Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? -1 Hz  El – kol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? -1 Hz  El – kol."— Sunum transkripti:

1  Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? -1 Hz  El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? -5 m/s2  Odyometrik test hangi organımız için yapılır? -Kulak  Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar? -20 Hz-20kHz  Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti nedir? -90  Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değeri nedir? -87  Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde ne gibi bir hisse neden olur? -Üşüme hissi, ürperme hissi

2  Sıcaklık ölçümünde hangi cihaz kullanılır?
-Kuru ve yaş termometre  Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir? -A skalası  Termal konfor faktörleri nelerdir? -*Hava Sıcaklığı *Hava Akımı *Radyant Isı *Havanın Nemi  Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır? -DB  İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ne denir? -Efektif ısı

3  Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır?
-7.5  El-kol titreşimi için Sekiz saatlik bir sürede günlük maruziyet sınır ve etken değeri kaç m/sn karesi olmalıdır? -5-2.5  Normalde kaç atmosfer basınç organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz? -4  Hangisi insanın ortamla ısı alış verişinde etki eden faktörlerden değildir? - ( )Hava akım hızı ( )Hava sıcaklığı (x)Ortamın ısı yalıtımı ( )Radyan ısı

4  İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır?
 Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet değeri sınır ve etkin olarak kaç m/sn karesi olmalıdır?  Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi ne kadardır? -2 Yıl  İş yerinde işçiler titreşim frekansı aralıkları kaç hz olan titreşimi algılar? - 1 hz ile 1000 hz

5 Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapılarının özellikleri nasıl olmalıdır?
-* Raylı veya döner kapı olmamalı *Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı *Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı *Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı  İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? -80 cm  İşyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır? -10 m İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır. Vücudun savunma mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındığında bu yollardan en riskli olanı nedir? - Solunum Yolu

6  Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü hangisidir? -Titreşim İşyeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer hangisidir ? -Eşik Sınır Değer (ESD)  Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı nedir? -Ergonomi

7 Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon) Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır? -3 veya 4 "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; , genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmesi en uygundur? -Mikroorganizmalar

8 Enter displiner bir alan olan ergonominin ana özelleşmeleri hangileridir?
- Bilişsel Ergonomi, Fiziksel Ergonomi, Örgütsel Ergonomi Antropometri nedir? - İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşme ihtimali olduğu durumlara……………..denir. -Tehlike-Risk

9  Radyasyon türlerinden hangisinin insan vücuduna alındığında iyonlaştırma özelliği vardır?
-X ışınları  İş sağlığı ve güvenliği konusunda basınç, hangi birim ile ifade edilir? - Newton/m2  Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut olmayan hadiselerde yükümlülük süresi ne kadardır? -10 yıl  Düşük basıncın gerektiği işlerde, öncelikle hangi işçiler seçilmelidir? - Genç ve tecrübeli işçiler

10  Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi nedir? -Patlama  Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınır? 1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 2- Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 3- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, 4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.

11 Patlamadan korunma dokümanları nelerdir?
-1- İşyerinin genel planı, 2- Makine ve teçhizat yerleşim planı, 3- Proses tanımlaması, 4- Kullanılan maddelerin tanımlanması.  Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima ne yapılmalıdır? -Etiketlenmelidir. Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon hangisi ile ifade edilir? -MAK Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir? -STEL

12 Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yada atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir? -Kimyasal madde  0 0C den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı hangisidir? - Çok kolay alevlenir madde  İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir hazırlanmalıdır. -Acil eylem planı

13 CAS” ın Türkçe anlamı hangisidir?
- Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası  “TWA” nın Türkçe anlamı hangisidir? -8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvılara ne denir? - Kolay alevlenir madde Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri öldürücü ve öldürücü esas alınmıştır. -doz (LD50) , konsantrasyon (LC50) Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonun üst sınırı nedir? -Biyolojik sınır değeri

14 Yangın Çeşitleri A B C D E Cinsi Katı Sıvı Gaz Metal Elektrik Yanıcı Madde Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb. Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Doğalgaz,Metan. LPG, Propan, Asetilen vb. Magnezyum Alüminyum, Sodyum vb. Söndürme Yöntemi Soğutma, Yanmayı Engelleme Engelleme, Boğma, Soğutma Engelleme Soğutma, Boğma İlk iş elektriğin kesilmesi Kullanılan Söndürücü Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü, ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO2 ve köpüklü söndürücü ABC ve BC tozlu, halon ve CO2 gazlı söndürücü Sadece D tozlu söndürücü ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü

15 Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? -0.1 lif/cm3 Patlayıcı gaz ve buharların bulunduğu ortamlarda hangi tür elektrikli cihaz ve armatürler kullanılmalıdır? -Ex-proof İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? -4.grup biyolojik etkenler  4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? -30 gün  Biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur? - Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler

16 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? -4.grup biyolojik etkenler  4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? -30 gün  Biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur? - Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler Antropometri nedir? - İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.

17 Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır?
-Cebri havalandırma Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa değiştiği kabul edilmektedir? -2-3  Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır? -30  Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? -3.5  Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? -3  Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? -10  Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz? -4  Zararlı gaz

18 Fork-liftlerin özellikleri nelerdir?
- G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır. Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır. Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir.  Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin hangi işareti yerine getirmelidir? -Dur  Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir? -12 ay  Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir? - Statik Elektrik

19 Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak işler nelerdir?
- Gerilim dışı bırakılmalı, Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı, Gerilim yokluğu kontrol edilmeli  Elektrikli el aletlerinin özellikleri nelerdir? - Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı, Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli, Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı

20  Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir?
-Mavi  Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara en az kaç metredir? -15 m  Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir? -Sarı  Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi hangisidir? -Deri  Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, hangi madde ile temas etmesi tehlikelidir? -Yağ  Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? -5 m

21  Genç işçi tanımı nasıldır?
-15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi


" Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? -1 Hz  El – kol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları