Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş Dersinin İçeriği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş Dersinin İçeriği"— Sunum transkripti:

1 Giriş Dersinin İçeriği
Bilim, bilimsel yaklaşım ve sosyal bilim olarak İktisat Bilimi İktisat biliminde temel kavramlar İktisat biliminin konusu ve kapsamı İktisat biliminin dalları

2 İktisat=Ekonomi İktisat;Arapça kökenli
“kasıtlı, bilinçli, ılımlı haraket” Günlük dilde Türkçeye “tutumluluk” olarak geçmiş Ekonomi; eski Yunanca kökenli (oikonomos/oikos-nomos) Aristonun öğrencisi Critobule “ev ve çiftlik idaresi” anlamında kullanmış

3 İktisat Biliminin Amacı
Bilimin Amacı: Gerçek hayatta gözlemlenen olayları ve davranışları açıklamaktır. İktisat Biliminin Amacı: İktisadi olaylar arasındaki neden- sonuç ilişkilerini araştırmak ve bu ilişkileri bilimsel kurallara bağlamaya çalışmaktır. İktisadi gerçeği bulmak; iktisadi gerçek olaylar arasındaki değişmez ilişkileri ortaya koymaktır.

4 İKTİSAT BİLİMİNİN YÖNTEMİ
Bilimsel Yöntem: Gerçek hayatta gözlemlenen olayları ve davranışları açıklamak için takip edilecek yol ve uygulanacak kurallardır. Bilimsel yöntem 3 aşamadan oluşur: Sorunun Tanımlanması Model Oluşturulması Modelin Testi

5 İKTİSAT BİLİMİ DE BİLİMSEL YÖNTEMİ İZLER.
1.AŞAMA SORUNUN TANIMLANMASI AŞAMASI (Bir malın talebinde meydana gelen değişimlerin nedeni nedir?) 2.AŞAMA MODEL OLUŞTURMA AŞAMASI (Talep değişimine neden olabilecek faktörler akıl yürütme yoluyla bulunmaya çalışılır, MODEL oluşturulur. Modelin, istenen olayın nasıl ortaya çıktığına ilişkin sonucuna da HİPOTEZ denir. 3.AŞAMA MODELİN TEST AŞAMASI (Hipotez testleri yapılır. Testlerden geçen modeller kabul, geçmeyenler ise reddedilir.

6 MODEL VE İKTİSADİ MODEL NEDİR?
Model; Günlük hayatta karşılaştığımız ve yaşadığımız olayların basitleştirilmiş halidir. İktisadi Model; iktisadi olayları ve davranışları basitleştirmeyi amaçlayan, bir çok basitleştirici varsayımın kullanıldığı ve böylece iktisadi olayların ve davranışların basitleştirildiği bir soyutlamadır.

7 BİR İKTİSADİ MODEL ÖRNEĞİ
BAĞIMLI DEĞİŞKEN Ax ( X Malının Arzı) BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER Fx: X Malının Fiyatı Fd: Diğer Mal Fiyatları M: Maliyetler R: Rakip Firmaların Pazar Payı D: Döviz Kurları P: Psikolojik Faktörler ARZ MODELİ Ax = f ( Fx, Fd, M, R, D,P ) Hipotez Testi Sonrası EN İYİ MODEL Ax = f (Fx)

8 İKTİSADİ MODELİN TEMEL AMAÇLARI
Öngörü (Tahmin): Bir iktisadi modeldeki veri (Bağımsız) değişkenlerdeki değişmenin, modeldeki bağımlı değişken üzerindeki etkisinin saptanması. Çözümleme (Analiz): Tüketici, üretici veya devlet gibi iktisadi birimlerin davranışlarının çözümlemesi.

9 İKTİSAT BİLİMİNDE KULLANILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TÜMDENGELİM YÖNTEMİ TÜMEVARIM YÖNTEMİ SENTEZCİ YÖNTEM

10 TÜMDENGELİM: Deney ve araştırmaya başvurmadan, akıl yürütme yolu ve insanların rasyonel hareket ettikleri varsayımı ile gerçeklere ulaşıp; yasaları, ilkeleri, kuralları ortaya koymaktır. TÜMEVARIM: Gözlemlenen olaylardan, temel etkenler dikkate alınıp ihmal edilemeyecek bir takım neden-sonuç ilişkileri ortaya koymaktır. SENTEZCİ YÖNTEM:Tümden gelim ve tüme varım yöntemlerinin her ikisinden birden yararlanılır. Önce olaylar gözlenir, gözlem sonuçlarına genel ilke niteliğindeki varsayımlar eklenir. Sonra da bunlardan mantığa dayalı sonuçlar çıkartılır.

11 TÜMDENGELİM YÖNTEMİNDE ÇALIŞMA AŞAMALARI
VARSAYIMLARIN BELİRLENMESİ MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME YASA, İLKE VEYA KURALIN SAPTANMASI TEORİNİN TEST EDİLEREK, KABUL VEYA REDDEDİLMESİ

12 TÜMEVARIM YÖNTEMİNDE ÇALIŞMA AŞAMALARI
GÖZLEM YASA, İLKE VEYA KURALIN SAPTANMASI MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

13 SENTEZCİ YÖNTEMDEN YARARLANMAK İÇİN İKTİSADİ MODEL KURULUR
İktisadi Modelde üç unsur yer alır: Veriler Varsayımlar Değişkenler

14 VERİLER Veriler; olayların gözlemlenmesiyle elde edilmiş olan gerçeğe ilişkin bilgilerdir. Verilerin ele alınan dönem için değişmeyeceği ve üzerlerine etki yapılamayacağı varsayılır.

15 VARSAYIMLAR Varsayımlar, doğruluğu a priori olarak kabul edilen genel ilkelerdir. a priori :tecrübe ve algıdan bağımsız olarak elde edilen bilgi

16 DEĞİŞKENLER Birbirinden etkilenen iktisadi olaylar, iktisadi değişkenlerdir. Etkileyen olaya otonom (bağımsız) değişken, etkilenen olaya da bağımlı (uyarılmış) değişken denir. Otonom değişkenin uyarılmış değişkeni etkileme derecesine parametre denir.

17 DEĞİŞKENLER İktisadi bir olayı etkileyen otonom değişken yine bir iktisadi olaysa, buna endojen (içsel) değişken denir. Örneğin, gelirin tasarrufu etkilemesi. Eğer bağımsız değişken iktisat dışı bir olaysa, bu değişkene ekzojen (dışsal) değişken denir. Örneğin, hava şartlarının tarım ürünü fiyatlarını etkilemesi.

18 İKTİSADİ ANALİZDE YARARLANILAN TEKNİKLER
İktisadi varsayımların ve modellerin fonksiyonel ilişki şeklinde ifadesi: Neden-Sonuç ilişkileri fonksiyonel ifade ile açıklanır. NEDENLER Fx: X Malının Fiyatı Fd: Diğer mal fiyatları G : Gelir Z : Zevk ve tercihler SONUÇ Tx ( X Malının Talebi) FONKSİYONEL İFADE Tx = f (Fx)

19 MODELİN (Fonksiyonel İfadenin) FARKLI ANLATIM YOLLARI
1- Sözel Anlatım Talep Miktarı Malın Fiyatının bir Fonksiyonudur 2- Geometrik Anlatım Fx Tx Qx 3- Matematiksel Anlatım Tx = f(Fx)

20 İktisadı Anlamak için Temel Kavramlar
İhtiyaç Kaynak Kıtlık Seçim (tercih) Fayda Mal Değer Alternatif (Fırsat) Maliyeti

21 İhtiyaç; ihtiyaçlar sayıca sonsuzdur.
ihtiyaçlar tatmin edilince doyuma ulaşır. ihtiyaçların şiddet dereceleri farklıdır. ihtiyaçlar rakiptir. ihtiyaçlar birbirlerini tamamlar. İhtiyaçlar zamanla alışkanlık halini alabilir.

22 Mal; İhtiyaçları karşılayan araçlara mal denir. Tüketim malları
Üretim-sermaye malları Dayanıksız-dayanıklı mallar Kıt-ekonomik mallar-serbest mallar Zaruri mallar-lüks mallar İkame malları-tamamlayıcı mallar Maddi olmayan mallar-hizmetler

23 Fayda; Malların ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan bütün mallar faydalıdır. Faydayı açıklarken iktisat bilimi, lâ ahlakîdir.

24 Değer (kıymet) Bir malı elde etmek için karşılığında bedel ödeniyorsa bu mal değerlidir. Değer=fayda+nedret İktisada göre değer göreli (izafi-relatif) bir kavramdır… “güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa…” Aşık Veysel

25 Tercih; Kaynaklar kıttır, ama kıt kaynakların alternatif kullanım alanları vardır. İhtiyaçlar da alternatif kaynaklarla karşılanabilir… Bu nedenle tercih yapılır.. Hangi ihtiyacın karşılanacağına ve hangi kaynağın kullanılacağına karar verilir. Kıt kaynakların alternatif kullanım alanları arasında bir öncelik sıralaması yapılır. Bu tercihlerin sonucu iktisadidir ve malların nisbi değerini etkiler.

26 Alternatif Maliyet, Alternatifler arasında tercih yapmak, seçilmeyen alternatiflerden mahrum kalmak demektir. Bir ihtiyacın tatmini diğer alternatiflerin tatmini pahasına gerçekleştirilir. Kaçırılan fırsatlara alternatif maliyeti adı verilir.

27 Ekonomik Karar Birimleri
Hane halkı Firma Hükümet

28 İktisat (Ekonomi) Bilimi
İnsan ihtiyaçlarını ve bunların tatminine yönelik çabaları inceler, Kıt kaynaklarla, sonsuz ihtiyaçlar arasındaki dengesizlikten doğan insan faaliyetlerini inceler, kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar dengesizliğinde; ne , nasıl ve kimin için üretilecek sorusunun cevabını arar.

29 İKTİSADİ SORUN

30 İktisatta üç temel sorun:
Hangi mal ve hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Mal ve hizmetler hangi yöntemlerle üretilmelidir? Mallar toplum üyeleri arasında nasıl dağıtılmalıdır?

31 İktisadi Sistemler Kapitalizm Sosyalizm Karma Ekonomi

32 İktisadi Sistemler Arasındaki Fark Nereden Doğar?
Farklılık sorulara cevap verip vermemek veya seçim yapıp yapmamak serbestliğinden kaynaklanmaz. Soruların cevaplanması veya seçim yapılması her iktisadi sistem için zorunludur. İktisadi sistemler arasındaki fark soruların nasıl cevaplanmaya çalışıldığı yani çözümüne yönelik yaklaşımdır. Yöntem farklılığı vardır.

33 İKTİSAT; Boyut–Kapsam Yönünden Amaç-Yöntem Yönünden
Mikro İktisat Makro İktisat Amaç-Yöntem Yönünden Pozitif İktisat Normatif İktisat Değişken Sayısı Yönünden Kısmi Denge Analizi Genel Denge Analizi Zaman Yönünden Statik Analiz Dinamik Analiz Karşılaştırmalı Statik Analiz İktisadi Olayların Sektörlere Göre İncelenmesi Uygulamalı İktisat- işletme ekonomisi-uluslararası İktisat- para ekonomisi

34 Üretim Üretim Kavramı Üretim Sırasında Yaratılan Fayda Çeşitler
Maddi Fayda (şekil faydası) Yer Faydası Zaman Faydası Hizmet Faydası Mülkiyet Faydası

35 Üretim Faktörleri Tabiat (Toprak) Emek Sermaye Girişimci(Müteşebbis)

36 Tabiat Tabiat sınırlı, ancak devamlıdır…. Tabiat taşınamaz..
Toprak sadece tarım alanı anlamına gelmez; iklim şartları, dağlar, ormanlar, ırmaklar, denizler, tarihi kalıntılar… Doğal kaynak-doğal faktör-ilk yatırım

37 Emek İnsanın, gelir sağlamak amacıyla, hür iradesiyle, bilinçli,
başkalarına tabi olarak harcamış olduğu her türlü çabadır.

38 emek ücret adı altında gelir kazanır.
ülke nüfusunun tamamı emek değildir. çalışabilecek nitelikte olanlar potansiyel emektir; işgücü... işgücü çalıştığı zaman emek niteliğini kazanır. vasıflı emek-vasıfsız emek objektif emek/bedeni emek-sübjektif emek/fikri emek

39 Sermaye (Kapital) Sermaye…baş maya
Emeğin verimliliğini artıran ve önceden üretilmiş olan üretim araçlarıdır. Sermaye malı Nakdi sermaye Sermayenin üretimden aldığı pay …faiz

40 Girişimci (Müteşebbis)
Üretim faktörlerini sağlayan, organize eden, riski göze alan, ve iktisadi hayata yenilikleri uygulayan kişidir.

41 Teknoloji Aynı miktar faktör kullanarak daha fazla üretim
Aynı miktar üretimi daha az faktörle üretmek Teknik bilgi ekonominin üretim gücünü belirler.

42 İktisadı anlamak için….. diğer kavramlar;
tüketim yatırım tasarruf gelir büyüme bölüşüm talep arz fiyat piyasa

43 Tüketim İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılması Dayanıklı-dayanıksız tüketim malları Nihai-ara tüketim Ekonomik faaliyetlerin son basamağı-temel amaç

44 Tasarruf Tüketimden feragat etme Gelirin tüketilmeyen kısmı
Tasarruflar faydalı yatırımlara yönelirse ekonomik büyüme sağlanır..kalkınma

45 Yatırım Bir ferdin veya ülkenin sermaye mallarında ve techizat stokunda meydana gelen net artıştır. Kurulan yeni fabrika Yeni yol Köprü Yatırım yeni üretim kapasitesi yaratır.

46 Gelir Üretim faktörlerinin üretime katkıları ölçüsünde üretilen şeyden aldıkları pay.. Ferdin belli bir dönem içinde, dönem başı ve dönem sonu serveti değişmemek koşulu ile tüketebileceği mal ve hizmet toplamı.. Gelir/servet

47 Büyüme Ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarındaki artış
Üretim olanakları eğrisi Ülke üretim kapasitesi

48 Bölüşüm Üretime katılan faktörlerin üretimden aldığı pay…
Fonksiyonel bölüşüm/gelir dağılımı Kişisel bölüşüm/gelir dağılımı KBDG


"Giriş Dersinin İçeriği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları