Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ LG İ SAYAR DESTEKL İ Ö Ğ RET İ M GENEL BAKIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ LG İ SAYAR DESTEKL İ Ö Ğ RET İ M GENEL BAKIŞ."— Sunum transkripti:

1 B İ LG İ SAYAR DESTEKL İ Ö Ğ RET İ M GENEL BAKIŞ

2  Bilgi Ça ğ ı gereksinimleri  Shift Happens: http://www.youtube.com/watch?v=EJpSqeQbh4o&featur e=related

3 Ö ğ retim Teknolojisi ne yapar?  Ö ğ retim,  okullarda gerçekleştirilen planlı, denetimli ve örgütlenmiş ö ğ retme etkinlikleri  Ö ğ renme süreçlerini anlamak  Ö ğ retim metod ve mesajlarını tasarlamak  Ö ğ retim tasarımı süreçlerini uygulamak  Yapılan ö ğ retim çözümünü de ğ erlendirmek  Bütün bunlarda teknolojiyi kullanmak

4 Bilgisayar ve Ö ğ retim Kullanım AmacıÖrnek Kullanım İdari Amaçlı Kayıt tutma Öğretimi planlama ve programlama Bilgisayarları Öğrenme Bilgisayar okur-yazarlığı Bilgisayar mühendisliği Bilgisayar Aracılığı ile Öğrenme (Bilgisayar Destekli Eğitim-Öğretim) Öğretici programlar Alıştırma programları Benzetişim programları Öğretici oyunlar Testler

5 Bilgisayar destekli Ö ğ retim (BDÖ)  Bilgisayarların e ğ itim amaçlı kullanımı.  Çoklu ö ğ renme ortamı sa ğ lamakta,  Ö ğ rencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta  Dikkat çekmekte  Soyut şeyleri somutlaştırmakta  Zamandan tasarruf sa ğ lamakta  Güvenli gözlem yapma olana ğ ı sa ğ lamakta  Tekrar tekrar kullanılabilmekte  İ çeri ğ i basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmakta

6 BDÖ Uygulamaları  Ö ğ retim yazılımları  Çoklu ortam-Hiper metin-Hiper ortam  Sanal gerçeklik  Yapay zeka  Zeki ö ğ retim sistemleri

7 1. Ö ğ retim yazılımları  Belirli bir konuyu ö ğ retmek için tasarlanırlar  Ö ğ renciler bilgisayar başında kendi hız ve yetenekleri do ğ rultusunda konuyu ö ğ renirler  Hazırlanış ve kullanış amacına göre 5 ana grupta toplanırlar:  Tekrar ve alıştırma yazılımları  Birebir ö ğ retim yazılımları  Benzetim yazılımları  Ö ğ retim amaçlı oyun yazılımları  Sorun çözme yazılımları

8 2. Çoklu Ortam-Hiper metin-Hiper ortam  Hiper metin: metin, dura ğ an grafik, resim, çizim veya tabloları içeren dü ğ üm ve ba ğ lantılar (sadece do ğ rusal olmayan metin)  Hiper ortam: hiper metin ile birlikte diyagram, animasyon, ses ve video içerirler.  Çoklu ortam: bilgisayar ortamını da içine alan hiper ortamlar.  Yalnız bilginin basit bir şekilde farklı yollar kullanıp sunulmasını de ğ il, bu yolların planlanmış bir program olarak bütünleştirilip kullanılmasını içerir

9 3. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)  Bilgisayara dayalı etkileşimli bir çokluortam teknolojisi  İ nsan algılarının gerçek olmayan bir dünya ile yanıltılması

10 4. Yapay Zeka (Artificial Intelligence)  Zeka gerektiren işlerin makinelere (bilgisayarlar) yaptırılması çalışmaları ile u ğ raşan bilimdir. Bu çalışmalar:  Bilgi örüntüsünün seçilmesi  Sonuç çıkarma  Bilgiyi gözden geçirerek sonuç çıkarma ve problem çözme  Bilgi örüntüleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarma  İ nsanın ussal etkinli ğ ini ortaya çıkarmak ve belki de ussal yetene ğ ini geliştirmek

11 5. Zeki Ö ğ retim Sistemleri (Intelligent Tutoring System)  Neyi, kime, nasıl bilen, yapay zeka uygulamaları ile desteklenmiş bilgisayar yazılımlarıdır.  Geleneksel BDÖ sistemlerine bir alternatif olarak sunulmuştur.  Ö ğ renenin bilgi düzeyine uygun ö ğ renme ortamı sunar.  Bir zeki ö ğ retim sistemi mimarisindeki 4 temel ö ğ e:  Ö ğ renci modeli birimi  Ö ğ retici birimi  Konu alanı uzmanı birimi  Kullanıcı arayüz birimi

12 BDÖ Avantajları  Bireysel ve işbirlikli ö ğ renmeyi destekler  Bireysel hız  Çeşitlilik  Bilgiye ulaşımı ve paylaşımı hızlandırma  Tutarlılık  Zaman ve mekan  Kayıt tutma  Etkin zaman kullanımı  E ğ itimde fırsat eşitli ğ i  Tehlikeli ve pahalı uygulamaların yapılması

13 BDÖ Sınırlılıkları  Altyapı ve maliyet  E ğ itici programların azlı ğ ı  Yüksek beklentiler önyargısı  Gerçek sosyal yaşantıya engel olması  Sa ğ lık endişeleri  Özel donanım ve beceri gerektirmesi  E ğ itim programını desteklememesi  Üretenler arasında koordinasyon eksikli ğ i


"B İ LG İ SAYAR DESTEKL İ Ö Ğ RET İ M GENEL BAKIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları