Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bazı Türk Devletleri Hazırlayan: Mehmet Emre ŞAHİNER Sınıfı:6/G No:186.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bazı Türk Devletleri Hazırlayan: Mehmet Emre ŞAHİNER Sınıfı:6/G No:186."— Sunum transkripti:

1 Bazı Türk Devletleri Hazırlayan: Mehmet Emre ŞAHİNER Sınıfı:6/G No:186

2 Büyük Hun Devleti M.Ö. 220 yılında Hunlar tarafından kurulan ilk imparatorluktur. Kurucusu Teoman’dır. Hiung-nu (Hun) adına ilk olarak M.Ö. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan anlaşmada rastlanmaktadır. Çinliler önüne geçemedikleri Hunlarin saldırıları ardından Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kalmıştır.

3 Avrupa Hun Devleti Avrupa Hun devletinin kurucusu balamir’dir. Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hunlar'ın bir kısmı Dinyeper Nehri ile Aral Golü doğusu arasındaki bölgeye yerleştiler ve Dördüncü Yüzyılın ortalarına kadar orada yaşadılar.

4 Akhunlar Devleti Kurucusu Akşunvar’dır. Beşinci yüzyılda Batı Türkistan ve Afganistan bölgelerinde devlet kuran bir Türk kavmi. Akhunlara Çinliler “Ye-ta”, Araplar “Haytal”, Bizanslılar ise “Eftalitler” demektedirler.

5 Göktürk Devleti Göktürk Devleti, ilk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülalesidir.

6 Uygur Kağanlığı Çin kaynaklarında Hoei-ho, Vei-ho, Hui-ho, Hueu-hu, Wei-wu vb. şekilde görülen Uygur adının anlamı 974'te yazılan Çince bir eserde "şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden" şeklinde açıklanmaktadır. 

7 Avar Kağanlığı Bu madde Avrupa'da faaliyeti gösteren Avar Kağanlığı hakkındadır. Avar halkı için Avarlar maddesine ve diğer anlamlar için Avar maddesine bakabilirsiniz. 

8 Hazar Kağanlığı Hazar Kağanlığı ya da kısaca Hazarlar 7. ve 11. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin çevresinde; Van Gölü'nden, Karadeniz kıyılarından, Kiev'e; Aral Gölü'nden, Macaristan'a kadar olan geniş topraklarda hüküm sürmüş, Doğu Avrupa'da düzenli bir Türk devletidir. Hazar kelimesi, gez anlamına gelen kaz- kökünden türemiştir.

9 Karahanlı İmparatorluğu
Karahanlı Devleti tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk Müslüman Türk devleti.Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelen Karahanlılar Devleti, devrin İslam kaynaklarında El-Hâkaniye, El-Hâniye, Âl-i Afrasiyab; başka eserlerde de, Alp-ilig Hanlar, Arslan-Buğra Hanlar unvanlarıyla anılır. 

10 Gazneliler İmparatorluğu
Gazneliler ( ) Türkler'in tarih boyunca yayıldıkları ve devletler kurdukları ülkelerden birisi de Afganistan'dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II. yüzyıldan itibâren devletler kurmağa başlamışlardır. Bu Türk devletlerinden biri olan Gazneliler, isimlerini başkentleri Gazne şehrinden almışlardı, ancak bu devlet tarîhî kaynaklarda Yemînîler ve Sebükteginîler olarak da zikredilmişlerdir.

11 Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Orta Asya' da bulunan Oğuz Türkleri' nin, Batıya doğru göç etmelerinden sonra, Hazar Denizinin güneyinde yerleşerek kurdukları ve kısa zamanda Maveraünnehir'den Basra Körfezine, Suriye, Yemen ve Anadolu'ya kadar geniş bir alan içine yayıldıkları İmparatorluğa Büyük Selçuk İmparatorluğu adı verilir.

12 Harzemşahlar imparatorluğu
Harzemşahlar Devleti ( ), Selçuklular'dan sonra Horasan'da ve şimdiki İran'ın birçok bölgesinde hüküm sürdüler. Son sultan Celaleddin Harzemşah 1230'da Yassıçimen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Harzemşahlar Cengiz Han'ın yönetimindeki Moğol saldırıları sonucu yıkıldı.

13 Büyük Timur Devleti Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, İtil Türk devletidir. 1507'de Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu yıkılmıştır

14 Babür Devleti Timur'un torunlarından Zahireddin Muhammed Babür'ün kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu bunların en uzun ömürlüsü, en güçlüsü olmuştur.Zahireddin Mahmud Babür, 14 Şubat 1483'te Fergana'da doğdu. Babası, Timur'un torunu ve Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mırza idi. Ömer Şeyh Mırza 1494'te ölünce yerine en büyük oğlu Babür geçti

15 Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.

16 İzlediğiniz İçin Teşekkür ederim…………


"Bazı Türk Devletleri Hazırlayan: Mehmet Emre ŞAHİNER Sınıfı:6/G No:186." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları