüz olarak art arda iki gün veya daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

11 Devamsızlığı alışkanlık haline getiren, özürsüz devamsızlığı “5” günü,toplam devamsızlığı “40” günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması ve varsa öğrencinin özür belgesini okula teslim etmesi istenir. Devam süresi özürsüz “10” günü, toplamda “45” günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa başarısız sayılır. Öğrencinin devamsızlığına ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı en geç “5” iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-okul sistemine işlenir.

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Madde-44)
Sınav,performans çalışması,proje ve uygulamalar “100”tam puan üzerinden değerlendirilir.Değerlendirme sonuçları e-okul sistemine işlenir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir; Puan Derece 85, Pekiyi (5) 70,00-84, İyi (4) 60,00-69, Orta (3) 50,00-59, Geçer (2) 0, Geçmez (1)

13 SINAVA KATILMAYANLAR(Madde-48)
Sınavlara katılmayan,performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren “5” iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen “5” iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza,ölüm,doğal afet,tutuklanma vs. gibi olağanüstü hallerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

14 PERFORMANS ÇALIŞMASI VE PROJE (Madde-50)
Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması,her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

15 Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir
Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

16 ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ (Madde-159)
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

17 DİSİPLİN CEZALARI(Madde-163)
Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır

18 DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR (Madde-164)
Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, Tütün ve tütün mamullerini, sarhoşluk veren veya bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, Yalan söylemek, Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak

19 Kaba ve saygısız davranmak,
Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak, Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

20 Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,(Cep tel.,bilgisayar,vs.) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.

21 Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak, Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,

22 VELİDEN BEKLENTİLERİMİZ
Öğrencilerimiz bir çoğu okula gelirken kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamakta, (makyaj,saç ve sakal,temizlik,sigara vs.) yapılan uyarıları da bir çoğu dikkate almamaktadır. Bu durum öğrenciyi asıl hedefinden uzaklaştırarak; “herkes yapıyorsa ben de yaparım” anlayışını hakim kılmaktadır. Öğrencinin okul idaresiyle disiplin sorunu yaşamaması için velinin evden çıkmadan önce gerekli uyarıları yapması ve sonrasında da öğrenciyi takip etmesi eğitim-öğretimin kalitesi açısından son derece önemlidir.

23 Kontrol edilmediğini bildiği için izinsiz, keyfi olarak okuldan ayrılan öğrenci sayısı artmıştır. Okul mevcudunun fazlalığı güvenlik görevlisinin ve bahçe nöbetçisi öğretmenin işini zorlaştırmakta,okuldan kaçan bazı öğrencilerin gözden kaçmasına sebep olmaktadır. Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her gün e-okula işlenmektedir.Velinin devam durumunu mutlaka kontrol etmesi ve takip ettiğini de öğrenciye hissettirmesi, öğrencinin zararlı birtakım alışkanlıklara eğilimini önlemesi açısından son derece önemlidir. Kontrollü ve ölçülü disiplin şarttır.

24 Bazı öğrenciler bilinçli olarak velisinin adres ve telefon bilgilerini idareye yanlış vermektedir.
Bu sebeple velinin okula gelerek adres bilgilerinin doğruluğunu “TUİK” ten mutlaka güncellemesi gerekmektedir. Acil ve önemli durumlarda veliye ulaşmak; öğrencisi ile ilgili duyuruların iletilmesini sağlamak açısından son derece önemlidir.

25 Cep telefonunun okul içinde kullanılması ve görüntü alınması kesinlikle yasaktır ancak öğrencilerimiz özellikle sınav dönemi bunu kopya gereci olarak kullanmış ve sınavı geçersiz sayılarak disiplin cezası almıştır. Derse sırasında cep telefonu ile oyun oynamak, mesajlaşmak veya interneti kullanmak suretiyle disiplin suçu işlemekte, telefonlarına el koyan öğretmene karşı gelerek zaman zaman saygısızlık da yapmaktadırlar.

26 Ayrıca sosyal medyayı kullanarak birbirleri ile tartışmakta, ileri boyutta küfür ve hakaretler ederek birbirlerini tehdit etmekte, arkadaş toplayarak okul çıkışlarında kavga etmektedirler. Bu şekilde karşı tarafa yaptıkları her türlü hakaret ve tehdidin şikayet edilmesi durumunda, aleyhlerinde kullanılarak polis ve savcılık nezdinde ciddi bir suç teşkil ettiğinin bilinmesi; okul dışındaki internet kullanımının veli tarafından mutlaka kontrol altında tutulması gerekmektedir.

27 İLGİNİZ VE İŞBİRLİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE
TEŞEKKÜRLER…


"SINIF GEÇME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları