Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Deniz taşımacılı ğ ında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet de ğ erlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler de ğ erlendirmeye alınır? -1 Hz  El –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Deniz taşımacılı ğ ında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet de ğ erlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler de ğ erlendirmeye alınır? -1 Hz  El –"— Sunum transkripti:

1  Deniz taşımacılı ğ ında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet de ğ erlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler de ğ erlendirmeye alınır? -1 Hz  El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır de ğ eri aşa ğ ıdakilerden hangisidir? -5 m/s2  Odyometrik test hangi organımız için yapılır? -Kulak  Genç ve sa ğ lıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar? -20 Hz-20kHz  Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti nedir? -90  Gürültü Yönetmeli ğ ine göre Gürültü Maruziyet sınır de ğ eri nedir? -87  Yüksek ba ğ ıl nem, sıcaklı ğ ın düşük olması halinde ne gibi bir hisse neden olur? -Üşüme hissi, ürperme hissi

2  Sıcaklık ölçümünde hangi cihaz kullanılır? -Kuru ve yaş termometre  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir? -A skalası  Termal konfor faktörleri nelerdir? -*Hava Sıcaklı ğ ı *Hava Akımı *Radyant Isı *Havanın Nemi  Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır? -DB  İ nsanların bulundukları ortamda hissetti ğ i ısıya ne denir? -Efektif ısı

3  Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır? -7.5  El-kol titreşimi için Sekiz saatlik bir sürede günlük maruziyet sınır ve etken de ğ eri kaç m/sn karesi olmalıdır? -5-2.5  Normalde kaç atmosfer basınç organizmada rahatsızlık hissi dışında sa ğ lık sorunu yaratmaz? -4  Hangisi insanın ortamla ısı alış verişinde etki eden faktörlerden de ğ ildir? - ( )Hava akım hızı ( )Hava sıcaklı ğ ı (x)Ortamın ısı yalıtımı ( )Radyan ısı

4  İ ş yerinde hava akımının hız de ğ erleri kaç m/sn arasında olmalıdır? -0.3-0.5 m/sn  Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet de ğ eri sınır ve etkin olarak kaç m/sn karesi olmalıdır? - 1.15-0.5  Titreşimden oluşan meslek hastalı ğ ının yükümlülük süresi ne kadardır? -2 Yıl  İ ş yerinde işçiler titreşim frekansı aralıkları kaç hz olan titreşimi algılar? - 1 hz ile 1000 hz

5 Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapılarının özellikleri nasıl olmalıdır? -* Raylı veya döner kapı olmamalı *Acil çıkış kapıları dışa do ğ ru açılmalı *Bu kapılar kilitli ve ba ğ lı bulundurulmamalı *Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı  İ şyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? -80 cm  İ şyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır? -10 m İ şyerlerinde sa ğ lı ğ ı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır. Vücudun savunma mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındı ğ ında bu yollardan en riskli olanı nedir? - Solunum Yolu

6  Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk de ğ işikli ğ i ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü hangisidir? -Titreşim İ şyeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındı ğ ında tüm işçilerin sa ğ lı ğ ına zarar vermedi ğ i kabul edilen de ğ er hangisidir ? -Eşik Sınır De ğ er (ESD)  Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı nedir? -Ergonomi

7 Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sa ğ lıklarına zararlı etkisi olmadı ğ ı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK De ğ eri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon) Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli oldu ğ u belirtilmedikçe, gerekli oldu ğ u bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır? -3 veya 4 "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;........, genetik materyali replikasyon veya aktarma yetene ğ inde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlı ğ ı ifade eder" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmesi en uygundur? -Mikroorganizmalar

8 Enter displiner bir alan olan ergonominin ana özelleşmeleri hangileridir? - Bilişsel Ergonomi, Fiziksel Ergonomi, Örgütsel Ergonomi Antropometri nedir? - İ nsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin di ğ er unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açaca ğ ı zararın gerçekleşebilece ğ i ya da gerçekleşme ihtimali oldu ğ u durumlara……………..denir. -Tehlike-Risk

9  Radyasyon türlerinden hangisinin insan vücuduna alındı ğ ında iyonlaştırma özelli ğ i vardır? -X ışınları  İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda basınç, hangi birim ile ifade edilir? - Newton/m2  İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda basınç, hangi birim ile ifade edilir? - Newton/m2  Basınç de ğ işikli ğ i nedeni ile görülen akut olmayan hadiselerde yükümlülük süresi ne kadardır? -10 yıl  Düşük basıncın gerekti ğ i işlerde, öncelikle hangi işçiler seçilmelidir? - Genç ve tecrübeli işçiler

10  Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açı ğ a çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya de ğ işim ifadesi nedir? -Patlama  Patlama riskinin de ğ erlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınır? 1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılı ğ ı, 2- Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 3- İ şyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, 4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklü ğ ü.

11 Patlamadan korunma dokümanları nelerdir? -1- İ şyerinin genel planı, 2- Makine ve teçhizat yerleşim planı, 3- Proses tanımlaması, 4- Kullanılan maddelerin tanımlanması.  Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima ne yapılmalıdır? -Etiketlenmelidir. Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sa ğ lı ğ ı açısından zararlı olmayaca ğ ı kabul edilen konsantrasyon hangisi ile ifade edilir? -MAK Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir? -STEL

12 Do ğ al halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yada atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir? -Kimyasal madde  0 0C den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklı ğ ında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı hangisidir? - Çok kolay alevlenir madde  İ ş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir.........................hazırlanmalıdır. -Acil eylem planı

13 CAS” ın Türkçe anlamı hangisidir? - Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası  “TWA” nın Türkçe anlamı hangisidir? -8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman a ğ ırlıklı ortalama. Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvılara ne denir? - Kolay alevlenir madde Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri öldürücü...............ve öldürücü...........esas alınmıştır. -doz (LD50), konsantrasyon (LC50) Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonun üst sınırı nedir? -Biyolojik sınır de ğ eri

14 Yangın Çeşitleri ABCDE CinsiKatıSıvıGazMetalElektrik Yanıcı Madde Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb. Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Doğalgaz,Metan. LPG, Propan, Asetilen vb. Magnezyum Alüminyum, Sodyum vb. Elektrik Söndürme Yöntemi Soğutma, Yanmayı Engelleme Engelleme, Boğma, Soğutma EngellemeSoğutma, Boğma İlk iş elektriğin kesilmesi Kullanılan Söndürücü Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü, ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO 2 ve köpüklü söndürücü ABC ve BC tozlu, halon ve CO 2 gazlı söndürücü Sadece D tozlu söndürücü ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü

15 Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldı ğ ı havadaki asbest konsantrasyonu için limit de ğ er aşa ğ ıdakilerden hangisidir? -0.1 lif/cm3 Patlayıcı gaz ve buharların bulundu ğ u ortamlarda hangi tür elektrikli cihaz ve armatürler kullanılmalıdır? -Ex-proof İ nsanda a ğ ır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? -4.grup biyolojik etkenler  4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlı ğ ına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? -30 gün  Biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında Bakanlı ğ a ön bildirimde bulunulur? - Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler

16 İ nsanda a ğ ır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? -4.grup biyolojik etkenler  4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlı ğ ına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? -30 gün  Biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında Bakanlı ğ a ön bildirimde bulunulur? - Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler Antropometri nedir? - İ nsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.

17 Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır? -Cebri havalandırma Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa de ğ işti ğ i kabul edilmektedir? -2-3  Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır? -30  Zararlı toz ve gazların bulundu ğ u ortamlarda tavan yüksekli ğ i en az kaç metre olmalıdır? -3.5  Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekli ğ i en az kaç metre olmalıdır? -3  Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? -10  Çalışma yerlerinde ve ko ğ uşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekli ğ inin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz? -4  Zararlı gaz

18 Fork-liftlerin özellikleri nelerdir? - G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır. Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır. Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir.  Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin hangi işareti yerine getirmelidir? -Dur  Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir? -12 ay  Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen dura ğ an enerjiye ne ad verilir? - Statik Elektrik

19 Sigortalar de ğ iştirilmeden önce yapılacak işler nelerdir? - Gerilim dışı bırakılmalı, Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sa ğ lanmalı, Gerilim yoklu ğ u kontrol edilmeli  Elektrikli el aletlerinin özellikleri nelerdir? - Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için do ğ ru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı, Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli, Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı

20  Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir? -Mavi  Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasa ğ ı basınçlı gaz tüplerinin depolandı ğ ı alanlara en az kaç metredir? -15 m  Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir? -Sarı  Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sa ğ layan kumaş cinsi hangisidir? -Deri  Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, hangi madde ile temas etmesi tehlikelidir? -Ya ğ  Kaynak işlerinin yapıldı ğ ı işyerlerinde tavan yüksekli ğ i en az kaç metre olmalıdır? -5 m

21  Genç işçi tanımı nasıldır? -15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi


" Deniz taşımacılı ğ ında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet de ğ erlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler de ğ erlendirmeye alınır? -1 Hz  El –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları