Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders Öğrenme Çıktıları Yazma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders Öğrenme Çıktıları Yazma"— Sunum transkripti:

1 Ders Öğrenme Çıktıları Yazma
Bozok Üniversitesi Bilgilendirme Toplantısı

2 Amaç: Konuya ilişkin şu ana kadar yapılanları gözden geçirip, yapılanlara ve yapılacak olanlara yönelik sürekli iyileştirme sürecini devam ettirmektir.

3 ŞU ANDA NEREDEYİZ?

4 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (QF/TYYÇ) PROGRAM İLİŞKİSİ

5

6

7 Bölümün Eğitim Amaçları:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜNÜN YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI Bölümün Eğitim Amaçları: 1. Elektrik –Elektronik Mühendisliğinin temellerini özümsemiş, 2. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile donatılmış, girişimci 3. Ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet edebilen, 4. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, 5.Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, 6. Evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş, Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

8 Program Çıktıları:(P.Ç.)
BİLGİ : (Kurumsal, Uygulamalı): (Kuramsal, Uygulamalı): 1. Matematik, Temel Bilim ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi sahip olma. 1. Alanıyla ilgili edindiği temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri hatırlar. 1. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tanır. 1. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirir.

9 Beceriler (Kuramsal/Bilişsel, Uygulamalı): (Kavramsal/Bilişsel, Uygulamalı): 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 2. Alanıyla ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır. 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında deney tasarlama, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi. 3. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır. .

10 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle problemleri tanımlama, analiz, modelleme ve çözme becerisi. 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında karşılaştığı problemleri bilimsel yöntem ve tekniklerle çözer. (5) 4. Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. (5) 4. Alanıyla ilgili karşılaştığı probleme uygun, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. (5) 5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında istenilen bir gereksinimi karşılamak üzere bir sistemi, sistem bileşenlerini ve süreçlerini ekonomik, çevresel, etik vb. gerçekçi kısıtlar altında tasarlayabilme becerisi. 5. Alanıyla ilgili istenilen bir gereksinimi karşılamak üzere bir sistemi, sistem bileşenlerini ve süreçlerini ekonomik, çevresel, etik vb. gerçekçi kısıtlar altında tasarlar. (4)

11 KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER :
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 6. Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği. 6. Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve takım içerisinde sorumluluk alır. 7. Proje planlama, yönetme ve yürütme yetkinliği. 7. Alanıyla ilgili bir projenin her aşamasında sorumluluk alır. 8. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimini planlayabilme ve yönetme yetkinliği. 8. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimini hedefleyen proje ve etkinlikler geliştirir.

12 (Öğrenme Yetkinliği) 9. Yaşam boyu öğrenme, alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli yenileme yetkinliği. 9. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 9. Öğrenme gereksinimlerini belirler. 9. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

13 (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
10. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliği. 10. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade eder/aktarır/paylaşır. 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel, toplumsal, ekonomik ve çevresel düzeyde etkilerinin bilincinde olabilme yetkinliği. 11. Alanının gerektirdiği kararların ve uygulamaların evrensel, toplumsal, ekonomik ve çevresel düzeyde etkilerini kontrol etmeyi amaçlayan mevzuata uygun davranır.

14 (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
12. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme yetkinliği. 12. Bir yabancı dilde alanıyla ilgili bilgileri izler. 12. Bir yabancı dilde meslektaşları ile iletişim kurar. 13. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliği. 13. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Farklı kültürlerde yaşama uyum sağlar.

15 Alana Özgü Mesleki Yetkinlik)
14. Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik değerlere sahip olma yetkinliği. 14. Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. 15. Sosyalleşme, hukuksal sorumluluk, kalite yönetimi, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma yetkinliği. (farklı kategorileri bir cümlede toplamamalıyız) 15. Sosyal hakların evrenselliğine değer verir. 15. Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. 15. İş sağlığı ve güvenliği yasasına uygun davranır.

16 Temel kavramlar Amaç: Eğitim süreci sonunda beklenen davranışların başarılması için spesifik eğitimsel etkinliklerin tasarlanmasına şekil ve yön veren genel ifadelerdir.

17 Temel kavramlar Yeterlik:Bir eğitim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin (bilgiknowledge), neleri yapabileceğinin (beceriskill) ve hangi yetkinliklere (competence)sahip olacağının tanımıdır.

18 Temel kavramlar Yetkinlik:Bilgiyi,beceriyi,kişisel,sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.

19 Temel kavramlar Bilgi (knowledge): Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. “Bilgi” teorik ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır. Beceri (Skill):Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilmek için bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. “Beceriler”, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.

20 Temel kavramlar Öğrenme çıktısı: Bir öğrencinin öğrenme sürecini tamamladıktan sonra neleri bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiğini açıklayan ifadelerdir. Öğrenme süreci bir ders ya da modül olabilir.

21

22 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Ders:Elektrik Devreleri I
Amaç: Elektrik devreleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, doğru akım devrelerinin geçici ve sürekli durumdaki çözüm yöntemlerini öğrenmek. Ders Öğrenme Çıktıları: Elektrik devrelerinin temel yasalarını öğrenmek, Devre çözüm yöntemlerini öğrenmek, Doğru akım devrelerinin akımlarını yapabilmek, Devrelerin geçici davranışlarını analiz edebilmek, Devre çözümünde PSpice, Elektronic Workbench vb bilgisayar programlarını kullanabilmek, 6. Devre tasarımı yapmak.

23 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Ders:Elektrik Devreleri I
Amaç: Elektrik devreleri ile ilgili temel kavramları ve doğru akım devrelerinin geçici ve sürekli durumdaki çözüm yöntemlerini kavramasını sağlamak. Ders Öğrenme Çıktıları: Elektrik devrelerinin temel yasalarını açıklar. Devre çözüm yöntemlerini açıklar. Doğru akım devrelerinin akımlarını yapar. Devre çözümünde PSpice, Elektronic Workbench vb. bilgisayar programlarını kullanır. (5) 5. Devrelerin geçici davranışlarını analiz eder. (4) Devre tasarımı yapar.

24 Öğrenme çıktıları Öğretmekten öğrenmeye bir anlayış değişikliğini, bir dönüşümü vurgular. Öğrenci kazanımlarına odaklanmaya, Öğrenme –öğretme –değerlendirme ilişkisini oluşturmaya yöneliktir.

25 Öğrenme çıktıları yazılırken nelere dikkat edilmelidir?
Ders/modül öğrenme çıktılarının; Alanın ihtiyaçları (bilgi, beceri, yetkinlik), Programın amaç ve yeterlikleri Dersin/modülün amacı ile ilişkili ve uygun olmasına dikkat edilmelidir. Hedeflenen öğrenme düzeyine (Lisans-lisansüstü vb.) ve tipine (bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor) uygun olmalıdır. Öğrenciye ve öğrencinin yapabileceklerine yönelik olmalıdır. Sürece değil, sonuca odaklanılmalıdır. Öğrenme çıktılarının başarılabilmesi açısından (kaynaklar, zaman vb.) gerçekçi olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olması önerilmektedir. Aktif fiiller içeren ifadeler olmalıdır. Konu başlıkları olmamalıdır.

26 Öğrenme çıktıları yazılırken nelere dikkat edilmelidir?
Herkes için anlaşılır olmalıdır. Karmaşık cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır. Öğrenme çıktısının başarılması uzun sürede olacaksa (ör. meslek yaşantısına kadar uzanacaksa) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.) Her bir öğrenme çıktısı için tek bir fiil kullanmaya dikkat edilmelidir. Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır. Öğrenme çıktıları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. Öğrenme çıktılarını yazarken bunların nasıl değerlendirileceği düşünülmelidir. Çok kapsamlı ya da çok dar olmamalıdır. Çok kapsamlı ve karmaşık olursa, değerlendirmek sorun olabilir. Çok dar olursa da değerlendirilemeyecek kadar çok çıktı oluşabilir.

27 Öğrenme çıktıları yazılırken nelere dikkat edilmelidir?
Öğrenme çıktısı gerektiğinde alt öğrenme çıktıları ile daha açık hale getirilmelidir. Örneğin; Öğrenme çıktısı 1: Stresi yapıcı şekilde yönetir. Alt öğrenme çıktısı 1.1: Potansiyel stres kaynaklarını tanımlar. Alt öğrenme çıktısı 1.2: Genel ve kişisel stres paternlerini öngörür. (predict). Alt öğrenme çıktısı 1.3: Stresi önlemek ya da kontrol edebilmek için uygun stres yönetimi tekniklerini seçer. Alt öğrenme çıktısı 1.4: Kişisel stres yönetimi planı oluşturur.

28 Öğrenme Çıktıları Yazımı ve Öğrenme alanları
Öğrencilerden, öğrenme sürecinin sonunda yapması beklenenler 3 temel alanda yer alır. 1. Düşünme, bilgi (bilişsel) 2. Yapma, beceri (psiko-motor) 3. Hissetme, tutum (duyuşsal) Bazı öğrenme birimleri aynı zamanda birden fazla alanı içerebilir. Öğrenme çıktılarının yazılmasında, Bloom’un taksonomisi kullanılır. Bloom’un taksonomisi, öğretenlerin öğrenme çıktılarını yazması için eylemler listesinden oluşan hazır bir yapı sunar. Bloom taksonomisi üç öğrenme alanı içerir: • Bilişsel alan • Duyuşsal alan • Devinişsel alan

29 Bilişsel Süreç Boyutu, basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı olarak şöyle sıralanmıştır:

30 Bilişsel Süreç Boyutu, bazı kaynaklarda ise şöyle sıralanmıştır
Bilişsel Süreç Boyutu, bazı kaynaklarda ise şöyle sıralanmıştır. Her ikisi de kabul görmektedir.

31 1. Hatırlama veya (Bilgi): Uzun süreli bellekten ilgili bilgiyi hatırlamaktır. Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Örnek fiiller: Tanımlar, tanır, tekrarlar, kaydeder, listeleler/ sıralar, hatırlar/anımsar, adlandırır, anlatır, işaret eder, eşleştirir.

32 Örnekler Ö.Ç. İstatistik dersine ilişkin temel kavramları tanımlar.
ÖLÇME Değişken, parametre, istatistik ve örneklem kavramlarını tanımlayınız. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerini sıralar. ÖLÇME Bir veri grubunun değişkenliği konusunda bilgi veren istatistikleri listeleyiniz. Ö.Ç. Verileri gruplandırma adımlarını sayar. ÖLÇME Bir veri setini gruplandırırken hangi basamaklar izlenir? Sıralayınız.

33 Örnekler Ö.Ç. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylarının tarihlerini söyler/yazar.(Tanıma) Ö.Ç. Tarihte önemli olayların tarihlerini sorulduğunda anımsar/söyler. (Anımsama)

34 2.Anlama veya (Kavrama): Sözlü, yazılı, sembol ve grafik iletişimle gönderilen mesajlardan anlam çıkarmaktır. Bir öğrencinin öğrenilen bilgiyi kendi bilgisi haline getirmesidir. Kendi kelimeleriyle ifadesini, açıklamasını, farklı şekilde ifade etmesini gerektirir. Örnek fiiller: Çevirir, bir başka şekilde / kendi cümleleriyle ifade eder, betimler / tasvir eder, farklı şekliyle tanır, açıklar, ifade eder, örnek verir, yorumlar, saptar/ belirler, yerini belirler, rapor eder, özetler, sonuç çıkarır, karşılaştırır, sınıflar.

35 Örnekler Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçüleri arasındaki farkı açıklar.
ÖLÇME. Aritmetik ortalama ile ortanca (medyan) arasındaki farkı açılayınız. Ö.Ç. Frekansları ile sayısal olarak verilmiş veri setini grafikle gösterir. ÖLÇME. Aşağıdaki verileri frekanslarına göre bar grafiği ile gösteriniz. Ö.Ç. Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırır. ÖLÇME. Aşağıdaki değişkenleri sürekli-süreksiz olma durumlarına göre sınıflandırınız. Ö.Ç. Merkezi eğilim ölçülerinin değerlerine göre dağılımın şeklini betimler. ÖLÇME. Normalden sağa çarpık dağılım eğrisi gösteren bir veri setine ait aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer (mod) örneği veriniz.

36 Örnekler Ö.Ç. Resim sanatındaki çeşitli stillere ilişkin örnekler verir.(Örnek gösterme) Ö.Ç. Bir kavram, ilke vb’nin hangi kategoriye ait olduğunu belirler.(Sınıflama) Ö.Ç. Videoda gösterilen olayların kısa bir özetini yazar. (Özetleme) Ö.Ç. Yabancı dil öğrenirken örneklerden gramatik ilkeleri belirtir.(Sonuç çıkarma) Ö.Ç. Tarihî olayları günümüz şartlarıyla karşılaştırır. (Karşılaştırma) Ö.Ç. Fransa’da 18. yüzyılda yaşanan önemli olayların nedenlerini açıklar.(Açıklama)

37 3.Uygulama: İşlemi/yöntemi verilen bir durumda kullanmak veya yapmaktır. Uygulama düzeyindeki davranışlar daha önce öğrenilen kavramların, ilkelerin, kuramların yeni durumlarda kullanılması ile ilgilidir. Örnek fiiller: Uygular, kullanır, nasıl yapılacağını gösterir, dramatize eder, çalıştırır, hazırlar, takvimini hazırlar, taslak hazırlar, uyarlar, yönetir, gerçekleştirir, örnek problem çözer, düzenler, yürütür, hesaplar, yapar.

38 Ö.Ç. Bir veri setinden merkezi eğilim ölçülerini hesaplar.
Örnekler Ö.Ç. Bir veri setinden merkezi eğilim ölçülerini hesaplar. ÖLÇME. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve ortancasını hesaplayınız. Ö.Ç. İki değişken arasında korelasyon katsayısını hesaplar. ÖLÇME. Aşağıda yıllara göre gerçekleşen enflasyon oranları ile ihracat/ithalat oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak pearson korelasyon hesaplayınız. Ö.Ç. Ölçme değerlendirme ile ilgili istatistik hesaplamaları yapar. ÖLÇME. Yandaki tablodaki verileri kullanarak, öğrenci puanlarının standart sapmasını hesaplayınız. Ö.Ç. Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini hesaplar.(Yapma)

39 4. Analiz: Bütünü bileşenlerine ayırma ve parçaların birbirleriyle ve bütünün genel yapısı veya amacı ile ilişkisini belirlemek anlamına gelir. Bütün ya da sistemle ilgili özellikleri, kuram ve ilkeleri bilmektir. Örnek fiiller: Hipotez kurar, deney yapar, test eder/ sınar, karşılaştırır, neden sonuç ilişkisi kurar, ilişkilendirir, çözümler, öğelerini belirler, öğelerine ayırır, analiz eder, kategorize eder, bağıntıları saptar, ilkeleri bulur, eleştirir, ana hatlarını gösterir, organize eder, farklılaştırır, niteler/atfeder.

40 Örnekler Ö.Ç. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler. ÖLÇME. Kooperatifin üyeleri olmazsa hangi işlevinde ne tür aksamalar meydana gelir? Ö.Ç. Verilen araştırma hipotezini uygun istatistiksel hipotez testini kullanarak test eder. ÖLÇME. Basın özgürlüğü olan ülkelerin ekonomik büyümesinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir. Aşağıda bazı ülkelerin basın özgürlüğü olma durumu ve büyüme oranları verilmiştir. Bu verileri kullanarak iddiayı test ediniz.

41 Örnekler Ö.Ç. Öğrenme öğretme süreci içerisinde zamana ve deneyime göre öğretmen rolünün nasıl değiştiğini analiz eder. ÖLÇME. Yeni mezun bir öğretmen ile 20 yıllık deneyimi olan bir öğretmenin sınıf uygulamalarını karşılaştırınız. Ö.Ç. Bir matematik probleminde ilgili ve ilgisiz sayılar arasında ayrım yapar.(Farklılaştırma) Ö.Ç. Yazarın politik görüşlerine dayanarak bir makalesindeki görüşünü belirler.(Atfetme)

42 5. Değerlendirme veya (sentez): Kriter ve standartlara göre karara varmak / hüküm vermektir. Belirli fikir yada öğeleri bir takım ilişki ve kurallara göre bir araya getirip bir bütüne, bir genellemeye, bir kurama ulaşma şeklindeki davranışları kapsar. Sentezde yenilik, özgünlük olmalıdır. Örnek fiiller: Birleştirir (özgün şekilde), plan oluşturur, önerir, tasarlar, formüle eder, yapılandırır / inşa eder, oluşturur, organize eder, üretir, geliştirir, simule eder/ benzetim kurar, dizayn eder, önerir, yeniden düzenler, tasarlar, karar verir, yaratır, kontrol eder, eleştirir.

43 Örnekler Ö.Ç. Ekonomik krizden çıkma konusunda özgün bir ekonomik model geliştirir. ÖLÇME. Ekonomik krizin en az etkileyebileceği bir ekonomik model oluşturunuz ve modelin niçin diğer modellerden daha fazla işe yarayacağını savununuz. Ö.Ç. Bilinen ekonomik problemlere çözüm önerileri geliştirir. ÖLÇME. …… ekonomik problemi konusunda bir araştırma gerçekleştirerek araştırma bulguları ışığında probleme ilişkin çözüm önerilerinizi belirtiniz. Ö.Ç. Hasta eğitimine ilişkin yeni bir program tasarlar. ÖLÇME. Hastaların eğitimine ilişkin bir program organize ediniz.

44 Örnekler Ö.Ç. Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olana karar verir. (Eleştirme). Ö.Ç. Gözlemlediği verilere göre bir bilim adamının düşüncelerini ve ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceler.(Kontrol etme) Ö.Ç. Görme engelli çocukların ailelerine yönelik yeni bir eğitim programı tasarlar. (Tasarlama)

45 6. Yaratma veya değerlendirme: Orijinal bir ürün oluşturmak ya da tutarlı bir bütün oluşturmak için parçaları bir araya getirmek. Bu düzeydeki davranışlar çok bir olayın, bir durumun ya da bir ürünün niteliği hakkında belirli ölçütler kullanarak bir değer yargısına ulaşılması gibi davranışları da içerir. Örnek fiiller: Yargıya varır /hüküm verir, irdeler, karşılaştırır, eleştirir, değer biçer, uygunluğunu denetler, değerlendirir, tutarsızlıkları söyler, hataları düzeltir/yeniler, doğruluğunu-yanlışlığını kanıtlar, ölçütlere göre eleştirir, kural ve ölçüte uygunluğunu araştırır, çıkarımda bulunur, gerçekleştirir, araştırır, destekler, çözer, oluşturur, planlar.

46 Örnekler Ö.Ç. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir.
ÖLÇME. Bir araştırma makalesini, bilimsel araştırma kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. Ö.Ç. Bir ekonomik uygulamayı ölçütlere göre eleştirir. ÖLÇME. Merkez bankasının uyguladığı serbest döviz kuru rejimini eleştiriniz. Ö.Ç. Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlar. (Planlama) Ö.Ç. Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturur. (Oluşturma) Kaynak: Andersen ve Ark Lougman ınc. Yüksel, S. (2007). Bilişsel Alanın Sınıflamasında (Taksonomi) Yeni Gelişmeler ve Sınıflamalar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(3),

47 Duyuşsal Öğrenme Alanı
Bu öğrenme türü, öğrenmenin duygusal tarafı üzerine odaklanıp bilgi edinme isteğinden, inançların, fikirlerin ve davranışların birleştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Hoşlanma, ilgi duyma, zevk alma, nefret etme, kabullenme, istek duyma, vb. gibi duygularla ilgili öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanını ifade eder.

48 DUYUŞSAL ALANIN ALT BASAMAKLARI
5. Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik: Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme. 4.Örgütleme: Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme. 3.Değer Verme: Bir davranış, olay yada olguya değer verme, bir değeri diğerlerine tercih etme ve bir değere kendini adama. 2.Tepkide Bulunma: Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma. 1.Alma: Belirli bir fikir, olay yada uyarıcıya dikkat çekme, bunlara karşı hoşgörülü olma ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme.

49 Duyuşsal öğrenmenin öğrenme çıktılarını yazarken kullanılan bazı fiiller:
Harekete geçer, kabul eder, tamamlar, mücadele eder, müdahale eder, savunur, tartışır, gösterir, izler, dinler, yargılar, sıralar, düzenler, katılır, paylaşır, ilişkilendirir, rapor eder, çözer, destekler, değer verir, iş birliği yapar, sentezler, değerlendirir, uygular, soru sorar. Örnek: D.Ç. Kendi davranışının sorumluluğunu kabul eder. D.Ç. Bağımsız olarak çalışma isteğine değer verir.

50 Psikomotor (Devinişsel) Öğrenme
Psiko-motor öğrenme beynin fonksiyonlarının ve kas hareketlerinin koordinasyonunu içeren fiziksel beceriler üzerine odaklanır. Psiko-motor öğrenme türü, genellikle, sağlık bilimleri, sanat, müzik, mühendislik, tiyatro ve beden eğitimi ve laboratuar çalışmaları gerektiren alanlarda kullanılmaktadır.

51 PSİKOMOTOR ALANIN ALT BASAMAKLARI
5. Yaratma: Yeni, orijinal bir ürün ortaya koyma. 4. Duruma Uydurma: Önceden kazanılan becerileri yeni durumlarda kullanma. 3. Beceri Haline Getirme: Bir beceriyi kendi başına hiç kimseden yardım almadan istenilen düzeyde yapma. 2. Kılavuzlanmış Faaliyet: Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra da kendisinin yapması. 1. Uyarılma: Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme, hareketlerin farkına varma.

52 Psikomotor(devinişsel) öğrenmenin öğrenme çıktılarını yazarken kullanılabilecek bazı fiiller:
Seçer, tanımlar, ayırt eder, ilişkilendirir, başlar, gösterir, hareket eder, tepkide bulunur, izler, tekrar eder, yapılandırır, güçlendirir, organize eder, uyarlar, değiştirir, yeniden organize eder, çeşitlendirir, ayarlar, birleştirir, oluşturur, yapar, sonuç çıkarır. Örnek: Ç.Ö. Kurallara uygun olarak otomobil kullanır. Kaynak: Bloom’s Taxonomy of Learning Domains The Three Types of Learning. Web: nwlink.com/-Donçlark/hrd/bloom.html

53 ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ VE YÖNTEMLER
Ölçülecek öğrenme çıktısının yapısına göre, Açık uçlu yazılı soruları (Essay) Sözlü sınavlar (Mülakat) Çoktan seçmeli testler Kısa cevaplı sorular Eşleştirme maddeleri Doğru-yanlış maddeleri’nin yanında Performans değerlendirme Portfolio dosyaları Ödevler Projeler Kavram haritaları vb. kullanılabilir.

54 Ders /modül öğrenme çıktıları kontrol listesi
Programın ve dersin/modülün genel amaçlarına uygun. Alan için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları yansıtıyor. Gerektiğinde alt çıktılar belirlenmiş. Sürece değil, sonuca odaklanılmış. Öğrenciye yönelik yazılmış. Açık ve anlaşılır (bilmek, anlamak, öğrenmek gibi belirsiz terimlere yer verilmemiş) şekilde ifade edilmiş. Hedeflenen öğrenme düzeyine (ön lisans, lisans, vb.) ve tipine (bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor) uygun yazılmış. Yeterli sayıda öğrenme çıktısı yazılmış. Ölçülebilir ve gözlenebilir. Bir öğrenme çıktısı için sadece bir fiil kullanılmış.

55 PROGRAM ÇIKTILARINI (VEYA YETERLİKLERİNİ) DERS KAZANIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRME

56 Öğrenme çıktıları neden önemli?
Öğrenciden başarması beklenen öğrenmenin derinliğini ve tiplerini (bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal) tanımlar. Biçimlendirici, belgelendirici ve önceki öğrenmelerin ölçülmesi için objektif kriterler sağlar. Modül ya da alt birimler oluşturulabilecek şekilde öğrenmenin bir birleri ile uyumlu birimlerini tanımlar. Eğiticiler ve öğrencilere eğitim sürecinde rehberlik eder. Öğrenme beklentileri konusunda öğrencilere net bilgi sağlar. Mezunları istihdam edeceklere mezunların yeterlikleri konusunda net bilgi sağlar.

57 ÖRNEK DERS VE PROGRAM ÇIKTILARI

58 Jeoloji Mühendisliği Lisans Programı Ders: Mukavemet
Amaç: Öğrencinin mukavemetin temel prensiplerini kavramasını sağlamak. Öğrenme çıktıları: 1. Cisimlerin mukavemeti ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Kesit tesir diyagramlarını çizer. 3. Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinin bir yapı elemanına ait kesitte meydana getireceği gerilme ve şekil değiştirmeleri belirler. 4. Çubuk sistemlere ait elastik ve elastic olmayan burkulma durumunda yapı elemanı için kritik yükü hesaplar. .

59 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI Ders: Fen ve Teknoloji Öğretimi I
Amaç: Öğrencinin mukavemetin temel prensiplerini kavramasını sağlamak. Öğrenme çıktıları: Bilim, fen ve teknoloji kavramlarının arasındaki ilişkiyi açıklar. Fen ve teknoloji okuryazarlığı kavramını tanımlar. Fen ve teknoloji öğretim programının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerine uygun bir fen dersinin nasıl olmasını gerektiğini açıklar. Temel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Deneysel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmedeki rolünü takdir eder. Fen ve teknoloji dersini etkili bir şekilde öğretme konusunda öz yeterlik inancı yüksektir.

60

61 ÖĞRENME STRATEJİLERİ Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri

62 Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
ÖĞRENME STRATEJİLERİ Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Araştırma-Soruşturma Yoluyla Öğretim Stratejisi

63 Öğretim Yöntemleri Anlatma Tartışma Örnek Olay Gösterip Yaptırma
Problem Çözme Bireysel Çalışma

64 Öğretin Teknikleri Grupla Öğretim Teknikleri
Bireysel Öğretim Teknikleri Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

65 Kaynaklar A taksonomy for learning, teaching, and assessing (2001). A revision of Bloom’s taxanomy of educational objectives. Editors:L.W. Anderson and D.R. Krathwohl., P.M. Airasian, K.A, Truikshank., R.E. Mayer., P.R. Pintrıch., J.Raths., M.C. Wittrock. Longman, ınc. Kısakürek M.A(2009).Öğrenme kazanımlarının yazılması ve kullanılması. BEK’ de yapılan sunum notları. Krath wohl R.D(2002).A revision of Bloom’s taxonomy: an Overview. Çevirenler:Köğce D, Aydın M ve Yıldız, C. (2009). Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel bir bakış. Elementary Education online 8(3). ç.1-7. Yüksel, S (2007). Bilişsel alanın sınıflamasında (taksonomi) yeni gelişmeler ve sınıflamalar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(3), Ankara Üniversitesi’nin ve Sakarya Üniversitesi’nin konuyla ilgili dokümanları.

66 TEŞEKKÜRLER


"Ders Öğrenme Çıktıları Yazma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları