Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ Ö Ğ R. GRV. CEREN EFE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ Ö Ğ R. GRV. CEREN EFE."— Sunum transkripti:

1 MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ Ö Ğ R. GRV. CEREN EFE

2 İÇERİK: MARKALAMAYA G İ R İŞ MARKALAMANIN GEL İŞİ M İ MARKA TANIMLARINA FARKLI BAKI Ş AÇILARI MARKA İ LE İ LG İ L İ TEMEL BAZI KAVRAMLAR ÜRÜN VE MARKA TANIMI MARKALAMA KARARI VE STRATEJ İ LER İ K İŞİ VE SEMBOL OLARAK MARKA BA Ğ LILI Ğ I VE DE Ğ ER İ N İ YARATMA STRATEJ İ LER İ MARKA VE TÜKET İ C İ İ LET İŞİ M İ MARKANIN KONUMLANDIRILMASI DÜNYANIN EN ÜNLÜ VE DE Ğ ERL İ MARKALARINDAN SEÇMELER

3 KİŞİ VE SEMBOL OLARAK MARKA BAĞLILIĞI VE DEĞERİNİ YARATMA STRATEJİLERİ K İŞİ OLARAK MARKA SEMBOL OLARAK MARKA

4 KİŞİ OLARAK MARKA MARKAYA K İŞİ L İ K KAZANDIRAN MARKA İ SM İ YARATMA STRATEJ İ S İ B İ R İ NC İ Ş ART İ Y İ B İ R İ S İ M İ MAJ VE FARKINDALIK YARATMASI MARKA İ SM İ N İ N TANITILMI Ş OLMASI MARKA YARATMADA D İ L B İ L İ M, SES ÖZELL İ KLER İ VE TELAFFUZ G İ B İ N İ TEL İ KLER DE ÖNEML İ D İ R. MARKA İ SM İ N İ N TÜKET İ C İ LER TARAFINDAN Ö Ğ REN İ LMES İ VE HAFIZALARDA YER ETMES İ ÇOK ÖNEML İ D İ R.

5 MARKA İSMİ YARATICISININ GÖZARDI ETMEMESİ GEREKEN HUSUSLAR: YARATILAN MARKA İ SM İ NDEK İ SES SEMBOL İ ZM İ DO Ğ ADA VAR OLAN SESLER İ LE AÇIKLANAB İ LMEL İ İ S İ M TELAFFUZUNUN D İ LDEN D İ LE DE ĞİŞİ K YAPILAB İ LECE Ğİ TEK KEL İ MEDEN OLU Ş AN İ S İ MLER RA Ğ BET GÖRSE DE İ K İ L İ KEL İ ME Ç İ FTLER İ N İ N DE ETK İ L İ OLAB İ LEC Ğİ

6 Pazarlamacılar için asıl karma ş a arzu edilen ürünlerle ilgili marka ismi olu ş turmaktır. KAL İ TEL İ B İ R MARKA İ SM İ İ Ç İ N GERKENLER: 1. Ürünün kalitesi ve yararlılı ğ ı hakkında bir takım ş eyleri ileri sürmelidir. 2. Hatırlatıcı etkiye sahip olmalıdır. 3. Telaffuzu kısa ve kolay olmalı, tüketicinin hafızasında yer etmelidir.

7 KALİTELİ BİR MARKA İSMİ İÇİN GERKENLER: 4. Dikkat çekmeyi ba ş armalı. Çekici olmalı 5. Ça ğ rı ş ım yaptı ğ ı kavram pozitif olmalı. Pozitif bir imaj sergilemeli 6. Dilbilimi tuzaklarından kaçınmalı 7. İ sim farklı olmalı. Tescil edilerek yasal korumaya sahip olmalı.

8 KİŞİSEL MARKA YARATMADA TÜKETİCİYİ BÖLÜMLENDİRMENİN ÖNEMİ MARKA YÖNET İ C İ LER İ N İ N MARKA YARATMADA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUKLARI SORULAR:  TÜKET İ C İ N İ N İ Ç İ NDE BULUNDU Ğ U EKONOM İ K, DEMOGRAF İ K VE CO Ğ RAF İ K KO Ş ULLAR NELERD İ R?  HEDEF ALINAN MÜ Ş TER İ K İ TLES İ N İ ETK İ LEYEN İ Ç VE DI Ş FAKTÖRLER NELERD İ R.  ALGILAMAYI ETK İ LEYEN TÜM KO Ş ULLAR İ ÇER İ S İ NDE TÜKET İ C İ N İ N SATIN ALMADA GÖSTERD İĞİ DAVRANI Ş LAR NELERD İ R?  TÜKET İ C İ İ Ç İ N HANG İ DE Ğ ERLER ÖNEML İ ?  B İ L İ NÇALTINDA HANG İ G İ ZLER YERALMAKTA  MARKA HANG İ K İŞİ SEL TEMALAR ÜZER İ NDE DURACAK?

9 MARKA KİŞİLİĞİ ARACILIĞI İLE STRATEJİK FARKLILIK YARATMAK: K İŞİ L İ K “ Bir mü ş teriyi kazanmanın, bir mü ş teriyi elde tutmaktan daha pahalı bir u ğ ra ş oldu ğ u kabul edilmektedir. Bir ş irketin, mü ş teri ba ğ ımlılı ğ ı yaratması gelecekteki potansiyel kazanımlarını temsil etmektedir.”

10 Marka kişiliği: Arzu, güven,sadakat vb. Marka seslendi ğ i tüketici kitlesine ki ş ili ğ ini tanıtmalıdır. Marka hangi tüketici kitlesine hangi ki ş ilik özelli ğ i ile sesleniyor? Yaratılan marka tüketicilere dönük olarak nasıl bir tutum içerisinde? Ki ş ilik görüntüsü ortaya çıkarılarak tüketiciye dönük ileti ş imi ya da konumlandırması sa ğ lanmalıdır.

11 Marka farklılığı yaratma teknikleri: Edison tekni ğ i İ li ş kilerin do ğ ası tekni ğ i Rasyonel dalga Duygusal dalga Manevi dalga

12 ÜRÜN VE KİŞİLİĞİN BİRLEŞEREK MARKAYI OLUŞTURMASI “ Böyle bir durumda fiyat, performans, güvenirlik gibi konular gündeme gelmez. Alıcı delicesine a ş ık olan birinin özelliklerini sergileyerek markayla sarho ş olur. Satın alma kararı ihtiyaca ba ğ lı de ğ il tamamen iste ğ e dayanır.”

13 MARKA KİŞİLİĞİNİN TEMEL UNSURLARI: GÜVEN ÖNEMSEME HEYECAN VER İ C İ OLMA İ LHAM VER İ C İ OLMA

14 AMBALAJ STRATEJİSİ Ambalaj tasarımının amaçları: 1. i ş letmenin sahip oldu ğ u markanın ambalajının i ş letmenin rakiplerine oranla güçlü ve zayıf tarafları nelerdir? Ambalaj maliyeti rakiplerle kıyaslandı ğ ında maliyeti nedir? Yapı ve tasarım itibarıyla öne çıkan faktörler nelerdir?

15 Görsel kimliğin oluşturulmasında tasarım araçlarının rolü: Ürün sınıflandırması içinde yer almalı Konumlandırmanın yansıtılması Tüketiciyi cezbetme unsuru Ürün/de ğ er ileti ş iminin sa ğ lanması Tanıtıcı mesajları üzerinde ta ş ıması

16 Grafik elemanlarının tasarımı: Renk dizaynı: Dünyanın Önemli Markalarının Do ğ ru Renkleri 100 markanın her birinin logo ve di ğ er özellikleri incelenerek yapılan bir çalı ş maya göre markalar: - %29 kırmızı, %33 mavi, %28 siyah ve gri tonlar, %13 sarı ya da altın rengini kullanıyorlar. - %95’i bir ya da iki renk kullanırken %5’i ikiden fazla renk kullanıyor. - %41 sadece yazı kullanırken %9 logosunda ş irket ismini hiç kullanmıyor.

17 Tüketiciler farklı renklere nasıl tepki veriyorlar? Renkler so ğ uk ve sıcak olarak iki temel kategoriye ayrılabilir. Sıcak renkler enerji; so ğ uk renkler daha çok dinginlik ve güven ile özde ş le ş tirilebilir. Kırmızı : Sıcak bir renktir. Enerjik, gergin, dikkat çekici, arzu uyandıran ş eklinde tanımlanabilir. Yemek, araba, teknoloji ve tarım sektörleri için uygundur. Ev ve sa ğ lık sektörü için tercih edilmemelidir. Enerji, finans, havayolu ve giyim sektörlerinde kullanım yaygınlı ğ ı yoktur. Mavi: So ğ uk bir renktir. Güven ve dinginlik gibi duygularla tanımlanabilir. Enerji, finans, havayolu, teknoloji, sa ğ lık ve tarım sektörleri için uygundur. Ev e ş yası sektörü için kullanı ş lı olmadı ğ ı gibi; giyim, yemek ve arabalarda da tercih edilen bir renk de ğ ildir. Turuncu: Sıcak bir renktir. Canlı, enerjik, e ğ lenceli olarak tanımlanabilir. Teknoloji ve sa ğ lık sektörü için popüler bir renktir. Yemek, ev ve tarım sektörü için sorgulanabilir. Enerji, finans, havayolu, araba ve giyim sektörlerinde tercih edilmez. Siyah: Prestij, de ğ er, zamanlılık ve entellektüellik bu rengi tanımlar. Giyim, teknoloji ve araba sektörü için çok tercih edilir. Ev ve tarım sektörlerinde kullanımı sorgulanabilir. Enerji, finans, havayolu, sa ğ lık ve yemek sektörlerinde kullanılmaz. Beyaz: Saf, asil, temiz ve yumu ş ak beyazı anlatan sıfatlardır. Giyim ve sa ğ lık sektörü için uygundur. Enerji, havayollu, teknoloji, ev e ş yası, araba ve tarım sektörleri için tartı ş ılabilir. Finans ve yemek sektörleri tercih etmez.


"MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ Ö Ğ R. GRV. CEREN EFE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları