Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ

2 Farklı kültürden iki kişi karşılaşınca?  Biribirine gönderdikleri sözsüz mesajlar / beden dili kıyaslanır, yorumlanır,  Örne ğ in: Selamlaşma ritüelleri -Tokalaşma? Öpüşme? Eli kalbin üzerine götürme?  İ nanç, De ğ er ve Yargı ögeleri kıyaslanır, yorumlanır,  Önyargı, Basmakalıp (streotip) ve Etnikmerkezci davranışlar öne çıkar

3 ‘Algı’sal Dünya  Do ğ ayı nasıl algılarsınız?  Kadın – Erkek ilişkisini, rollerini nasıl algılarsınız ?  Zamanı, Zaman Kullanımını nasıl algılarsınız ?  Arkadaşlı ğ ı nasıl algılarsınız?  Etrafımızdaki dünyayı tüm bu filitrelerden süzerek gördüklerimizle algılarız

4 ALGI: Ne görüyorsunuz?

5 Ne görüyorsunuz?

6  HEP İ M İ Z B İ R ‘ALGI DÜNYASI’NDA YAŞIYORUZ !  KÜLTÜREL İ NANÇ – DE Ğ ER – YARGI ve DAVRANIŞ KALIPLARIMIZ  B İ ZE ETRAFIMIZDAK İ DÜNYAYI NASIL ALGILAMAMIZ GEREKT İĞİ N İ GÖSTEREN EN ÖNEML İ ÖGELERD İ R.

7  KÜLTÜREL ÖZELL İ KLER İ M İ Z B İ ZE B İ R İ Ş İ N NASIL ‘DO Ğ RU’ YAPILACA Ğ INI D İ KTE EDER, ANCAK;  B İ R KÜLTÜRDE B İ R İ Ş İ N YAPILIŞ ŞEKL İ ‘DO Ğ RU’ KABUL ED İ LSE DE, B İ R BAŞKA KÜLTÜRDE ‘DO Ğ RU ‘ OLMAYAB İ L İ R.  B İ R İ NSAN HAYATININ SONUNA KADAR DO Ğ DU Ğ U ÜLKEDE AYNI KÜLTÜRDE YAŞARSA B İ R SORUNLA KARŞILAŞMAYAB İ L İ R

8 KÜLTÜRLERARASI İ ŞB İ RL İĞİ  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZDEN FARKLI B İ R KÜLTÜRDEN GELEN B İ R İ İ LE İ LET İ Ş İ ME G İ RD İĞİ M İ Z ZAMAN ORTAK B İ R ‘DO Ğ RU’ MUZ OLMAYAB İ L İ R ve BU B İ R PROBLEM YARATAB İ L İ R.  BU DURUMDA KARŞIMIZDAK İ K İ Ş İ Y İ YARGILAMAK VE ‘DO Ğ RU’ YU BULMAK İ Ç İ N KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ NE GEREKS İ N İ M DUYARIZ:  (FARKLI BAKIŞ AÇISI İ LE BAKMA BECER İ S İ )

9

10  JAPON HALKI ‘CHOPSTICK’ İ LE  H İ NTL İ – PAK İ STANLI ‘EL İ ’ İ LE  FRANSIZ METAL ‘ÇATAL-KAŞIK’ İ LE YER;  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  MÜSLÜMANIN ‘TEK’ TANRISI,  BUD İ ST’ İ N’ÇOK’ TANRISI VARKEN,  H İ NTL İ N İ N ‘H İ Ç’ TANRISI YOKTUR.  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  SUUD İ ARAB İ STAN’DA VE AFGAN İ STAN’DA KADINLAR PEÇE TAKAR, KKTC’DE TAKMAZ  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?

11

12 ETN İ KMERKEZC İ L İ K YUNANCA ‘ETHNOS’ (HALK) VE İ NG İ L İ ZCE ‘CENTER (MERKEZ) SÖZCÜKLER İ N İ N B İ LEŞ İ M İ D İ R.  ETNOSENTR İ ZM TER İ M İ W İ LL İ AM G. SUMNER TARAFINDAN İ NSANLARIN KEND İ GRUPLARI İ LE D İĞ ERLER İ N İ ÖTEK İ LEŞT İ RMELER İ ÜZER İ NE YAYINLANMIŞTIR. SUMNER, BU TER İ M İ DAHA ÇOK GURUR, K İ B İ R, B İ R GRUBUN İ NANÇLARININ D İĞ ERLER İ N İ NK İ NE ÜSTÜN GÖRME OLARAK KULLANMIŞTIR  B İ R AŞ İ RETE, KAB İ LEYE, BOYA VE BENZER İ ETN İ K GRUBA BA Ğ LILIK İ LE TAR İ F ED İ LEN, B İ R K İ MSEN İ N KEND İ KÜLTÜRÜNÜ TEMEL OLARAK ALMASI VE D İĞ ER KÜLTÜRLER İ KEND İ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DE Ğ ERLEND İ RMES İ İ LE TAR İ F ED İ LEN İ LKEL DUYGULAR  GENEL ANLAMDA ‘TUNNEL V İ S İ ON’ OLARAK ALGILANIR.  KISITLI B İ LG İ LER İ M İ ZLE BAŞKALARI HAKKINDA EKS İ K VE YANLIŞ ÖNGÖRÜLERDE BULUNMAKTIR  ETN İ KMERKEZL İ K İ Ş İ LER KEND İ ÜLKE VE TOPLUMLARININ D İĞ ER ÜLKE VE TOPLUMLARA MODEL OLMASI GEREKT İĞİ NE İ NANIRLAR.

13 ETN İ KMERKEZC İ L İ K  FARKLI KÜLTÜRLER İ, KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN YAPISAL ÖZELL İ KLER İ İ LE KIYASLAYIP YARGILAMAK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜ D İĞ ER KÜLTÜRLERDEN ÜSTÜN GÖRMEK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN ‘HERŞEY İ N MERKEZ İ NDE’ OLDU Ğ UNA İ NANMAK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN ‘DE Ğ ER – İ NANÇ –DAVRANIŞ KALIPLARI’ G İ B İ YAPISAL ÖZELL İ KLER İ N İ N ‘MÜKEMMEL’ OLDU Ğ UNA VE BU ÖZELL İ KLER İ N D İĞ ER KÜLTÜRLER TARAFINDAN ADAPTE ED İ LMES İ GEREKT İĞİ NE İ NANMAK

14  ETNOSENTR İ K B İ REYLER D İĞ ER SOSYAL TOPLULUKLARI KEND İ SAH İ P OLDU Ğ U BEL İ RL İ ETN İ K GRUP VEYA KÜLTÜRE GÖRE ÖZELL İ KLE D İ L, YAŞAYIŞ, ADET VE D İ NE GÖRE DE Ğ ERLEND İ RMES İ D İ R.  BU ETN İ K AYRIMLAR VE ALT AYRIŞTIRMALAR HER B İ R ETN İ KL İĞİ N KEND İ BENZERS İ Z KÜLTÜREL K İ ML İĞİ N İ N TANIMLANMASINA H İ ZMET EDER.  ETNOSENTR İ K GÖRÜŞLER UÇ NOKTALARDA ÇATIŞMALARA NEDEN OLAB İ L İ R.  S İ YAS İ BA Ğ DAŞMAZLIKLAR, SAVAŞ, TERÖR İ ZM VE HATTA SOYKIRIMLARLA SONUÇLANAB İ L İ R. [  YUGOSLAVYA ETN İ K BÖLÜNMEYE U Ğ RAMIŞ VE İ Ç SAVAŞTA YÜZB İ NLERCE İ NSAN HAYATINI KAYBETM İ ŞT İ R.

15 HEP İ M İ Z ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z. PEK İ SORUN NED İ R?  ETN İ KMERKEZC İ L İ K BAŞKALARINI YANLIŞ ANLAMAMIZA VE İ LET İ Ş İ M PROBLEMLER İ NE NEDEN OLUR.  B İ ZLER OLAYLARA A KEND İ PENCEREM İ ZDEN BAKARIZ, BAŞKALARININ NASIL DAVRANMASI GEREKT İĞİ NE KEND İ İ NANÇ VE NORMLARIMIZA GÖRE KARAR VER İ R İ Z. ANCAK BU UTANILACAK B İ R DURUM DE Ğİ LD İ R: HEP İ M İ Z ‘B İ R DERECE’ ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z

16 ETN İ KMERKEZC İ L İ K DİLDİL  HAR İ TA  YEMEKLER  ATASÖZÜ  SÖYLENCE- FIKRA – H İ KAYE

17  I’m White and You’re Not. (Proverb of White American)  All roads lead to Rome. (Proverb of Romans)  En iyi Türk, ölü Türk.(Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin kullandı ğ ı atasözü)  Mamma li Turchi (Anneci ğ im, Türkler geliyor!). (Proverb of İ talians)  May God protect us from the devil and the Turks. (Proverb of Kurdish)  A ğ açtan maşa, Kürt’ten paşa olmaz. (Türklerin kullandı ğ ı atasözü)  There is no language like the Irish for soothing and quieting. (Proverb of Irish)  “When they come together two Jews establish a company, two Turks from a State”. This proverb from China.  “You are Arabian it's enough to make you proud”. This is from Jordan.

18  AKSANLI KONUŞMA:  ‘Standard Dil’ den farklı şekilde konuşanlara ‘Aksanlı’ konuşuyor denilir. (Farklı – garip – tuhaf )  ALKOL TÜKET İ M YAŞI:  Amerika’da alkol kullanma yaşı 21 di ğ er birçok ülkede 18. Amerikalılar mevcut durumu de ğ iştirmeyi aklından bile geçirmezler.  ‘SOL’ TRAF İ K:  Etnosentrik Amerikalılar araçları yolun sa ğ ından sürmenin do ğ ru davranış  Yolun solunu kullanmanın yanlış oldu ğ una inanırlar. Etnosentrizm’e Örnekler

19  ETNOSENTR İ K GÖRÜŞLER B İ Z İ STEREOT İ P DÜŞUNMEYE ZORLAR  STEREOT İ P: B İ R GURUBA KALIPLAŞMIŞ BELL İ DAVRANIŞ KALIPLARINI YÜKLEY İ P TÜM GURUP ÜYELER İ N İ N AYNI KARAKTER İ ST İ K ÖZELL İ KLERE SAH İ P OLDUKLARINA İ NANMAKTIR  BU GENELLEMELER POS İ T İ Y YADA NEGAT İ F OLAB İ L İ R

20 ETNOSENTR İ K STEREOT İ P  AMERIKALILAR OBEZD İ R  ZENG İ N İ NSANLARIN BURNU HAVADADIR, HEPS İ ÖZEL KULUP ÜYES İ D İ R  JAPONLAR ZEK İ VE ÇALIŞKANDIR  İ NG İ L İ ZLER ÇAYI ÇOK SEVER, D İ ŞLER İ KÖTÜDÜR  KADINLAR DUYGUSALDIR VE KÖTÜ ARABA SÜRERLER  ERKEKLER KADINLARDAN DAHA AKILLI VE KUVVETL İ D İ R

21

22

23 Sterotip Nedir?

24 STEREOTİPİ - BASMAKALIP  B İ R SOSYAL KATEGOR İ İ Ç İ NDEK İ İ NSANLAR HAKKINDA OLUŞTURULAN İ NANÇ KALIPLARIDIR  ALGI, BELLE Ğİ VE YARGILAMAYI ETK İ LEYEN B İ R BAKIŞ ÇERÇEVES İ SUNAR  ÇEVREDEK İ UYARANLAR ARASINDAN SEÇ İ M YAPMAYI VE GENELLEMEY İ SA Ğ LAR

25 STEREOTİPİ - BASMAKALIP  Z İ HN İ M İ ZDEK İ KALIBA UYMAYAN UYARANLARI GÖZARDI ETMEM İ ZE NEDEN OLUR  D İĞ ERLER İ NDEN BEKLENT İ LER İ M İ Z İ BEL İ RLER, BU NEDENLE ONLARIN BEL İ RL İ TARZLARDA DAVRANMASINI SA Ğ LAR  STRESL İ DURUMLARDA DAHA FAZLA AKT İ VE OLUR  ZAMAN İ Ç İ NDE DE Ğİ ŞMEKLE B İ RL İ KTE, DE Ğİ Ş İ ME KARŞI D İ RENÇL İ D İ R

26 STEREOT İ P - STEREOTYPING  A generalization about a group of people in which identical characteristics are assigned to virtually all the members of the group, regardless of actual variation among the members (Aaronson et. al, 1997)  Stereotypes represent cognitive component of prejudice

27 KADIN STEROTiPLERI

28 KADINLAR MUTFAK’A AiTTiR

29 ERKEKLER MAÇ İZLER TV KARŞISINDA UYKUYA DALAR

30 KADINLAR ÇOCUK DOĞURMALIDIRLAR

31 ERKEKLER YEMEK YAPMAYI ÇAMAŞIR YIKAMAYI BECEREMEZLER

32 ÇİM BİÇME, ÇÖP ATMA VE TAMİRAT İŞLERİ ERKEKLERİN GÖREVİ

33 ERKEK GÜÇLÜDÜR, SPORDA DAHA İYİDİR, KAVGAYI SEVER

34  ÜLKELERE KARŞI OLAN TUTUMLARIMIZA GÖRE  (DOST yada DOST OLAMAYAN ÜLKELER)  BU SINIFLAMALAR OLUMLU YADA OLUMSUZ OLAB İ L İ R

35

36

37 Stereotip haritaları: Darkafalıların harika dünyası  KÜRESELLEŞME BIR YANDAN INSANLARIN DAHA ÖNCE HIÇ GÖRÜLMEMIŞ BIR DÜZEYDE DI Ğ ER KÜLTÜRLERLE KARŞILAŞMASINI SA Ğ LARKEN,  BU KARŞILAŞMA SONUCUNDA BIRBIRLERINI SEVECEKLERININ GARANTISINI VEREMIYOR.  ULUSLARIN BIRBIRI HAKKINDA SAHIP OLDU Ğ U DÜŞÜNCELERIN PEK DE DE Ğ IŞMEDI Ğ INI,  KAFALARDA YAPIŞTIRILMIŞ ETIKETLERIN KOLAY KOLAY SÖKÜLMEYECE Ğ INI  ALPHADESIGNERS’IN HAZIRLADI Ğ I “BA Ğ NAZLIK HARITASI” MUHTEŞEM BIR ŞEKILDE SURATLARA ÇARPIYOR

38 Stereotip haritaları: Darkafalıların harika dünyası  AMERIKALILAR TÜRKIYE’YE “ŞÜKRAN GÜNÜ YEME Ğ I” OLARAK BAKARKEN,  TÜRKLER FRANSIZLARI “ İ KIYÜZLÜ KROSANLAR” OLARAK KABUL EDIYOR,  ARAP BAHARINDA TÜRKIYE’YE HAKEM ROLÜ VERILIRKEN,  RUSLAR İ TALYA’YI ALIŞVERIŞ MERKEZI OLARAK GÖRÜYOR.  BERLUSCOLI’NIN HAYAT GÖRÜŞÜ ISE EN AZINDAN TUTARLI.  BU “O KADAR ACIKLI KI E Ğ LENCELI” HARITALAR, ALPHADESIGNERS INTERNET SITESINDE HEM TEK TEK,ALPHADESIGNERS  HEM DE BIR BÜTÜN HALINDE TAKVIM OLARAK SATILIYOR.  SITELERINDE POSTERLERE DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BAKMAK DA MÜMKÜN

39 Amerikalıların gözünde Avrupa

40

41 Amerikalıların gözünde Asya

42 Almanların gözünde Avrupa

43 Berlusconi’nin Avrupası

44 Fransızların Avrupası

45 Türklerin Avrupası

46 Rusların Avrupası

47 Yunanlıların Avrupası

48 İ ngilizlerin Avrupası

49 İ spanyolların Avrupası

50 ARAP BAHARI

51 GAY ERKEKLER

52


"KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları