Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2 Öğrenme Çıktılarının Yazılması
1. Öğrenme çıktısı nedir? 2. Öğrenme çıktıları nasıl yazılır\ifade edilir? 3. Öğrenme çıktıları ile öğretim ve değerlendirme arasındaki ilişki nasıl kurulur? 4. Öğrenme çıktılarının faydaları ve olası problemleri nelerdir?

3 Öğrenme çıktıları; öğrenme etkinlikleri sonucunda öğrencilerden YAPABİLMELERİ beklenilen durumları ifade ederler. her bir dersin sonunda öğrencilerden anlamasını, bilmesini ya da yapabilmesini beklediğimiz belirli durumları gösterirler.

4 Öğrenme çıktıları; Açık ve basit olarak ifade edilmelidir.
Geçerli değerlendirmelerin yapılabileceği biçimde gözlenebilir olarak tanımlanmalıdır. Öğreneni (öğrenciyi) ve öğrenenin yapabileceklerini vurgulamalıdır. Aktif fiiller içeren ifadeler olmalıdır. Konu başlıkları olmamalıdır.

5 Öğrenme çıktıları Karmaşık ifadeler kullanılmamalı, gerekirse açıklamak için birden fazla cümle kullanılmalıdır. Öğrenme çıktıları, “öğrencilerin başardığını nasıl anlayacağımız” göz önüne alarak yazılmalıdır. Çok kapsamlı ya da çok dar olmamalıdır. Çok kapsamlı olursa, değerlendirmek sorun olabilir. Çok dar olursa da değerlendirilemeyecek kadar çok çıktı oluşur. Öğrenme çıktıları sadece bilişsel alanın alt basamaklarından seçilmemelidir. Bu öğrencileri ezberciliğe iter.

6 Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılmalıdır?
Literatürde geçerli olan, Bloom’un taksonomisine (1956) uygun yazım şeklidir. Bu taksonomi, öğrencilerin ulaşması istenilen süreci basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapıda ifade eder. Bloom’un taksonomisi, öğretmenlerin öğrenme çıktılarını yazması için eylemler listesinden oluşan hazır bir yapı sunar.

7 Bilişsel Alanda Bloom Taksonomisinin Hiyerarşik Yapısı
1. BİLGİ 2. KAVRAMA 3. UYGULAMA 4. ANALİZ 5. SENTEZ 6. DEĞERLENDİRME

8 1. BİLGİ Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Tanımlar Tekrarlar Kaydeder Listeleler/ Sıralar Hatırlar Adlandırır Anlatır

9 Örnekler Ö.Ç. İstatistik dersine ilişkin temel kavramları tanımlar.
ÖLÇ. Değişken, parametre, istatistik ve örneklem kavramlarını tanımlayınız. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerini sıralar. ÖLÇ. Bir veri grubunun değişkenliği konusunda bilgi veren istatistikleri listeleyiniz. Ö.Ç. Verileri gruplandırma adımlarını sayar. ÖLÇ. Bir veri setini gruplandırırken hangi basamaklar izlenir? Sıralayınız.

10 2. KAVRAMA Kavrama düzeyi bir öğrencinin öğrenilen bilgiyi kendi bilgisi haline getirmesidir. Kendi kelimeleriyle ifadesi, açıklaması, farklı şekilde ifade etmesini gerektirir. Çevirir Bir başka şekilde / Kendi cümleleriyle ifade eder Betimler / Tasvir eder Farklı şekliyle tanır Açıklar İfade eder Örnek verir Yorumlar Saptar/ Belirler Yerini belirler Rapor eder Özetler

11 Örnekler; Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri arasındaki farkı açıklar.
ÖLÇME. Aritmetik ortalama ile ortanca (medyan) arasındaki farkı açılayınız. Ö.Ç. Frekansları ile sayısal olarak verilmiş veri setini grafikle gösterir. ÖLÇME. Aşağıdaki verileri frekanslarına göre bar grafiği ile gösteriniz. Ö.Ç. Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırır. ÖLÇME. Aşağıdaki değişkenleri sürekli-süreksiz olma durumlarına göre sınıflandırınız. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçülerinin değerlerine göre dağılımın şeklini betimler. ÖLÇME. Normalden sağa çarpık dağılım eğrisi gösteren bir veri setine ait aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer (mod) örneği veriniz.

12 3. UYGULAMA Uygulama düzeyindeki davranışlar daha önce öğrenilen kavramların, ilkelerin, kuramların yeni durumlarda kullanılması ile ilgilidir. Uygular Kullanır Nasıl yapılacağını gösterir Dramatize eder Çalıştırır Takvimini hazırlar Taslak hazırlar Uyarlar Yönetir Gerçekleştirir Örnek problem çözer

13 Örnekler; Ö.Ç. Bir veri setinden merkezi eğilim ölçülerini hesaplar.
ÖLÇME. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve ortancasını hesaplayınız. Ö.Ç. İki değişken arasında korelasyon katsayısını hesaplar. ÖLÇME. Aşağıda yıllara göre gerçekleşen enflasyon oranları ile ihracat/ithalat oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak pearson korelasyon hesaplayınız. Ö.Ç. Ölçme değerlendirme ile ilgili istatistik hesaplamaları yapar. ÖLÇME. Yandaki tablodaki verileri kullanarak, öğrenci puanlarının standart sapmasını hesaplayınız.

14 4. ANALİZ Bir bütün ya da sistemi öğelerine ayırmak, öğeler arasındaki ilişkileri belirlemek. Bütün ya da sistemle ilgili özellikleri, kuram ve ilkeleri bilmek. Hipotez kurar Deney yapar Test eder/ Sınar Karşılaştıır İlişkilendirir Çözümler Öğelerini belirler Öğelerine ayırır Analiz eder Bağıntıları saptar İlkeleri bulur

15 Örnekler; Ö.Ç. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler. ÖLÇME. Kooperatifin üyeleri olmazsa hangi işlevinde ne tür aksamalar meydana gelir? Ö.Ç. Verilen araştırma hipotezini uygun istatistiksel hipotez testini kullanarak test eder. ÖLÇME. Basın özgürlüğü olan ülkelerin ekonomik büyümesinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Aşağıda bazı ülkelerin basın özgürlüğü olma durumu ve büyüme oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak iddiayı test ediniz. Ö.Ç. Öğrenme öğretme süreci içerisinde zamana ve deneyime göre öğretmen rolünün nasıl değiştiğini analiz eder. ÖLÇME. Yeni mezun bir öğretmen ile 20 yıllık deneyimi olan bir öğretmenin sınıf uygulamalarını karşılaştırınız.

16 5. SENTEZ Belirli fikir yada öğeleri bir takım ilişki ve kurallara göre bir araya getirip bir bütüne, bir genellemeye, bir kurama ulaşma şeklindeki davranışları kapsar. Sentezde yenilik, özgünlük olmalıdır. Birleştirir (özgün şekilde) Plan oluşturur Önerir Tasarlar Formüle eder Yapılandırır / İnşa eder Oluşturur Organize eder Üretir Geliştirir Simule eder/ Benzetim kurar

17 Örnekler; Ö.Ç. Ekonomik krizden çıkma konusunda özgün bir ekonomik model geliştirir. ÖLÇME. Ekonomik krizin en az etkileyebileceği bir ekonomik model oluşturunuz ve modelin niçin diğer modellerden daha fazla işe yarayacağını savununuz. Ö.Ç. Bilinen ekonomik problemlere çözüm önerileri geliştirir. ÖLÇME. …… ekonomik problemi konusunda bir araştırma gerçekleştirerek araştırma bulguları ışığında probleme ilişkin çözüm önerilerinizi belirtiniz. Ö.Ç. Hasta eğitimine ilişkin yeni bir program tasarlar. ÖLÇME. Hastaların eğitimine ilişkin bir program organize ediniz.

18 6. DEĞERLENDİRME Bu düzeydeki davranışlar daha çok bir olayın, bir durumun ya da bir ürünün niteliği hakkında belirli ölçütler kullanarak bir değer yargısına ulaşılması gibi davranışları içerir. Yargıya varır /Hüküm verir İrdeler Karşılaştırıp eleştirir Değer biçer Uygunluğunu denetler Değerlendirir Tutarsızlıkları söyler Hataları Düzeltir/Yeniler Doğruluğu-yanlışlığını kanıtlar Ölçütlere göre eleştirir Kural ve ölçüte uygunluğu araştırır

19 Örnekler; Ö.Ç. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir.
ÖLÇME. Bir araştırma makalesini, bilimsel araştırma kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. Ö.Ç. Bir ekonomik uygulamayı ölçütlere göre eleştirir. ÖLÇME. Merkez bankasının uyguladığı serbest döviz kuru rejimini eleştiriniz.

20 ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ VE YÖNTEMLER
Ölçülecek öğrenme çıktısının yapısına göre, Açık uçlu yazılı soruları (Essay) Sözlü sınavlar (Mülakat) Çoktan seçmeli testler Kısa cevaplı sorular Eşleştirme maddeleri Doğru-yanlış maddeleri’nin yanında Performans değerlendirme Portfolio dosyaları Ödevler Projeler Kavram haritaları vb. kullanılabilir.

21 BİLiŞSEL ALAN DIŞINDAKİ ÖĞRENME ÇIKTILARI

22 Duyuşsal Alan, Hoşlanma, İlgi duyma, Zevk alma, Nefret etme,
Kabullenme, İstek duyma, vb. gibi duygularla ilgili öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanını ifade eder.

23 DUYUŞSAL ALANIN ALT BASAMAKLARI
5. Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik: Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme. 4.Örgütleme: Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme. 3.Değer Verme: Bir davranış, olay yada olguya değer verme, bir değeri diğerlerine tercih etme ve bir değere kendini adama. 2.Tepkide Bulunma: Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma. 1.Alma: Belirli bir fikir, olay yada uyarıcıya dikkat çekme, bunlara karşı hoşgörülü olma ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme.

24 Psikomotor Alan, Bedensel, Fiziksel performansa dayalı,
Beceri gerektiren etkinlikler, vb. öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanıdır.

25 PSİKOMOTOR ALANIN ALT BASAMAKLARI
  Yaratma: Yeni, orijinal bir ürün ortaya koyma. 4. Duruma Uydurma: Önceden kazanılan becerileri yeni durumlarda kullanma.   Beceri Haline Getirme: Bir beceriyi kendi başına hiç kimseden yardım almadan istenilen düzeyde yapma.   2. Kılavuzlanmış Faaliyet: Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra da kendisinin yapması. 1. Uyarılma: Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme, hareketlerin farkına varma.

26 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri

27 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Araştırma-Soruşturma Yoluyla Öğretim Stratejisi

28 Öğretim Yöntemleri Anlatma Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma
Problem Çözme Bireysel Çalışma

29 Grupla Öğretim Teknikleri Bireysel Öğretim Teknikleri
Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

30 HEDEF-YÖNTEM İLİŞKİSİ

31 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ÖĞRENME ÇIKTILARININ YAZILMASI VE ÖLÇÜLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları