Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aksiyel SpA’ya Yaklaşım Dr.Hatice Bodur. Spondiloartrit Konsepti Spondilartropatiler (SpA) Alt grup Ankilozan spondilit Psoriatik artrit Reaktif artrit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aksiyel SpA’ya Yaklaşım Dr.Hatice Bodur. Spondiloartrit Konsepti Spondilartropatiler (SpA) Alt grup Ankilozan spondilit Psoriatik artrit Reaktif artrit."— Sunum transkripti:

1 Aksiyel SpA’ya Yaklaşım Dr.Hatice Bodur

2

3 Spondiloartrit Konsepti Spondilartropatiler (SpA) Alt grup Ankilozan spondilit Psoriatik artrit Reaktif artrit IBH ilişkili artrit Andiferansiye SpA Aksiyal tutulum Periferik eklem tutulumu Entesopati Ekstra-artikuler bulgular Klinik Tablo HLA-B27 pozitifliği

4 Tanısal Gecikme AS ilk semptom ve tanı arasındaki gecikmenin en uzun olduğu hastalıktır Tanı süresi ~ 5-7 yıl (1) Ülkemizde 4,3 yıl (2) 1. Rudwaleit M et al. How to diagnose axial spondyloarthritis early. Ann Rheum Dis 2004; 63:535-543 2. Bodur H et al. Clinical Rheumatology 2008

5

6 MNY Kriterlerinin Dezavantajları Klinik Kriterler: –Spinal mobilite/göğüs ekspansiyonu kısıtlılığı = yapısal hasar bulgusu  geç dönemde oluşur Radyolojik Kriterler: –Yapısal hasar bulgusu  nispeten geç dönemde oluşur –SI eklem radyografisini okumak güçtür – MRG bulgularını içermez  MRG’de sakroiliit radyografiye göre 3-7 yıl önce saptanır

7 MNY kriterleri erken tanıda yararlı değildir MNY kriterleri erken evre için duyarlı değildir Aktif inflamasyona değil yapısal hasara odaklanır Ekstraspinal semptomlar,yeni duyarlı görüntüleme yöntemleri, HLA B27, aile öyküsü, NSAİİ’ye yanıt düşünülmemiştir

8

9

10

11

12

13 Aks SpA Aksiyel SpA kavramı, tüm hastalık spektrumunu (radyografik olmayan hastalıktan bambu omurgaya) kapsamaktadır Erken evrede mNY kriterlerinin duyarlılığı düşüktür Yeni ASAS aksiyel SpA kriterleri, sınıflandırma için ve potansiyel olarak tanı için de yararlıdır

14 AksSpa terimi AS teriminin yerini alabilir mi ? Klinik heterojenitesi AS’den daha fazladır Farklı ama örtüşen antiteler ! Cinsiyet farkı 2/1 nr-aksSpA %34-43 erkek, AS %65 erkek HLA B27 (+) nr-aksSpA %72,6, AS %84,3

15

16

17

18 Erken Tanı Niçin Önemlidir ? Erken SpA kohortlarında erken nr- aksSpA ve yerleşik AS ağrı ve tutukluk oranları benzer bulunmuştur ve etkili tedavi gerektirir Erken tanı ile uygun ve etkili tedavi başlanır Kısa hastalık süresi, iyi fonksiyonel durum tedaviye iyi yanıtın belirleyicileridir

19

20 Erken Tedavi Niçin Önemlidir ? Erken Tedavi Niçin Önemlidir ? Aks SpA’da temel olarak iki ilaç grubu etkilidir, NSAİ’ler ve anti-TNF’ler Erken evre hastalıkta NSAİ yanıtı daha yüksek orandadır Anti-TNF tedaviye erken başlandığında daha iyi alınır; ilaçsız remisyon oranları da daha yüksektir Erken tedavinin yapısal hasarın geciktirdiğine dair kanıtlar vardır

21 NSAİ’ler TNF- i blokerlerleri Eski çalışmalarda semptom süresi ortalama 10-14 yıldır Kısa semptom süresi ve genç yaş tedaviye iyi yanıt açısından belirleyici olarak izlendi Ancak son yıllara kadar aks-SpA’da erken tedaviye ilişkin veri yoktu ASAS sınıflama kriterleri, erken fazlı çalışmaların gelişimi için büyük bir adımdır

22

23 Aksiyal SpA’da Erken Tedavi Yaklaşımı

24

25 ASAS 40 ADA %54,5 PLS %12,5 Remisyon %22,7

26

27 Adalimumab 40 mg/2 hf Plasebo Hafta Açık Uzatma Çift-Kör Plasebo-Kontrollü Adalimumab 40 mg/2 hf 012104 Primer Etkinlik Analizi Ann Rheum Dis 2012

28 ABILITY-1 Primer Sonlanım Noktası 12. haftada ASAS40 Yanıtı P<0.001 Ann Rheum Dis 2012

29 ABILITY-1: Semptom süresi ve bazal CRP değerlerine göre ASAS40 yanıtı P=0.02 Interaction analysis P=.03

30

31

32

33

34

35 8 yıllık izlem Tedavi başlangıcındaki genç yaş Yüksek CRP değeri (CRP >14 mg/l) VAS ile düşük halsizlik değeri ve düşük BASFİ

36

37 28 hafta İNF+NPR %62 remisyon NPR %35 remisyon

38 Erken Tedavinin İlaçsız Remisyona Potansiyel Etkisi ?

39 Erken Anti TNF Tedavisinin Remisyona Etkisi Relaps oranlarında küçük farklılıklar izlenmekle birlikte kısa semptom süreli olgularda bazı farklar izlenmiştir > 10 yıl %95-100 7-8 yıl %84 2,9 yıl %77 15 ay %60 INFAST çalışmasında 6 ay anti -TNF’siz izlemde %40-50 remisyon

40

41 INFAST Çalışması İlaçsız dönemde 6 ay izlem remisyonda kalım oranı yüksek; %40-50 28. haftada remisyondaki hastalar 2 gruba ayrılmış 1.grup Naproksen 1000mg/gün 2.grup ilaçsız 6 ay sonra remisyon %46 ve %42 NSAİ’nin klnik remisyona etkisi izlenmemiş

42 Remisyon/Relaps Erken aksSpA’lılardaki, 6 aya kadar uzayan anti-TNF’siz remisyon ya da düşük hastalık aktivitesinin gerçekçi bir hedef olabilir Ancak 6-12 aydan sonra görülen yüksek orandaki relapsları değerlendirebilmek için uzun süreli izlem çalışmaları gereklidir

43 T2T Hedefi RA’daki gibi hedef remisyon olmalıdır Gözlemsel çalışmalarda anti-TNF’yi kesmek yerine, doz azaltmak (uygulama aralıklarını uzatmak) daha makul ve uygulanabilir görülmüştür (%30 hasta)

44 Erken Tedavinin Yapısal Hasara Etkisi ?

45 İki Yıl Boyunca Uygulanan Anti-TNF  Tedavi, AS’de Radyografik İlerlemeyi İnhibe Etmemektedir Etanersept 1 İ nfliksimab 2 Adalimumab 3 mSASSS de ğ i ş ikli ğ i Etanersept OASIS* tüm hastalar OASIS* ara ş tırma giri ş kriterlerine uygun olanlar İ nfliksimab OASIS* tüm hastalar OASIS* ara ş tırma giri ş kriterlerine uygun olanlar Adalimumab OASIS* tüm hastalar OASIS* ara ş tırma giri ş kriterlerine uygun olanlar *OASIS = İ ki yıl anti-TNF tedavi uygulanmayan geçmi ş teki AS kontrol grubu Tüm kar ş ıla ş tırmalarda p de ğ eri NS.

46 mSASS ilerlemesi ≥ 2 Radyografik olmayan aksiyel SpA AS (NY kriterleri) Yeni sindesmofitlerin oluşumuyla ilerleme * Dougados M. et al, ARD 2011; 70:249-51 ** Poddubnyy D. et al, ARD 2012-Mars 29, Epub ahead of print GESPIC kohortundaki** 164 hastada, düşük doz ve yüksek doz NSAİ’lerin gösterdiği yapısal etkinin* karşılaştırılması 20 15 10 5 0 Düşük doz NSAID’ler (n=57) Yüksek doz NSAID’ler (n=19) hasta oranı (%) 25 %10,5 (n=6) %5,3 (n=1) 20 15 10 5 0 Düşük doz NSAID’ler (n=64) Yüksek doz NSAID’ler (n=24) hasta oranı (%) 25 %21,9 (n=14) %8,3 (n=2) 20 15 10 5 0 Düşük doz NSAID’ler (n=57) Yüksek doz NSAID’ler (n=19) hasta oranı (%) 25 %1,8 (n=1) %5,3 (n=1) 20 15 10 5 0 Düşük doz NSAID’ler (n=64) Yüksek doz NSAID’ler (n=24) hasta oranı (%) 25 %15,6 (n=10) %4,2 (n=1)

47 Erken Dönem Yapısal Hasar Erken olgular mSASSS ile izlenemez, küçük yapısal değişiklikleri ayırt edebilecek daha duyarlı yöntemlere ihtiyaç vardır Erken dönem NSAİ’nin radyografik progresyona etkisine ilişkin veri yoktur

48

49 T1 ağırlıklı (A) ve STIR (B) sekanslarında T12 alt Tip A vertebral köşe inflamasyonu ve L1 üst ve L2 üst Tip B vertebral köşe inflamasyonu Maksymowych W P et al. Ann Rheum Dis 2013;72:23-28 ©2013 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

50 2 yıl sonra bazal vertebral köşe inflamasyonu varlığına göre yeni sindesmofit oluşum %’si Maksymowych W P et al. Ann Rheum Dis 2013;72:23-28 ©2013 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

51 2 yıl sonra bazal vertebral köşe inflamasyonu varlığına göre yeni sindesmofit oluşum %’si Maksymowych W P et al. Ann Rheum Dis 2013;72:23-28 ©2013 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism Vertebral köşe akut inflamasyon lezyonları, tam düzelme gösterirken, onarım sürecinin izlerini taşıyan ilerlemiş lezyonlarda yeni sindesmofitler gelişti Yeni kemik oluşumu, ilerlemiş inflamatuar vertebral lezyonlarda, yağ metaplazisi üzerinden gelişir

52 Tedavide Uygun Strateji ? İki Konu Tartışılmaktadır

53 Fırsat Penceresi Erken tanıyı koyup inflamasyonu baskılamaya yönelmek Sİ eklemde değişiklikler önlenebilir mi? Omurgadaki progresyon erken tedavi ile önlenebilir mi? Kanıtlar var ama cevap verebilmek için henüz yeterli veri yok !

54 Tedaviye Yanıtın Tahmini Kabul edilebilir yanıt için kestirim değeri nedir ? Anti -TNF ihtiyacı için BASDAI >4 uygun mudur? ASDAS, BASDAI’ye alternatif olarak görülmektedir Fayda/risk ilişkisi

55 Anti TNF’ler hastalık aktivitesini hızlı ve kalıcı biçimde baskılar Genç yaş, yüksek CRP, düşük BASFİ iyi tedavi yanıtının belirleyicileri Erkek cinsiyet, yüksek CRP ve düşük halsizlik (VAS) tedavi devam oranı daha iyi

56 Özetle Anti-TNF’nin erken başlanmasının daha iyi yanıtla sonuçlanacağına ait kanıtlar artmaktadır Bu durum nr-aksSpA için de geçerlidir Erken anti-TNF tedavi ilaçsız remisyon oranını artırır Oranlar halen düşüktür ve hastaların çoğunluğunda sürekli antiinflamatuar tedavi gerekir

57 Özetle Persistan aktif hastalar, optimal dozda sürekli NSAİ ile tedavi edilmelidir Kabul edilebilir bir semptom düzeyi ve inflamasyon sağlanamazsa anti -TNF başlanmalıdır Bu önemli alanda daha ileri araştırmalar gereklidir

58


"Aksiyel SpA’ya Yaklaşım Dr.Hatice Bodur. Spondiloartrit Konsepti Spondilartropatiler (SpA) Alt grup Ankilozan spondilit Psoriatik artrit Reaktif artrit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları