Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELIF KATIRCIOGLU ISLETME BILIMINE GIRIS 1. İ ŞLETMEYI TANıYALıM İşletmeler günlük yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmakta, insan gereksinimlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELIF KATIRCIOGLU ISLETME BILIMINE GIRIS 1. İ ŞLETMEYI TANıYALıM İşletmeler günlük yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmakta, insan gereksinimlerinin."— Sunum transkripti:

1 ELIF KATIRCIOGLU ISLETME BILIMINE GIRIS 1

2 İ ŞLETMEYI TANıYALıM İşletmeler günlük yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmakta, insan gereksinimlerinin büyük bir bölümünü karşılamaktadırlar. Bu işletmeler çeşitli türlerde ve büyüklüktedir. Bir ülke ekonomisini oluşturan ve sayıları yüzbinlere hatta milyonlara varan işletmeler ekonominin hücreleri gibi düşünülebilir.

3 İ ŞLETMEYI TANıYALıM İşletmeler başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretirler. İşletmeler iktisadi mal ve hizmet üretirler. İktisadi mal ve hizmetlerin özelliği fayda yaratmaları ve kıt olmalarıdır. İşletmelerin bu üretimi gerçekleştirebilmeleri üretim faktörleri adı verilen emek, doğa, sermaye ve bilginin bir araya getirilmesine bağlıdır. İşletmeler kar amaçlı örgütlerdir.

4 İ ŞLETMEYI TANıMLAYALıM İŞLETMETÜKETİCİLER Mal ve Hizmet Pazarı Üretim Faktörleri Pazarı Mal ve Hizmet Emek,Sermaye,Doğal Kaynaklar, Bilgi ÜcretFaizKira (para) Kar

5 İ ŞLETMEYI TANıMLAYALıM Kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim faktörlerini biraraya getirerek mal veya hizmet üreten, pazarlayan, maddi ve manevi kar elde etmeyi amaçlayan iktisadi, teknik ve hukuki birimlerdir.

6 İ ŞLETME F ONKSIYONLARı Bir işletmede çok farklı nitelikte faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler işletmenin içinde bulunduğu sektöre göre farklılık göstermekte, işletmenin büyüklüğüne göre bağımsız departmanlar halinde gruplandırılmakta veya gruplandırılmamaktadır.

7 İ ŞLETME F ONKSIYONLARı Genel anlamda bir işletmede gerçekleştirilebilecek farklı nitelikteki fonksiyonlar şöyle belirtilebilir: -üretim -pazarlama -finansman -insan kaynakları -muhasebe -ar-ge -halkla ilişkiler -yönetim

8 M ÜTEŞEBBIS Y ÖNETICI Bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ve faaliyet esnasında oluşan kar veya zarardan etkilenen kişidir. Bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, bu faaliyetleri bir ücret karşılığı yapan, kar elde etme amacında olan ancak kar veya zarardan direkt etkilenmeyen kişidir.

9 Y ÖNETIM S EVIYELERI Stratejik Yönetim (Tepe = Üst Yönetim) Fonksiyonel Yönetim (Orta Kademe Yönetim) Program Yönetimi (Alt Kademe Yönetim)

10 İ ŞLETMENIN AMAÇLARı Genel anlamda işletmelerin iki tür amaca sahip oldukları söylenebilir: ekonomik amaçlar ve sosyal amaçlar. Ekonomik amaçlar faaliyetlerden kar elde etmeye yönelikken, sosyal amaçlar işletmenin faaliyetleri üzerinde etkili olan çıkar ve baskı gruplarının beklentileriyle ilgilidir.

11 İ ŞLETMENIN BELLI BAŞLı EKONOMİK AMAÇLARı Karlılık Süreklilik Büyüme

12 İ ŞLETMENIN BELLI BAŞLı SOSYAL AMAÇLARı Doğanın ve kültürel mirasın korunması Eğitim ve kültür, sanat faaliyetlerinin desteklenmesi Toplumsal değerler ve iş ahlakı Çalışma hayatının niteliğinin geliştirilmesi Sosyal faydayı arttıracak yatırımın yapılması Tüketicinin korunması

13 İ ŞLETMENIN Ç EVRESI İşletmenin çevresi, işletme dışında kalan ancak onun faaliyetlerini etkileyen her şey olarak karşımıza çıkmaktadır.

14 İ ŞLETMENIN Ç EVRESI İşletme varlığını sürdürebilmek için ihtiyacı olan her tür kaynağı çevresinden alarak yine onun istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır.

15 İŞLETMEYİ OLUŞTURAN ÇEVRE FAKTÖRLERİ İç ve Dış Çevre Yakın Çevre

16 İ Ç Ç EVRE VE D ıŞ Ç EVRE İç Müşteri İşletme Sahibi Hissedarlar Ekonomik Teknolojik Sosyo-Kültürel Hukuki-Politik Doğal Çevre

17 Y AKıN Ç EVRE Tüketiciler Kredi Kuruluşları Rakip Firmalar

18 İ ŞLETMEYI NEDEN KURARıZ ? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke ekonomisine katkıda bulunma

19 K ESIN YATıRıM KARARı ALMADAN ÖNCE ILK NE YAPMALıYıZ ? Cevap : PAZAR ARAŞTIRMASI Hedeflenen pazar ile ilgili bilgilerin doğru elde edilmesini, tasnifini, analizini ve yorumunu içeren tarafsız çalışmadır. Bu araştırmanın verileri iki türdür : Birincil ve İkincil veriler.

20 P AZAR A RAŞTıRMASıNıN BIZE VERECEKLERI... Tüketicilerin ürün ve hizmet düzeyinden beklentileri Tüketici gelir düzeyi, yaş ve cinsiyete bağlı satın alma davranışları Yatırım tutarı ve ürün birim maliyeti Rakip va aracı kuruluşlar hakkında bilgi

21 P ROJE Y ATıRıM D ÜŞÜNCESI Yatırım konusundaki alternatifler gözden geçirilerek bunlardan en ekonomik olanla işletmecilik faaliyetlerine başlanır. İşletme açısından yatırım, ileride gelir sağlamak amacıyla yapılan her türlü yatırım harcamasıdır.

22 K URULUŞ A ŞAMALARı Proje Fikri Fizibilite Çalışmaları 1. Ekonomik Etüd 2. Teknik Etüd 3. Finansal Etüd 4. Hukuki Etüd

23 KURULUŞ YERİ ETMENLERİ Taşıma Hammadde Pazar Alanı İşgücü Su ve Su kaynakları İklim koşullar Sosyal ve kulturel koşullar Şehir ve Bölge Yöneticilerinin davranışları

24 Vergi,resim, harçlar ile Teşvik Önlemleri Enerji Kaynakları

25 F IZIBILITE = Y APıLABILIRLIK Ekonomik Etüd 1. Pazar araştırması ve talep tahmini 2. İşletme büyüklüğünün ve kapasitesinin belirlenmesi 3. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi

26 F IZIBILITE = Y APıLABILIRLIK Teknik Etüd 1. İşletmenin kurulacağı arazinin seçimi 2. Üretimde kullanılacak teknolojinin seçimi 3. Kullanılacak makinelerin etüdü ve seçimi 4. Hammadde ve yardımcı malzemelerin etüd ve seçimi 5. Kullanılacak enerji türünün seçimi

27 F IZIBILITE = Y APıLABILIRLIK Finansal Etüd 1. Yatırım tutarının hesaplanması 2. İşletmenin gelir ve gider tahminlerinin yapılması 3. Finansal kaynakların hesaplanması 4. İşletmenin karlılık durumuyla ilgili analizler

28 F IZIBILITE = Y APıLABILIRLIK Hukuki Etüd 1. İşletmenin hukuki yapısının seçimi 2. Kuruluş ve üretim için gerekli izinlerin alınması için gereken yasal koşulların belirlenmesi

29 K URULUŞ A ŞAMALARı Fizibilite Raporu Yatırım Kararı Kesin Proje Yatırım Üretime Geçiş


"ELIF KATIRCIOGLU ISLETME BILIMINE GIRIS 1. İ ŞLETMEYI TANıYALıM İşletmeler günlük yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmakta, insan gereksinimlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları