Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet YILDIRIM Psi.Dan.Rehber Ö ğ retmen PINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet YILDIRIM Psi.Dan.Rehber Ö ğ retmen PINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ."— Sunum transkripti:

1

2 Ahmet YILDIRIM Psi.Dan.Rehber Ö ğ retmen PINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

3 OKULUMUZUN TARİHSEL GELİŞİMİ Okulumuz 2011-2012 E ğ itim-Ö ğ retim yılında faaliyete ba ş lamı ş tır. Okulumuz Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi olarak faaliyete ba ş lamı ş olup 2013-2014 E ğ itim ö ğ retim döneminden itibaren Pınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.Okulumuzda 12 Derslik ve 4 Laburatuvar 1 Çok amaçlı salon bulunmaktadır.Okulumuz bünyesinde Acil Tıp Teknisyenli ğ i(ATT),Hem ş irelik,Radyoloji ile Anestezi ve Reanimasyon olmak üzere 4 bölümden olu ş maktadır.Okulumuzun pansiyonu bulunmamakla birlikte Okulumuz Ceylanpınar ilçesinin merkezinde yer almakta il içi ve il di ş i ö ğ rencilerimiz bulunmaktadır.

4 OKULUMUZUN ÖRGÜT YAPISI

5 MİSYONUMUZ

6 VİZYONUMUZ

7 İLKELERİMİZ

8 ÖĞRETMEN KADROMUZ HÜSEYİN ÇALIŞKAN OKUL MÜDÜRÜ

9 GÖKHAN YÜKSEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMEN KADROMUZ

10 AHMET YILDIRIM REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN KADROMUZ

11 MEHMET YILMAZ HEMSİRELİK ALAN ÖĞRETMENİ MUSTAFA MEŞİN MESLEK ÖĞRETMENİ ÖĞRETMEN KADROMUZ

12 SEVİL İLİ TARİH DERSİ ÖĞRETMENİ ŞAMİL KIRAT COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETMENİ ÖĞRETMEN KADROMUZ

13 HASAN ÇELİK MATEMATİK ÖĞRETMENİ NİHAT ZENGİN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ÖĞRETMEN KADROMUZ

14 BÖLÜMLERİMİZ

15 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Hem ş ire, Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sa ğ lı ğ ının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen ki ş idir.

16 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ ÖZELL İ KLER Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, çalı ş ma ko ş ulları genellikle gece veya gündüz nöbeti ş eklinde olabilece ğ inden ve uzun süre ayakta çalı ş ılması gerekebilece ğ inden çalı ş anların ortopedik bir sakatlı ğ ının olmaması aranan bir özelliktir. Bunun dı ş ında bu alanda çalı ş acak bireylerin, - İ nsanlara yardım etmekten ho ş lanan, - İş birli ğ i içinde çalı ş mayı seven, - Güler yüzlü ve sabırlı, - Dikkatli, temiz ve titiz, - So ğ ukkanlı, - El-göz koordinasyonu geli ş mi ş, - Ani durumlarda hızlı ve do ğ ru karar verebilen, - Bedence sa ğ lam ve güçlü ki ş iler olmaları gerekir. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

17 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Bölümün e ğ itim süresi 4 yıldır. E ğ itim süresince kültür dersleri, sa ğ lık mesle ğ i ile ilgili temel bilim dersleri ile, Anatomi-Fizyoloji, Dahiliye Hastalıkları Bakımı, Cerrah Hastalıkları Bakımı, Çocuk Sa ğ lı ğ ı Hastalıkları Bakımı, Ruh Sa ğ lı ğ ı ve Psikiyatri gibi uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümümüzde hem teorik hem uygulamalı e ğ itim verilmektedir. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, uygulamalı dersler (staj) ö ğ retmenlerimizin gözetiminde özel veya devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Bu amaçla ö ğ rencilerimiz 11. ve 12. sınıfta haftanın 3 günü hastanelerde beceri e ğ itimine (staj) gitmektedir. Ö ğ rencilerimize staj süresince sigorta yapılmakta ve yönetmeliklerin belirledi ğ i miktarda ücret verilmektedir.

18 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN VE TAVAN PUANLARI TEOG YERLEŞTİRME PUANLARI E Ğİ T İ M YILITABANTAVAN 2012-2013383,108441,432 2013-2014342,496412,553 2014-2015347,7169.SINIF

19 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

20 Acil Tıp Teknisyeni, Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizli ğ i gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyile ş tirici yönde ilk müdahaleyi yapacak teknik personeldir. ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

21 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ ÖZELL İ KLER ; Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, çalı ş ma ko ş ulları genellikle gece veya gündüz nöbeti ş eklinde olabilece ğ inden ve uzun süre ayakta çalı ş ılması gerekebilece ğ inden çalı ş anların ortopedik bir sakatlı ğ ının olmaması aranan bir özelliktir. Bunun dı ş ında bu alanda çalı ş acak bireylerin, - İ nsanlara yardım etmekten ho ş lanan, - İş birli ğ i içinde çalı ş mayı seven, - Güler yüzlü ve sabırlı, - Dikkatli, temiz ve titiz, - So ğ ukkanlı, - El-göz koordinasyonu geli ş mi ş, - Ani durumlarda hızlı ve do ğ ru karar verebilen, - Bedence sa ğ lam ve güçlü ki ş iler olmaları gerekir. ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

22 ÇALI Ş MA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Acil Tıp Teknisyenleri genellikle devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin Acil Servislerinde, 112 Hızır Acil İ stasyonunda, 112 Komuta Kontrol Merkezlerinde, Özel Ambulans Hizmetleri veren kurulu ş larda ve özel polikliniklerde çalı ş ırlar. ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

23 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ: Bölümün e ğ itim süresi 4 yıldır. E ğ itim süresince kültür dersleri, sa ğ lık mesle ğ i ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma gibi uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümümüzde hem teorik hem uygulamalı e ğ itim verilmektedir. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, uygulamalı dersler (staj) ö ğ retmenlerimizin gözetiminde özel veya devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Bu amaçla ö ğ rencilerimiz 11.ve 12. sınıfta haftanın 3 günü hastanelerde beceri e ğ itimine (staj) gitmektedir. Ayrıca ö ğ rencilerimiz 11. sınıfın sonunda 160 saat yaz stajı yapmaktadır. Ö ğ rencilerimize staj süresince sigorta yapılmakta ve yönetmeliklerin belirledi ğ i miktarda ücret verilmektedir. ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

24 TEOG YERLEŞTİRME PUANLARI E Ğİ T İ M YILITABANTAVAN 2012-2013374,361420,764 2013-2014261,641363,380 2014-2015347,7169.SINIF ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

25 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

26 Radyoloji programı hekim tarafından x-ı ş ınlarının gerek hastalı ğ ı tanısı (te ş his) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalı ş malarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yeti ş tirir. Radyoloji teknikerleri kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde çalı ş abilirler. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yeti ş mi ş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

27 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ ÖZELL İ KLER; -Göz-el koordinasyonu geli ş mi ş - Fen alanına özellikle fizik ve biyoloji konularına ilgili - İ nsanlarla i ş birli ğ i içinde çalı ş mayı seven - Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen - Bedence güçlü ve dayanıklı - Gözleri sa ğ lam dikkatli sorumlu ve tedbirli - Güler yüzlü ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

28 GÖREVLER İ ; Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sa ğ lar ve yapılacak i ş lemle ilgili bilgiler verir - Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda dü ğ melerine basarak röntgen filmi çeker - Çekilen filmin banyosunu yapar dosyalara yerle ş tirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sa ğ lar. - Röntgen ar ş ivinin düzenli olarak çalı ş masını sa ğ lar laboratuar istatistikleri hazırlar. RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

29 TEOG YERLEŞTİRME PUANLARI E Ğİ T İ M YILITABANTAVAN 2012-2013368,629383,026 2013-2014309,696353,659 2014-2015347,7169.SINIF

30 ANESTEZİ VE REANİMASYON

31 Anestezist,Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan ki ş idir. ANESTEZİ VE REANİMASYON

32 MESLE Ğİ N GEREKT İ RD İĞİ ÖZELL İ KLER: Anestezi teknisyeni olmak isteyenlerin; - Sürekli ayakta durması gerekti ğ inden, bedence sa ğ lam, - Kimyasal madde kokularına kar ş ı allerjisi olmayan, - Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi, - Yönergeyi do ğ ru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir. ANESTEZİ VE REANİMASYON

33 ÇALI Ş MA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Anestezi Teknisyenleri olarak devlet hastanesi, özel hastane, do ğ umevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sa ğ lık kurumlarında çalı ş ırlar. Bu meslekte yeti ş en meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili i ş bulabilirler. İ nsan sa ğ lı ğ ı söz konusu oldukça meslekte yeti ş mi ş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır. ANESTEZİ VE REANİMASYON

34 TEOG YERLEŞTİRME PUANLARI E Ğİ T İ M YILITABANTAVAN 2012-2013376,789437,648 2013-2014345,554386,617 2014-2015347,7169.SINIF

35 OKUL ÇAPINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

36


"Ahmet YILDIRIM Psi.Dan.Rehber Ö ğ retmen PINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları