Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6.SINIF SOSYAL B İ LG İ LER BÜYÜK HUN DEVLET İ KAV İ MLER GÖÇÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6.SINIF SOSYAL B İ LG İ LER BÜYÜK HUN DEVLET İ KAV İ MLER GÖÇÜ."— Sunum transkripti:

1 6.SINIF SOSYAL B İ LG İ LER BÜYÜK HUN DEVLET İ KAV İ MLER GÖÇÜ

2 BÜYÜK HUN DEVLET İ METEHAN Ç İ N SEDD İ

3 BÜYÜK HUN DEVLET İ (MÖ 220-MS 300) Büyük Hun İ mparatorlu ğ u, M.Ö. 220 yılında Hunlar tarafından kurulan ilk imparatorluktur. Bilinen ilk imparatorları Teoman(Tuman)'dır. En büyük imparatorları Mete'dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hunların saldırıları ardından "Büyük Çin Duvarı" (Çin Seddi)'ni inşa etmek zorunda kalmıştır.. (M.Ö. 214) Bu yapı günümüzde halen bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. En parlak dönemini Mete zamanında yaşamıştır. Mete orduyu onluk, yüzlük (Bölük), binlik ve on binlik (Tümen) birimlere ayırmıştır. Bu sistem günümüzde de uygulanmaktadır. Öyle ki Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak (M.Ö. 209) Mete'nin tahta çıkış tarihi kullanılmaktadır.

4 BOZKIRLARIN İ MPARATORLU Ğ U M. Ö. 220 yılında Teoman tarafından kuruldu ğ u kabul edilir. Teoman dan sonra devleti büyük bir imparatorluk haline getiren Mete'dir. Hun, Türk ve Mo ğ ol boylarını bir çatı altında toplayan Mete, İ pek yoluna egemen olmak için Çin ile savaşmıştır. M.Ö. 200 yıllarında Çin'i yenilgiye u ğ ratarak vergiye ba ğ lamıştır. M.Ö. 187 yılında Çin İ mparatorluk ordusunu, ki başında Ka-o-ti bulunmaktadır, Pa-i-Teng seferinde 10 bin kişilik disiplinli ve düzenli ordusuyla yenilgiye u ğ ratmıştır. Bu Çin ordusunun sayısının bazı kaynaklarda 200 bin bazı kaynaklarda ise 35 Tümen yani 350 bin oldu ğ u yazmaktadır. Mete devrinde Sibirya, Çin Denizi, Japon denizi ve Hazar Denizi arasında kalan tüm topraklara hakim olunmuştur. Mete’nin Çin'i topraklarına ba ğ lamayıp, vergi almak suretiyle yönetmesi sebebi, Çin yerleşik hayatı ve siyasi etkisinden uzak durma olarak yorumlanır. Bunun yanında Çin'in kalabalık nüfusu altında Hunluk özelliklerini kaybetmek istememiştir.

5 Metenin ölümünden sonra bir süre daha gücünü koruyan devlet, Çinli prenseslerle evlenme gelene ğ i ile Çinli prenseslerin casusluk faaliyetleri, Hun boyları arasındaki iktidar kavgaları, Çinin İ pek yolu üzerinde gittikçe siyasi nüfuzunu arttırması gibi nedenlerle M.Ö. 46 yılında Hunlar Do ğ u Hunları ve Batı Hunları olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu ikiye ayrılışın nedenlerinden birisi de Büyük Hun Devleti'nin başında bulunan Ho-han-ye' nin ekonomik sıkıntıları da neden göstererek Çin egemenli ğ ine girmek istemesidir ki, bu düşünceyi kardeşi Çiçi, "atalarına saygısızlık" olarak kabul edip esaret altına girmeyi reddetmiştir. Batı Hunları Çiçi yönetiminde Talas'ın batısına egemen oldular. Akhunların ve Avrupa Hunlarının kurulmasında etkin rol oynadılar. Batı Hunluları'nın başında bulunan Çiçi'nin Çin'e karşı verdi ğ i mücadelede kısa bir süre sonra başarısız oldu ğ u görülmüştür. Zira Çiçi, Çin ile mücadelede eski Hun savaş taktiklerini bırakarak bir şehir kurup burayı kale haline getirerek savunma savaşı yapmayı ye ğ lemiştir. Bu kendisinin birinci hatasıdır. Yenilgisinde etkili olan di ğ er hata ise emri altında bulunan askerlere çok sert davranmasıdır.

6 Do ğ u Hunları Ho-Han-ye yönetiminde Talas'ın do ğ usunda M.S 48 yılına kadar hüküm sürdü. Çin'in siyasi hareketleri sonucu, M.S. 48 yılında Güney ve Kuzey Hunları olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzey hunları hakan Pi yönetiminde Mo ğ ol ve Sibirya stepleri çevresinde 156 yılına kadar devam etti. Güney Hunları Panhu yönetiminde Uygur havzasında ve Çine yakın bölgelerde 216 yılına kadar devam etti. Do ğ u Hunlarının kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmasının sebebi; Panhu yönetimindeki Türkler’inin Çin'in siyasi üstünlü ğ ünü kabul etmesine ra ğ men, ye ğ eni Pi yönetimindeki kuzey Türkler’inin Çin üstünlü ğ ünü kabul etmeyişidir. (Güney Hunları: Batı Hun İ mparatorlu ğ u) Güney Hunlarının yıkılması sonunda Çin siyasi egemenli ğ i çerçevesinde Çin ülkesine tampon maksatlı birçok küçük Hun devleti kurulmuştur. Bu Hun devletleri Göktürk siyasi üstünlü ğ üne kadar devam etmiştir.

7 EGEMENL İ K ALANI Orta Asya steplerindeki tüm Türk boyları, Mo ğ ol kabileleri, Mo ğ ol Tatarları, Tunguzlar, Yüeçiler (Kuşhanlar), Çin Hanedanlı ğ ı, İ pek Yolu. Kapladı ğ ı alan: Kuzeyde Sibirya; güneyde Tibet, Keşmir; do ğ uda Büyük Okyanus; batıda Hazar Denizi (18.000.000 km².) Hunlar kendi belgelerini bırakmadı ğ ı için arkeolojik deliller dışında Çin kaynaklarına bakılmaktan çare yoktur. Ancak bu özellikler sadece Hunlar de ğ il, di ğ er göçebe kabileler için de geçerlidir. Ayrıca bunların Çin medeniyetin ahlak anlayış ve mantı ğ ına aykırı oldu ğ u için Çin kaynaklarında Hunların gelenek ve göreneklerinden bahsedilken eleştiri içerikli cümleler kullanılmıştır. Ancak bu özellikler sadece Hunlar de ğ il, di ğ er göçebe kabileler için de geçerlidir. Hunlar'ın dini, Şamanizm ve Tanrı (Tengri) inancı olup, yılda üç kez büyük ayinî bayram düzenliyordu.

8 DEVLET YÖNET İ M İ Hun devleti başında bulunan kişi " tan-hu" ya da "şen-yu" olarak anılıyordu. Tanhu sözcü ğ ü bir unvan olarak " sonsuz genişlik" anlamına gelmektedir. Hükümdarlık da kut anlayışı egemendi. Ülke, töre hükümlerine göre yönetilirdi. Şenyunun görevi, ülkede dirli ğ i sa ğ lamak, adaleti gerçekleştirmek, orduya komuta etmek, meclisi yönetmek olarak sıralanabilir. Hükümdarlık babadan o ğ la geçmektedir. Ülke o ğ ullar arasında do ğ u, batı, merkez olarak miras bırakılmaktadır. Türk devleti hükümdarı eşine "ka-tun"(hatun) denirdi. Yönetimde söz sahibiydi. Büyük Hun Devleti'nde üç meclis bulunuyordu.

9 ORDU Hun ordusu ücretli de ğ ildi. b. Hun ordusunda kadın-erkek asker sayılır, her an savaşa hazır bulunurdu. (ordu-millet anlayışı) c. Hun ordusunun temeli atlı askerlere dayanırdı. d. Ordu tümen sistemine göre teşkilatlanmıştır. (10.000 kişi) e. Kullanılan araçlar: ok ve yaydı. Yakın dövüşte kılıç, kargı kullanılırdı. f. Savaş stratejisi; keşif seferleri ve yıpratma savaşları olarak ikiye ayrılıyordu. g. Sahte geri çekilme ve turan takti ğ i teknikleri kullanıldı ğ ı Çin kayıtlarından ö ğ renilmektedir.

10 HUNLARIN ZAYIFLAMASI VE YIKILIŞI Mete Han’dan sonra yerine o ğ lu Ki-ok geçti. Ki-ok’un Çinli bir prensesle evlenmesi ve devletin ileri gelenlerin Çin ipeklerine düşkün olmaları, lükse dalmaları nedeniyle devlet zayıfladı. Bu durum Çinlilerin Hun devleti üzerindeki etkilerini artırdı. Nihayet Hun devleti MÖ: 58 yılında güney ve batı Hunları olmak üzere ikiye ayrıldılar. Batı Hunları MÖ: 35 yılında Çinlerin egemenli ğ ine girdi. M.S:48 yılında güney Hunlar, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldılar. Kuzey Hunları M.S.150 yılında Sien-pi’ler tarafından yıkıldı. Güney Hunları ise M.S.220’da Çin egemenli ğ ine girdi.

11 KAV İ MLER GÖÇÜ 4. yüzyılın sonlarına do ğ ru gerçekleşen Kavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. Bu yüzyılın sonlarına do ğ ru de ğ işen dünya iklimi, birçok kavmin yaşam alanı olan Orta Asya iklimini olumsuz yönde etkilemiştir. Kuzeye do ğ ru çekilen buzullar Orta Asya iklimini de ğ iştirmiştir. Sıcaklı ğ a ba ğ lı olarak oluşan kurak iklim, bu alanda yaşayan toplulukları, daha uygun iklim koşullarının hüküm sürdü ğ ü bölgelere göç etmeye zorlamıştır. Ço ğ unlu ğ unu Türklerin oluşturdu ğ u bu kavimler, çeşitli göç yolları izlemişlerdir.

12 GÖÇ YOLLARI Kuzeye, Sibirya’ya gidenler. Do ğ uya, Çin ve Uzak Do ğ u ülkelerine gidenler. Güneye, Hindistan, Afganistan ve Çin’e gidenler. Batıya; bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya, bir kısmı Hazar Denizi’nin güneyinden İ ran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya gidenler.

13 GÖÇ YOLLARI Aşa ğ ıdaki haritayı inceleyiniz.

14 KAV İ MLER GÖÇÜ SONUÇLARI Roma İ mparatorlu ğ u Do ğ u ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (395) Batı Roma 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkıldı. 2)Avrupa’nın etnik yapısı de ğ işti, Germenlerin Avrupa’ya karışması yerli milletler ortaya çıkardı. 3)Türkler Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurdu. 4) İ ngiltere, Fransa gibi Avrupa Devletlerinin temelleri atıldı. 5)Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıktı. 6)Şövalyecilik ortaya çıktı. 7)Avrupa’da edebi destanlar ve efsaneler meydana çıktı. 8)Avrupa’da Milliyetçilik yayıldı. 9) İ lk ça ğ kapandı, Orta Ça ğ başladı.


"6.SINIF SOSYAL B İ LG İ LER BÜYÜK HUN DEVLET İ KAV İ MLER GÖÇÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları