Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kemal Vatansever216 Burak Yıldırım222. Hun İ mparatorlu ğ u, Hunlar'ın kurdugu imparatorluktur Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kemal Vatansever216 Burak Yıldırım222. Hun İ mparatorlu ğ u, Hunlar'ın kurdugu imparatorluktur Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350."— Sunum transkripti:

1 Kemal Vatansever216 Burak Yıldırım222

2 Hun İ mparatorlu ğ u, Hunlar'ın kurdugu imparatorluktur Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişlerdir.

3 Dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturanKavimler Göçü'nü başlatmıştır.

4 Tengricilik Tengricilik ya da Göktanrı dini tüm Türk ve Mo ğ ol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibadet etmenin yanında Aminizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturur. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı sözcü ğ ünün eski söyleniş şeklidir

5 Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından da ğ ılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural Nehri ve İ dil Nehri arasına yerleşmişlerdir. Ardından Hunlar, bu bölgedeki Türk boylarını egemenlikleri altına almıştır. 4. yüzyılın ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında Balamir komutasında İ dil Nehri kıyılarında görünmüşler, Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Ostrogotlar'ı ve Vizigotlar'ı yenilgiye u ğ ratmışlardır. 375 yılında Ostrogotlar ve Vizigotlar, Hunlar’ın saldırılarından dolayı batıya do ğ ru yönelmişlerdir. Böylece Kavimler Göçü başlamıştır.

6

7 Rua'nın ölümü üzerine Attila ve Bleda, Hun İ mparatorlu ğ u'nun başına geçmiştir. Bleda’nın savaşlardaki başarısızlı ğ ı yüzünden Bleda 445 yılında Attila tarafından öldürüldü. Attila'nın amacı Batı Roma İ mparatorlu ğ u'nu ve Do ğ u Roma İ mparatorlu ğ u'nu egemenlik altına alarak devleti büyütmekti. Attila 434 yılında Tuna ve Morava nehirlerinin birleşti ğ i yerdeki Margos Kalesi önünde Do ğ u Roma İ mparatorlu ğ u ile Margos Antlaşması'nı imzalamıştır.

8 1)Do ğ u Roma İ mparatorlu ğ u, Hunlara ödemekte oldu ğ u vergiyi iki katına çıkaracak. 2)Do ğ u Roma İ mparatorlu ğ u, Hunlara ba ğ lı kavimlerle antlaşma yapmayacak, ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek. 3)Do ğ u Roma İ mparatorlu ğ u, elindeki Hun esirleri iade edecek. Attila, Margos Antlaşması'ndan sonra ülkenin do ğ u bölgesini denetimi altına almıştır. Bu dönemde Hun İ mparatorlu ğ u en geniş sınırlarına ulaşmış ve yaklaşık 4 milyon km²'lik bir co ğ rafyaya hükmetmiştir.

9 Atilla’nın 453 yılında ölmesinin ardından o ğ ullarının taht kavgası Hunların yıkılmasına sebep olmuştur. Bu taht kavgasını fırsat bilen bazı boylar ba ğ ımsızlı ğ ını ilan etmiş, Hunların zayıflamasına sebep olmuştur. Bu olaylardan sonra zayıflayan Hun Devleti; savaşları kaybetmeye başlamış, do ğ uya do ğ ru geri çekilmiştir.

10

11 http://g60806.wordpress.com/ http://aygunhoca.com/tarih-haritalari/91-avrupa-tarihi- haritalari/379-4-6-yyda-kavimler-gocu-haritasi.html http://aygunhoca.com/tarih-haritalari/91-avrupa-tarihi- haritalari/379-4-6-yyda-kavimler-gocu-haritasi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Hun_%C4%B0mparatorlu%C4%9 Fu http://tr.wikipedia.org/wiki/Hun_%C4%B0mparatorlu%C4%9 Fu

12


"Kemal Vatansever216 Burak Yıldırım222. Hun İ mparatorlu ğ u, Hunlar'ın kurdugu imparatorluktur Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları