Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETNİKMERKEZCİLİK BUDUNMERKEZCILIK ETHNOCENTRISM ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETNİKMERKEZCİLİK BUDUNMERKEZCILIK ETHNOCENTRISM ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ."— Sunum transkripti:

1 ETNİKMERKEZCİLİK BUDUNMERKEZCILIK ETHNOCENTRISM ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ

2 Farklı kültürden iki kişi karşılaşınca?  Biribirine gönderdikleri sözsüz mesajlar / beden dili kıyaslanır, yorumlanır,  Örne ğ in: Selamlaşma ritüelleri -Tokalaşma? Öpüşme? Eli kalbin üzerine götürme?  İ nanç, De ğ er ve Yargı ögeleri kıyaslanır, yorumlanır,  Önyargı, Basmakalıp (streotip) ve Etnikmerkezci davranışlar öne çıkar

3 ‘Algı’sal Dünya  Do ğ ayı nasıl algılarsınız?  Kadın – Erkek ilişkisini, rollerini nasıl algılarsınız ?  Zamanı, Zaman Kullanımını nasıl algılarsınız ?  Arkadaşlı ğ ı nasıl algılarsınız?  Etrafımızdaki dünyayı tüm bu filitrelerden süzerek gördüklerimizle algılarız

4 ALGI: Ne görüyorsunuz?

5 Ne görüyorsunuz?

6  HEP İ M İ Z B İ R ‘ALGI DÜNYASI’NDA YAŞIYORUZ !  KÜLTÜREL İ NANÇ – DE Ğ ER – YARGI ve DAVRANIŞ KALIPLARIMIZ  B İ ZE ETRAFIMIZDAK İ DÜNYAYI NASIL ALGILAMAMIZ GEREKT İĞİ N İ GÖSTEREN EN ÖNEML İ ÖGELERD İ R.

7  KÜLTÜREL ÖZELL İ KLER İ M İ Z B İ ZE B İ R İ Ş İ N NASIL ‘DO Ğ RU’ YAPILACA Ğ INI D İ KTE EDER, ANCAK;  B İ R KÜLTÜRDE B İ R İ Ş İ N YAPILIŞ ŞEKL İ ‘DO Ğ RU’ KABUL ED İ LSE DE, B İ R BAŞKA KÜLTÜRDE ‘DO Ğ RU ‘ OLMAYAB İ L İ R.  B İ R İ NSAN HAYATININ SONUNA KADAR DO Ğ DU Ğ U ÜLKEDE AYNI KÜLTÜRDE YAŞARSA B İ R SORUNLA KARŞILAŞMAYAB İ L İ R

8 KÜLTÜRLERARASI İ ŞB İ RL İĞİ  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZDEN FARKLI B İ R KÜLTÜRDEN GELEN B İ R İ İ LE İ LET İ Ş İ ME G İ RD İĞİ M İ Z ZAMAN ORTAK B İ R ‘DO Ğ RU’ MUZ OLMAYAB İ L İ R ve BU B İ R PROBLEM YARATAB İ L İ R.  BU DURUMDA KARŞIMIZDAK İ K İ Ş İ Y İ YARGILAMAK VE ‘DO Ğ RU’ YU BULMAK İ Ç İ N KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ NE GEREKS İ N İ M DUYARIZ:  (FARKLI BAKIŞ AÇISI İ LE BAKMA BECER İ S İ )

9

10  JAPON HALKI ‘CHOPSTICK’ İ LE  H İ NTL İ – PAK İ STANLI ‘EL İ ’ İ LE  FRANSIZ METAL ‘ÇATAL-KAŞIK’ İ LE YER;  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  MÜSLÜMANIN ‘TEK’ TANRISI,  BUD İ ST’ İ N’ÇOK’ TANRISI VARKEN,  H İ NTL İ N İ N ‘H İ Ç’ TANRISI YOKTUR.  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  SUUD İ ARAB İ STAN’DA VE AFGAN İ STAN’DA KADINLAR PEÇE TAKAR, KKTC’DE TAKMAZ  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?

11

12 ETN İ KMERKEZC İ L İ K YUNANCA ‘ETHNOS’ (HALK) VE İ NG İ L İ ZCE ‘CENTER (MERKEZ) SÖZCÜKLER İ N İ N B İ LEŞ İ M İ D İ R.  ETNOSENTR İ ZM TER İ M İ W İ LL İ AM G. SUMNER TARAFINDAN İ NSANLARIN KEND İ GRUPLARI İ LE D İĞ ERLER İ N İ ÖTEK İ LEŞT İ RMELER İ ÜZER İ NE YAYINLANMIŞTIR. SUMNER, BU TER İ M İ DAHA ÇOK GURUR, K İ B İ R, B İ R GRUBUN İ NANÇLARININ D İĞ ERLER İ N İ NK İ NE ÜSTÜN GÖRME OLARAK KULLANMIŞTIR  B İ R AŞ İ RETE, KAB İ LEYE, BOYA VE BENZER İ ETN İ K GRUBA BA Ğ LILIK İ LE TAR İ F ED İ LEN, B İ R K İ MSEN İ N KEND İ KÜLTÜRÜNÜ TEMEL OLARAK ALMASI VE D İĞ ER KÜLTÜRLER İ KEND İ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DE Ğ ERLEND İ RMES İ İ LE TAR İ F ED İ LEN İ LKEL DUYGULAR  GENEL ANLAMDA ‘TUNNEL V İ S İ ON’ OLARAK ALGILANIR.  KISITLI B İ LG İ LER İ M İ ZLE BAŞKALARI HAKKINDA EKS İ K VE YANLIŞ ÖNGÖRÜLERDE BULUNMAKTIR  ETN İ KMERKEZL İ K İ Ş İ LER KEND İ ÜLKE VE TOPLUMLARININ D İĞ ER ÜLKE VE TOPLUMLARA MODEL OLMASI GEREKT İĞİ NE İ NANIRLAR.

13 ETN İ KMERKEZC İ L İ K  FARKLI KÜLTÜRLER İ, KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN YAPISAL ÖZELL İ KLER İ İ LE KIYASLAYIP YARGILAMAK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜ D İĞ ER KÜLTÜRLERDEN ÜSTÜN GÖRMEK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN ‘HERŞEY İ N MERKEZ İ NDE’ OLDU Ğ UNA İ NANMAK  KEND İ KÜLTÜRÜMÜZÜN ‘DE Ğ ER – İ NANÇ –DAVRANIŞ KALIPLARI’ G İ B İ YAPISAL ÖZELL İ KLER İ N İ N ‘MÜKEMMEL’ OLDU Ğ UNA VE BU ÖZELL İ KLER İ N D İĞ ER KÜLTÜRLER TARAFINDAN ADAPTE ED İ LMES İ GEREKT İĞİ NE İ NANMAK

14  ETNOSENTR İ K B İ REYLER D İĞ ER SOSYAL TOPLULUKLARI KEND İ SAH İ P OLDU Ğ U BEL İ RL İ ETN İ K GRUP VEYA KÜLTÜRE GÖRE ÖZELL İ KLE D İ L, YAŞAYIŞ, ADET VE D İ NE GÖRE DE Ğ ERLEND İ RMES İ D İ R.  BU ETN İ K AYRIMLAR VE ALT AYRIŞTIRMALAR HER B İ R ETN İ KL İĞİ N KEND İ BENZERS İ Z KÜLTÜREL K İ ML İĞİ N İ N TANIMLANMASINA H İ ZMET EDER.  ETNOSENTR İ K GÖRÜŞLER UÇ NOKTALARDA ÇATIŞMALARA NEDEN OLAB İ L İ R.  S İ YAS İ BA Ğ DAŞMAZLIKLAR, SAVAŞ, TERÖR İ ZM VE HATTA SOYKIRIMLARLA SONUÇLANAB İ L İ R. [  YUGOSLAVYA ETN İ K BÖLÜNMEYE U Ğ RAMIŞ VE İ Ç SAVAŞTA YÜZB İ NLERCE İ NSAN HAYATINI KAYBETM İ ŞT İ R.

15 HEP İ M İ Z ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z. PEK İ SORUN NED İ R?  ETN İ KMERKEZC İ L İ K BAŞKALARINI YANLIŞ ANLAMAMIZA VE İ LET İ Ş İ M PROBLEMLER İ NE NEDEN OLUR.  B İ ZLER OLAYLARA A KEND İ PENCEREM İ ZDEN BAKARIZ, BAŞKALARININ NASIL DAVRANMASI GEREKT İĞİ NE KEND İ İ NANÇ VE NORMLARIMIZA GÖRE KARAR VER İ R İ Z. ANCAK BU UTANILACAK B İ R DURUM DE Ğİ LD İ R: HEP İ M İ Z ‘B İ R DERECE’ ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z

16 ETN İ KMERKEZC İ L İ K DİLDİL  HAR İ TA  YEMEKLER  ATASÖZÜ  SÖYLENCE- FIKRA – H İ KAYE

17 ETN İ KMERKEZC İ L İ K 1. MY CULTURE SHOULD BE THE ROLE MODEL FOR OTHER CULTURES. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 2. OTHER CULTURES SHOULD TRY TO BE MORE LIKE MY CULTURE. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 3. MOST OTHER CULTURES ARE BACKWARD COMPARED TO MY CULTURE. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 4. MOST PEOPLE FROM OTHER CULTURES DO NOT KNOW WHAT’S GOOD FOR THEM. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 5. MOST PEOLE WOULD BE HAPPIER IF THEY LIVED LIKE PEOPLE IN MY CULTURE. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 6. PEOPLE IN MY CULTURE HAVE JUST ABOUT THE BEST LIFESTYLES OF ANYWHERE. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree

18 ETN İ KMERKEZC İ L İ K 7. I RESPECT THE VALUES AND CUSTOMS OF OTHER CULTURES. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 8. I DISLIKE INTERACTING WITH THE PEOPLE FROM DIFFERENT CULTURES. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 9. I DO NOT TRUST PEOPLE WHO ARE DIFFERENT. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 10. I DO NOT COOPERATE WITH PEOPLE WHO ARE DIFFERENT. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 11. I HAVE LITTLE RESPECT FOR THE VALUES AND CUSTOMS OF OTHER CULTURES. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree 12. PEOPLE IN MY CULTURE COULD LEARN A LOT FROM PEOPLE IN OTHER CULTURES. (1)Strongly Disagree (2)Disagree (3)Agree (4) Strongly Agree

19 Examples:  Accents: Ethnocentric Americans may say that another person has an accent, implying that the other person speaks different, strange, & un-American  Legal Age of Alcohol Consumption: the US has a higher drinking age of most other countries & does not emulate other countries by lowering the legal age because they think it is the best age for a person to be able to start consuming alcohol American Ethnocentrism

20 Examples:  Capitalism vs. Communism: for years, the US has fought to end communism because they believe capitalism trumps all  Driving: Ethnocentric Americans say that driving on the left side of the road is the ‘wrong side’ & that the right side is the ‘correct side’ American Ethnocentrism

21  ETHNOCENTRIC VIEWS LEAD TO STEREOTYPING  STEREOTYPE: GENERALIZATIONS ABOUT A GROUP OF PEOPLE WHEREBY WE ATTRIBUTE A DEFINED SET OF CHARACTERISTICS TO THIS GROUP; CAN BE POSITIVE OR NEGATIVE

22 ETHNOCENTRIC STREOTYPES EXTREME EXAMPLES:  AMERICANS ARE OBESE & UNEDUCATED  CANADIANS SAY ‘EH’  RICH PEOPLE ARE SNOBBY & MEMBERS OF COUNTRY CLUBS  ASIANS ARE GENIUSES & BAD DRIVERS  ENGLISH PEOPLE DRINK TEA & HAVE BAD TEETH  WOMEN ARE BAD DRIVERS & EMOTIONAL  MEN ARE STRONG & SMARTER THAN WOMEN

23

24 ETN İ KMERKEZC İ L İ K


"ETNİKMERKEZCİLİK BUDUNMERKEZCILIK ETHNOCENTRISM ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları